Wlɔmö 4 | Bible.is
Wlɔmö 4

1- 2Mɛa‑, 'wun mɛ 'ö ‑kë mɛ ‑bha ‑kë kpengdhö ‑sü 'ka bhë, kwa 'ö 'kwa Zuifö 'ka bhë, ‑kwa kwa 'bhɛma Ablaamö 'piö ꞊gaa' 'bhlewo 'dhɛ! ‑A ꞊bhlë 'ö 'wun bhë ‑a 'gü 'ö tɔɔ ‑më ‑ɛ? (Mɛdhɛvadhɛ ‑wa ‑pö mɛ ‑bha ‑kë kpengdhö ‑sü ‑yö ‑sü mɛ këwun ‑nu ‑bha). 'Yö ꞊dhɛ 'ö 'kwa‑ ‑ga Ablaamö 'piö bhë, ꞊ya kë ꞊nɛ ‑yö ‑kë ‑a ‑gɔ 'dhö ‑bezë kö yö 'ka 'dho ö ‑de sü ꞊va ‑be ‑a! ꞊Ɛɛ, 'kɛɛ 'wun bhë 'yaa pë gbɛ 'ka kö ‑yaan dho kë ‑de ‑sü ꞊va ‑wun 'ka ‑Zlan wö 'dhiö! 3‑Yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛ: Ablaamö ‑yö ö ‑zo yö ‑Zlan ‑bha, 'ö‑ ‑wun 'gü 'ö ‑Zlan ꞊ya yö kpengdhö ö wö 'dhiö. 4Kë‑ wo bhë mɛ 'ö yuö ‑kë, ‑a ꞊saan' ꞊nɛ 'wo‑ bho. Yaa kë ꞊nɛ gbaɔ 'wo‑ ‑kë ‑a ‑dhë 'kpaan 'ka ‑a 'ka; 'kɛɛ pë 'ö‑ ꞊dua' 'ka yö ‑mü. 5Mɛ 'ö yaa ö ‑zo yö ö këwun ‑nu ‑bha ꞊nɛ ‑kë kpengdhö ‑kɔ ꞊nɛ 'ö bhë, 'ö ꞊ya ö ‑zo yö ‑Zlan 'ö ꞊sɔɔnyaamɛ 'piö ‑ga bhë ‑a ‑bha, ‑a ‑bha ‑zo yö ‑sü 'ö bhë ‑a ‑wun 'gü, ‑Zlan ‑ya ‑yö kpengdhö ö wö 'dhiö. 6‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö Davidö ‑yö 'wun ꞊gbaan' mɛ ‑bha 'wunsë ‑bha 'ö‑ pö ‑Zlan ‑ya yö kpengdhö 'kɛɛ 'yaa ö ‑zo 'to mɛ këwun ‑nu 'piö ꞊woë' ꞊nɛɛ: 7꞊Zuögludhi ‑yö mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ꞊ya ziö ‑an ‑bha 'wun yaa ‑nu ‑ta 'ö ꞊ya ö ‑zo bho ‑an 'piö bhë ‑an ‑gɔ! 8꞊Zuögludhi ‑yö mɛ 'ö Dëmɛ 'yaa‑ ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑wun 'kun ö ꞊zuö' 'piö ‑a ‑gɔ! 9Kë‑ wo poo ꞊nɛ 'wunsë 'ö bhë, Zuifö ‑nu 'ö ꞊wa 'go 'bɔng bhë wo 'sloo 'ö ‑gban ‑an ‑bha ‑a? 'Iin kë‑ wo bhë ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö 'wo to bhë 'yaa ‑an ‑bha 'ka 'pö a? Ka gia‑, ‑ka ‑dhɛ ‑ga 'wun bhë ‑a 'gü ‑së 'ka 'dhɛ! Kwa kun 'kwa 'goë‑ pö ꞊dhia 'piöklöözë ꞊nɛɛ: ‑Zlan ‑yö Ablaamö ‑kë kpengdhö ö wö 'dhiö ‑a ‑bha ‑zo yö ‑sü ‑wun 'gü ꞊nɛ ꞊a? 10꞊Ɛɛ, 'ö ꞊dhɛ ‑kë 'dhö, 'wun bhë ‑yö ‑kë 'töng ‑mlë 'ka ɛɛ? ‑Yö ‑kë kö Ablaamö ꞊ya 'dho 'bɔng 'iin kö yaa kaa ꞊kun ee? 'Kɛɛ ‑yö 'to ka 'yaan ꞊nɛ ꞊dhɛ 'ö kë ‑na 'dhö kö yaa 'dho 'bɔng ꞊kun. 11Pë 'ö ‑kë ‑dho 'bɔng ‑sü 'ka bhë, ‑yö ‑yö zlöö Ablaamö ‑bha ꞊nɛ ꞊duakëpë 'dhö ꞊nɛ mɛ bhë ‑Zlan ꞊yaa‑ kë kpengdhö ö wö 'dhiö ‑a ‑bha ‑zo yö ‑sü ‑wun 'gü; ‑kɔ 'ö ꞊kaa' zlöö 'ö Ablaamö ‑yö to zlöö mɛ ‑nu 'ö 'wo wo ‑zo yö ‑Zlan ‑bha bhë ‑an dë 'ka 'ö bhë; ‑yö 'dhö 'kö ‑kë ꞊nɛ waa 'dho 'bɔng 'dhee, ‑wo ‑Zlan wö 'dhiö kpengdhö. 12‑Yö mɛ ‑nu 'ö ꞊wa 'go 'bɔng 'pö ‑an dë 'ka. 'Ma‑ 'pö mɛ 'ö ꞊wa 'go 'bɔng kö a‑ ‑pö mɛ ‑nu 'ö ꞊dhɛ 'wo go 'bɔng 'ö ‑an 'dhiö yaa 'to bhë 'kɛɛ 'wo to kwa dë Ablaamö pin 'piö, 'wun 'ö ‑gban ‑zo yö ‑sü ‑bha ‑a 'ka kö yaa kë ‑kwɛa 'ka ꞊kun bhë. 13‑Zlan ‑yö pë 'tɔ 'go ‑wo ‑nu Ablaamö waa‑ ö ꞊suu'‑ ‑ta ‑nu ‑an ‑dhë ꞊nɛ 'kpongtaamɛ ‑nu 'saadhö ‑wo ‑dho kë ‑an ‑bha 'ka. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë yaa kë ꞊nɛ, ꞊dhɛ 'ö pë 'ö tɔng ‑ya pö 'ö Ablaamö ‑ya ‑kë, 'ö pë 'tɔ 'go ‑wo bhë 'ö ‑kë ‑a ‑dhë. 'Kɛɛ ‑Zlan ‑ya ‑kë ‑a ‑dhë 'dhö 'ö tɔɔ ‑yö ‑kë kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö ö ‑bha ‑zo yö ‑sü ‑wun 'gü. 14Kë‑ wo bhë ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö 'wo tɔng kun ꞊nɛ 'ö wo 'sloo 'ö ‑to mɛ ‑gɔ ‑pë bhë 'ö dho kë ‑an ‑bha 'ka ‑be, kö ‑zo yö ‑sü ‑wun ‑yö 'kpaan, 'iin kö pë 'ö ‑Zlan ‑yö 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'ö‑ ‑wo ‑bhö ‑wo 'ka bhë, ‑a ꞊bhlë 'yaa 'dhö. 15'Ö tɔɔ tɔng 'ö‑ 'ka‑ ‑ga ‑na bhë, ‑a 'piö ‑pë 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha ‑naazuëdhe; 'kɛɛ ‑dhɛ 'ö tɔng 'yaa‑ ‑bha kö tɔng ‑lö 'gü dhe 'yaa‑ ‑bha kö ‑waan 'dhoë‑ pö 'ka yö ‑Zlan ‑naa ‑bha. ꞊Ya kë 'dhö kö 'wun 'ö ‑gban ‑kë kpengdhö ‑sü 'ö ‑Zlan wö 'dhiö ‑a ‑bha bhë tɔng ‑ya ‑dhɛ kun bhë. 16꞊Ya kë 'dhö kö pë 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go bhë, ‑yö ‑kë 'dhö ‑zo yö ‑sü ‑wun 'gü, ‑yö kë 'dhö kö ‑yaan kë gbaɔ 'kpaan 'ö ‑kë ‑a 'ka 'iin kö ‑a ꞊bhlë ‑yaan kë ‑dhö, mɛ ‑nu 'saadhö 'wo go Ablaamö ꞊suu'‑ ‑ta 'gü ‑an ‑dhë; 'yö kë‑ wo 'dhö bhë 'ö bhii 'yaa mɛ ‑nu 'ö 'wo tɔng kun bhë wo 'sloo ‑an ‑bha 'ka. 'Kɛɛ ‑yö mɛ 'saadhö 'wo 'wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ Ablaamö 'dhö bhë, ‑an ‑bha 'ka 'pö. Ablaamö bhë ꞊nɛ 'ö tɔɔ kwa 'saadhö kwa dë 17꞊nɛ ‑kɔ 'ö pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü 'ö‑ pöë ‑a 'dhö ꞊nɛɛ: (‑Zlan ‑ya ‑pö: Ablaamö,) 'ma ü kë 'sɛgɔ ꞊va dë 'ka. ‑Zlan 'ö yö bhë 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü 'dhoë‑ ‑gɔ kö ‑yaan ‑këdhösü nu mɛ ‑nu 'ö ꞊wa ga ‑an ‑dhë 'iin kö pë 'ö 'yaa ‑dhö ‑yaan ‑da bhë, ‑a wö 'dhiö Ablaamö ‑yö kwa dë 'ka. ‑A ‑de, ‑Zlan bhë, Ablaamö ‑yö ö ‑zo ‑yö ‑a ‑bha. 18‑Zlan ‑ya ‑pö Ablaamö ‑dhë: Ü ꞊suu'‑ ‑ta ‑nu ‑dho kë ꞊va ꞊nɛ ‑kɔ ꞊nɛ ‑a 'dhö. 'Yö ꞊dhɛ ‑kë 'dhö 'yö Ablaamö ‑yö ‑kë 'sɛgɔ ꞊va dë 'ka 'ö tɔɔ Ablaamö bhë, ‑yö ö ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha, 'ö ö ‑zo to pë 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go ‑a ‑dhë bhë ‑a ‑gɔ 'kɛɛ kö ‑dhɛ bhë ‑a ‑bha, ('wun gia‑ 'ka, ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑dhɛ pë 'tee ‑de yaa kë mü). 19꞊Dhɛ 'ö 'wun ‑nu bhë 'wo kë ‑na 'dhö kö Ablaamö ‑kwɛ ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊këng' do 'dhö; 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑a ꞊zuö' yaa 'to zlöö ‑a ‑bha ‑kë zii ꞊duö ‑sü 'iin Saala ‑bha ö 'ka 'dho 'në kpɔ gbɔ bhë ‑a ‑wun 'gü. 20Pë ‑nu bhë ‑wo ‑kë 'dhö gia‑ 'ka 'kɛɛ ‑a ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑kɔ yaa yö züë‑, 'iin ‑a ꞊zuö' yaa 'zëzë 'kun pë 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go ‑a ‑dhë bhë ‑a ‑wun ‑bha. Pë 'ö ‑kë ꞊zian' 'ö tɔɔ ‑a ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë ‑a ꞊faan' ꞊nɛ 'ö më 'ö ‑Zlan 'tɔ ‑kë ꞊va. 21‑Yö ‑kë ‑a 'yaan ꞊nɛ pë 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go bhë, ‑a ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü 'plɛ ‑ya ‑gɔ kö ‑yaan kë. 22Kë ‑kɔ 'ö ꞊kaa' 'ö Ablaamö ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑wun 'gü 'ö 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑yan ‑ya pöë: ‑Yö ‑kë kpengdhö ‑Zlan wo 'dhiö bhë 'ö bhë. 23'Kɛɛ ‑wo kpö 'ö ‑kë «‑yö ‑kë kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö» 'ka bhë, waa ‑ya, yö do ‑a ‑bha ‑ya 'ka. 24Mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan dho kwa yö kpengdhö 'pö ö wö 'dhiö bhë, ‑wo kpö bhë ‑yö kwa ‑bha 'ka, kwa 'ö ‑Zlan 'ö kwa Dëmɛ Yesu bho ga 'gü bhë 'ö kwa‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë. 25Yesu 'ö bhë, ga 'ö‑ wo bhë, ‑yö ‑ga kwa ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑wun 'gü. 'Kɛɛ ꞊dhɛ ‑kë 'dhö ‑yö ‑go ga 'gü kö 'kwaan‑ kë kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\