Wlɔmö 13

1Mɛ 'saadhö ꞊dua' ‑mü kö ‑yö ö ‑gɔ ꞊yɔɔ'‑ mɛ 'ö ‑wogbiindhɛ 'dhö ‑an ‑gɔ 'sɛ 'gü ‑an ‑dhë 'ö tɔɔ ‑wogbiindhɛ mɛ 'kö ‑dhö, kö ‑Zlan ꞊nɛ 'ö‑ ‑ya. ‑An 'plɛ ‑wo ‑go ‑Zlan 'piö. 2꞊Ya kë 'dhö kö mɛ 'ö ꞊ya ꞊gɔügbeedhɛ kë ‑wogbiindhɛ 'ö 'sɛ 'gü ‑a ‑ta kö mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an ‑ya 'sɛ ꞊kɔɔn ‑sü 'ka bhë, ꞊ya dɔ ‑an ‑gɔ 'yënng ꞊nɛ bhë. Mɛ 'oo mɛ 'ö 'dhoë‑ dɔ mɛ ‑nu 'wo 'dhö bhë ‑an ‑gɔ 'yënng kö ꞊ya ‑Zlan ‑bha za ‑lo ö ‑de tuö ꞊nɛ bhë. 3'Ö tɔɔ 'dhiö ‑sü mɛ 'ka ‑mɛ ‑nu 'wo bhë, yaa kë ꞊nɛ 'suö 'wo dhoë‑ wo ‑an ‑dhë 'kpaan 'ka yö kun. 'Kɛɛ mɛ 'ö 'wo 'wunyaakëmɛ 'ka ꞊nɛ, 'wo dho suö mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'bhaa‑ 'piö kö 'ü suö ‑wogbiindhɛ ‑nu 'wo 'sɛ 'gü ‑an ‑dhë, kö ‑bhö 'wun ‑së kë kö ü ‑wun 'yi ‑yaan 'kan ‑an 'dhi. 4'Ö tɔɔ mɛ ‑nu 'wo ‑ya 'dhö bhë, ‑wo ‑ya ‑Zlan ‑bha yuö 'dhiö ü ‑bha 'wun ‑së 'gbloo 'piö. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'bha 'wun yaa kë, kö ‑bhö 'suö ‑an ‑dhë. Bhii ‑ya 'wo‑ wo ka ‑gɔ 'dhiö 'ö 'wo 'wunyaakëmɛ ‑nu 'klo bhɔ ‑na 'ö 'ka ‑an ‑ga ‑na bhë, waa ‑ya 'kpaan. 'Ö tɔɔ ‑Zlan ꞊nɛ 'ö ‑an ‑ya kö ‑a ‑bha ‑naazuëdhe ‑yaan nu mɛ ‑nu 'ö 'wo 'wun yaa kë ‑na bhë ‑an ‑ta. 5‑A ‑wun 'gü, ‑mɛ 'ö ‑dhö ‑a ꞊dua' ‑mü kö ‑yö 'wun ma ‑wogbiindhɛ ‑nu 'wo 'sɛ 'gü ‑an ‑ta kö ‑Zlan ‑bha ‑naazuëdhe ‑yaan 'san ‑an 'ka 'iin kö ꞊zuöyagluu ‑yaan kë ‑an ‑gɔ. 6Pë 'ö‑ ‑wun 'gü 'ö 'ka 'nii‑ ꞊sɔnng' bho ‑na 'ö bhë, 'ö tɔɔ mɛ ‑nu 'ö 'wo‑ ‑yuö 'piö bhë, ‑Zlan ‑bha yuö ꞊nɛ 'wo‑ 'gü kö ‑waan ‑a kë ‑a kë ‑kɔ 'ka. 7Mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑bha 'pë 'dhö ka ‑bha, ‑kaa bho ‑an ‑dhë. Mɛ ‑nu 'ö 'ka dho 'nii‑ ꞊sɔnng' bho ‑an ‑dhë, ‑kaa bho ‑an ‑dhë. Mɛ ‑nu 'ö 'wo ꞊bhlëyamɛ 'ka, ‑kaa ‑an ꞊bhlë ‑ya, 'iin mɛ ‑nu 'wo ‑sü ꞊va ‑mɛ ‑nu 'ka, ‑kaa ‑an 'sü ꞊va. 8Kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑bha 'pë‑ ‑kë ka ‑bha ‑a 'ke yaa kë ‑dhɔ 'ö 'ka dhoë‑ kë ka 'ko ‑nu 'ka, ‑a 'pë 'ka. Mɛ 'ö ꞊yaa‑ ‑dhɔ kë mɛ ‑nu 'wo to ‑an 'ka, kö pë 'ö tɔng ‑ya pö bhë ꞊yaa‑ ꞊bhlë ‑ya. 9'Ö tɔɔ tɔng dɔ ‑wo ‑nu 'wo ‑kë kö ꞊kun 'ü ‑ziö mɛ gbɛ ‑bha dhe 'piö, 'iin 'ü ü ꞊gɔn to 'ü ‑ziö ü 'bha dhe ‑bha gɔɔn‑ 'piö 'ka bhë, 'ö‑ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë kö ꞊kun 'ü mɛ zë, kö ꞊kun 'ü ꞊kwaan, kö ꞊kun ü ‑ya pë 'ö mɛ gbɛ ‑gɔ ‑a ‑dhɔ 'ka bhë waa‑ ‑a mɛ ‑nu 'wo to 'saadhö, ‑wo ‑mɔa ‑wo ‑an 'dho 'kou do tɔng dɔ ‑wo do 'ka, ‑wa pö: ‑Bhö ü ‑ya 'yɔɔ ‑dhɔ kë ꞊nɛ ü ‑de 'dhö. 10Mɛ 'ö ꞊yaa‑ ‑dhɔ kë mɛ 'ka, kö 'wun yaa ‑kë mɛ 'ka ‑mɛ 'yaa ‑mü. Mɛ ꞊yaa‑ ‑dhɔ kë mɛ 'ka, kö tɔng dɔ ‑wo ꞊nɛ 'ö‑ ꞊bhlë ‑ya ö 'plɛ 'ka bhë. 11꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ 'töng 'ö 'kwa dɔa ꞊nɛ, ‑yö ka 'yaan ꞊nɛ 'töng ‑kaanta ‑mü bhë, kö ‑a 'töng ꞊ya ‑lo kö mɛ 'ö ‑dhö ‑yö 'go yiö, ‑yö ‑ya ö 'yaan. 'Ö tɔɔ 'töng 'ö 'kwa dɔa ꞊nɛ ‑a 'gü, dhasü ꞊ya yö kwa 'ka ꞊klöö'. 'Yaa ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka 'dhiö kö 'kwa Yesu Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë ‑a 'dhö. 12Gbeng ꞊ya 'dho ꞊gbiin, ‑dhɛ 'po ‑sü ꞊ya yö ꞊klöö'. Pë ‑nu 'kwa ‑kë ‑an 'gü kö kwaa kë pë dɔ ꞊dhia ꞊kun ꞊nɛ mɛ‑ ‑kë ‑dhɛtiidhɛ 'gü bhë, ‑kwa 'kan ‑an ‑bha; 'ö ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ kwa 'yan ꞊ya 'po ꞊nɛ pë 'wo‑ pö kwa ‑dhɛpuudhɛ 'gü ‑a 'dhö bhë, kö 'kwa kë ꞊nɛ mɛ‑ ‑kë ‑dhɛpuudhɛ 'gü 'ko zë ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'ko ꞊zaa' ‑piö ‑nu 'ka. 13Kwa 'ta ‑sü ‑kɔ ‑yö kë kpengdhö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka ‑dhɛ 'po ‑sü 'gü ‑a 'dhö. ‑Kwa kwa ‑de 'kun pë ‑nu ‑kë ‑ziögɔüsüzë ‑gɔ; ‑kwa 'kan ‑de ‑nu yɔ 'yi ‑dhë ‑sü ‑bha; ‑kwa kwa bo pë yaa kë ‑sü 'wo dho ‑a 'ka bhë ‑a 'ka 'dhiö bhë ‑a 'ka, ‑to pë yaa ‑nu din 'piö ‑sü ‑nu 'dhinaa ‑nu, ꞊druɛi ‑nu ‑an 'ka. 14'Kɛɛ ‑këdhösü ‑dëü 'ö kwa Dëmɛ Yesu Klito 'gü bhë ‑kwaa kë kwa ‑bha ꞊nɛ sɔ 'dhö. Kö ꞊kun 'kwa kwa ꞊kwaa kwa ‑de ‑zü 'ö kwa mɛ ‑dhɛ ꞊dhɔɔbhaapë ‑nu yaya ‑wo sɔ kwa ‑ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\