'Dhɛbhowunta 19

1꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö pë 'ö ‑kë ꞊nɛ mɛ gbung ꞊va 'we ‑wo 'dhö 'a‑ ‑ma dhang‑ 'gü, 'ö‑ pö ꞊nɛɛ: «‑Kwa ꞊toëpö ‑Zlan 'tɔ bhɔ! Dhasü, 'tɔbhɔdhe waa‑ 'piigbeedhɛ ‑wo kwa ‑bha ‑Zlan ‑bha 'ka! 2Bhii ‑a ‑bha za 'kan ‑kɔ ‑yö 'wun gia‑ 'ka 'ö 'yö kpengdhö! 'Ö tɔɔ ꞊ya ‑lo ꞊sɔɔnkëdhe ꞊va bhë ‑a tuö. Za ꞊yaa‑ 'kun, yö 'ö 'kpongtaamɛ 'plɛ ‑gɔ 'gü ꞊siö ö ‑bha ꞊sɔɔn kë ‑sü 'ka bhë, ‑Zlan ꞊ya 'klobhɔdhe ‑da ‑a ‑ta. ‑A 'klo ‑bhɔ ‑gɛn 'bhaa 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha yuökëmɛ ‑nu zë 'ö‑ wo bhë.» 3'Ö 'we ‑wo 'ö ‑kë ꞊nɛ mɛ gbung ‑wo 'dhö bhë 'ö ‑we 'zü ꞊nɛɛ: «‑Kwa ꞊toëpö ‑Zlan 'tɔ bhɔ, bhii pödhɛ ꞊va bhë ‑a 'güö ‑sü 'siɔn ‑yö ‑dho ꞊luu' ꞊toëpö 'ka!» 4'Ö mɛ ziizii ‑nu 'gɔɔ‑ ꞊plɛ ö ga ‑yiisië waa‑ pë 'bhee‑ ‑nu ‑yiisië 'wo bhë 'wo ‑lo wo kpɔn 'gü ‑Zlan 'ö ‑ya ‑sü 'ka 'gɔ ‑gbloo 'gü bhë ‑a 'dhiö 'ö 'wo‑ gba ꞊woë' ꞊nɛɛ: «Amɛn! ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö kö ‑kwa ‑Zlan 'tɔ kë ꞊va!» 5'Yö ‑wo do ‑yö go 'gɔ ‑gbloo 'gü ꞊zian' 'yö‑ pö: «‑Ka kwa Dë ‑Zlan 'tɔ bhɔ, ka 'saadhö 'ö 'ka‑ ‑bha yuökëmɛ 'ka waa‑ mɛ ‑nu 'ka ‑suö ‑a ‑dhë, ka mɛ ꞊va 'ka 'iin ka 'në 'tee 'ka!» 6'Go mü 'ö 'we ‑wo do 'ö bhɔ mɛ gbung ꞊va 'we ‑wo ‑bha ꞊nɛ 'yiga ꞊va ‑nu ‑zuö ‑drinng 'dhö, 'iin 'gbee‑ 'ka ꞊nɛ dha 'we ‑wo 'dhö 'a‑ ma ꞊nɛɛ: «Kwa ‑bha ꞊toëpö ‑Zlan 'tɔ ‑yö kë ꞊va! Bhii kwa Dëmɛ 'ö kwa ‑bha ‑Zlan 'piigbeezë 'ka bhë ‑a 'tɔ ‑yö mɛ ꞊kɔɔn ‑na ‑gludëdhɛ 'gü! 7‑Kwa ꞊zuögludhi kë 'sönggö ‑sönggö, 'kwa‑ 'tɔ kë ꞊va. Bhii 'bhlanë ‑bha dhe 'sü 'wlaan‑ yi ꞊ya ‑lo. ‑A ‑bha dhebɔ ꞊ya ö ‑de ꞊baa'‑. 8‑Wogbiindhɛ ‑yö ‑nu ‑a ‑dhë, kö ‑yö ö 'dhu sɔ 'piɔnpiɔn, 'bhü ‑sü 'go mü 'ö 'puu ‑a 'ka. Sɔ 'piɔnpiɔn bhë ‑ya ‑zɔn këwun ‑nu kpengdhö 'ö ‑Zlan ‑bha 'sɛgɔgümɛ ‑nu 'dho ‑a kë ‑na bhë ‑a 'ka.» 9꞊Dhɛ ꞊ya kë 'pö, 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya pö n ‑dhë: «‑Bhö 'sëëdhɛ 'sü, 'ü pë ‑ya ꞊woë' ꞊nɛɛ: ꞊Zuögludhi ‑yö mɛ ‑nu 'wo ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë 'bhlanë ‑bha dhe 'sü 'wlaan‑ ‑ta bhë ‑an ‑gɔ.» 'Ö ko 'zü 'ö‑ pö ꞊nɛɛ: «‑Wo bhë, ‑Zlan ‑wo giagia 'ö go ‑a 'dhii yö ‑mü.» 10'Yö 'a ‑lo n kpɔn 'gü ‑a ꞊gɛɛndhö kö 'aan‑ gba, 'yö‑ pö n ‑dhë: «Dɔ! Kö ꞊kun 'ü‑ ‑kë 'dhö! Yuökëmɛ ‑mü n 'ka 'pö ꞊nɛ ü 'dhö, ü dheglu 'në gɔɔn‑ ‑nu 'ö pë ‑nu 'ö Yesu ‑ya ‑kë bhë 'ö ‑kë ‑an 'yaan 'ö 'wo‑ ‑wun ꞊blɛɛ'‑ ‑mɛ 'ka bhë ka 'dhö. ‑Bhö ‑Zlan gba ꞊zian'!» Bhii pë 'ö ‑kë ‑bin ‑sü 'ka 'ö Yesu ‑ya yö ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü bhë 'ö tɔɔ ‑Zuu 'slööslö 'ö 'wun ‑nu dɔ ‑na mɛ ‑nu 'dhii 'ö 'wo ‑Zlan 'dhi ‑wo pö ‑na ‑a 'ka bhë. 11꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, a dhang‑ ‑yö kö ‑a 'dhi ꞊ya 'po, 'ö ꞊soo 'puu do ‑yö ‑wo. Mɛ 'ö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka ‑a ꞊taa bhë ‑a 'tɔ tɔɔ «‑Towotamɛ»; 'ö‑ 'bhaa ‑yö ‑kë 'zü «'Wungiagia» 'ka; ꞊ya za 'kan, ‑ya ‑kan ‑a 'kan ‑kɔ 'ka kpengdhö; 'iin ꞊ya 'ko zë mɛ 'ka, kö ‑ya ‑zë 'wun gia‑ ‑wun 'gü. 12‑A 'yan ‑yö ‑kë 'bhü ‑dhiadhö ꞊nɛ 'siö 'dhö. 'Ö 'gɔ ꞊gblaa' ꞊plëëzë 'dhoë‑ ‑gɔ ‑bha. 'Tɔ do 'ö mɛ gbɛ 'yaa‑ dɔ ‑a 'ke yaa kë yö gia‑ ‑a 'ka ‑yö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka ‑a ‑bha. 13Gblang 'ö fɛi ‑ya kun 'töüdhö bhë, (yö ꞊nɛ 'ö‑ ‑zɔn zö ꞊nɛ ‑ya ꞊soo ꞊taa ‑mɛ 'ö bhë ꞊ya 'toë‑ 'gbee‑ 'ka ö yaagümɛ ‑nu ‑ta) ‑yö ‑kë ‑a ‑bha. Mɛ bhë ‑a 'tɔ tɔɔ ‑Zlan ‑wo. 14‑Glu gbung 'wo dhang‑ 'gü ‑wo ‑kë ‑a 'piö; sɔ 'piɔnpiɔn 'puu 'slööslö ‑yö ‑kë ‑an ‑bha 'ö 'wo ‑kë ‑ya ‑sü 'ka ꞊soo 'puu ‑nu ꞊taa. 15'Ö ‑dhaa 'dhiözë do 'yö dho 'sɛgümɛ ‑nu 'klo bhɔ ‑a 'ka 'yö go ‑a 'dhii. ‑Yö ‑dho 'dhiö sü ‑an 'ka ‑piö 'gblɔɔngblɔn do 'ka; 'yö dho lɛzɛn ‑kpa ‑nu ꞊wüü'‑ lɛzɛn ‑kpa 'yi ‑bho ‑a 'gü ‑pë 'ö ‑Zlan 'piigbeezë ‑bha ‑naazuëdhe 'gblüünzë bhë ‑a 'gü ‑pë 'ka bhë ‑a 'gü. 16Pë do 'ö ‑kë ‑a 'tɔ 'ka ‑yö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka ‑a ‑bha gblang waa‑ ‑a ‑gɛn ‑an ‑bha ꞊nɛɛ: «‑Gludë ‑nu ‑bha ‑Gludë waa‑ dëmɛ ‑nu ‑bha Dëmɛ». 17'Go mü 'zü 'a ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do 'bhaa yö kö ‑yö ‑dɔ ‑sü 'ka lan‑ 'gü. 'Yö ‑gbla ‑wo do 'gbee‑ 'ka ‑ma ‑nu 'wo ‑kë ziö ꞊dhia ‑an ‑dhë ꞊nɛɛ: «‑Ka nu 'ka 'dho ka 'kuëdhö ‑Zlan ‑bha ‑bhöpë ꞊va 'ö ꞊nɛ ‑a ‑ta! 18‑Ka nu, 'ka ‑gludë ‑nu, 'dhasi ‑nu ‑gɔmɛ ‑nu, 'gü 'gbee‑ ‑mɛ ‑nu, ꞊soo ‑nu waa‑ ö ‑ya ‑a ꞊taa ‑mɛ ‑nu, mɛ ‑nu 'töüdhö 'wo 'gan 'gü 'iin 'waa 'gan 'gü ‑nu, mɛ ꞊vava ‑nu 'iin 'në 'sɛɛn‑ ‑nu ‑an ‑bhö!» 19'Go mü 'a wü 'dhö, 'kpongtaa ‑gludë ‑nu waa‑ wo ‑bha ‑glu gbung ‑nu yö kö ꞊wa 'dho wo 'ko ꞊bhaa ‑waan ‑glu ‑ya mɛ 'ö ꞊soo ꞊taa bhë waa‑ ö ‑bha ‑glu gbung ‑nu ‑an ‑bha. 20'Kɛɛ mɛ 'ö ‑kë ꞊soo ꞊taa bhë waa‑ ö ‑bha mɛ ‑nu ‑wo ‑to ‑a 'gbee‑ 'ka ‑an ‑ta 'ö wü 'ö bhë 'wo‑ kun 'gan 'ka. Yö 'dhö waa‑ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ꞊suazë 'yö ‑dhidhaapë ‑nu ‑kë wü bhë ‑a 'yan 'dhiö bhë 'wo ‑an kun. ‑Dhidhaapë ‑nu bhë ꞊nɛ 'ö bɔ ‑a ‑ta 'ö mɛ ‑nu ‑püö; 'ö 'wo wü bhë ‑a ‑bha ꞊duakëpë ‑ya ‑an ‑bha; 'ö wü bhë 'ö mɛ ‑nu ‑wa 'bin gba. Wü bhë waa‑ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ꞊suazë bhë ‑wo ‑to 'bhee‑ 'ka 'wo ‑an ‑zuö 'siö kpö ‑ta ‑dhɛ 'ö blɔɔn 'tëë yaazë 'dho 'güö ‑na ‑a ‑bha bhë ‑a 'gü. 21'Kɛɛ mɛ ‑nu 'wo to ‑wo ‑ga ‑dhaa 'ö 'go ‑na mɛ 'ö ‑ya ꞊soo ꞊taa bhë ‑a dhiö bhë ‑a ꞊kwaa'; 'ö ‑ma ‑nu 'saadhö ‑wo ‑an ꞊glöö ‑kë wo ‑bha ‑bhöpë 'ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\