'Dhɛbhowunta 22

1‑Kë ‑a 'gü 'yiga 'ö 'bhlöngbhlöng ꞊nɛ pë 'wo 'vɛdhɛ kë ‑na ‑a 'ka ꞊nɛ ‑a 'dhö bhë, ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya ‑zɔn n ‑dhë. ‑Yö ‑kë 'go ꞊dhia ‑Zlan waa‑ 'bhlanë ‑an ‑bha 'gɔ ‑gbloo 'gü. 2'Yiga bhë ‑yö ‑kë ziö ꞊dhia ‑kpinngga 'ö pö‑ ziën bhë ‑a 'piö. ‑Kë ‑a 'gü ‑lü ‑nu ‑wo ‑kë dɔ ‑sü 'ka ‑a 'kpong 'dhiö mü. ‑An bhɛ ‑nu ‑wo ‑ya ‑gwaa 'gɔɔ‑ do ga ꞊plɛzë ‑kwɛ do 'gü. 'Su 'saadhö 'ka, ‑an bhɛ ‑nu ‑wo ‑kë. ‑A 'dhɛ ‑nu 'wo bhë ꞊nɛ 'wo 'sɛgümɛ ‑nu ‑dhɛ bo. 3‑Zlan 'ka 'dho 'dhangga ‑ya pë gbɛ ‑bha gbɔ. ‑Zlan waa‑ 'bhlanë ‑an ‑bha 'gɔ ‑gbloo ‑wo ‑dho kë pödhɛ bhë ‑a ‑bha, 'ö ‑Zlan ‑bha yuökëmɛ ‑nu 'wo dho ‑a gba. 4‑Wo ‑dho wo 'yan dɔ ‑a ‑bha; 'ö ‑a 'tɔ dhö kë ‑ya ‑sü 'ka ‑an ‑kpong 'gü. 5'Bin ‑bha 'më ‑sü gbɛ 'ka 'dho kë mü, 'ö ‑an ‑bha ‑wun gbɛ 'ka 'dho kë ꞊labang ‑bha ‑dhɛpuudhɛ ‑bha 'iin lan‑ ‑bha ‑dhɛpuudhɛ ‑bha, bhii 'ö tɔɔ kwa Dëmɛ ‑Zlan ‑yö ‑dho ö ‑bha ‑dhɛpuudhɛ bhü ‑an ‑ta, 'ö 'wo dho ‑gludëdhɛ kë ꞊toëpö 'ka. 6'Go mü 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya pö n ‑dhë: «'Wun ‑nu 'wo bhë ‑wo 'wun gia‑ 'ka 'ö ‑an ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü ‑ya ‑ma kun. Dëmɛ ‑Zlan 'ö ꞊ya kë 'ö ö ‑bha ‑Zuu ‑ya ö ‑wodhiölomɛ ‑nu 'gü ꞊nɛ ‑yö ö ‑bha bɔmɛ ‑bɔ kö pë ‑nu 'wo nu ‑na bhë, ‑yaan ‑a ‑zɔn ö ‑bha yuökëmɛ ‑nu ‑dhë.» 7Yesu ‑ya ‑pö: «‑Bhö ü 'to 'to! A nu ‑na; ꞊zuögludhi ‑yö mɛ 'ö ‑Zlan 'dhi ‑wo 'ö go 'sëëdhɛ ꞊nɛ ‑a 'gü ‑a ꞊bhlë ‑ya bhë ‑a ‑gɔ.» 8Ma Zan ‑mɛ, ‑wo ‑nu 'wo ꞊nɛ 'a ‑an ‑ma, 'ö pë ‑nu 'wo ꞊nɛ 'a ‑an yö. ꞊Dhɛ 'ma yën ‑a ‑bha, 'a ‑lo n kpɔn 'gü ‑Zlan ‑bha bɔmɛ 'ö pë ‑nu 'wo ꞊nɛ 'ö‑ ‑zɔn n ‑dhë bhë ‑a ꞊gɛɛndhö kö 'aan‑ gba. 9'Yö‑ pö n ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ü‑ ‑kë 'dhö! A ‑Zlan ‑bha yuökëmɛ 'ka ꞊nɛ ü 'dhö, ü dheglu ‑nu 'wo ‑Zlan ‑wodhiölomɛ 'ka ‑nu waa‑ mɛ ‑nu 'wo ‑wo 'ö 'sëëdhɛ ‑be 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü 'wo‑ ꞊bhlë ‑ya ‑nu, ka 'dhö. ‑Bhö ‑Zlan gba ꞊zian'!» 10'Go mü 'yö‑ pö n ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ö ‑Zlan 'dhi ‑wo 'ö ‑ya ‑sü 'ka 'sëëdhɛ ‑be ꞊nɛ ‑a 'gü bhë 'ü‑ ‑bin, bhii 'töng 'yö ‑ya pë ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ‑bha kë ‑yi 'ka bhë ꞊ya yö ꞊klöö'. 11Mɛ 'ö‑ këwun 'dho ya, ‑yö 'wun yaa kë ‑yö dhoë 'dhiö; mɛ 'ö ö ‑de kun ya, ‑yö ‑de ‑kun yaa kë ‑yö dhoë ö 'dhiö; mɛ 'ö‑ këwun 'dho ‑së ‑yö 'wun ‑së kë, ‑yö dhoë 'dhiö, mɛ 'ö 'slööslö ‑yö 'dho ‑kë 'slööslö ‑sü 'ka 'dhiö.» 12Yesu ‑ya ‑pö: «‑Bhö ü 'to to! A nu ‑na! A ‑dho nu ma mɛ ‑nu ꞊saan' 'ka; 'a dho ‑a dan mɛ 'ö ‑dhö ‑a këpë ‑nu ꞊tian' 'a‑ nu ‑a ‑dhë. 13Ma ꞊nɛ 'a tɔɔ Alüfa waa‑ Omɛga; a pë 'plɛ züdɔdhɛ waa‑ ‑a 'dhiötodhɛ ‑an 'ka.» 14꞊Zuögludhi ‑yö kë mɛ ‑nu 'wo wo ‑bha gblang ‑zlu, 'ö ‑an ꞊dua' 'dho ‑mü kö ‑waan ‑da pödhɛ bhë ‑a 'kɔdhi gia‑ ‑bha ‑waan ‑kë ‑a 'gü ‑sü ‑lü bhɛ 'ö bhë ‑a ‑bhö ‑an ‑gɔ. 15'Kɛɛ pö‑ ꞊taa ‑bha ‑dhɛ bhë 'ö tɔɔ mɛ ꞊lɔɔzë ‑nu, mɛ ‑nu 'wo to 'gina kë ‑sü ‑nu 'piö ‑nu, ꞊sɔɔnkëmɛ ‑nu, mɛzëmɛ ‑nu, ‑gbapë gbamɛ ‑nu waa‑ mɛ ‑nu 'wo ꞊sua ‑kë wo ‑wo waa‑ wo kë ‑kɔ ‑nu 'ka ‑nu ‑an 'plɛ ‑an 'to ‑dhɛ. 16«Ma Yesu ‑mɛ, 'a ma bɔmɛ ‑bɔ ka ‑dhë kö ‑yaan pë ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ꞊blɛɛ'‑ n ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑nu ‑dhë. A Davidö ꞊suu'‑ ‑ta 'gü ‑mɛ 'ka; a 'susongga 'yö bhü ‑dhiadhiö ‑a 'ka.» 17‑Zuu 'slööslö waa‑ 'sü dhe ‑wa ‑pö: «‑Bhö nu!» 'Ö mɛ 'ö ꞊ya ‑an ‑wo ma, ‑ya pö 'pö: «‑Bhö nu!» Mɛ 'ö 'yi mü ‑dhɔ ꞊yaa‑ 'kun ‑yö nu; mɛ 'ö ‑kë ‑a 'gü ‑yi 'piö ‑yö ‑dho nu ‑a ‑dhë 'kpaan. 18Ma Zan ‑mɛ, a‑ ‑pö ka ‑dhë ‑yö sia‑ ‑sü 'ka mɛ ‑nu 'töüdhö 'ö ‑Zlan 'dhi ‑wo 'ö 'sëëdhɛ ‑be 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü 'ka‑ ma ka ‑dhë ꞊nɛɛ: Mɛ 'ö 'dhoë‑ 'wun 'bhaa ‑zuö 'sëëdhɛ ‑be 'ö ꞊nɛ ‑a ‑ta, ‑Zlan ‑yö ‑dho 'klobhɔdhe 'ö‑ ‑wun 'dho ‑ya ‑sü 'ka 'sëëdhɛ ‑be 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü bhë ‑a 'bhaa ‑da ‑a ‑bha 'klobhɔdhe ‑ta. 19'Ö mɛ ꞊ya 'wun 'bhaa bho ‑Zlan 'dhi ‑wo 'ö ‑ya ‑sü 'ka 'sëëdhɛ ‑be 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü bhë ‑a ‑ta 'pö, ‑Zlan ‑yö ‑dho ‑a ‑bha ‑kë ‑a 'gü ‑lü bhɛ sü, 'yö‑ bho pödhɛ 'slööslö 'ö‑ ‑wun ‑yö ꞊blɛɛ ‑a ‑bha 'sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü bhë ‑a 'gü. 20Mɛ 'ö pë ‑nu 'wo ‑ya zö ꞊nɛ 'ö ‑gban ‑a ‑bha bhë ‑ya pö: «꞊Ii‑, a nu ‑na!» ‑Yö kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö! ‑Bhö nu Dëmɛ Yesu! 21Kwa Dëmɛ Yesu ‑yö 'glusë kë ka 'saadhö ka 'ka! Amɛn!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\