'Dhɛbhowunta 3

1'Yö‑ pö n ‑dhë: «‑Bhö 'sëëdhɛ bɔ 'dhiö ‑sü ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'ka ‑mɛ 'ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'ö Saadö bhë ‑a ‑dhë ꞊nɛɛ: Pë 'ö mɛ 'ö ‑Zlan ‑bha ‑Zuu 'slaplɛ waa‑ 'susongga 'slaplɛ 'dho ‑a ‑gɔ 'ö‑ ꞊blɛɛ 'yö ꞊nɛ: Pë ‑nu 'ü‑ kë ‑na 'saadhö bhë a‑ ‑dɔ. A‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ mɛ ‑nu ‑wo ü ga ꞊nɛ mɛ 'ö 'bhee‑ ‑a 'dhö, 'kɛɛ kö ü ga ‑sü 'ka. 2‑Bhö ‑büö, 'ü ‑dɔ gɛnngdhö ‑sü nu mɛ ‑nu 'wo ꞊tun ü ‑gɔ, 'ö ꞊wa kë 'tëëtë bhë ‑an ‑dhë kö ꞊kun 'wo dho ga. Bhii 'ma‑ yö ꞊nɛ ü bha yuö ‑nu 'ü‑ kë ‑na bhë ‑a gbɛ 'yaa ‑yö 'ko 'dhiö ‑sü 'ka n ma ‑Zlan wö 'dhiö. 3Ü ‑zo ‑yö ‑büö mɛ ꞊daan' ‑wo 'ü‑ ma bhë ‑a ‑wun 'ka! 'Go mü ü ‑zo ‑yö ‑büö 'zü ‑an ma ‑kɔ 'ü ‑an maa bhë ‑a 'ka. ‑Bhö 'wun ma mɛ ꞊daan' ‑wo bhë ‑a ‑ta, 'ü 'kan ü bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu bhë ‑an ‑bha. ‑A 'ke ü 'ka ‑büö 'gbɛɛdhö, a ‑dho nu ü tii 'ka ꞊nɛ ꞊kwaanmɛ ‑yö nu. 4'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ü ‑bha mɛ 'bhaa ‑nu 'wo Saadö ‑dhɛ gia‑ ‑bha, waa wo ‑bha sɔ ‑nu kë ‑dhiizë. ‑Wo ‑dho kë n 'piö sɔ 'puu ‑kë wo ‑bha ‑sü 'ka. Bhii 'ö tɔɔ ‑yö ‑an ‑ma ‑kun kö ‑wo kë 'dhö. 5Mɛ ‑nu 'wo 'dhoë‑ to ‑a 'gbee‑ 'ka, ‑kɔ bhë ꞊nɛ 'wo dho sɔ 'puu bhë ‑a ꞊daa' wo ‑bha 'pö, n 'ka 'dho ‑an 'tɔ bho ‑kë ‑a 'gü ‑sü 'sëëdhɛ ‑be 'gü; a ‑dho ‑a pö n Dë waa‑ ö ‑bha bɔmɛ ‑nu 'dhiö ꞊nɛ ‑wo n ‑ma 'ka. 6Kö mɛ 'ö‑ 'wun ma 'to 'dhö ‑dhö, pë 'ö ‑Zuu 'slööslö 'dhoë‑ ꞊blɛɛ' ‑na Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑dhë ꞊nɛ ‑ya ma!» 7'Yö‑ pö n ‑dhë 'zü ꞊nɛɛ: «‑Bhö 'sëëdhɛ bɔ 'dhiö ‑sü ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'ka ‑mɛ 'ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'ö Filadɛɛfi ‑a ‑dhë ꞊nɛɛ: Mɛ 'ö 'slööslö 'ö 'wun giagia 'ka, mɛ 'ö ‑gludë Davidö ‑bha ꞊lakele 'dhoë‑ ‑gɔ, 'ö ꞊ya 'kwɛɛ ta, 'ö‑ 'po ‑mɛ gbɛ 'yaa 'dhö, 'ö ꞊ya 'kwɛɛ 'po 'ö‑ ta ‑mɛ gbɛ 'yaa 'dhö bhë ‑ya ‑pö: 8Pë ‑nu 'ü‑ kë ‑na 'töüdhö bhë a‑ ‑dɔ. A‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ ꞊faan' 'ö ü ‑gɔ bhë, ‑yö 'tee; 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ü 'wun ‑ma n ‑wo ‑ta, 'ü to ‑klu ‑sü 'ka n ‑ma; 'ma 'kwɛɛ do 'po ü ‑gɔ; mɛ gbɛ 'ka 'dho ‑mɔa ‑bha kö ‑ya 'dhi ta ü ‑gɔ. 9Dü ‑bha ‑kpakuëmɛ ‑nu, ꞊suamɛ ‑nu 'wo wo ‑de kë ‑na Zuifö 'ka, 'kɛɛ kö 'waa Zuifö 'ka bhë, pë 'a dho ‑a kë ‑an 'ka 'ö tɔɔ: A ‑dho ‑an 'gbee‑ ‑ta bho 'wo nu 'wo ‑lo wo kpɔn 'gü ü 'dhiö ü ꞊bhlë ‑ya ‑sü 'ka. Bhii kö ꞊waa‑ dɔ ꞊nɛ ü ‑dhɔ ‑yö n ‑kë. 10꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ ü ü ‑zo ‑kë n ‑wo ‑nu 'a‑ nu bhë ‑an 'piö, ꞊zuö' ‑kë ‑saa ‑sü 'ka bhë, kö ma ‑de 'pö, a ‑dho n ‑zo kë ü 'piö 'yena 'yö 'dhoë‑ nu 'kpongtaa kö 'kpongtaamɛ ‑nu ‑waan bɔ 'güdandhe 'gü bhë ‑a 'töng 'yö dho kaa bhë ‑a 'ka. 11A nu ‑na; pë ‑nu 'wo ü ‑gɔ bhë, ‑bhö ü ‑zo kë ‑an 'piö ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun mɛ 'kpaan gbɛ dho ‑to ‑a 'gbee‑ 'ka 'gɔ ꞊gblaa' 'ö ‑ya ü ‑bha 'ka bhë ‑a kun ü ‑gɔ! 12Mɛ 'ö 'dhoë‑ to ‑a 'gbee‑ 'ka, a ‑dhoë kë n ‑ma ‑Zlan ‑bha 'kɔ ‑gban 'lü 'ö yaa 'dho yö plaan gbɔ ‑a 'ka; a ‑dho n ‑ma ‑Zlan 'tɔ waa‑ n ‑ma ‑Zlan ‑bha pödhɛ 'tɔ ‑ya ‑a ‑bha. Pödhɛ bhë 'ö tɔɔ Zeluzalɛmë ‑dhɛ ‑dëü 'yö dho go dhang‑ 'gü, n ‑ma ‑Zlan 'piö. 'Tɔ ‑dëü 'ö n ‑ma zlöö ꞊nɛ a ‑dho ‑a ‑ya ‑a ‑bha 'pö. 13Kö mɛ 'ö‑ 'wun ma ‑to 'dhö ‑dhö, 'wun 'ö ‑Zuu 'slööslö 'dhoë‑ ꞊blɛɛ' ‑na Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑dhë ꞊nɛ ‑ya ma!» 14'Yö‑ pö: «‑Bhö 'sëëdhɛ bɔ 'dhiö ‑sü ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'ka ‑mɛ 'ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'ö Laodise ‑a ‑dhë ꞊nɛɛ: Mɛ 'wo‑ ‑dhɛ Amɛn, 'yö ꞊goo‑ ‑to ‑wo 'gü ‑sü ‑zë 'ka, 'yö 'wungiamɛ 'ka, yö 'ö pë 'ö ‑Zlan ‑ya ‑da 'töüdhö 'yö‑ ‑bɔa ‑ta 'ka, ‑ya ‑pö: 15Pë ‑nu 'ü‑ ‑kë 'töüdhö bhë a‑ ‑dɔ. A‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ 'bhaa ‑saa 'iin 'bhaa 'siözë. ‑Yö ‑dho kë n ‑dhë ‑së ‑be kö pë ꞊plɛ 'wo bhë 'ü‑ do 'sü 'ü kaa 'gbönggböng. 16'Kɛɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ ü 'zɔzɔ, 'ö 'bhaa ‑saa 'iin 'bhaa 'siö‑ bhë kö a ‑dho ‑pe ü 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'yi 'zɔzɔ 'dhö ‑pë ‑da ‑na ‑a 'ka mɛ 'ka bhë ‑a 'dhö. 17'Ö tɔɔ ü‑ ‑pö ü ꞊bhɔɔzë, 'go mü ü ‑bha 'wun ‑nu ‑wo 'dho ‑na 'dhiö, 'iin pë gbɛ ‑wun 'yaa ü kë. 'Kɛɛ ü 'yenazë, 'ö 'bhaa‑ ꞊tɛi' dɔ. Ü 'fɛɛzë, 'ü ü 'kpaan 'ka 'ö ü 'yënng 'dho tii. 18꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, 'a ü ꞊kpaɔ ‑na kö 'ü 'sënng 'ö ꞊ya kë 'slööslö 'siö 'ka bhë 'ü‑ 'dhɔ n ‑gɔ kö 'üën‑ kë ꞊bhɔɔzë giagiawo. ‑Bhö sɔ 'puu ‑nu 'dhɔ 'pö 'ü‑ kë ü ‑bha kö ‑yaan ü ‑bha ‑to 'kpaan ‑sü lë‑ ‑nu ‑ta ‑bin. 'Ü ‑yö 'yënng pë 'yi 'dhɔ 'ü‑ yö ü 'yënng kö 'üën‑ ‑dhɛ yö. 19Mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑dhɔ ‑yö n ‑kë bhë a ‑an ‑kun 'gbee‑ 'a ‑an ꞊dɔɔ. ‑Bhö pë ‑nu kë, ‑kë ꞊naazë ‑sü 'ka, 'ü 'kan ü ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑bha! 20‑Bhö ‑dhɛ ‑ga, a dɔ ‑sü 'ka 'kɔdhi ‑bha, 'a 'kwɛɛ ‑ta ‑ma ‑na; ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ꞊ya n ‑wo ma ꞊ya 'kwɛɛ 'po n ‑gɔ, a ‑dho ‑da ‑a ‑gɔ kɔɔ, 'a pë ‑bhö ‑a 'piö, 'ö yö ‑de 'pö 'ö pë ‑bhö n 'piö. 21Mɛ ‑nu 'wo 'dhoë‑ to ‑a 'gbee‑ 'ka, a ‑dho we ‑a ‑bha ‑an ‑gɔ 'ö 'wo ‑ya n 'sian 'piö n ‑ma 'gɔ ‑gbloo 'gü ꞊nɛ ‑kɔ ma ‑de 'pö 'a toë 'gbee‑ 'ka, 'ö 'a ‑ya ‑sü 'ka ‑a 'ka n Dë 'sian 'piö, ‑a ‑bha 'gɔ ‑gbloo 'gü bhë ‑a 'dhö. 22Kö mɛ 'ö‑ 'wun ma ‑to 'dhö ‑dhö, pë ö ‑Zuu 'slööslö 'dhoë‑ ꞊blɛɛ' ‑na Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑dhë ꞊nɛ, ‑ya ma!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\