'Dhɛbhowunta 21

1'Go mü 'a dhang‑ 'gü ‑dhɛ ‑dëü waa‑ 'sɛ ‑dëü ‑an yö; kö dhang‑ zii waa‑ 'sɛ zii 'waa ‑dhö gbɔ, kö 'yoo gbɛ 'yaa ‑dhö gbɔ. 2'Ö pödhɛ 'slööslö 'ö Zeluzalɛmë ‑dhɛ ‑dëü 'ka bhë, 'a‑ yö kö ‑yö 'go ‑na ‑Zlan 'piö dhang‑ 'gü ‑yö ꞊yɔɔ' ‑na kö ꞊ya kë ꞊nɛ pë 'wo‑ pö dhebɔ 'ö ꞊ya ö 'dhu ꞊nɛ ‑dhɛ 'wo pö ‑a ‑bha, ‑a ‑bha ‑dho gwaan ‑yi ‑mü ꞊dɛɛ ‑a 'dhö ‑a 'dhö. 3A 'we ‑wo do 'ö ‑kë 'gbee‑ 'ö go 'gɔ ‑gbloo 'gü ꞊zian' 'a‑ ma 'yö‑ pö: «Dɔ 'kwa‑ wo zlöö ꞊nɛ bhë, ‑Zlan ‑dho kë mɛ 'bhee‑ ‑nu 'piö, ꞊ya nu mɛ 'bhee‑ ‑nu ziën. ‑Zlan ‑yö ‑dho kë ‑an 'piö, 'wo ‑kë ‑a ‑bha 'sɛgɔgümɛ ‑nu 'ka, 'ö yö gia‑ 'ö ‑kë ‑an ‑bha ‑Zlan 'ka. 4‑Yö ‑dho ‑an 'yënng ꞊dhuë'‑. 'Ö ga ‑sü ‑nu, ‑wokpɔdhe ‑nu 'iin 'yënngbhɔdhe ‑nu ‑an gbɛ yaa 'dho kë ‑dhö gbɔ, bhii pë ziizii ‑nu 'wo bhë ꞊wa ziö.» 5'Ö mɛ 'ö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka 'gɔ ‑gbloo 'gü bhë, 'ö‑ pö: «Dɔ 'kwa‑ wo zlöö ꞊nɛ bhë, 'ma pë 'plɛ kë ‑dëü.» 'Go mü 'yö‑ pö n ‑dhë: «'Wun mɛ 'ö bhë ‑a ‑ya; bhii n ‑wo ‑nu 'wo bhë ‑wo 'wun gia‑ 'ka, 'ö ‑zo ‑yö ‑an ‑bha ‑sü ‑yö ‑an ‑ma kun.» 6'Yö‑ pö 'zü: «꞊Ya yën, ma ꞊nɛ 'a tɔɔ Alüfa waa‑ Omɛga; 'a pë ‑blɛɛzë waa‑ pë 'dhiötodhɛ ‑an 'ka. Mɛ 'ö 'yi mü ‑dhɔ ꞊yaa‑ 'kun, a ‑dho ‑a gbaa ‑kë ‑a 'gü ‑yi 'ka 'kpaan. 7Mɛ ‑nu 'wo 'dhoë‑ to ‑a 'gbee‑ 'ka, pë ‑nu 'wo dho kë gbaɔ 'ka 'aan‑ kë ‑an ‑dhë 'wo bhë, 'go mü a ‑dho kë ‑an ‑bha ‑Zlan 'ka ‑waan kë n gbö ‑nu 'ka. 8꞊Ya 'to mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑gɔ ‑ga 'yaa ‑an 'dhiö ‑nu, mɛ 'waa ‑Zlan ‑wo ꞊bhlë ‑ya, mɛ ꞊lɔɔzë ‑nu, mɛzëmɛ ‑nu, ꞊sɔɔnkëmɛ ‑nu, mɛ ‑nu 'wo wo ‑zo 'to ‑na bhë këpë ‑nu 'piö ‑nu, mɛ ‑nu 'wo gbapë ‑nu gba ‑na waa‑ ꞊suamɛ ‑nu 'töüdhö, ‑an ‑bha këdhɛ ‑yö ‑dho kë 'yi 'siö‑ 'puëë 'ö 'siö 'gü ‑dhɛ waa‑ blɔɔn 'tëë yaa 'gü ‑dhɛ 'ö ga kë ꞊plɛ ‑naa 'ka bhë ‑a 'gü.» 9‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'slaplɛ 'ö ‑Zlan ‑bha ‑wɔ mɛ ‑ta ‑wun ‑kɔɔ 'slaplɛ 'dho ‑an kwɛɛ bhë, ‑a mɛ do ‑yö ‑nu 'yö‑ pö n ‑dhë: «‑Bhö nu 'a 'bhlanë ‑bha 'sü dhe ‑zɔn ü ‑dhë!» 10'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑yö dho n 'ka ‑tɔn do ꞊gbiin tuö ‑Zuu 'slööslö ꞊kwaa'. 'Yö Zeluzalɛmë ‑pö 'slööslö 'yö ‑kë go ꞊dhia dhang‑ 'gü ‑Zlan 'piö bhë 'yö‑ ‑zɔn n ‑dhë. 11‑Yö ‑kë 'bhü ꞊dhia ‑Zlan ‑bha 'tɔbhɔdhe 'ka. Pödhɛ bhë ‑a 'bhü ‑kɔ ‑yö ‑kë ꞊nɛ ‑guö 'yanbhɔsüzë ꞊sɔnng' 'gbeezë ꞊suu'‑ do 'wo‑ ‑dhɛ 'zasüpë 'kɛɛ 'ö‑ bun 'dhö 'bhlöngbhlöng ‑a 'dhö. 12'Ö pë 'ö ‑kë ꞊nɛ böü‑ 'kplong ꞊va ꞊gbiin 'dhö 'ö ꞊nië ‑a ‑zü. 'Ö‑ 'dhi ‑nu 'dho 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ, 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ ‑wo wo ‑zo ‑kë 'kɔdhi ‑nu 'wo bhë ‑an 'piö. 'Ö‑ 'dhiö kpong ‑nu 'gɔɔ‑ do ga ꞊plɛ 'wo bhë 'ö Izlaɛlö 'gunng ‑gɔ 'gɔɔ‑ do ga ꞊plɛ 'tɔ 'dho ‑ya ‑sü 'ka ‑an ‑bha 'dhö do do 'ka. 13'Kɔdhi ‑yaaga 'ö‑ 'pian 'ö ‑dhö ö ‑a ‑ta. ‑A ‑yaaga ‑wo lan‑ 'go ꞊zian'; ‑a ‑yaaga ‑wo kwa 'pian do ‑gɔ dhuö ꞊zian', ‑a ‑yaaga ‑wo kwa 'pian do ‑gɔ goo ꞊zian'; 'ö‑ ‑yaaga 'dho lan‑ ‑püö ꞊zian'. 14Pödhɛ 'kplong bhë, ‑wa ‑gban ‑guö kpö 'gɔɔ‑ do ga ꞊plɛ ‑ta. 'Ö ‑guö 'gɔɔ‑ do ga ꞊plɛ 'wo bhë 'ö 'bhlanë ‑bha bɔmɛ ‑nu 'gɔɔ‑ do ga ꞊plɛ 'tɔ 'dho ‑ya ‑sü 'ka ‑an ‑ta. 15‑Zlan ‑bha bɔmɛ 'ö ‑kë 'wun ‑blɛɛ n ‑dhë ꞊dhia bhë, 'sënng 'lü 'në 'yö ‑kë pëdanpë 'ka ‑yö ‑kë ‑a kwɛɛ, kö ‑yaan pödhɛ bhë 'dhö, ö 'kɔdhi ‑nu waa‑ ö 'kplong ‑nu daan. 16Pödhɛ bhë ‑a 'pian ‑yiisië 'wo bhë, ‑wo ‑mɔ wo 'kuë 'kpodhö. ꞊Dhɛ 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya do dan ö ‑bha 'lü 'në bhë ‑a 'ka, ‑a 'kilong ‑yö ‑kë ‑vuu ꞊plɛ ö ‑ta ꞊plɛ. Pë do bhë 'ö‑ 'ka pödhɛ bhë ‑a ‑bha 'kɔ ‑nu 'pian 'plɛ 'piö. 17'Yö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑yö 'kplong bhë ‑a ‑ta dan. 'Ö‑ ‑ta ꞊duan' ‑yö ‑kë 'mɛtrë 'gɔɔ‑ 'slaplɛ ga ꞊plɛ. 18'Kplong 'ö bhë ‑wa ‑dɔ ‑guö ꞊suu'‑ ꞊sɔnng' 'gbeezë do 'wo‑ ‑dhɛ 'zasüpë bhë ‑a 'ka. Pödhɛ gia‑ ‑de 'gü ‑dhɛ ‑yö ‑kë 'sënng 'bhlöngbhlöng 'ka ꞊nɛ 'vɛdhɛ 'dhö. 19‑Guö ‑nu 'wo ‑kë 'kplong bhë ‑a ‑gban ‑a ‑ta ‑pë 'ka bhë, ‑guö ‑sɛɛbɔ ‑nu ‑wun ꞊suu'‑ 'gbeezë ‑nu ‑wo ‑kë dɔ ‑sü 'ka ‑a ‑bha. ‑A ‑gɛn ꞊luu'‑ ‑guö ‑blɛɛzë ‑yö ‑kë ‑guö 'wo‑ ‑dhɛ 'zasüpë ('ö ‑gblɛibizë) bhë ‑a 'ka; ‑a kë ꞊plɛ ‑naa ‑yö ‑kë safii, ('ö‑ bun 'dho 'budhazë) ‑a 'ka. ‑A kë ‑yaaga ‑naa tɔɔ agatö, 'ö‑ 'yan 'dho ꞊plëëzë. ‑A kë ‑yiisië ‑naa tɔɔ emelodö. (‑Yö ‑kë ‑gblɛibizë.) 20‑A kë 'sɔɔdhu ‑naa tɔɔ onikusö 'ö‑ 'yan 'dho ꞊plëëzë; ‑a kë 'slado ‑naa ('ö‑ bun ‑yö kë nuɛazë) tɔɔ 'saaduanö. ‑A kë 'slaplɛ ‑naa tɔɔ klizolitö 'ö‑ bun ‑yö ‑kë ꞊nɛ zën 'dhö; ‑a 'slɛaga ‑naa tɔɔ belilö ('ö‑ 'bhaa ‑nu bun ‑yö bhɔ 'budha ‑bha 'iin ‑gblɛibi ‑bha). ‑A 'sɛisië ‑naa tɔɔ topazë ('ö‑ bun ‑yö ‑kë ꞊nɛ 'siö 'dhö). ‑A 'gɔɔ‑ do ‑na tɔɔ klizoplazë ('ö‑ bun ‑yö ‑kë 'puu ‑gblɛibizë). ‑A 'gɔɔ‑ do ga do ‑naa tɔɔ tuukwaazë (‑yö ‑kë 'budhazë); ‑a 'gɔɔ‑ do ga ꞊plɛ ‑naa (bun ‑yö nuɛazë ꞊nɛ dha ‑bhüö ‑dhɛ nuɛazë 'dhö) 'wo‑ ‑dhɛ ametisö. 21'Kwɛɛ 'dhi 'gɔɔ‑ do ga ꞊plɛ 'wo bhë 'wo tɔɔ ‑zlɔɔga ‑nu 'gɔɔ‑ do ga ꞊plɛ. Kpong ‑nu 'wo 'dhö bhë ‑a do ‑yö ‑kë ‑zlɔɔga ‑nu 'wo bhë ‑a do 'ka; ‑kpinngga 'ö plöö mü ‑a ‑ta dhuö ‑dhɛ ‑yö kë 'sënng 'puu 'ka; 'yö ‑kë 'bhlöngbhlöng ꞊nɛ 'vɛdhɛ 'dhö. 22N 'ka ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ gbɛ yö pödhɛ bhë ‑a 'gü, bhii kwa Dëmɛ ‑Zlan 'piigbeezë waa‑ 'bhlanë ‑wo ‑dhɛ bhë ‑a ‑bha. 23Pödhɛ ‑bha ‑wun 'yaa lan‑ 'iin 'su ‑an ‑bha kö ‑waan 'bhü ‑a ‑ta, bhii ‑Zlan ‑bha 'tɔbhɔdhe ‑yö ‑bhü ‑a ‑ta, 'ö 'bhlanë 'dho ‑a ‑bha ꞊labang 'ka. 24'Sɛgümɛ ‑nu ‑wo ‑dho 'ta sü ‑a ‑bha ‑dhɛpuudhɛ 'gü, 'ö 'kpongtaa ‑gludë ‑nu ‑wo nu wo ‑bha ꞊bhɔɔpë ‑nu 'ka. 25Pödhɛ 'kɔdhi ‑nu ‑wo ‑dho to 'po ‑sü 'ka. ‑An 'dhi 'ka 'dho ta, bhii 'bin 'më ‑sü yaa 'dho kë mü. 26'Kpongtaamɛ ‑nu ‑wo ‑dho nu wo ‑bha ꞊bhɔɔpë waa‑ ꞊bhlëyadhe ‑an 'ka mü. 27'Kɛɛ pë ‑dhuuzë gbɛ 'ka 'dhö ‑da pödhɛ bhë ‑a 'gü, 'iin mɛ 'ö‑ këpë ‑nu ‑wo ‑kë pë ꞊lɔɔzë waa‑ ꞊sua ‑wun ꞊blɛɛ' ‑sü ‑an 'ka, wo 'ka 'dho ‑da mü 'pö. Mɛ ‑nu 'wo dho ‑da mü, 'wo tɔɔ mɛ ‑nu 'ö ‑an 'tɔ 'dho ‑ya ‑sü 'ka 'bhlanë ‑bha 'sëëdhɛ ‑be 'ö ‑kë ‑a 'gü ‑sü 'sëëdhɛ ‑be 'ka bhë ‑a 'gü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\