'Dhɛbhowunta 9

1'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ kë 'sɔɔdhu ‑naa ‑yö 'truu ‑piö. 'Ö 'susongga do ‑yö go dhang‑ 'gü, 'yö ‑püö sia‑; 'a‑ yö; 'wo ‑glu 'kpa 'dhi ꞊va ‑yö ‑a 'dhiö ‑pë ꞊lakele nu ‑a ‑dhë. 2'Ö 'susongga 'ö bhë 'ö ‑glu 'kpa 'dhi ꞊va bhë ‑a 'dhi ‑po, 'ö 'siɔn ꞊va 'ö ‑kë ꞊nɛ 'siɔn 'ö 'go ‑na ꞊bluu'‑ ‑kë ‑a 'gü ‑kɔ 'gü bhë ‑a 'dhö 'ö ꞊luu 'ö lan‑ waa‑ plaan 'puu 'piö ‑dhɛ ‑wo ‑trö 'siɔn 'yö go ‑glu 'kpa 'dhi ꞊va 'dhi 'gü bhë ‑a ꞊kwaa'. 3'Ö 'peedhekpaa ‑nu ‑wo go 'siɔn 'ö bhë ‑a 'gü 'wo ‑pɛn 'kpongtaa sia‑ ‑dhɛ ‑nu ‑bha; 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü ‑yö nu ‑an ‑dhë kö ‑waan mɛ ‑nu 'kun ꞊nɛ gian ‑nu 'dhö. 4'Wo‑ pö ‑an ‑dhë kö ꞊kun 'wo 'wun yaa gbɛ ‑kë ꞊blëë' ‑nu, 'lü ‑nu waa‑ tapë ‑nu ‑an gbɛ 'ka; 'kɛɛ mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑bha ꞊duakëpë 'yaa ‑an ‑kpong ‑bha ꞊nɛ 'wo dho 'wun yaa kë ‑an 'ka. 5‑Kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü yaa nu 'peedhekpaa ‑nu ‑dhë kö ‑waan mɛ ‑nu zë, 'kɛɛ kö ‑waan mɛ ‑nu 'yënng bhɔ ꞊zian' 'su 'sɔɔdhu 'piö. 'Yënngbhɔdhe 'ö 'dhoë‑ nu ‑an ‑ta bhë, ‑yö ‑dho kë ꞊nɛ gian ‑bha mɛ 'kun ‑sü 'dhö. 6'Su 'sɔɔdhu 'töng 'ö bhë ‑a 'ka, mɛ ‑nu ‑wo ‑dho ga ꞊mɛɛ'‑, 'kɛɛ wo 'ka 'dho ‑a wo; ‑wo ‑dho ‑a ‑dhɔ kaa kö 'wo ga, 'kɛɛ ga ‑yö ‑dho ꞊duëë ‑an ‑dhë. 7'Peedhekpaa ‑nu 'wo bhë ‑wo ‑bhɔ ꞊soo ‑nu 'ö ꞊wa ‑mɔ ‑glu gɔn ‑sü ‑bha ‑an ‑bha. Pë 'ö ‑kë ꞊nɛ 'sënng 'gɔ ꞊gblaa' ‑nu 'dhö ‑wo ‑kë ‑an tuö; ‑an wöödhɛ ‑yö ‑bhɔ mɛ 'bhee‑ wöödhɛ ‑bha. 8‑An ‑bha wun ‑nu ‑wo ‑kë ꞊nɛ dhoo ‑nu ‑bha wun 'dhö, 'ö ‑an 'sɔn ‑nu ‑wo ‑kë ꞊nɛ ꞊laa' 'sɔn 'dhö. 9‑An ‑kënngtadhɛ ‑yö ‑kë ꞊nɛ ‑gluë 'dhaa‑ ‑piö ‑ta ‑dhɛ 'dhö; ‑an gban ‑drinng ‑yö ‑kë ꞊nɛ ‑yaagüpë ‑nu 'wo‑ ‑klu ‑na ꞊soo ‑nu ‑bha, 'ö ꞊soo ‑nu 'dho ‑an 'gan ‑na 'wo 'dho ‑na ‑glu 'piö bhë ‑an ziö ‑drinng 'dhö. 10‑An weng ‑yö ‑dhö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö gian ‑nu ‑bha 'dhö ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö, 'ö 'wo mɛ kun ‑a 'ka. ‑An weng ‑nu 'wo bhë ꞊nɛ 'wo pë yaa ꞊kaa' mɛ ‑nu 'ka 'su 'sɔɔdhu 'piö. 11'Ö ‑an ‑gɔ 'dhiö, ‑gludë do 'ö ‑kë bɔmɛ 'ö go ‑glu 'kpa 'dhi ꞊va 'gü ‑a 'ka, ‑yö yö ‑an ‑dhë 'dhiö. ‑A 'tɔ tɔɔ Eblö ‑wo 'gü Abadɔn, 'ö Glɛkö ‑nu ‑wa ‑dhɛ Apoliɔn, (‑a ‑gɛn 'ö tɔɔ «Pëgüsiömɛ»). 12'Yena ‑wun ‑blɛɛzë ꞊ya ziö, ꞊ya 'go mü 'yena ‑wun ꞊plɛ 'bhaa ‑wo ‑dho nu. 13'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ kë 'slado ‑naa ‑yö 'truu ‑piö. 'A 'we ‑wo do ma; ‑yö ‑go slabhodhɛ 'ö 'sënng 'dhö 'më ‑sü 'ka ‑a ‑bha 'ö ‑Zlan 'dhiö ‑dhɛ ‑bha bhë ‑a 'sian ‑nu 'piö. 14'We ‑wo 'ö 'dhö bhë, ‑ya ‑pö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ kë 'slado ‑naa 'ö 'truu ‑yö ‑kë ‑a kwɛɛ bhë ‑a ‑dhë: «‑Bhö bɔmɛ ‑nu ‑yiisië 'wo ꞊yɔɔ' 'gü 'yiga ꞊va 'wo‑ ‑dhɛ Öflatö bhë ‑a 'sɔɔ bhë ‑an bho ꞊yɔɔ' 'gü.» 15'Wo dho 'ö bɔmɛ ‑nu ‑yiisië 'wo bhë 'wo ‑an bho ꞊yɔɔ' 'gü. ‑Wo ‑kë ꞊baa' ‑sü 'ka 'gbönggböng ‑kwɛ 'ö 'dhö bhë, 'su 'ö 'dhö bhë, yi 'ö bhë ‑a 'ka, 'töng gia‑ bhë ‑a 'ka ‑yö kë 'dhö kö mɛ ‑nu 'wo 'kpongtaa zö, ‑waan ‑a 'gügludhe ‑yaaga kpö ‑ta do zë. 16'Ö 'dhasi waa‑ ꞊soo ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü bhë 'wo‑ ‑zɔn n ‑dhë. ‑An ‑dho 'kuë‑ ‑sü tɔɔ ‑vuu 'gü ‑vuu ꞊këng' ꞊plɛ. 17'Yanpiöpë bhë ‑a 'gü, ‑kɔ 'a ꞊soo ‑nu waa‑ wo ‑yaataamɛ ‑nu ‑an yöë bhë 'ö ꞊nɛ: ‑Glu gɔn ‑piö 'bhɛi 'në nuɛazë 'ö ‑kë ꞊nɛ 'siö 'dhö, 'yö 'budhazë ꞊nɛ ‑guö ‑wungbeezë 'wo‑ ‑dhɛ safii ‑a bun 'dhö, 'ö zënzënzë ꞊nɛ pë 'tëë yaazë 'ö ‑kë blɔɔn 'ka 'wo‑ ‑dhɛ blɔɔn bhë ‑a 'yan 'dhö ‑yö ‑kë ‑an ‑bha. ꞊Soo ‑nu ‑gɔ ‑yö ‑kë ꞊nɛ ꞊laa' ‑nu ‑gɔ 'dhö. 'Ö 'siö ‑nu, 'siö 'tëë ‑nu, pë 'piɔnpiɔn 'ö ‑kë ꞊nɛ blɔɔn 'tëë yaazë 'dhö ‑wo go ‑an dhiö. 18'Ö mɛ ‑nu 'wo 'kpongtaa bhë 'ö ‑an 'gü ‑glu 'gü dhe ‑yaaga 'pian do ‑wo ga pë ‑yaaga 'wo ‑kë 'siö 'dhö, 'siö 'tëë waa‑ blɔɔn 'tëë yaazë 'ö 'wo 'go ‑na ꞊soo ‑nu bhë ‑an dhiö bhë ‑an ꞊kwaa'. 19Bhii ꞊soo ‑nu ‑bha ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü ‑yö ‑go ‑an dhiö ‑dhɛ, waa‑ ‑an weng ‑an 'gü. ‑An weng ‑nu ‑wo ‑bhɔ ꞊mɛɛ ‑bha, 'ö ‑an ‑gɔ 'dhö ‑an 'dhiö; ‑an weng ‑nu ‑gɔ bhë ꞊nɛ 'ö 'wo 'wun yaa ꞊kaa' mɛ ‑nu 'ka. 20Mɛ 'bhee‑ ‑nu mɛ 'wo to, mɛ ‑nu mɛ 'ö waa ga pë ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ꞊kwaa' bhë, waa 'dho go wo ‑de këpë yaa ‑nu ‑zü. Waa 'dho wo ꞊kwaa' ‑zuu yaa ‑nu gba ‑sü waa‑ 'sënng gbapë nu, 'wëü‑ gbapë ‑nu, zën gbapë ‑nu, ‑guö gbapë waa‑ 'lü gbapë ‑nu, 'ö waa 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑waan ‑dhɛ yö ‑waan 'wun ma 'iin ‑waan 'ta 'sü bhë ‑an gba ‑sü ‑zü. 21Mɛ ‑nu 'wo bhë waa 'dho go 'zü wo ‑bha mɛ zë ‑sü ‑nu, 'gina kë ‑sü ‑nu, ꞊sɔɔn kë ‑sü ‑nu 'iin ‑an ‑bha ꞊kwaan ‑sü ‑nu ‑an ‑zü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\