'Dhɛbhowunta 4

1꞊Dhɛ 'ö ꞊ya 'go mü a 'yanpiöpë do 'bhaa ‑yö. 'A 'kwɛɛ do yö, kö ‑yö 'po ‑sü 'ka dhang‑ 'gü; 'ö ‑wo do 'a‑ ma 'dhiö 'ö‑ ‑drinng ‑yö ‑kë ꞊nɛ 'truu ‑wo 'dhö bhë, 'a‑ ma 'zü 'ö‑ pö n ‑dhë: «‑Bhö ‑da 'ü nu zö kö pë ‑nu 'wo dho kë 'dhiö ꞊zian' 'aan‑ ‑zɔn ü ‑dhë!» 2'Ö to mü 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑yö pa n 'ka. 'Ö ꞊dhɛ 'a‑ ‑ga kö 'gɔ ‑gbloo do ‑yö dɔ ‑sü 'ka dhang‑ 'gü mü. Mɛ do ‑yö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka 'gɔ ‑gbloo bhë ‑a 'gü; 3'ö‑ wöödhɛ 'bhü ‑yö ‑kë ꞊nɛ ‑guö ‑wungbeezë ꞊suu'‑ 'wo‑ ‑dhɛ 'zasüpë 'ö‑ bun 'yan dho ‑gblɛibizë 'iin ‑guö ‑wungbeezë ꞊suu'‑ do 'wo‑ ‑dhɛ 'saaduanö 'ö‑ bun dho nuɛazë ‑an 'dhö. Dha ‑bhüö 'ö‑ 'yan 'dho 'bhü ‑sü 'ka ꞊nɛ ‑guö ‑wungbeezë ꞊suu'‑ gbɛ 'wo‑ ‑dhɛ emelodö 'ö‑ bun ‑yö ‑kë ‑gblɛibizë bhë ‑a 'dhö, ‑yö ‑nië ‑a ‑bha 'gɔ ‑gbloo ‑zü. 4'Piö ‑bhɔ ꞊taa' ‑sü ‑zë 'ka ‑a ‑zü 'to, 'gɔ ‑gbloo 'gɔɔ‑ ꞊plɛ ö ga ‑yiisië 'bhaa gbɛ ‑wo ‑kë mü. 'Ö mɛ ziizii 'gɔɔ‑ ꞊plɛ ö ga ‑yiisië 'ö sɔ 'puu 'dhö ‑an ‑bha, 'go mü 'ö 'sënng ꞊gblaa' 'dho ‑ya ‑sü 'ka ‑an ‑gɔ ‑bha ‑wo ‑kë ‑ya ‑sü 'ka ‑an 'gü. 5'Ö pë ‑nu 'wo ‑kë ꞊nɛ dha ‑bha 'yan bɔ ‑sü 'dhö ‑wo bɔ 'gɔ ‑gbloo ꞊vaazë 'gü 'ma ꞊zian' 'wo ‑ziö ‑blaandhö, 'ö pë ‑nu 'wo ‑kë ꞊nɛ dha ‑bha 'we ‑sü 'dhö 'wo bɔ ‑dhɛ do bhë ‑a 'gü ꞊zian' 'wo ‑we. 'Ö ‑zuö ‑nu ‑wo bɔ 'ma ꞊zian' 'pö 'wo ‑we. 'Gbia ‑be 'slaplɛ ‑wo ‑kë 'kun ꞊dhia 'gɔ ‑gbloo bhë ‑a 'dhiö mü. 'Gbia ‑be 'slaplɛ 'wo bhë 'wo tɔɔ ‑Zlan ‑bha ‑Zuu 'slaplɛ. 6'Gɔ ‑gbloo 'dhiö mü, pë 'ö ‑kë ꞊nɛ pë 'wo‑ 'vɛdhɛ kë ‑na ‑a 'ka ‑a 'dhö bhë, ‑a 'yipuë ‑yö ‑kë mü, bhii mɛ 'yan‑ ‑bɔ ‑a 'gü ꞊nɛ 'yi 'slööslö 'dhö. 'Gɔ ‑gbloo ziën waa‑ ‑a 'sian 'piö ‑dhɛ ‑nu ‑bha, pë 'bhee‑ ‑yiisië 'ö ‑an 'yan ‑nu 'dho ‑mɔ ‑sü 'ka ‑an buën‑ ‑an 'dhiö ꞊zian' waa‑ ‑an ꞊zlöö ꞊zian' ‑wo ‑kë mü. 7Pë 'bhee‑ ‑nu 'wo bhë ‑a ‑blɛɛzë ‑yö ‑bhɔ ꞊laa' ‑bha; ‑a ꞊plɛ ‑naa ‑yö bhɔ ‑du 'në ‑bha; a‑ kë ‑yaaga ‑naa wöödhɛ ‑yö bhɔ mɛ 'bhee‑ ‑lü wöödhɛ ‑bha, 'ö‑ kë ‑yiisië ‑yö bhɔ 'gblübhaa 'ö ‑lö ꞊dhia ‑a ‑bha. 8Pë 'bhee‑ ‑nu ‑yiisië 'wo bhë, ‑a mɛ 'ö ‑dhö ‑a gban ‑yö 'slado; 'ö ‑an 'yan ‑nu 'dhö ‑lo ‑sü 'ka ‑an gban ‑ta dhuö ‑dhɛ ‑nu waa‑ ‑an gban ꞊löö ‑dhɛ ‑nu ‑bha. 'Ö 'waa wo bo ‑a pö ‑sü 'ka ‑dhɛ 'po ‑sü waa‑ 'bin 'më ‑sü ‑an 'gü ꞊nɛɛ: «'Slööslö, 'slööslö, 'slööslö 'yö tɔɔ Dëmɛ ‑Zlan 'piigbeezë 'yö ‑kë ‑dhö, 'yö ‑dhö, 'yö nu ‑na.» 9'Ö ꞊ya kë pë 'bhee‑ ‑nu ‑yiisië 'wo bhë ‑wo 'tan ‑nu bho ‑na kö mɛ 'ö ‑ya ‑sü 'ka 'gɔ ‑gbloo 'gü, 'yö ‑dhö ꞊toëpö 'ka bhë ‑waan 'tɔ kë ꞊va, ‑waan ‑a ꞊bhlë ‑ya, 'go mü ‑waan zuö pö, 10'Ö mɛ ziizii 'gɔɔ‑ ꞊plɛ ö ga ‑yiisië 'wo bhë 'wo ‑lo wo kpɔn 'gü, mɛ 'ö ‑ya ‑sü 'ka 'gɔ ‑gbloo 'gü 'ö ‑dhö ꞊toëpö 'ka bhë ‑a wö 'dhiö 'ö 'wo‑ gba. 'Wo dho wo ‑bha 'gɔ ꞊gblaa' 'ka 'wo‑ ‑lo 'gɔ ‑gbloo 'dhiö ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: 11«Yi Dëmɛ, yi ‑bha ‑Zlan, ‑yö ü ‑ma ‑kun kö 'tɔbhɔdhe, ꞊bhlëyadhe waa‑ 'piigbeedhɛ ‑wo kë ü ‑bha 'ka; bhii bhi ꞊nɛ 'ü pë 'plɛ ‑da, 'ö ‑dhi ü ‑dhë 'ü ‑këdhösü nu ‑an ‑dhë.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\