'Dhɛbhowunta 2

1꞊Dhɛ 'ö pë ‑nu 'wo bhë ꞊yaa‑ ‑gɛn ‑nu pö n ‑dhë 'dhö, 'yö‑ pö 'zü: «‑Bhö 'sëëdhɛ bɔ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'ö Efɛzö bhë ‑a ‑dhë 'ü‑ pö ‑a ‑dhë ꞊nɛɛ: Mɛ 'ö 'susongga 'slaplɛ 'dhoë‑ ꞊kwɛɛ‑ 'gü ꞊zian', 'ö 'ta 'sü ‑sü 'gü ꞊labang ‑dɔatapë 'slaplɛ 'wo 'sënng 'ka ‑an ziën bhë ‑ya ‑pö: 2Pë ‑nu 'ü‑ kë ‑na 'töüdhö bhë a‑ ‑dɔ. A ꞊sëëbhodhe waa‑ ꞊zuösaadhɛ 'wo ü 'gü bhë ‑a ‑yö. A‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ kaa‑ 'gluyaamɛ ‑nu ka këwun ‑nu 'waa do; mɛ ‑nu 'wo wo ‑de ‑dhɛ ‑na Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'kɛɛ 'waa‑ 'ka bhë, ü ‑an 'piö ‑ga, 'ö 'ü‑ yö ꞊nɛ ꞊suamɛ ‑mü ‑an 'ka. 3꞊Zuö' kë ‑saa ‑sü ‑yö ü ‑gɔ; ü 'yënng ‑yö ‑bhɔ n ‑wun 'gü 'ö ꞊faan' yaa 'go ü 'gü. 4'Kɛɛ pë 'ö n ‑zuë ü buëndhö 'ö ꞊nɛ: N ‑dhɔ 'yaa ü ‑bha gbɔ ꞊nɛ ‑kɔ 'ü‑ zü dɔa bhë ‑a 'dhö. 5Ü ‑zo ‑yö ‑büö ‑dhɔ 'ö ‑kë ü 'gü 'dhiö ꞊zian' n buëndhö 'ö 'bha ü ꞊kwaa'‑ ‑a ‑zü bhë ‑a ‑wun 'ka! Dɔ 'ö 'kwa‑ wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ, ‑bhö ü kë ‑kɔ ‑ga 'dhɛ! 'Go ü bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu 'gü, 'ü ꞊dhië'‑ ‑Zlan 'piö, 'ü 'wun ‑nu kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ü‑ ꞊kaa' 'dhiö ‑blɛɛzë 'ka bhë ‑a 'dhö. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ü 'ka 'go ü ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu 'gü, a ‑dho nu ü ‑gɔ 'a ü bha ꞊labang ‑dɔatapë bho piën‑. 6‑Yö 'dhö, 'kɛɛ 'wun mɛ 'ö n ‑zo 'kun ‑wun 'ka ü buëndhö 'ö tɔɔ: Pë 'ö Nikolaitö ‑nu 'dho ‑a kë ‑na bhë ü‑ ‑san ‑zë ꞊nɛ n 'dhö 'pö. 7Kö mɛ 'ö‑ 'wun ma ‑to 'dhö ‑dhö, pë ‑Zuu 'slööslö 'dhoë‑ ꞊blɛɛ' ‑na Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑dhë ꞊nɛ ‑ya ma. Mɛ ‑nu 'wo 'dhoë‑ to ‑a 'gbee‑ 'ka, a ‑dho ‑këdhösü ‑lü bhɛ 'ö ‑Zlan ‑bha 'tɛɛpadhɛ ‑bha ‑a nu ‑an ‑dhë, 'wo‑ ‑bhö.» 8'Yö‑ pö: «‑Bhö 'sëëdhɛ bɔ 'dhiö ‑sü ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'ka ‑mɛ 'ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'ö Simiinë ‑a 'gü bhë ‑a ‑dhë ꞊nɛɛ: Mɛ 'ö ga, 'ö ꞊ya 'go ga 'gü 'ö 'wun 'plɛ züdɔdhɛ waa‑ 'wun 'plɛ 'dhiötodhɛ 'ka bhë, ‑ya ‑pö: 9A ü ‑bha 'yënngbhɔdhe ‑dɔ; 'a ü bha 'fɛɛdhɛ ‑dɔ. A‑ ‑pö 'dhö 'kɛɛ giagia 'ka ü ꞊bhɔɔzë! 'Wun 'ö mɛ ‑nu 'wo wo ‑de ‑dhɛ Zuifö ‑nu 'ö 'waa Zuifö 'ka 'wo‑ ꞊blɛɛ' ‑na ü ‑gɔ bhë a‑ ‑dɔ. Dü ‑bha mɛ ‑nu ‑mü. 10Kö ꞊kun 'ü ‑suö ü 'yënng 'ö 'dhoë‑ bhɔ bhë ‑a ‑wun 'gü! Ü 'to 'to: 'Ö tɔɔ ka ‑dho ‑da 'güdandhe 'gü, dü ‑bha ka kpö 'gü ‑mɛ ‑nu 'bhaa ‑nu ‑da ‑kanso 'gü ‑sü 'ka; ka 'klo‑ ‑dho bhɔ ‑dhɛkpaɔyi 'gɔɔ‑ do 'piö. 'Kɛɛ ‑bhö 'to ‑klu ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha ‑yö 'dho ‑yö yöë ü ‑bha ga ‑yi ‑bha; a ‑dho ü gbaa kë ‑a 'gü ‑sü 'gɔ ꞊gblaa' 'ö dho ‑a ‑zɔn ꞊nɛ ü ‑to ‑a 'gbee‑ 'ka bhë ‑a 'ka. 11Kö mɛ 'ö‑ 'wun ma ‑to 'dhö ‑dhö, pë 'ö ‑Zuu 'slööslö 'dho ‑a ꞊blɛɛ' ‑na Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑dhë ꞊nɛ ‑ya ma. Mɛ ‑nu 'wo 'dhoë‑ to ‑a 'gbee‑ 'ka bhë, ga kë ꞊plɛ ‑naa yaa 'dho nu ‑an ‑ta.» 12'Yö‑ pö 'zü: «‑Bhö 'sëëdhɛ bɔ 'dhiö ‑sü ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'ka ‑mɛ 'ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'ö Pɛɛgamë ‑a 'gü bhë, ‑a ‑dhë ꞊nɛɛ: Mɛ 'ö ‑dhaa 'dhiözë 'ö‑ 'dhiö 'dho zian ꞊plɛ 'ka 'yö‑ kwɛɛ bhë ‑ya ‑pö: 13A ü këdhɛ ‑dɔ; yö kun tɔɔ ‑dhɛ 'ö dü ‑bha 'gɔ ‑gbloo 'dhoë‑ ‑bha ‑a! 'Kɛɛ ü 'ka ü bo ‑zo ‑yö n ‑ma ‑sü 'ka; bhii ü ‑to ‑klu ‑sü 'ka n ‑ma ‑së 'ka, 'töng gia‑ ‑de 'ö n ꞊goo‑ 'ö 'yaa 'kan n ‑ma 'wo‑ ‑dhɛ Antipasö bhë 'wo‑ zaa plöö, ‑dhɛ 'ö dü 'dhoë‑ ‑bha bhë ‑a ‑bha. 14'Kɛɛ ‑a ‑kë 'dhö ‑sü 'ka 'wun do ‑yö n ‑zuë ka buëndhö: Mɛ ‑nu ‑wo ü ꞊plöö 'ö 'wo ‑klu ‑sü 'ka Balaamö ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo ‑bha. Bhii Balaamö ‑yö ‑gleng ‑nu ‑da Balaakö ꞊zuö' 'piö kö ‑ya këdhɛ ꞊mɛɛ'‑ ‑yaan Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ‑da ꞊sɔɔn yaa 'gü wü 'wo wo ‑bha gbapë ‑nu gba ‑na 'ka bhë ‑a ‑bhö ‑sü 'ka; 'go mü 'wo wo ‑de nu ꞊sɔɔn kë ‑sü ‑dhë. 15‑Kɔ do bhë ꞊nɛ 'ö mɛ 'bhaa ‑nu 'dhoë‑ 'ka ü ꞊plöö 'ma 'ö 'wo 'to ‑sü 'ka Nikolaitö ‑nu 'wo ‑kë gbapë 'vlanvlan gbamɛ ‑nu 'ka bhë ‑an këpë ‑nu 'piö. 16꞊Dhɛ 'ö 'pö, ‑bhö 'go ü bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu 'gü! 'Yaa 'pö a ‑dho nu ü ‑gɔ yi 'bhaa 'ka, 'a 'ko ‑zë mɛ ‑nu 'wo 'dhö bhë ‑an 'ka (n ‑wo 'ö ‑kë) ‑dhaa 'ö 'go ‑na n 'dhii ‑a 'ka bhë ‑a 'ka. 17Mɛ 'ö‑ 'wun ma ‑to 'dhö ‑dhö, 'wun 'ö ‑Zuu 'slööslö 'dhoë‑ ꞊blɛɛ' ‑na ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ‑dhë bhë ‑ya ma! Mɛ ‑nu 'wo 'dhoë‑ to ‑a 'gbee‑ 'ka, a ‑dho 'manë 'ö ‑bin ‑sü 'ka bhë ‑a nu ‑an ‑dhë, 'go mü 'a dho ‑guö kpö 'puu, 'ö mɛ 'ö ‑dhö 'ö‑ 'tɔ 'dho ‑ya ‑sü 'ka ‑a ‑ta ‑a nu ‑a ‑dhë. 'Tɔ ‑dëü gbɛ 'ö mɛ gbɛ yaa‑ dɔ, ‑a 'ke yaa kë mɛ 'a‑ nu ‑a ‑dhë bhë ‑a 'ka 'ö dho kë ‑ya ‑sü 'ka ‑guö kpö bhë ‑a ‑ta yö ‑mü.» 18'Yö‑ pö 'zü: «‑Bhö 'sëëdhɛ bɔ 'dhiö ‑sü ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'ka ‑mɛ 'ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'ö Tiatii bhë ‑a 'piö ꞊woë' ꞊nɛɛ: ‑Zlan Gbö 'ö‑ 'yan 'dho 'bhü ‑na ꞊nɛ 'siö 'dhö, 'ö‑ ‑gɛn ‑nu 'dho 'bhü ‑na ꞊nɛ zën 'wo‑ bho 'wo‑ ‑kë 'drëëndrën ‑a 'dhö bhë ‑ya ‑pö: 19A ü këyuö ‑nu ‑dɔ; ü ‑bha ‑Zlan waa‑ mɛ ‑nu ‑an ‑dhɔ kë ‑sü ‑nu, ü ‑bha ‑zo yö ‑sü ‑nu, ü ‑bha ‑to ‑klu ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑nu, ü ‑bha ‑kë ꞊naazë ‑sü waa‑ ü ‑bha yuö ‑kaanta ꞊plëëzë 'ö ‑ziö ‑an ‑blɛɛzë ‑ta bhë a ‑an 'plɛ ‑dɔ. 20'Kɛɛ pë 'ö n ‑zuë ü buëndhö 'ö tɔɔ: Dhebɔ 'wo‑ ‑dhɛ Zezabɛlö 'ö‑ pö ö ‑de ‑dhë ö ‑Zlan ‑wodhiölodhe 'ka bhë ‑a 'to 'ü‑ wo ka ziën bhë yaa kë n ‑dhë ‑së. ‑Yö ma yuökëmɛ ‑nu ‑daan ꞊sɔɔn kë ‑sü 'ka. ‑Ya ‑pö ‑an ‑dhë 'zü wü 'wo gbapë ‑nu gba ‑na ‑a 'ka bhë, ‑wa ‑bhö. 21A 'töng ‑nu ‑a ‑dhë kö ‑yaan 'kan ꞊sɔɔn yaa kë ‑sü ‑bha, 'ö yaa 'pa ö ‑deë kö ‑yaan ö ꞊kwaa'‑ ö ‑bha ꞊sɔɔn kë ‑sü ‑zü bhë. 22꞊Dhɛ 'ö 'dhö, a ‑dho ‑a kë 'ö yö 'dhö waa‑ mɛ ‑nu 'wo ꞊sɔɔn bhë 'wo‑ 'gü 'wo dho sia‑ 'yua 'ka, ‑a 'ke waa wo bo wo wɔ ‑kɔ yaa ‑nu 'wo bhë ‑an 'ka. 23A ‑dho ‑a ‑bha 'në ‑nu zë, ‑yö kë 'dhö kö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑nu 'saadhö ‑wa dɔa ꞊nɛ a mɛ 'ö mɛ ‑nu ‑bha ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun waa‑ ‑an ꞊dhɔɔbhaapë ‑nu dɔ ‑a 'ka. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ mɛ 'ö ‑dhö ka ziën, ‑kɔ 'ö 'dhoë‑ pë ‑nu kaa bhë ꞊nɛ 'a dho ‑a ꞊saan' bhoë. 24‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu, mɛ 'ka to Tiatii ꞊ya kë ka ‑bha 'ka, kaa 'to ‑an ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo 'ö bhë ‑a 'piö, 'ö pë 'ö mɛ ‑nu ‑wa ‑dhɛ Satan ‑bha ‑gleng ‑wun ‑nu 'piö ꞊gbiinzë 'wo ‑bin ‑sü 'ka 'ö kaa‑ ꞊daan'‑ bhë, a‑ ‑pö ka ‑dhë, n 'ka 'dho ‑wo ‑zuöatadhe 'waa gbɛ kë gbɔ. 25'Kɛɛ pë mɛ ‑nu 'ö 'wo ka ‑gɔ ka ‑bha ‑zo yö ‑sü 'gü bhë, ‑kaa ‑an 'kun 'gbee‑ ‑yö 'dho ‑yö yöë n nu ‑yi ‑bha. 26- 27Mɛ 'ö 'dhoë‑ to ‑a 'gbee‑ 'ka, 'go mü 'zü 'ö 'dhoë‑ ö ‑zo kë ma yuö kë ‑kɔ ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an 'piö, a ‑dho ‑wogbiindhɛ nu ‑a ‑dhë 'sɛgɔgümɛ ‑nu ‑ta. ‑Yö ‑dho 'dhiö sü ‑an 'ka ‑piö 'gblɔɔngblɔn do 'ka; 'go mü 'yö dho ‑an ꞊wüü'‑ ꞊nɛ ‑kɔ 'wo gbɔ 'sɛ kpö ꞊wüü'‑ ‑na ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü 'ö go n Dë 'piö 'ö‑ 'ka n ‑gɔ bhë ‑a 'dhö. 28A ‑dho ‑dhiadhiö 'susongga nu ‑a ‑dhë. 29Kö mɛ 'ö‑ 'wun ma ‑to 'dhö ‑dhö, 'wun 'ö ‑Zuu 'slööslö 'dhoë‑ ꞊blɛɛ' ‑na Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑dhë bhë ‑ya ma.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\