Wlɔmö 11

1'Wun bhë ꞊ya kë 'dhö, kö ‑Zlan ‑kɔ 'pö‑ bho ö ‑bha 'sɛgɔ 'gü bhë ꞊ee? 'Kɛɛ 'ma ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü, ‑abi'! Ma gia‑ 'a ꞊nɛ, Izlaɛlö mi ‑mü n 'ka; 'ö 'a Ablaamö ꞊suu'‑ ‑ta ‑në 'ka. A ‑go Bɛnzamɛ ‑gɔ 'gunng 'gü. 2'Sɛgɔ 'ö ‑Zlan ꞊yaa‑ pö 'saadhö 'dhiö ꞊zian' ꞊nɛ ö ‑bha ‑mü bhë, yaa 'dho ö ‑kɔ bho ‑a 'gü. ‑Ka dɔ 'dhɛ! 'Sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑yan ‑dhɛ 'bhaa 'gü, ‑Zlan ‑wodhiölomɛ Eli ‑yö ‑kë Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ‑ta ‑zɔn ꞊dhia ‑Zlan ‑dhë. 3'Yö‑ pö: N Dëmɛ, ꞊wa ü ‑wodhiölomɛ ‑nu zë, ꞊wa ü ‑bha slabhodhɛ ‑nu 'güö. 'Yö 'ma 'to do 'kpaan, 'kɛɛ ‑wa ꞊mɛɛ' ‑na kö ‑waan n zë 'pö. 4'Yö ‑Zlan ‑ya ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'ö‑ pö: 'Ma mɛ ‑lü ‑vuu 'slaplɛ 'bhaa ‑ya ‑de ‑ta n ‑ma 'ka 'kpa 'pë‑; mɛ 'wo bhë waa ‑lo wo kpɔn 'gü ‑zlan 'wo‑ ‑dhɛ Baalö bhë ‑a 'dhiö. 5‑Kɔ do bhë ‑a 'ka, dɔ ‑de 'kwa‑ wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ, mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑dhö 'ö ‑Zlan ‑bha 'glusë 'gü 'ö ꞊ya ‑an 'sü ꞊ya ‑an ‑ya ‑de ‑ta. 6‑An ‑ya 'ö‑ wo ‑de ‑ta bhë, ‑yö ‑go ‑a 'gü ‑a ‑bha 'glu ‑kë ‑së ‑sü ‑wun 'gü; yaa 'sü ‑an këwun ‑nu ‑bha. 'Ö bhii 'yaa 'dhö ‑bezë kö ‑Zlan ‑bha 'glusë bhë 'wun ‑ya 'gü. 7Kö kwa ‑dhoë pö ꞊dhë 'pö bhë? Kö kë 'püë‑ wo ꞊nɛ, pë 'ö Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑kë ‑a ꞊mɛɛ' ꞊dhia bhë, ‑a yö 'pö waa‑ wo bhë ee, 'iin ꞊dhë? Kë‑ wo bhë, mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an sü 'ö ‑an ‑ya ‑de ‑ta ö ‑bha 'ka bhë ꞊nɛ wo 'sloo 'wo‑ yö. Mɛ ‑nu 'wo to 'saadhö, ‑an ‑kɔ 'yaa ‑mɔ ‑a ma ‑sü ‑bha 8꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü bhë ‑a 'dhö ꞊nɛ: ‑Zlan ꞊ya ‑an ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun ‑nu 'plɛ yö yaan; bhii ꞊wa pë ‑nu ‑ga, 'waa ‑dhɛ yö ‑a 'gü 'iin ꞊wa 'wun ‑nu ma, 'yaa 'to ‑an 'toodhö; 'ö‑ 'ka 'dhö dɔ 'kwa‑ wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü. 9'Yö Davidö ‑ya pö 'pö: ‑An ‑de ‑bha 'wlaan‑ këdhɛ ‑nu ‑wo ‑kë ‑an 'kundhɛ 'ka, ‑yö ‑kë ‑an ‑gɔ 'sɔ 'ka ‑wo ‑püö ‑a 'gü; ‑an 'klo ‑yö bhɔ; 10‑an 'yënng ‑yö trö kö ꞊kun 'ö 'wo ‑dhɛ yö. ‑Bhö ‑a kë kö ‑wo 'to ‑kplawo ꞊nɛ mɛ‑ ‑kë ꞊nuadhɛ 'gü. 11'Yö ꞊ya kë 'dhö kö Zuifö ‑nu 'wo bhë ‑an ‑gɛn ꞊ya ‑zuö 'wun ‑nu 'gü, ꞊wa ‑püö, kö ‑püö 'plɛ 'wo‑ wo bhë ꞊ee? ‑Yö n 'gü ꞊nɛ ‑abi'! 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑an ‑bha këwun yaa bhë ‑a ‑wun 'gü yö ꞊ga 'ö 'sɛgɔ mɛ ‑nu 'ö 'wo to 'ö ꞊wa dhasü yö bhë. ‑Yö kë 'dhö kö Zuifö ‑nu ‑waan kë ꞊druɛizë bhë. 12'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ Zuifö ‑nu ‑bha ‑kun ‑a 'ka ‑sü ꞊ya kë 'sɛgümɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑bɔ ‑a ‑ta ‑pë 'ka kö ‑waan 'wun ‑së yö, ka gia‑ ‑ka ‑dhɛ ‑ga mü 'dhɛ! ‑Yö ‑dho kë ꞊dhë mü kö wo 'wo bhë, ‑wo kë dhamɛ 'ka, 'ö tɔɔ ‑a 'piö ‑pë 'ö dho kë bhë ‑yö ‑dho kë ‑së 'gblüünzë. 13Mɛ 'kaa Zuifö 'ka, ‑ka ka 'to 'to! 'Ma ꞊dhië' ka 'piö. N ‑ma ‑kë Yesu Klito ‑bha bɔmɛ 'ka ‑sü 'ö mɛ 'kaa Zuifö 'ka 'a‑ 'ka ka ziën bhë, ‑yö n ꞊zuö' 'glu ‑dhi. 14‑Yö n ꞊zuö' 'piö ꞊nɛ ‑a ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, ‑yö ‑dho yɛ n ‑sɛgümɛ ‑nu 'bhaa ‑nu ‑bha kö ‑waan kë ꞊druɛizë. ꞊Ya kë 'dhö, ‑wo ‑dho wo ꞊zuö' ꞊dhië'‑, 'ö‑ mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo dha. 15'Ö tɔɔ ꞊dhɛ 'ö 'wo ‑kan ‑Zlan ‑bha 'ö ö ‑kɔ bho ‑an 'gü 'töng kpö 'bhle ‑bha, ꞊nɛ 'ö 'kpongtaamɛ 'wo to, 'wo ‑dhi ‑Zlan 'ka. Pë 'ö‑ kë ‑kɔ 'dhö bhë, ka gia‑ 'ka ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü, yi 'ö ‑Zlan dho ö ‑kɔ kpɔa ‑an ‑gɔ bhë, ‑a ꞊tɛi' ka 'dho kë ꞊nɛ gamɛ ‑nu ‑bha ‑go ga 'gü ‑sü 'dhö aa? 16'Wun ꞊zuan' do ꞊ga ꞊nɛ: ꞊Ya kë ꞊nɛ ꞊bluu'‑ 'wo dho ‑a nu ‑Zlan ‑dhë, ꞊waa‑ 'klu 'sü ‑a ‑ta ꞊waa‑ nu ‑a ‑dhë, kö ‑a ‑to 'dhö ‑sü ‑bha ‑kë ‑a ‑bha 'ka ‑sü bhë yaa kë mɛ 'plɛ 'yaan aa! 'Iin ꞊wa 'lü yun 'sü ꞊waa‑ ‑zɔn ‑Zlan ‑dhë, kö ‑më 'ö to zlöö kö 'lü 'ö bhë ‑a ‑kɔ ‑nu ‑waan 'kun ‑kë ‑Zlan ‑bha 'ka ꞊süë' ɛɛ! 17Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu 'ö 'ka ‑an ‑ga ‑na bhë, ‑wo ꞊nɛ olivie ‑lü 'wo‑ ta 'ö‑ ‑kɔ ‑nu bhë 'ö ꞊wa ‑an 'kan ‑a 'dhö; 'yö bhi 'ö 'bhaa Zuifö 'ka, 'ü ꞊nɛ 'blü olivie ‑lü ‑kɔ 'ö 'wo‑ sü 'ö 'wo‑ yö ‑a pin ꞊taa ‑a 'dhö (꞊nɛ ‑kɔ 'ö pë ta ‑kɔ ‑zɔn ‑mɛ ‑nu 'dhoë‑ kë ‑na ‑a 'ka 'manglo ‑lü ‑nu 'ka bhë ‑a 'dhö). 'Yö ꞊dhɛ 'wo ü ‑ya mü bhë, pë ‑nu 'ö olivie ‑lü bhë 'wo‑ 'gü bhë, ꞊wa kë ü ‑bha 'ka zlöö. 18‑A ‑wun 'gü ü ꞊dua' 'yaa ‑mü kö olivie ‑lü 'ö bhë ‑a ‑kɔ ‑nu 'wo ‑an 'kan bhë ü ‑an bho yunng. 'Ö bhii (‑a ‑kɔ ‑nu 'wo ‑an ‑kan bhë) waa kë ‑dhö kö ‑waan ‑an 'kan 'üën‑ ‑ya ‑an pin ꞊taa, ü ‑dhoë kë ꞊dhë ‑bezë 'ö 'ü ü ‑de 'sü ‑na ꞊va ꞊nɛɛ. 'Kɛɛ ‑yö kë ü 'yaan ꞊nɛ 'lü bhë ‑a yun ‑nu ꞊nɛ 'wo ü bun 'ü ꞊yaa' bhë; bhi kun 'ü‑ yun ‑nu bun. 19Ü ‑dho ‑mɔa 'ü‑ pö: «‑Wa ‑kɔ ‑nu ‑kan kö 'aan‑ ‑ya ‑an pin ꞊taa.» 20‑Yö 'wun gia‑ 'ka. ‑Dhɛ 'ö ‑kë ‑an ‑bha ‑yadhɛ 'ka ‑bezë bhë, 'go 'wo‑ wo ‑a ‑bha bhë 'ö tɔɔ Yesu Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü yaa kë ‑an ‑gɔ. Ü ‑ya mü ‑kɔ ꞊ga 'ö bhë, bhii bhi ‑zë ü ‑we Yesu Klito ‑wun ‑bha. 'Kɛɛ ‑bhö ü ‑de 'kun ‑de ‑sü ꞊va ‑gɔ. ‑A kë ‑së. 21'Ö tɔɔ Zuifö 'ö ‑an pin gia‑ 'dhö ‑mü bhë, ꞊dhɛ 'wo ‑an bho ‑na mü bhë kö ‑yö kë ü 'yaan ꞊nɛ 'bhaa pë gbɛ 'ka mü. 22Bhi gia‑, ‑bhö ‑dhɛ ‑ga bhë 'sa. ‑Zlan 'ö bhë ‑a ‑bha 'glu ‑kë ‑së ‑kɔ waa‑ ‑a ‑bha ‑kë kpengdhö ‑kɔ ꞊ga 'ö bhë. ‑Yö 'dhiö‑, mɛ ‑nu 'ö 'waa‑ ꞊bhlë ‑ya ‑an 'ka 'kɛɛ bhi ‑zë ‑yö 'lëëlë ü 'ka. Kö ‑dhɛ 'ü‑ ‑bha ‑a ‑bha 'glusë 'gü bhë, ü ‑zo kë ü ‑de 'piö 'yaa 'pö ü ‑dho go mü ꞊nɛ 'lü ‑kɔ 'wo‑ ‑kan ‑a 'dhö. 23'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ Zuifö ‑nu ꞊wa 'go wo ‑bha ꞊gɔü' 'gbee‑ 'gü, ‑wo ‑dho ‑an ‑ya ‑an ‑yadhɛ 'wo ‑kë ‑a ‑bha 'dhiö bhë ‑a ‑bha. 'Ö tɔɔ ‑Zlan ‑kɔ ‑mɔa kö ‑yö ‑an ‑ya wo ‑yadhɛ ‑blɛɛzë bhë ‑a ‑bha ꞊nɛ 'lü ‑kɔ 'dhö 'zü. 24'Wun ‑nu bhë ‑a mɛ 'ö ‑dhö, ‑kwaa 'piö ‑ga ‑së 'ka. Bhi 'ö 'bhaa Zuifö 'ka bhë, ü ‑kë ꞊nɛ 'blü olivie ‑lü ‑de ‑kɔ gia‑ 'dhö. 'Yö 'wo ü ‑kan 'wo ü ‑ya olivie ‑lü 'wo‑ ta wo ‑de ꞊kwaa' bhë ‑a ‑bha ‑a 'dhö, 'kɛɛ kö ü ‑bha ‑kë 'kpongtaa ‑sü 'ka, ü ‑bha ‑ya ‑dhɛ gia‑ 'yaa kë 'dhö. 'Ö Zuifö ‑nu 'dhö olivie ‑lü 'wo‑ ta bhë ‑a ‑de ‑kɔ ‑nu 'ka. ꞊Ya kë 'dhö kö ‑an ‑yö ‑an pin ꞊taa ‑sü 'yaa 'gbee‑. 25Dhegluzë ‑nu, 'wun do 'a‑ 'piö kö 'a ‑dhɛ 'po ‑a ‑ta ka ‑dhë, ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö 'ka dho ka ‑de sü ꞊va 'ö tɔɔ: Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ‑kɔ 'pian do 'to ‑ya ta; 'waa ‑mɔa kö 'wun 'ö 'wun gia‑ 'ka ‑wa ma. 'Kɛɛ ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ ‑a 'piö 'ka 'dho kë ꞊gbiin gbɔ, ‑yaan 'dho ‑yaan yöë mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka 'ö 'wo dho kë dhamɛ 'ka, ‑an 'dhiö ‑mɔ 'kuë ‑yi ‑bha. 26Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu ‑todhösü dha ‑kɔ 'wo dho dhaa 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü 'ö tɔɔ: ‑Zlan ‑ya ‑pö: Mɛdhamɛ ‑dho go Siɔn 'gü, 'yö dho 'wun yaa ꞊suu'‑ 'saadhö bho Zakɔbö ꞊suu'‑ ‑ta ‑nu ‑bha. 27'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'ma ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa bho ‑an ‑bha kö ‑dhi 'kuë‑ 'ö dho kë yi ‑nu yi ziën bhë, kö ꞊ya yö 'sɛi ꞊nɛ bhë. 28‑Kwa ‑dhɛ ‑ga 'dhɛ! ꞊Dhɛ 'ö Zuifö ‑nu ‑wo ‑kɔ 'wuntaɔsë ('ö ‑gban Yesu Klito ‑bha ‑a) 'ka bhë, yö kun 'ö 'wo ‑kë zlöö ‑Zlan yaagümɛ 'ka bhë ꞊a! 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë 'wun bhë ‑yö ‑kë zlöö ka ‑bha 'wun ‑së 'ka. 'Kɛɛ ꞊ya kë ‑a mɛ 'ö ‑gban mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an ‑ya ‑de ‑ta ‑a ‑wun 'ka, wo ꞊nɛ 'ö ‑Zlan ‑ya ‑dhɔ ‑kë ‑an 'bhɛma ‑nu 'ka. 29'Ö tɔɔ mɛ 'ö ‑Zlan ꞊ya ö ‑kɔ 'yɛ ‑a ‑bha, 'ö ꞊yaa‑ ꞊dhɔɔ kë kö ‑yaan kë ‑a ‑bha 'ka, 'ö ꞊ya pë 'tɔ 'go ‑a ‑dhë, 'iin ꞊ya pë ‑nu nu ‑a ‑dhë, 'yaa ö ‑wo bho ‑a ‑gɔ 'zü pin ꞊taa. 30Kë‑ wo 'kpa bhë, ka ‑Zlan ‑wo ‑lö 'gü; 'kɛɛ zlöö ꞊nɛ 'ka ‑da ‑Zlan ‑bha mɛ 'yena 'gü 'ö bhii Zuifö ‑nu ('wo kë ‑a 'gü bhë) ‑wa ‑wo ‑lö 'gü. 31'Yö ꞊dhɛ 'wo ‑Zlan ‑wo ‑lö 'gü 'dhö ꞊nɛ 'ö 'ka ‑da ‑Zlan ‑bha mɛ 'yena yö ‑sü 'gü; 'kɛɛ ‑yö kë 'dhö kö wo ‑de 'pö ‑an 'yena ‑yö wo ‑sü bhë ‑waan ‑a dɔ. 32'Wun ‑nu bhë ‑wo ‑kë 'dhö bhii ‑Zlan ‑yö ‑we ‑a ‑bha kö mɛ 'plɛ ‑wo kë ‑a ꞊bhlë ‑siö ‑mɛ 'ka ‑yö kë 'dhö kö ‑yaan ‑a ‑zɔn mɛ 'plɛ ‑dhë ꞊nɛ 'ö mɛ ‑nu 'yena ‑yö. 33‑Zlan ‑bha ꞊bhɔɔpë ‑nu bhë, ‑wo 'gblüünzë ꞊dhɛɛ! ‑A ꞊ga 'ka‑ wo ‑na bhë, ‑a ‑bha 'kpaakpadhɛ waa‑ ‑bha 'wundɔdhe bhë ‑an 'piö ꞊yö ꞊gbiin 'dhɛ! Dö dho ‑mɔa kö ‑yaan pö pë mɛ ꞊nɛ ‑Zlan ‑ya ‑kë ꞊nëdhö ꞊e? Dö 'ö dho ‑mɔa kö ‑Zlan ‑bha 'wun ‑nu 'ö‑ yö ‑na 'ko 'dhiö bhë ‑yö ‑dhɛ yö ‑an 'gü ii? 34‑A ‑wun 'gü, ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛ: Dö 'ö ‑Zlan ꞊zuö' 'piö ‑wun dɔ ꞊ɛɛ? Dö dho ‑mɔa kö ‑yö kë ‑Zlan ‑zlakpaɔmɛ 'ka ɛɛ? 35Dö 'ö ꞊ya dɔ 'dhiö do ꞊ya pë ‑nu nu ‑Zlan ‑dhë kö ‑a ‑yɛ 'zü ‑wun ‑yaan kë ‑a ‑bha ‑ɛɛ? 36'Ö bhii pë 'plɛ ‑yö ‑go ‑a kwɛɛ; yö ꞊nɛ 'ö pë 'plɛ ‑da, 'ö pë 'plɛ 'dhoë‑ ‑bha 'ka; kö ‑Zlan 'tɔ ‑yö bhɔ ꞊toëpö 'ka! Amɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\