'Dhɛbhowunta 20

1'Go mü 'zü a ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do ‑yö kö ‑yö 'go ‑na dhang‑ 'gü ‑yö ꞊yɔɔ' ‑na; ‑glu 'kpa 'dhi ꞊va bhë, ‑a ‑yö ‑a 'dhiö ‑pë ꞊lakele waa‑ ꞊yɔɔ' ‑bhüö ꞊va do ‑wo ‑kë ‑a kwɛɛ. 2'Yö nu 'yö 'gina 'ö ꞊mɛɛ zii 'ka bhë, 'ö‑ kun. 'Gina bhë ꞊nɛ 'ö tɔɔ dü 'wo‑ ‑dhɛ Satan. 'Yö‑ ‑lö ꞊yɔɔ' 'ka ‑kwɛ ‑vuu do 'piö. 3'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya ‑zuö ‑glu 'kpa 'dhi ꞊va 'gü, 'yö‑ 'dhi ta, 'ö ö ‑bha ‑wogbiindhɛ ꞊duakëpë to ‑a ‑bha, ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö dho 'sɛgümɛ ‑nu bho zian ‑ta gbɔ ‑yö 'dho ‑yö yöë ‑kwɛ ‑vuu do bhë ‑a ‑lo ‑yi ‑bha. ‑Kwɛ ‑vuu do bhë ꞊ya ‑lo, ‑wo ‑dho wo ꞊kwaa'‑ ‑a ‑zü 'töng pë 'tee ‑bha. 4'Go mü 'a 'gɔ ‑gbloo ‑nu yö: Mɛ ‑nu 'wo ‑kë ‑ya ‑sü 'ka ‑a 'gü bhë ‑wo ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü yö kö ‑waan mɛ ‑nu ‑bha za 'kan. Mɛ ‑nu 'wo to ‑piö ꞊kwaa' Yesu ‑wun ꞊blɛɛ' ‑sü waa‑ ‑Zlan ‑wo ‑an ‑wun 'gü, 'ö wü 'ö bhë waa‑ ‑a 'bin 'ö waa ‑an gba, 'ö waa ꞊duakëpë gbɛ ‑ya ‑an ‑kpong 'gü 'iin ‑an ‑kɔ ‑nu ‑bha bhë, a ‑an nii ‑yö mü 'pö, 'ö ‑kë ‑a 'gü ‑sü ‑yö nu ‑an ‑dhë, 'ö waa‑ Klito ‑nu 'ö 'wo ‑gludëdhɛ ‑kë ‑kwɛ ‑vuu do bhë ‑a 'piö. 5‑Go ga 'gü ‑sü ‑blɛɛzë ꞊nɛ bhë. Gamɛ ‑nu mɛ 'wo to waa 'dho go ga 'gü 'ö dho 'ö yöë ‑kwɛ ‑vuu do bhë ‑a ziö ‑sü ‑bha. 6꞊Zuögludhi waa‑ 'dhoë‑ ‑yö 'to mɛ ‑nu 'wo 'dhoë‑ go ga 'gü ‑blɛɛzë 'ka bhë ‑an ‑ta! Ga kë ꞊plɛ ‑naa ‑kɔ 'ka 'dho ‑mɔ ‑an ‑bha gbɔ 'gbɛɛdhö. ‑Wo ‑dho kë ‑Zlan waa‑ Klito ‑an ‑bha slabhomɛ ‑nu 'ka. ‑Wo ‑dho ‑gludëdhɛ kë Klito 'piö ‑kwɛ ‑vuu do bhë ‑a ‑bha. 7‑Kwɛ ‑vuu do 'ö bhë ꞊ya ziö, Satan ‑yö ‑dho go ‑kanso 'gü. 8‑Yö ‑dho dho 'ö 'sɛgɔgümɛ ‑nu 'wo ‑lo ‑sü 'ka 'sɛ ‑to 'dhö ‑sü ‑ta, 'yö ‑an ‑püö; 'wo tɔɔ Gɔgö waa‑ Magɔgö. ‑Yö ‑dho ‑an ‑dhɛ 'ko ꞊bhaa kö ‑waan ‑glu gɔn; ‑an ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑wo ‑dho kë ꞊va ꞊nɛ 'yënng ‑nu 'dhö 'yoo 'kpong 'dhiö. 9‑Wo ꞊yɔɔn ‑na 'sɛ 'pian 'saadhö ‑ta; ‑wo ꞊nië' ‑na ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu waa‑ ‑a ‑bha pödhɛ 'ö‑ ‑dhɔ ‑ya ‑kë bhë ‑an ‑zü. 'Kɛɛ 'siö ‑yö ‑dho go dhang‑ 'gü, 'yö ‑an 'gü ‑siö. 10Dü 'yö ‑kë ‑an ‑püö ꞊dhia ‑be bhë, ‑yö ‑dho ‑zuö 'siö 'yipuë waa‑ blɔɔn 'tëë yaazë ‑an 'gü; ‑dhɛ bhë ꞊nɛ 'ö wü waa‑ ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ꞊suazë bhë 'ö ꞊wa ‑an ‑zuö ‑a ‑bha 'dhiö 'saadhö. ‑An 'klo ‑dho bhɔ lënng waa‑ gbeng ‑nu 'plɛ 'ka ꞊toëpö 'ka. 11'Go mü 'ö 'gɔ ‑gbloo 'puu ꞊va waa‑ mɛ 'ö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka ‑a 'gü bhë 'a ‑an yö. 'Sɛ waa‑ dhang‑ ‑wo ‑ziö 'wo go ‑a 'dhiö, 'ö mɛ gbɛ yaa ‑an yö gbɔ. 12꞊Dhɛ ꞊ya kë 'pö, 'a gamɛ ‑nu, mɛ ꞊vava ‑nu, mɛ 'sɛɛn‑ ‑nu ‑an yö kö ‑wo dɔ ‑sü 'ka 'gɔ ‑gbloo 'dhiö. 'Ö mɛ do ‑yö 'sëëdhɛ ‑be ‑nu 'dhi ‑po. 'Sëëdhɛ ‑be do 'bhaa ‑yö ‑kë mü 'ö 'wo‑ 'dhi po 'pö. Yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑kë ‑a 'gü ‑sü 'sëëdhɛ ‑be. 'Ö gamɛ ‑nu ‑bha za ‑yö ‑kan pë ‑nu 'wo‑ ‑kë, 'ö ‑ya ‑sü 'ka 'sëëdhɛ ‑be ‑nu bhë ‑an 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü. 13'Ö 'yoo ‑yö nu ö ‑bha mɛ ‑nu 'wo to ‑a ꞊bhaa ‑an 'ka za dɔ ‑dhɛ ꞊bhaa mü. 'Ö ga waa‑ ꞊glööbɔɔdhɛ 'wo nu wo ‑bha gamɛ ‑nu 'ka mü 'pö. 'Ö ‑an ‑bha za ‑yö ‑kan pë ‑nu 'wo‑ kë ‑a ‑wun 'gü. 14꞊Dhɛ 'ö ‑an ‑bha za ꞊ya 'kan, 'wo ga ‑de gia‑ waa‑ ꞊glööbɔɔdhɛ ‑an ‑zuö 'siö 'yipuë 'gü. 'Siö 'yipuë 'gü ‑dhɛ bhë 'ö tɔɔ ga ‑kë ꞊plɛ ‑naa. 15Mɛ 'oo mɛ 'ö‑ 'tɔ yaa kë ‑ya ‑sü 'ka ‑kë ‑a 'gü ‑sü 'sëëdhɛ ‑be bhë ‑a 'gü, ‑a ‑zuö 'wo‑ wo 'siö 'yipuë bhë ‑a 'gü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\