Wlɔmö 10

1N dhegluzë ‑nu, pë 'ö n ‑dhë ‑së giagia, 'a‑ ‑dhɛ ‑na ‑Zlan ‑gɔ Zuifö ‑nu ‑bha 'ka 'ö tɔɔ kö ‑wo dha. 2Ma gia‑, ‑a mɛ 'kö bhë a ‑mɔa 'a‑ pö; 'ö tɔɔ ‑wo 'siözë ‑Zlan ‑bha 'wun ‑nu 'gü. Kë‑ wo 'ö ‑an ‑bha ‑kë 'siözë ‑sü 'ö bhë 'ö 'wundɔdhe 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha bhë, 'yaa ‑mɔ 'kuë ‑sü ‑zë 'ka ‑an ‑gɔ bhë yö ‑mü. 3‑Zlan ‑bha mɛ ‑kë kpengdhö ‑kɔ bhë waa‑ dɔ; 'wo wo ‑de ‑gɔ 'slë ꞊mɛɛ kö ‑waan wo ‑de kë kpengdhö yö ꞊ga 'ö 'wo dhoë zlöö 'ö ‑Zlan ‑bha mɛ ‑kë kpengdhö ‑kɔ gia‑ ('ö bɔ Klito ‑ta) bhë 'ö ꞊wa wo ‑ta yö ‑a ‑bha bhë. 4'Ö tɔɔ Klito 'ö tɔɔ Moizö ‑bha tɔng ‑gɔ, mɛ ‑nu 'ö 'wo wo ‑zo yö ‑Zlan ‑bha ‑an ‑bha ‑kë kpengdhö ‑sü 'gü. 5‑A ‑wun 'gü, 'wun 'ö ‑gban ‑kë kpengdhö ‑sü 'ö bɔ tɔng ‑ta ‑a ‑bha bhë, Moizö ‑yö 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'ö‑ ꞊bɛɛn ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛ: Mɛ 'ö 'dhoë‑ tɔng ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an kun ‑an 'kun ‑kɔ 'ka, ‑yö ‑dho ‑këdhösü yö. 6'Kɛɛ ‑kë kpengdhö ‑sü 'ö ‑gban ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑bha bhë ‑a ‑zian do 'bhaa ꞊ga ꞊nɛ: 'Waa‑ pö wo ‑de ꞊zuö' 'piö ꞊nɛ: Dö 'pö dho ‑da dhang‑ 'gü kö ‑yaan ꞊yɔɔ' Klito 'ka ɛ? 7'Iin 'waa‑ pö 'pö: Dö ‑dho ‑mɔa kö ‑yö 'dho gamɛ ‑nu ꞊plöö kö ‑yö nu Klito 'ka 'kpongtaa ꞊ɛɛ ? 8'Ö ꞊ya kë 'dhö kö ‑wa ‑pö ꞊dhë 'sa? ‑Wa ‑pö: ‑Zlan ‑wo ‑yö ü 'sɔɔ, ‑yö ü dhiö, ‑yö ü ꞊zuö' 'gü, bhii ‑wo 'ö go ‑zo yö ‑sü 'gü bhë ꞊nɛ 'yi‑ ꞊blɛɛ' ‑na bhë. 9꞊Ya kë ꞊nɛ 'bha‑ bho ü 'dhii, ꞊ya ‑da mɛ ‑nu 'toodhö ꞊nɛ 'ü‑ pö Yesu ꞊nɛ 'ö tɔɔ kwa Dëmɛ 'iin 'ö 'bha‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ ‑Zlan ‑ya ‑bho ga 'gü, ü ‑dho dha. 10Bhii ꞊wa 'wun ‑dhɛ 'wun gia‑ wo ꞊zuö' 'gü 'ö 'wo ‑kë kpengdhö; ꞊wa wo 'dhi bho 'wun ‑ta ꞊nɛ ‑wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ 'ö 'wo dha ‑sü yö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑a 'dhö ꞊nɛ: 11Mɛ 'ö ꞊ya ö ‑zo yö ‑a ‑bha, 'yaa 'to ‑kɔ 'kpaan 'ka. 12꞊Ya kë 'dhö zlöö, kö ‑naa gbɛ 'yaa mɛ 'ö Zuifö 'ka waa‑ mɛ 'ö 'yaa Zuifö 'ka ‑an ziën gbɔ; 'ö bhii kö ‑an Dëmɛ ꞊ya kë do; yö 'ö bhë ꞊nɛ 'ö ö ‑bha ꞊bhɔɔpë ‑nu nu mɛ ‑nu 'wo‑ ꞊mɛɛ' ‑na ‑an ‑dhë, 13꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü bhë ‑a 'dhö ꞊nɛ: Bhii mɛ 'oo mɛ 'ö 'dhoë‑ Dëmɛ ꞊dhɔɔ kë, (‑yö ‑dho nu ‑a ‑wo ‑bha,) 'ö‑ dha. 14'Yö ꞊dhɛ 'kwa‑ ‑ga ‑së 'ka bhë, ‑wo ‑dho ‑a ꞊dhɔɔ kë ‑kɔklë kö waa‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑ɛ? 'Wun 'ö ‑gban ‑a ‑bha, mɛ 'ö waa‑ ꞊blɛɛ' ‑wo ma do, ‑wo ‑dho ‑a ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑kɔklë ꞊ɛ? ‑Wo ‑dho ‑a ‑wo ma ‑kɔklë kö ‑a ‑wo pö ‑mɛ ‑nu 'waa 'dhö ee? 15'Iin ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ' ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑dho kë ‑dhö ‑kɔklë kö waa ‑an bɔ ꞊ɛɛ? ‑A ‑de ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛ: Mɛ 'ö 'wo ꞊zuöyagluu ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na 'ö 'wo 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ' ‑na ꞊nɛ, ‑an ‑da plöö ‑sü ‑kpɛ ꞊ga ꞊nɛ! 16'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö 'pö bhë yaa kë ꞊nɛ ‑dhɛ 'wo‑ ma bhë, mɛ 'plɛ ‑wo wo ‑gɔ ‑dho ‑a ‑dhë sia‑. Ezai ‑ya ‑to 'dhiö 'ö 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'ö‑ pö: Ü ‑wo ‑nu 'yi‑ ꞊blɛɛ bhë, dö ‑nu 'pö 'wo‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑ɛɛ, n Dëmɛ? 17Bhii kë‑ wo bhë ‑zo yö ‑sü ‑yö ‑go 'wun 'ö mɛ ‑ya ma ‑a 'gü, 'ö 'wun 'ö mɛ ‑ya ma yö ‑de 'pö 'ö go Klito ‑wo 'gü. 18꞊Ya kë 'dhö kö ꞊dhɛɛ' 'ö dho kë n ‑gɔ mü 'ö tɔɔ: Kö kë‑ wo 'dhö bhë, 'wun bhë ‑a ma 'pö waa‑ wo bhë ee? 'Kɛɛ ꞊ii‑; ‑wa ‑wun ‑ma 'ö bhii ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑yan ‑ya ‑pö: ‑An ‑wo ‑yö ‑da 'kpongtaamɛ ‑nu 'saadhö 'toodhö, 'ö ‑an ꞊blɛɛ' ‑wun ‑nu ‑wo ‑lo 'sɛgɔgüdhɛ ‑nu 'wo 'ma ꞊gbiin ‑an 'gü ‑dhɛ ‑nu ‑bha, 'kpongtaa ‑an ‑ta. 19A ꞊tun ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛ: Kö kë‑ wo bhë ꞊nɛ 'wun bhë ‑a ma 'pö Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu waa‑ wo bhë ee? 'Kɛɛ 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑yan 'gü Moizö ‑ya ‑yɛ 'zü ‑kë 'ö‑ pö ‑Zlan ‑ya ‑pö: A ‑dhoë kë 'ö 'ka ‑kë ꞊druɛizë 'sɛgɔ mɛ 'ö 'yaa 'sɛgɔ gia‑ 'ka ‑a 'ka 'ö 'a bɔ 'sɛgɔ 'ö 'yaa 'wun dɔ ‑a 'gü 'a 'wun ‑së ‑kë ‑an ‑dhë 'ö yö ka ‑naa ‑bha. 20꞊Dhɛɛ' do 'ö bhë Ezai ‑ya ‑daa 'dhiözë ‑kë 'pö 'ö‑ pö 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑yan 'gü ꞊nɛ: ‑Zlan ‑ya ‑pö: Mɛ ‑nu 'ö waa kë n ꞊mɛɛ' ꞊dhia bhë, ‑wo n ‑yö; 'ö 'a n ‑de ‑zɔn mɛ ‑nu 'ö waa pë gbɛ ‑dhɛ n ‑gɔ bhë ‑an ‑dhë. 21'Yö ꞊dhɛ 'ö yö Izlaɛlö ‑wun ‑bha 'ö‑ pö: ‑Zlan ‑ya ‑pö: 'Töng 'saadhö 'ka, a n ‑kɔ ‑po 'sɛ do 'gü ‑mɛ ‑nu ‑gɔ; 'kɛɛ ‑an ꞊gɔü' ‑bha ‑kë 'gbee‑ ‑sü 'gü, ‑wo ‑dho wo ꞊taa 'ka ꞊zian'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\