'Dhɛbhowunta 7

1꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, a ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑yiisië ‑yö 'sɛ 'pian ‑yiisië ‑bha. 'Yö 'tëë ‑nu ‑yiisië 'wo ‑piö ‑na 'kpongtaa bhë, 'wo ‑an kun ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö 'tëë dho ‑ma 'sɛ ‑ta ‑dhɛ, 'yoo ꞊bhaa ‑dhɛ, 'lü tuö ‑dhɛ ‑nu 'iin ‑dhɛ 'saadhö ‑a gbɛ 'gü. 2'A ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do yö kö ‑yö ‑da ‑na dhang‑ 'gü lan‑ 'go ꞊zian' kö ‑Zlan 'bhee‑ ‑bha ꞊duakëpë ‑ya ‑gɔ. 'Ö ‑gbla ‑wo 'gbee‑ 'ka ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑yiisië 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü 'dhö ‑an ‑gɔ bhë ‑an ‑dhë kö ‑waan 'wun yaa kë 'sɛ waa‑ 'yoo ‑an 'ka bhë ‑an ‑dhë ꞊nɛ: 3«Kö ꞊kun 'ka 'wun yaa ‑kë 'sɛ 'dhö, 'yoo 'dhö 'iin 'lü ‑nu ‑an gbɛ 'ka, ‑yö 'dho ‑yö yöë yi ‑bha kwa ‑bha ‑Zlan ‑bha yuökëmɛ ‑nu ‑bha ꞊dua' kë ‑sü ‑bha!» 4'Ö 'wo mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑bha ꞊duakëpë 'dho ‑ya ‑sü 'ka ‑an ‑kpong 'gü bhë 'wo ‑an ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'tɔ pö n ‑dhë: ‑An ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑yö ‑kë ‑vuu ꞊këng' do waa‑ mɛ ‑lü ‑vuu 'gɔɔ‑ ‑yiisië ö ga ‑yiisië (144.000) 'wo go Izlaɛlö 'gunng 'saadhö ‑a 'gü. 5Mɛ ‑lü ‑vuu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'wo go Zuda ‑gɔ 'gunng 'gü 'ö ꞊duakëpë ‑yö ‑ya ‑an ‑bha; Lubɛn ‑bha ‑vuu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ, Gadö ‑bha ‑vuu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ, 6Asɛɛ ‑bha ‑vuu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ, Nefötali ‑bha ‑vuu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ, Manase ‑bha ‑vuu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ, 7Simeɔn ‑bha ‑vuu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ, Levi ‑bha ‑vuu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ, Isakaa ‑bha ‑vuu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ, 8Zabilɔn ‑bha ‑vuu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ, Zozɛfu ‑bha ‑vuu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ, 'ö Bɛnzamɛ ‑bha ‑yö kë ‑vuu 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ. 9꞊Dhɛ 'ö ꞊ya kë 'dhö, a ‑dhɛ ‑ga 'zü 'a mɛ gbung ꞊va yö: 'Ö mɛ gbɛ yaa kë ‑dhö kö mɛ ‑nu 'wo ‑kë wo 'ko ꞊bhaa mü ‑yaan ‑an ꞊dhong'‑. ‑Wo ‑kë mɛ ‑nu 'wo go 'sɛ 'saadhö, 'gunng 'saadhö, 'sɛgümɛ ‑nu 'saadhö waa‑ wo ꞊suu'‑ ‑ta 'saadhö ‑a pö ‑mɛ ‑nu 'ka. ‑Wo ‑kë dɔ ‑sü 'ka 'gɔ ‑gbloo waa‑ 'bhlanë ‑an 'dhiö; gblang 'puu ‑yö ‑kë ‑an ‑bha, 'ö ꞊glaa‑ ‑paa ‑nu ‑wo ‑kë ‑an kwɛɛ. 10‑Wo ‑kë 'gbla ‑sü 'gü 'gbee‑ ꞊woë' ꞊nɛ: «Kwa ‑bha dha ‑sü ‑yö ‑go kwa ‑bha ‑Zlan 'yö ‑ya ‑sü 'ka 'gɔ ‑gbloo 'gü waa‑ 'bhlanë ‑an kwɛɛ!» 11‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'saadhö ‑wo ‑kë 'gɔ ‑gbloo bhë, mɛ ziizii ‑nu waa‑ pë 'bhee‑ ‑nu ‑yiisië 'wo bhë ‑an ‑zü 'to 'wo ‑lo 'gɔ ‑gbloo 'dhiö mü ‑gɔ ‑gblü 'sɛi ‑sü 'ka 'ö 'wo ‑Zlan gba 12‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «Amɛn! 'Tɔsaablüdhe, 'tɔbhɔdhe, 'kpaakpadhɛ, ꞊sɛɛbhodhe, mɛsüvasü, 'piigbeedhɛ waa‑ 'gügbeedhɛ ‑wo kwa ‑bha ‑Zlan ‑bha 'ka ꞊toëpö 'ka! Amɛn.» 13'Ö mɛ ziizii ‑nu 'wo bhë 'ö‑ mɛ do ‑yö n ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «Dö ‑nu 'ö gblang 'puu ‑nu 'dho ‑an ‑bha ꞊nɛɛ, 'go mü ‑wo ‑go më ꞊ɛ?» 14'A‑ ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ ꞊nɛɛ: «Ma ‑zë 'maa‑ dɔ ‑ɔ, n Dëmɛ; bhi ꞊nɛ 'ü dho ‑mɔa ‑bha kö 'üën‑ dɔ.» ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö‑ pö n ‑dhë: Mɛ ‑nu 'wo bɔ 'klobhɔdhe ꞊va kwɛɛ wo ‑mü. ‑Wo wo ‑bha gblang ‑zlu ‑a ‑kë 'slööslö ‑sü 'ka 'bhlanë fɛi 'ka. 15Pë 'ö ‑kë 'ö 'wo dɔ ‑Zlan ‑bha 'gɔ ‑gbloo 'dhiö, yuö ‑kë ‑Zlan ‑dhë ‑sü 'ka gbeng waa‑ lënng ‑a ‑gɔ kɔɔ 'ö bhë, 'ö mɛ 'ö ‑ya ‑sü 'ka 'gɔ ‑gbloo 'gü 'ö dho ö ‑zo kë ‑an 'piö. 16Din ‑nu, 'yi mü ‑dhɔ ‑nu, ‑an gbɛ 'ka 'dho ‑an kë gbɔ; 'iin lan‑ ‑nu, 'siö 'gbee‑ ‑bha ‑dɔ mɛ ‑ta ‑sü ‑nu gbɛ 'ka 'dho ‑an kë gbɔ. 17Bhii 'bhlanë 'yö 'gɔ ‑gbloo ziën bhë ‑yö ‑dho kë ‑an ‑maakëmɛ 'ka, 'yö dho ‑an 'ka ‑kë ‑a 'gü ‑yi 'tɔɔ‑ ꞊bhaa. 'Go mü ‑Zlan ‑dho ‑an 'yënng 'plɛ ꞊dhuë'‑.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\