Wlɔmö 2 | Bible.is
Wlɔmö 2

1Dö ‑mü ü 'ka 'ü za dɔ mɛ ‑nu ‑bha ‑ɛ? ‑Yö kë ü 'yaan ꞊nɛ ‑ziö ü ‑ta ‑sü 'ka dho kë, 'ö tɔɔ bhi 'ü za dɔ ‑na mɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑bha bhë, pë do 'wo‑ kë ‑na bhë ꞊nɛ 'ü‑ ‑kë 'pö; ꞊ya kë 'dhö kö za 'ü‑ ‑lo ü ‑de tuö bhë. 2Kwa‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö wɔ ‑kɔ ꞊suu'‑ bhë 'wo‑ wo ‑na bhë, ‑Zlan ‑yö ‑dho ‑an ‑bha za kan ‑an këwun ‑nu ꞊tian' 'wun gia‑ 'gbloo 'piö. 3‑Yö ü ‑zo 'piö ꞊nɛ bhi 'ü za dɔ ‑na mɛ ‑nu 'ö wɔ ‑kɔ ꞊suu'‑ bhë 'wo‑ wo ‑na ‑an ‑bha, 'kɛɛ kö bhi ‑de 'pö ü‑ 'gü bhë, ‑Zlan ‑bha 'klobhɔdhe bhë ‑yö ‑dho san ü 'ka a, 4'iin kë‑ wo bhë ‑Zlan ‑bha 'glusë ꞊va bhë, ‑a ‑bha ꞊zuösaadhɛ waa‑ ‑a ‑bha ꞊zuö' ‑kun sia‑ ‑sü 'wo bhë, ü ‑kaan 'pö yaa‑ wo bhë ee? ꞊Ao', ‑yö kë ü 'yaan 'püë‑ wo ꞊nɛ ‑a ‑bha 'glusë bhë ‑a ‑wun 'gü ꞊nɛ 'ö yaa ü 'klo bhɔ ꞊kun bhë. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, yi ꞊nɛ 'ö‑ 'to ‑na ü ‑gɔ kö 'üën‑ ü ꞊zuö' ꞊dhië'‑ ‑a 'piö bhë. 5꞊Ɛɛ, 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö, kö ‑yö kë ü 'yaan 'püë‑ wo ꞊nɛ ü ꞊gɔü' ‑bha ‑kë 'gbee‑ ‑sü waa‑ ü ‑bha ‑kë ꞊sɔɔn yaa 'gü ‑sü 'ö 'bhaa 'we ‑a ‑bha kö 'ü ü ꞊zuö' ꞊dhië' bhë ‑a ‑wun 'gü, ü 'klobhɔdhe ‑nu dɔ ‑na 'kuë‑ ü ‑de ‑gɔ kö yi 'ö ‑Zlan dho ö ‑bha ‑naazuëdhe yö ‑a 'ka plaan ö ‑bha za kpengdhö 'kan ‑yi 'ka bhë ‑waan nuë ü ‑ta bhë. 6Yi bhë ‑a 'ka, mɛ 'ö ‑dhö, ‑a ꞊saan' ‑dho bho ‑a yuö kë ‑kɔ 'ö yuö ꞊kaa' 'kpongtaa zö ‑a ‑bha. 7Yi bhë ‑a 'ka, mɛ ‑nu 'wo wo ‑de dɔ 'wun 'ö kpengdhö ‑a kë ‑sü ‑bha, 'ö 'wo ‑kë 'tɔbhɔdhe, ꞊bhlëyadhe waa‑ ‑këdhösü 'ö 'yaa yën bhë ‑a kë ‑mɛ 'ka bhë ‑yö ‑dho ‑këdhösü gia‑ 'ö 'yaa yën bhë ‑a nu ‑an ‑dhë. 8'Kɛɛ mɛ ‑nu 'ö 'wo dɔ 'yënng ‑a ‑gɔ, 'ö 'wun 'ö 'yaa 'wun gia‑ 'ka 'wo 'wun ma ‑a ‑ta, 'ö pë 'ö ya, 'wo wo ‑de nu ‑a ‑dhë 'ö yö ‑an ‑dhë 'dhiö bhë, ‑yö ‑dho ö ‑bha ‑naazuëdhe ‑zɔn ‑an ‑dhë 'ö 'wun bho ‑an 'kwi. 9Mɛ 'saadhö 'ö 'wo 'wun yaa kë ‑na bhë, 'klobhɔdhe ‑dho nu ‑an ‑ta, 'ö 'suö ꞊va ‑yö ‑da ‑an 'gü. ‑Yö ‑dho kë 'dhö Zuifö ‑nu 'ka ꞊kun, 'ö ꞊ya 'go mü 'ö mɛ 'waa Zuifö 'ka 'wo yö mü 'sabla. 10'Kɛɛ mɛ 'saadhö 'ö ‑an këwun ‑nu 'dhö ‑së bhë ‑Zlan ‑dho 'tɔbhɔdhe, ꞊bhlëyadhe waa‑ ꞊zuöyagluu nu ‑an ‑dhë. ‑Yö ‑dho kë 'dhö Zuifö ‑nu ‑dhë 'dhiö ‑yaan ꞊tun ‑a kë ‑na mɛ 'waa Zuifö 'ka ‑an ‑dhë 'pö, 11'ö tɔɔ ‑Zlan 'yaa mɛ gbɛ ‑zë 'gü dhe kë. 12Mɛ 'saadhö 'wo ꞊sɔɔn yaa kë ‑na kö tɔng 'ö ‑Zlan ‑ya nu Moizö ‑dhë kö ‑yaan dɔ bhë, ‑an 'gü ‑dho ꞊siö' 'kɛɛ yaa 'dhö sü Moizö ‑bha tɔng ‑bha; mɛ 'kö Moizö ‑bha tɔng dɔ 'ö ꞊sɔɔn yaa kë bhë, ‑a ‑bha za ‑dho kan ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka Moizö ‑bha tɔng 'gü bhë ‑a 'dhö. 13Bhii yaa kë ꞊nɛ mɛ 'ö 'wo wo 'to to tɔng ‑wo ‑bha 'kpaan 'ka 'wo kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö ‑a 'dhö, 'kɛɛ mɛ 'wo‑ ma, 'ö 'wo‑ 'kun ö 'kun ‑kɔ 'ka ꞊nɛ 'wo kpengdhö. 14꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ 'waa Zuifö 'ka ꞊wa pë 'ö tɔng ‑ya pö ‑a 'sü wo ‑de 'gü ꞊waa‑ kë, kö ꞊wa kë wo ‑de ‑dhë tɔng 'ka, 'kö ‑kë ꞊nɛ 'waa ‑Zlan ‑bha tɔng 'ö‑ nu Zuifö ‑nu ‑dhë bhë ‑a dɔ. 15‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka kö ꞊waa‑ ‑zɔn ꞊nɛ wɔ ‑kɔ gia‑ 'ö ꞊waa‑ wo 'ö ‑yö 'ko 'dhiö ‑sü 'ka tɔng ‑dhë bhë ‑yö ‑ya ‑sü 'ka ‑an ꞊zuö' 'gü; 'ö bhii ‑wo 'ö 'we ‑na ‑an ꞊zuö' 'gü bhë waa‑ ‑an ‑zo ‑ta 'gü ‑wun ‑nu 'ö ꞊ya kë 'wo ‑dhio ‑nu dɔ ‑na ‑an ‑ta bhë ꞊nɛ, 'ö 'wo‑ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë. 16Yi 'ö ‑Zlan dho mɛ ‑nu ‑bha za kan ‑a 'ka ꞊bɔa' Yesu Klito 'gü ‑sü 'ka, pë ‑nu 'ö 'wo ‑bin ‑sü 'ka mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑bha ‑tosiadhe 'gü ‑a ‑bha, ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'wuntaɔsë 'a‑ ꞊blɛɛ' ‑na ꞊nɛ 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑a 'ka ‑a 'dhö bhë, pë ‑nu 'wo dho kë 'wo bhë. 17Bhi 'ü‑ pö ‑na ü ‑de ‑dhë ü Zuifö 'ka, 'ü ü zü ‑gban ‑na tɔng ‑ta, 'ü ü ‑de 'sü ‑na ꞊va ü ‑bha ‑kë ‑Zlan ‑bha mɛ 'ka ‑sü ‑wun 'gü, 18bhi 'ü‑ ‑zo 'kun ‑wun dɔ, 'ö ü ꞊daan tɔng 'ka bhë ‑a ‑wun 'gü 'ü ‑mɔa kö pë 'ö ‑së 'ü‑ dɔ 'wun ‑nu 'gü, 19‑yö ü ‑zo 'piö ꞊nɛ 'bha kë 'dhiö ‑sü 'yënngtiimɛ ‑nu 'ka ‑mɛ 'ka a? 'Bha kë ꞊nɛ 'siö 'bhü ‑sü 'dhö ‑dhɛtiidhɛ 'gü mɛ ‑nu ‑dhë ‑a? 20꞊Dhɛ ‑kë ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha tɔng 'ö 'wundɔdhe waa‑ 'wun gia‑ 'wo‑ 'gü bhë ‑wo ka ‑daan ‑a 'ka 'ö 'ka‑ dɔ bhë, ‑yö ka ‑zo 'piö ꞊nɛ ꞊ya kë 'dhö kö ka ‑kɔ ‑yö ‑mɔa 'ka pë ‑zɔn mɛ ‑nu 'waa pë gbɛ dɔ ‑an ‑dhë 'iin 'wun ‑nu 'wo ‑gban ‑Zlan ‑bha, 'ka 'në 'sɛɛn‑ ‑nu ꞊daan ‑a 'ka ‑oo? 21꞊Ɛɛ, 'ö ‑më ‑kë 'ö bhi 'ü mɛ ‑nu ꞊daan bhë 'ö 'bhaa ü ‑de ꞊daan'‑ 'sa? ꞊Ya kë 'dhö bhi 'ü‑ pö ‑na kö ꞊kun 'ö mɛ ‑yö ꞊kwaan bhë, ‑më ‑kë 'ü‑ wo ꞊ee? 22'Ö bhi 'ü‑ pö ‑na kö ꞊kun 'ö mɛ ‑yö ‑da ö 'bha ‑bha dhe 'piö 'iin 'ö dhebɔ ‑yö ö 'bha dhe ꞊gɔn ꞊mɛɛ'‑, ‑a kë 'ü‑ wo ‑na ꞊nɛ ‑a ‑gɛn tɔɔ ‑më ‑ɛ? Ü‑ ‑pö 'sa ü gbaapë gba ‑sü ‑san ‑zë, 'yö ‑më 'ü‑ ꞊mɛɛ' ‑na ‑kplawo ‑an gbadhɛ ‑nu 'gü ꞊nɛ ꞊ɛ? Ü ‑kwaan mü ‑kɔklë ꞊ɛ? 23Ü ü ‑de ‑sü ꞊va tɔng ‑bha ‑kë ü ‑gɔ ‑sü ‑wun 'gü 'kɛɛ kö tɔng gia‑ bhë ü‑ ‑dɔ 'gü ‑Zlan ꞊bhlë ‑siö ‑sü 'ka. 24Yö ꞊ga 'ö‑ ‑wun 'gü ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑yan 'bhaa ‑ya ‑pö: Mɛ 'ka Zuifö 'ka, ka ꞊nɛ 'ka‑ ‑kë 'ö 'sɛgümɛ ‑nu 'wo to 'ö 'wo 'wun yaa ꞊blɛɛ' ‑na ‑Zlan ‑gɔ bhë. 25'Wun mɛ 'ö ‑gban ‑kë Zuifö 'ka ‑sü ‑bha bhë, ‑kwa ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü 'dhɛ! ꞊Ya kë ꞊nɛ 'bha tɔng 'kun ö 'kun ‑kɔ 'ka, kö ü ‑bha ‑dho 'bɔng ‑sü ꞊bhlë ‑yö ‑dhö; 'kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ ü ‑bha ꞊ya kë tɔng ‑dɔ 'gü ‑sü 'ka, kö ü ‑bha ‑kë ‑kwɛa 'ka ‑sü ‑yö ꞊nɛ ꞊druɛn 'dhö. 26'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, mɛ 'ö yaa 'go 'bɔng 'kɛɛ 'ö tɔng ‑wo ‑nu kun ö 'kun ‑kɔ 'ka, ‑Zlan ‑dho ‑a ‑ga ꞊nɛ mɛ 'ö ꞊ya 'go 'bɔng ‑a 'dhö. 27‑A ‑ga 'ü‑ wo bhë, mɛ 'ö ꞊druɛn 'ka 'ö 'wun ma tɔng ‑ta bhë, bhi 'ü ‑kwɛa 'ka, 'ö tɔng 'dhö ü ‑gɔ 'ö 'kɛɛ 'bhaa‑ 'kun ö 'kun ‑kɔ 'ka bhë, yaa 'dhö za ‑lo ü tuö ꞊a? 28'Ö tɔɔ ‑kë Zuifö gia‑ 'ka ‑sü 'ka‑ ‑ga ‑na bhë yaa kë ꞊nɛ pë 'wo‑ pö ꞊wa mɛ ‑ga 'wo‑ pö ‑yö Zuifö 'ka yö kun, 'iin yaa yö mɛ ‑bha ‑kë ‑kwɛa 'ka ‑sü 'ö mɛ bun 'gü 'kpaan 'ka bhë ‑a ‑bha. 29Mɛ 'ö Zuifö gia‑ 'ka 'ö tɔɔ mɛ 'ö‑ 'ka ö ꞊zuö' 'gü, 'ö‑ ‑bha ‑kë ‑kwɛa 'ka ‑sü bhë, 'ö‑ ꞊zuö' 'piö ꞊zian', ‑Zuu 'slööslö ‑bha yuö kë mɛ ꞊zuö' 'piö ‑sü ꞊kwaa'; ‑kë Zuifö gia‑ 'ka ‑sü yaa yö tɔng 'ö dɔ 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑a ‑bha. Mɛ 'ö Zuifö gia‑ 'ka bhë, ‑a ‑bha ꞊bhlë 'yaa 'go mɛ ‑nu 'gü, 'kɛɛ ‑yö ‑go ‑Zlan 'piö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\