Wlɔmö 5

1‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ kwa ‑zo ‑yö Klito ‑bha ‑sü ‑mü bhë, yö ꞊ga 'ö 'kwa kë kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö bhë. ‑A ‑wun 'gü ꞊nɛ 'ö dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ 'ö 'kwa ꞊zuöyagluu 'gü ‑a wöödhö kwa ‑bha ‑klu kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑bha ‑sü 'gü bhë. 2Yesu ꞊nɛ 'kwa bɔ ‑a ‑ta 'ö 'kwa ‑da ‑Zlan ‑bha 'glusë 'gü, 'ö 'kwa ‑yaa 'gü bhë. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë ‑yö ‑sü kwa ‑bha ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü ‑bha. 'Yö pë 'ö kwa ꞊zuögludhi ‑gɛn 'ka bhë 'sa 'yö ‑kë ‑Zlan ‑bha 'tɔbhɔdhe 'ö 'dhiö 'ö kwa ‑zo 'dhö ‑a ‑dhë ꞊nɛ kwa ‑dho kë ‑a 'gü bhë ‑a 'ka. 3'Ö‑ ‑de 'kö ‑kë ꞊nɛ kwa 'klobhɔdhe 'gü 'dhe, ‑a ꞊zuögludhi ‑yö kwa ‑gɔ; bhii 'klobhɔdhe ‑nu 'wo bhë ‑an 'piö ‑pë ‑nu 'wo 'wun ‑së ‑nu 'ka ‑wo ‑dhö; 'ö tɔɔ wo ꞊nɛ 'kwa bɔ ‑an 'gü 'ö ꞊zuösaadhɛ waa‑ ‑dɔ diindhö ‑sü 'wo ‑kë kwa ‑gɔ. 4Yö ꞊ga 'ö ꞊zuösaadhɛ 'ö bhë 'pö, 'ö‑ ‑kë 'ö 'kwa dɔ gɛnngdhö 'güdandhe ‑nu 'gü 'ö kwa ‑bha 'yan ‑to ‑a ‑gɔ ‑pë bhë 'ö dɔ 'pö gɛnngdhö. 5Kwa ‑bha 'yan ‑to ‑a ‑gɔ ‑pë ‑de 'pö 'ö 'yaa kwa ‑kɔ yö züë 'ö tɔɔ ꞊dhɛ ‑kë 'dhö, ‑Zlan ‑bha ‑a ‑dhɔ ‑kë kwa 'ka ‑sü bhë, ꞊yaa‑ ‑ya kwa ꞊zuö' 'gü; 'yö‑ ‑kë 'dhö ‑Zuu 'slööslö 'ö‑ nu kwa ‑dhë bhë ‑a ꞊kwaa'. 6Kë‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ ꞊dhɛ 'ö ꞊tun ‑be kö ꞊faan' gbɛ 'yaa kwa ‑gɔ bhë, yi 'ö ‑Zlan ‑ya ‑ya bhë, ꞊dhɛ 'ö ‑lo, Klito ‑yö ‑ga mɛ 'ö kwa ꞊sɔɔn 'dhö ya bhë kwa ꞊wuën'. 7‑Yö 'dhö 'püë‑ wo; 'kɛɛ 'kwa ‑dhɛ ‑ga 'wun bhë ‑a 'gü ‑së 'ka, ‑yö ‑dho kë 'gbee‑ kö mɛ ‑yö ö ‑de nu kö ‑yö ga mɛ 'ö kpengdhö ‑a ꞊wuën'; 'iin kö mɛ 'ö‑ këwun 'dhö ‑së, mɛ ‑yö ö ‑de nu ‑a ꞊wuën' 'pö. 8'Kɛɛ kwa 'ö 'kwa bhë, ‑Zlan ‑ya ‑zɔn kwa ‑dhë ꞊nɛ ö kwa ‑dhɔ ‑kë giagiawo, 'ö tɔɔ kwa ‑kë ꞊sɔɔnyaamɛ 'ka, 'ö Klito ‑yö ga kwa ꞊wuën'. 9'Yö‑ ‑bha ga ‑sü bhë ꞊nɛ kwa bɔ ‑a ‑ta 'ö 'kwa ‑kë kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö; ꞊ya kë 'dhö kö mɛ ꞊suu'‑ 'ö bhë yaa 'dho kwa dha ‑Zlan ‑bha ‑naazuëdhe ‑gɔ ‑a? 10Kwa ‑kë ‑be ‑Zlan yaagümɛ 'ka; 'kɛɛ ꞊dɛɛ ꞊nɛ ꞊yaa‑ kë 'kwa bɔ ‑a Gbö ‑ta, ꞊ya kwa dhi ö 'ka. ꞊Dhɛ 'ö ꞊ya 'we ‑a ‑bha kwa ‑nu 'kwa dhi 'kuë‑ bhë, ‑më 'pö dho dɔ kwa ‑gɔ zian‑ kö 'kwaan‑ 'kun dhasü 'ka ꞊bɔa' ‑a Gbö ‑bha ‑tosiadhe ‑ta ‑sü 'ka ɛ? 11Pë 'bhaa 'ö mü 'zü 'ö tɔɔ kwa ꞊zuögludhi ‑sü ‑mü kwa ‑bha ‑Zlan 'piö ꞊bɔa' kwa Dëmɛ Yesu Klito 'ö ꞊ya kwa dhi (kwa Dë) ‑Zlan 'ka bhë ‑a ‑ta ‑sü 'ka. 12Kë‑ wo 'kpa bhë, ꞊sɔɔn yaa ‑yö ‑da 'kpongtaa mɛ do ꞊kwaa'‑. Mɛ 'ö bhë 'ö tɔɔ Adan. 'Yö ꞊sɔɔn yaa 'ö 'dhö bhë 'pö, 'ö nu ga 'ka 'kpongtaa. ‑Kɔ 'ö ꞊kaa' ꞊zlöö 'ö mɛ 'plɛ 'dho ga ‑na 'ö bhë 'ö bhii mɛ 'plɛ ‑wo ꞊sɔɔn yaa kë. 13‑A kë ꞊yië' kö ‑Zlan ‑yaan tɔng ‑nu nu Moizö ‑dhë, kö ꞊sɔɔn yaa ꞊ya ‑da 'kpongtaa 'saadhö; 'kɛɛ ꞊dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ tɔng yaa kë ‑dhö 'töng bhë ‑a 'ka, ‑yö ö ‑zo ‑bho ꞊sɔɔn yaa 'ö ‑kë ‑a 'töng bhë ‑a 'ka bhë ‑a ‑dhë. 14'Kɛɛ kö kë‑ wo 'dhö bhë 'sa, 'go Adan ‑bha 'töng ‑bha 'ö yöë Moizö ‑bha 'töng ‑bha, ga ‑yö ‑kë yuö 'piö; 'ö‑ ‑de 'ö mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa yaa kë ꞊nɛ Adan 'ö ‑Zlan ‑wo ‑lö 'gü ‑a ‑bha 'dhö bhë, 'yö ‑kë ‑an 'sü ꞊dhia. Adan 'ö bhë, mɛ 'ö dho nu 'ö Klito 'ka bhë, ‑yö ‑kë ‑a 'bin 'ka. 15‑Yö 'dhö 'püë‑ wo 'kɛɛ Adan 'ö bhë, ‑a ‑bha ꞊sɔɔn yaa 'ö bhë kwaa ‑mɔa 'kwa‑ ‑zɔn gbaɔ 'ö ‑kë kwa ‑dhë bhë ‑a 'ka, ‑a ‑bha ‑kë ‑ziögɔüsüzë ‑wun 'gü. 'Ö tɔɔ 'kö ‑kë ꞊nɛ mɛ 'plɛ ‑wo ga ‑sü 'ka mɛ do bhë ‑a ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑wun 'gü, ‑Zlan ‑bha 'glusë 'ö‑ ‑kë kwa 'ka bhë, ꞊yö ꞊va ‑ziögɔüsüzë; yö do bhë 'zü 'ö‑ ‑bha gbaɔ 'ö‑ ‑kë ('kpaan 'ka) mɛ 'plɛ ‑dhë ꞊bɔa' Yesu Klito dosɛn 'kpaan 'gü ‑sü 'ka bhë, 'ö ꞊bhlëzë. 16Pë 'bhaa 'ö mü 'zü 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha gbaɔ 'ö‑ kë bhë, ‑a këyuö ꞊yö gbɛ. 'Yaa ꞊nɛ mɛ do ‑bha ꞊sɔɔn yaa 'ö ‑kë bhë ‑a 'piö ‑pë 'dhö; 'ö tɔɔ za 'ö mɛ do ‑bha ꞊sɔɔn yaa 'ö‑ ‑kë bhë 'ö‑ 'piö ‑pë 'ka bhë 'ö tɔɔ mɛ 'kun ‑sü 'ö mɛ ‑da 'klobhɔdhe 'gü, 'kɛɛ kö ‑Zlan ‑bha gbaɔ 'ö‑ ‑kë 'kpaan 'ka kö ꞊sɔɔn yaa ꞊plëëzë ꞊ya kë bhë, ‑a 'piö ‑pë 'ö 'dhö mü 'pö bhë 'ö tɔɔ ‑ziö ꞊sɔɔn yaa ‑ta dhe 'ö mɛ ‑kë kpengdhö. 17‑Yö 'wun gia‑ 'ka, ga 'ö bhë ‑yö ‑da 'dhö mɛ do ꞊kwaa', mɛ do 'ö 'dhö bhë ‑a ‑wun 'gü. 'Kɛɛ kwa ‑bɔ Yesu Klito dosɛn 'kpaan ‑ta 'ö 'kwa pë yö ꞊va. 'Ö tɔɔ mɛ 'saadhö 'ö ‑Zlan ‑bha 'glusë ꞊gbaɔnsü 'ö‑ kë ‑na mɛ ‑nu 'ka 'ö 'wo ‑da ‑na ‑a 'gü 'iin 'ö‑ ‑bha pë ‑nu ‑kë kpengdhö ‑sü 'gü 'ö 'wo bɔ ‑na ‑a 'ka bhë, ‑këdhösü ‑yö ‑dho kë ‑an ‑gɔ 'ö 'wo ‑gludëdhɛ kë Klito ‑wun 'gü. 18‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, ‑kɔ do 'ö mɛ 'plɛ ‑wo bɔa Adan mɛ do bhë ‑a ‑bha këwun yaa ‑ta 'ö za ‑yö ꞊loë' ‑an tuö bhë 'ö mɛ 'plɛ ‑wo goë 'gan 'gü ꞊bɔa' Yesu Klito mɛ do bhë ‑a këwun ‑ta, 'ö ‑këdhösü ‑yö ꞊kaa' ‑an ‑gɔ. 19‑Kɔ do 'ö mɛ do ‑bha ‑Zlan ‑wo ‑lö 'gü ‑sü ‑yö mɛ ꞊plëëzë ꞊kaa' ꞊sɔɔnyaamɛ 'ka bhë, 'ö mɛ do ‑bha 'wun ‑ma ‑Zlan ‑ta ‑sü ‑yö mɛ ꞊plëëzë ꞊kaa' kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö. 20Tɔng 'ö bhë, ‑yö ‑da 'wun bhë ‑a 'gü 'dhö ‑yö kë 'dhö kö ꞊sɔɔn yaa ‑yaan yöë ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü. 'Yö ꞊dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö 'ö ꞊sɔɔn yaa ‑yö ‑da ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü; 'ö ‑dhɛ bhë, 'ö ‑Zlan ‑bha 'glusë ‑yö ‑wo ‑a ‑bha 'ö ‑ziö ‑a 'ka ꞊sɔɔn yaa këyuö ‑ta. 21꞊Dhɛ 'ö ‑kë 'dhö, ‑kɔ do 'ö ꞊sɔɔn yaa ‑yö yuö ꞊kaa' ga ꞊kwaa' bhë, 'ö ‑Zlan ‑bha 'glusë bhë 'ö ö ‑bha kë ‑na ‑a 'ka ‑Zlan ‑bha 'wun ‑nu ‑kë kpengdhö ‑sü 'gü, 'ö‑ 'tɔ 'dhö bhɔ ‑na kö ‑yaan kwa ‑da ‑këdhösü 'ö 'yaa yën ‑a 'gü ꞊bɔa' kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑ta ‑sü 'ka bhë.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\