'Dhɛbhowunta 5

1A 'sëëdhɛ ‑be 'ö ‑kë ꞊nɛ pë ‑dho 'kou ‑sü ‑zë 'dhö ‑a ‑yö mɛ 'ö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka 'gɔ ‑gbloo 'gü bhë ‑a ꞊kwɛɛ‑ 'gü ‑kɔ 'gü mü. Pë ‑yö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka ‑a 'gü ‑dhɛ waa‑ ‑a 'pian ꞊zian' ‑dhɛ ‑bha, 'yö 'sëëdhɛ ‑be 'dhi ta ‑sü ‑zë 'ö ꞊duakëpë 'slaplɛ 'dhö ‑a ‑ta ('ö mɛ do dho ‑a 'dhi po) ‑a 'ka. 2'A ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do 'piigbeezë 'yö 'wun ꞊blɛɛ' ‑na 'gbee‑ 'ka ‑a yö kö ‑ya pö ‑na: «Dö 'yö‑ ‑ma kun kö ‑yö ꞊duakëpë ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ꞊wüü'‑ kö ‑yaan 'sëëdhɛ ‑be 'ö ꞊nɛ ‑a 'dhi 'po e?» 3'Kɛɛ ‑a ‑mɛ gbɛ 'yaa ‑dhö, dhang‑ 'gü, 'kpongtaadhɛ, 'iin 'sɛ ꞊löö kö ‑yaan 'sëëdhɛ ‑be bhë ‑a 'dhi 'po ‑yaan ꞊kpɔɔ'‑ ‑a 'gü. 4A 'gbo ‑bɔ ꞊va 'ka 'ö tɔɔ mɛ gbɛ yaa kë ‑dhö kö ‑yaan 'sëëdhɛ ‑be bhë ‑a 'dhi 'po ‑yaan ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü. 5꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö mɛ ziizii ‑nu 'wo bhë 'ö‑ mɛ do ‑ya pö n ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ü 'gbo bɔ! ‑Bhö ‑dhɛ ‑ga: ꞊Laa' 'ö Zuda ‑gɔ 'gunng 'gü, 'ö ‑gludë Davidö ꞊suutamɛ 'ka, yö ꞊nɛ 'ö 'to ‑a 'gbee‑ 'ka. Yö ꞊nɛ 'ö ‑mɔa kö ‑yö ꞊duakëpë 'slaplɛ bhë ‑an ꞊wüü'‑ kö ‑yaan 'sëëdhɛ ‑be 'ö ꞊nɛ ‑a 'dhi 'po.» 6꞊Dhɛ 'ö go mü, 'a 'bhlanë ‑gbɔng do yö kö ‑yö ‑dɔ ‑gɛn ‑ta ‑sü 'ka 'gɔ ‑gbloo 'dhiö pë 'bhee‑ ‑nu ‑yiisië waa‑ mɛ ziizii ‑nu 'wo bhë ‑an ziën. 'Bhlanë bhë ‑yö ‑bhɔ pë 'wo‑ zë ‑a ‑bha. ‑A ‑sö ‑nu ‑wo 'slaplɛ, 'ö‑ 'yan ‑nu 'dhö 'slaplɛ; wo ꞊nɛ 'wo tɔɔ ‑Zlan ‑bha ‑Zuu ('slööslö) 'slaplɛ 'ö ‑an bɔ 'sɛ ‑dhɛ 'saadhö ‑a 'gü sia‑ bhë. 7'Yö 'bhlanë bhë 'yö ‑yɔɔn 'sëëdhɛ ‑be bhë ‑a ‑bha, 'yö‑ sü mɛ 'yö ‑ya ‑sü 'ka 'gɔ ‑gbloo 'gü bhë ‑a ꞊kwɛɛ‑ 'gü ‑kɔ 'gü. 8꞊Dhɛ 'ö ‑ya 'sëëdhɛ ‑be 'ö bhë ‑a 'sü, 'ö pë 'bhee‑ ‑nu ‑yiisië waa‑ mɛ ziizii ‑nu 'gɔɔ‑ ꞊plɛ ö ga ‑yiisië 'wo bhë 'ö ‑an 'plɛ ‑wo ‑lo wo kpɔn 'gü 'bhlanë bhë ‑a 'dhiö. Mɛ 'ö ‑dhö kɔng do, waa‑ 'sënng ‑kɔɔ ‑nu 'ö pë 'tëë ‑sëëzë 'ö ‑ya kë 'wo‑ ‑güö 'ö‑ pa ‑wo kë ‑an ‑gɔ. Pë 'tëë ‑sëëzë 'ö bhë 'ö tɔɔ ꞊bhɛa' ‑wo 'ö ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑wa wo. 9'Wo 'tan ‑dëü bho ꞊woë' ꞊nɛ: «‑Yö ü ‑ma ‑kun kö 'üën‑ 'sëëdhɛ ‑be 'ö ꞊nɛ ‑a 'sü, 'üën‑ ꞊duakëpë ‑nu 'wo bhë ‑an 'wü. Bhii ‑wo ü ‑zë, 'ö 'ü bɔ ‑a ‑ta 'ü mɛ ‑nu 'wo go 'gunng 'saadhö, ‑wo ꞊suu'‑ 'saadhö, 'sɛ 'saadhö waa‑ ö 'gü ‑mɛ ‑nu ‑an ‑gɔ ‑ta dhɔ kö ‑waan kë ‑Zlan ‑bha 'ka. 10'Bha ‑an kë 'sɛgɔ do 'gü ‑mɛ ‑nu 'wo slabhomɛ 'ka ‑an 'ka ‑waan yuö kë kwa ‑bha ‑Zlan ‑dhë; ‑wo ‑dho ‑gludëdhɛ kë 'kpongtaa.» 11'A ko 'zü 'a ‑dhɛ ‑ga; 'a ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'ö 'wo ‑kë ꞊nɛ mɛ ‑vuu ꞊plëëzë ‑gwaa ‑vuu ꞊plëëzë 'dhö ‑an yö kö ‑wo mü. A ‑an ‑yö kö ‑wo ꞊nië' ‑sü 'ka 'gɔ ‑gbloo, pë 'bhee‑ ‑nu waa‑ mɛ ziizii ‑nu 'wo bhë ‑an ‑zü 'to. 12‑Wo ‑kë 'tan ‑nu bho ꞊dhia 'wo‑ pö ‑wo 'gbee‑ 'ka ꞊nɛɛ: «'Bhlanë 'wo‑ zë bhë ‑ya ‑ma ‑kun kö ‑yaan 'piigbeedhɛ 'dhö, ꞊bhɔɔpë ‑nu, ‑kë 'kpaakpasü ‑nu waa‑ 'gügbeedhɛ ‑nu, ꞊bhlëyasü ‑nu, 'tɔbhɔdhe ‑nu waa‑ 'tɔblüsü ‑nu ‑waan kë ‑a ‑bha 'ka.» 13'Go mü 'zü a pë ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an ‑da, 'wo dhang‑ 'gü, 'wo 'kpongtaa, 'wo 'sɛ ꞊löö, 'wo 'yoo ꞊bhaa, pë ‑nu 'saadhö 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an ‑da 'wo ‑dhɛ 'saadhö ‑a 'gü, ‑an ‑wo ‑ma kö ‑wo 'tan bho ‑na ꞊woë' ꞊nɛɛ: «Mɛ 'ö ‑ya ‑sü 'ka 'gɔ ‑gbloo 'gü waa‑ 'bhlanë, 'tɔsaablüdhe, ꞊bhlëyadhe, 'tɔbhɔdhe waa‑ 'piigbeedhɛ ‑wo kë ‑an ‑bha 'ka ꞊toëpö 'ka.» 14'Ö pë 'bhee‑ ‑yiisië 'wo bhë 'wo‑ pö: «Amɛn.» 'Ö mɛ ziizii ‑nu 'wo bhë 'wo ‑lo wo kpɔn 'gü, ('yö 'bhlanë waa‑ mɛ 'ö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka 'gɔ ‑gbloo 'gü bhë,) 'wo ‑an gba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\