\'Dhɛbhowunta 8 | Bible.is
'Dhɛbhowunta 8

1꞊Dhɛ 'ö 'bhlanë ‑yö ꞊duakëpë kë 'slaplɛ ‑naa wü, ‑dhɛ ‑yö ga diindhö dhang‑ 'gü 'yö ‑mɔ 'lɛlɛ 'gbu ‑bha. 2'Ö 'a ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'slaplɛ yö, kö ‑wo dɔ ‑sü 'ka ‑Zlan 'dhiö; 'wo 'truu 'slaplɛ nu ‑an ‑dhë. 3'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ do ‑yö nu 'yö dɔ ‑Zlan ‑bha slabhodhɛ 'sɔɔ. 'Güö ‑pë 'tëë ‑sëëzë ‑yö ‑a 'gü ‑pë ö 'sënng 'ka bhë ‑yö ‑kë ‑a kwɛɛ, 'ö 'wo 'güö ‑pë 'tëë ‑sëëzë bhë 'wo‑ nu ‑a ‑dhë ꞊va kö ‑yaan kpa ‑Zlan ‑bha 'sɛgɔgümɛ ‑nu 'slööslö ‑bha ꞊bhɛa' ‑wo ‑bha ‑yaan sla‑ bhoë slabhodhɛ 'ö 'sënng 'ka, 'gɔ ‑gbloo 'dhiö bhë ‑a ‑ta. 4Pë 'tëë ‑sëëzë bhë, ‑a 'güö ‑sü 'ka, ‑a 'siɔn waa‑ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'ö ‑an sü ö ‑bha 'ka ‑an ‑bha ꞊bhɛa' ‑wo ‑wo ‑luu 'kuë ‑Zlan ‑bha bɔmɛ bhë ‑a kwɛɛ ‑Zlan wö 'dhiö mü. 5꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑yö pë 'tëë ‑sëëzë ‑yö ‑a 'gü ‑pë 'ö bhë, 'yö‑ pa 'siö 'ö slabhodhɛ ‑bha mü bhë ‑a 'ka; 'yö‑ ‑zuö sia‑. 'Ö dha ‑nu ‑wo ‑we; 'we ‑wo ‑nu, pë ‑bha 'yan bɔ ‑sü ‑nu waa‑ 'sɛ ‑bha ꞊zluun ‑sü ‑nu ‑wo ‑kë. 6'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ 'slaplɛ 'ö 'truu 'slaplɛ 'dho ‑an kwɛɛ bhë 'wo yö wo ꞊baa' ‑sü ‑bha kö ‑waan 'truu ‑piö. 7'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑blɛɛzë ‑yö 'truu ‑piö. 'Ö mëngga ‑nu waa‑ 'siö 'ö fɛi ‑yö ꞊kaan ‑a 'ka, ‑wo ‑lo 'kpongtaa. 'Ö siadhɛ 'bhaa ‑nu, 'lü 'bhaa ‑nu 'wo ‑güö ‑dhɛ ‑nu 'gü, ‑dhɛ ‑nu 'gü 'kpongtaa 'wo dho ‑mɔ ‑a 'fa bho 'gü ‑yaaga 'pian do ‑bha. 'Ö ꞊blëë' ‑nu 'wo ‑güö 'töüdhö. 8'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ kë ꞊plɛ ‑naa ‑yö ö ‑bha 'truu ‑piö. 'Ö pë 'ö ‑kë ꞊nɛ ‑tɔn ꞊suu'‑ do ꞊va 'ö 'siö 'dhö ‑a ‑bha, 'yö ‑zuö 'yoo ꞊bhaa, 'ö 'yoo 'pian do 'ö ‑mɔ ‑a 'fa bho 'gü ‑yaaga ‑bha ‑yö ‑gla fɛi 'gü. 9'Ö 'të ‑pë 'saadhö 'wo 'yoo 'pian 'ö bhë ‑a ꞊bhaa, 'ö 'wo ga; 'ö 'yi ‑ta ‑gɔ ‑nu 'wo ‑dhɛ bhë ‑a 'gü 'wo ‑siö. 10'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ kë ‑yaaga ‑naa ‑yö 'truu ‑piö. 'Ö 'susongga do ꞊va 'ö ‑kë 'güö ꞊dhia ꞊nɛ 'gbia ‑dɔɔ 'dhö ‑yö ‑go dhang‑ 'gü 'yö ‑püö 'yiga ꞊vava ‑nu waa‑ 'yigɔbhɔdhɛ ‑nu 'wo 'kpongtaa ‑an ꞊bhaa ‑dhɛ ‑nu 'gü, 'ö ‑an ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑yö ‑mɔ ‑an 'fa bho 'gü ‑yaaga 'pian do ‑bha ‑dhɛ ‑nu ‑bha. 11'Susongga 'ö bhë ‑a 'tɔ tɔɔ «Pë 'güüzë». 'Ö‑ ‑wun 'gü, 'ö 'yi ‑dhɛ 'pian ‑nu 'wo 'dhö bhë 'wo ‑kë 'güüzë; 'kpongtaamɛ ‑nu ‑dhɛ ꞊va ‑dhɛ ‑wa mü; 'yö 'wo ga. 12'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ kë ‑yiisië ‑naa ‑yö 'truu ‑piö. 'Ö lan‑ ‑bha 'bhü ‑sü ‑yö ‑kan 'pian 'fa bho 'gü ‑yaaga ‑bha; pë do bhë 'ö ꞊kaa' 'su waa‑ 'susongga ‑nu ‑an ‑gɔ 'pö. 'Ö ‑dhɛpuudhɛ yaa kë ‑dhö ‑dhɛ 'po yi 'gü ‑glu 'gü dhe ‑yaaga kpö do 'ka, 'ö 'töng mɛ 'ö bhë 'ö to ‑dhɛtiidhɛ 'ö trö 'sënsëndhö ‑a 'gü. ‑Kɔ do bhë 'ö ꞊kaa' gbeng ‑bha 'ka; 'ö gbeng 'gü ‑glu 'gü dhe ‑yaaga 'ka 'ö 'susongga ‑nu waa bhüë. 13'Yö ꞊dhɛ 'a‑ ‑ga 'zü, 'a 'gblübhaa do yö kö ‑yö ꞊nië' ‑na dhuö ꞊gbiin. ‑Yö ‑kë ‑a pö ꞊dhia ꞊woë' 'gbee‑ 'ka ꞊nɛ: «‑Më 'yena ‑wun oo, ‑më 'yena ‑wun oo, ‑më 'yena ‑wun 'ö dho kë mɛ ‑nu 'wo 'kpongtaa ‑an 'ka, yi 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑yaaga 'wo to ꞊nɛ 'wo dho 'truu ‑piö ‑a 'ka ‑a 'ka 'dhö ‑oo!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\