Wlɔmö 3

1‑Yö 'dhö 'püë‑ wo ꞊nɛ ‑kɔ 'kwa‑ pöë bhë ‑a 'dhö, 'kɛɛ ‑kwa ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü ‑së 'ka 'dhɛ! ‑Më 'ö tɔɔ ‑kë Zuifö 'ka ‑sü ꞊truën ꞊ɛn? ‑Dho 'bɔng ‑sü 'ö bhë ‑a ꞊bhlë ‑yö ‑kë ‑më 'ka ɛ? 2‑A ‑ga 'ka‑ wo ‑na bhë ‑a ꞊bhlë ꞊yö ꞊va ‑kɔ ꞊suu'‑ 'saadhö ‑ta. ‑Kwaa 'piö ‑ga ‑së 'ka 'dhɛ! Pë 'tɔ 'go ‑wo ‑nu bhë, Zuifö ‑nu ꞊nɛ 'ö ‑Zlan ‑ya ‑lo ‑an kwɛɛ. 3꞊Ɛɛ, 'ö ꞊ya kë 'dhö kö Zuifö 'bhaa ‑nu 'ö ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü yaa kë ‑an ‑gɔ bhë, kwa ‑dho ‑a pö ꞊dhë 'pö ee? ‑A ‑wun 'gü 'pö ‑Zlan 'ka 'dho to ö ‑wo 'gü pë ‑nu 'ö 'tɔ go bhë ‑a 'gü bhë ꞊ee? 4‑Yö kë ka 'yaan ꞊nɛ ‑Zlan 'yaa pë ‑nu kë 'dhö. ‑Yö ‑Zlan ‑bha kö ‑yö pë ‑nu kë 'wun gia‑ 'gbloo 'piö 'kö ‑kë ꞊nɛ mɛ 'plɛ ‑wo ꞊sua ‑zian ‑ta 'dhee. ‑A ‑wun 'gü, ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka (‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü) ꞊nɛɛ: Ü pö ‑pë ‑nu 'wo bhë ‑wo gia‑ 'ka. 'Wun ꞊ya ‑da kaa‑ mɛ ka ziën, ü ‑bha ꞊nɛ 'ö to ‑a ‑bha. 5'Ö ‑ya kë 'dhö 'sa kö kwa ‑dho ‑a pö ꞊dhë 'pö bhë? Kö kwa këpë yaa ‑nu 'wo bhë ‑wa ‑zɔn ꞊nɛ ‑Zlan ‑yö kpengdhö e? Kwa 'klo 'ö ‑Zlan 'dhoë‑ bhɔ ‑na kö 'kwa pë yaa kë bhë 'pö‑ ‑wun 'gü 'ö 'yaa kpengdhö bhë ee? ꞊Dhɛɛ' 'ö bhë 'a‑ ‑kpɔ 'dhö 'ö tɔɔ mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑zo 'ta ‑kɔ ꞊nɛ 'ö bhë. 6'Yaa yö 'dhö! Bhii ‑Zlan ka‑ ‑ga ‑na bhë, ꞊ya kë ꞊nɛ 'yaa kpengdhö ‑be, kö ‑a ‑bha 'kpongtaadhɛ ‑bha za 'kan ‑sü ‑yö ‑yö 'më 'sa? 7‑Ka ‑dhɛ ‑ga 'dhɛ! 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'ma ꞊sua kë, 'ö ‑Zlan ꞊ya n 'klo bhɔ ‑a ‑wun 'gü, kö ‑Zlan ‑bha ‑kë kpengdhö ‑sü yaa yö ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü a. ‑A 'tɔ bhɔ ‑gɛn kun bhë ꞊a? ꞊Ɛɛ, 'ö ꞊ya kë 'dhö, kö za ‑bha n 'kun ‑sü n ‑ma ‑kë ‑pë yaa kë ‑mɛ 'ka ‑sü ‑yö ‑go 'më 'sa? 8꞊Ya kë 'dhö kö ‑më ‑kë 'kwaa‑ pö ꞊klöödhö: «‑Kwa 'wun yaa kë kö ‑yaan 'gla 'wun ‑së 'gü.» ‑A ‑de mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ma Pɔlö ‑mɛ n ‑wun yaa ꞊blɛɛ' ‑na ꞊nɛ 'wun ꞊suu'‑ bhë ꞊ya 'go n 'dhii. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë mɛ ‑nu bhë, za ‑dho ‑an kun 'ö ‑an 'klo ‑yö bhɔ; pë 'ö‑ ‑de dho kë ‑yö ‑mü bhii ‑yö ‑an ‑ma ‑kun! 9‑Ka dɔ! Ka‑ ‑pö ꞊dhë! Ka‑ ‑pö mɛ 'kwa Zuifö 'ka, kwa 'gianzë mɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑bha ‑ee? ‑Abi' bhoo‑! ‑A mɛ 'kö bhë 'ma ‑dhɛ ta 'po ‑a ‑ta 'saadhö ꞊nɛ Zuifö waa‑ mɛ ‑nu 'wo to kwa 'saadhö kwa ꞊sɔɔn yaa ‑kɔ ꞊löö. 10‑Yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛɛ: Mɛ kpengdhö 'yaa 'dhö; mɛ do ‑de yaa ‑mɔa ‑yö ö ‑gɔ ‑zɔn ‑dhɛ bhë ‑a 'gü. 11Mɛ 'ö dho kë 'wunmamɛ 'ka 'yaa 'dhö. Mɛ gbɛ 'yaa ‑Zlan ꞊mɛɛ' ꞊dhia. 12Mɛ 'plɛ ꞊wa 'go ‑Zlan ‑bha zian ‑ta, ꞊wa 'dho wo 'kuëdhö ‑Zlan 'ka ꞊gbiin. 'Wunsëkëmɛ 'yaa 'dhö. ‑A mɛ do ‑de 'yaa 'dhö. 13꞊Wa wo ꞊za ga 'dhi 'po ꞊nëdhö, ‑an 'dhi ‑wo ‑taɔ ꞊ya kë ꞊nɛ pë 'busü 'tëë 'dhö blɔɔn‑ ꞊taa; ‑an nɛga ꞊ya dɔ kö ‑yaan mɛ ‑nu ‑püö; ‑an ‑wo ‑nu ꞊wa kë 'dhiö‑ ꞊nɛ ꞊mɛɛ 'yi 'dhö. 14‑An 'dhi ‑wo ꞊ya kë 'dhangga ‑ya mɛ ‑bha ‑wo yaa 'ka. 15‑An ‑kɔ 'dhee ꞊ya kë 'siö mɛ zë ‑sü 'gü. 16‑Dhɛ 'saadhö ꞊wa bɔ ‑a ‑bha, pë 'güsiödhe waa‑ ꞊zuökaankuëdhe ꞊nɛ 'wo‑ to mü. 17Zian 'ö ‑kë ꞊zuöyagluu ‑zian 'ka bhë waa‑ dɔ do. 18‑An ‑bha ‑tosiadhe 'gü, 'suö do 'yaa ‑an ꞊zuö' 'piö ‑Zlan buëndhö. 19‑Yö kë kwa 'yaan ꞊nɛɛ: Mɛ 'ö 'yi Zuifö 'ka, 'ö 'yi tɔng ꞊löö bhë, ‑wo ‑nu 'wo bhë ‑wo yi ‑bha 'ka 'pö, ‑yö kë 'dhö kö ‑de ‑gɔ ‑wun ‑za 'kan ‑sü ‑yaan 'kun ‑këdhösü 'ka 'iin ‑an 'dhi ‑yaan yö 'kuë‑. Mɛ 'plɛ ‑wo dɔ ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha zakanyi ‑gɔ. 20'Ö tɔɔ mɛ gbɛ 'ka 'dho kë kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö ‑a ‑bha tɔng 'kun ‑sü ‑wun 'gü. 'Ö bhii tɔng 'ö 'ka‑ ‑ga ‑na bhë, ‑a këyuö 'ö tɔɔ pë 'ö 'wun yaa 'ka bhë ‑a ‑zɔn mɛ ‑dhë ‑sü ꞊nɛ 'wun yaa 'ö ꞊nɛ. 21'Kɛɛ dɔ 'ö 'kwa‑ wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ bhë, ‑Zlan ‑bha mɛ ‑kë kpengdhö ö wö 'dhiö ‑kɔ 'ö‑ wo kwa 'ka bhë, ꞊yaa‑ ‑zɔn kwa ‑dhë. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, 'wun bhë tɔng ‑kɔ yaa kë ‑a 'gü. Pë 'ö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka tɔng 'sëëdhɛ 'gü 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑wo 'wun 'ö ‑gban ‑a ‑bha ‑a ꞊blɛɛ yö ‑mü. 22'Yö 'wo‑ pö ꞊nɛ ‑Zlan ‑yö mɛ ‑kë kpengdhö (ö wö 'dhiö); 'kɛɛ ‑yö ‑sü ‑an ‑bha ‑zo ‑yö Yesu Klito ‑bha ‑sü ‑bha. Pë 'ö dhö bhë 'yaa mɛzëgüdhe kë ‑a 'gü; 'kɛɛ mɛ 'saadhö 'ö 'wo Yesu Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑yö ‑an ‑bha 'ka. 23'Ö tɔɔ mɛ 'plɛ ‑wo ꞊sɔɔnyaamɛ 'ka; 'ö ‑kë ‑Zlan ‑bha 'tɔbhɔdhɛ 'gü ‑sü 'ö bhë 'ö 'yaa mɛ gbɛ ꞊tian' ‑be. 24'Kɛɛ ‑Zlan 'ö bhë ‑a 'glu 'ö ‑kë ‑së ꞊duö bhë yö ꞊ga 'ö ꞊ya mɛ ‑nu kë kpengdhö 'kpaan ‑bɔa Yesu Klito 'gü ‑sü 'ka bhë, 'ö bhii yö ꞊nɛ 'ö mɛ ‑nu bho ꞊sɔɔn yaa ‑gɔ 'gan 'gü. 25- 26Kë‑ wo 'dhö bhë, ‑Zlan ‑yö Klito ‑nu sla‑ bhoë ‑pë 'ka 'dhö ‑yö kë 'dhö kö ‑a ‑bha ga ‑sü 'gü, ‑ziö mɛ ‑nu ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑ta dhe 'ö dho kë mɛ ‑nu 'wo ‑we ‑a ‑wun ‑bha ‑an ‑bha 'ka bhë, ‑yaan bɔ ‑a 'gü. ‑Zlan ‑ya ‑kë 'dhö kö ‑a ‑bha ‑kë kpengdhö ‑sü bhë, ‑yaan ‑a ‑zɔn 'ö tɔɔ kë‑ wo 'kpa bhë ‑a ꞊zuö' ‑yö ‑kë ‑saa 'ö ö ‑zo bho mɛ ‑nu ‑bha këwun yaa ‑nu ‑dhë; 'kɛɛ dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ, ‑a ‑bha mɛ ‑kë kpengdhö ö wö 'dhiö ‑kɔ bhë, ꞊yaa‑ ‑zɔn kwa ‑dhë; 'ö tɔɔ ‑ya 'piö kö ‑a ‑bha ‑kë kpengdhö ‑sü bhë ‑yö 'to pin ꞊taa 'iin kö mɛ ‑nu 'ö 'wo 'dhoë‑ Yesu ‑bha ga 'ö‑ wo ‑an ‑wun 'gü bhë ‑a ‑dhɛ 'wun gia‑, kö ‑yaan ‑an kë kpengdhö 'pö. 27꞊Ɛɛ, 'ö ꞊dhɛ pë ‑nu 'wo bhë ꞊wa kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö bhë, kö mɛ ‑yö ‑dho dɔ 'më gbɔ kö ‑yaan ö ‑de 'sü ꞊va ꞊ɛɛ? ‑A këdhɛ do 'yaa 'dhö. Yaa kë ꞊nɛ ‑yö ‑sü ‑an ‑bha ‑gɔ 'wo‑ dho tɔng ‑dhë sia‑ bhë ‑a ‑bha 'kɛɛ Yesu Klito ‑wun ‑dhɛ 'wo ‑wo 'wun gia‑ bhë yö ‑mü. 28'Ö tɔɔ kwa ‑bha 'ka, mɛ ‑bha ‑kë kpengdhö ‑sü 'ö ‑Zlan wö 'dhiö yaa yö pë 'ö tɔng dɔ ‑wo 'ka ‑a 'kun ‑sü ‑bha; yö ‑sü ‑zo yö ‑sü ‑bha. 29'Iin kö kë 'püë‑ wo bhë, ‑Zlan bhë kë‑ wo Zuifö ‑nu dosɛn ‑bha ‑Zlan 'ka bhë ee? 'Yaa 'sɛgümɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑bha ‑Zlan 'ka 'pö aa? ‑Abi' ii, ‑an 'saadhö ‑an ‑bha ‑Zlan ‑mü. 30'Ö tɔɔ ‑Zlan ‑yö dosɛn. Mɛ ‑nu 'wo Zuifö 'ka ‑yö ‑dho ‑an kë kpengdhö ‑an ‑bha ‑zo yö ‑sü ‑wun 'gü; 'yö dho mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an yö ö wö 'dhiö kpengdhö ‑zo yö ‑sü do 'ö bhë ‑a ‑wun 'gü 'pö. 31‑Ka dɔ, 'wun do ‑yö mü. Yaa kë ꞊nɛ kö ꞊ya kë 'dhö kö kwa ‑bha ‑zo yö ‑sü ‑wun 'gü 'kwa tɔng ꞊bhlë bho ‑a ‑bha yö kun. Pë 'kwa‑ ‑kë ꞊zian' 'ö tɔɔ ‑a ꞊bhlë giagia ꞊nɛ 'kwa‑ ‑ya ‑a ‑bha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\