Wlɔmö 6

1'Wun ‑nu 'wo bhë ꞊wa kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö, kö kwa dɔ ‑kɔ ‑yö ‑dho kë ꞊dhë mü? 'Dho 'pö 'kwa dhoë‑ wo kwa ‑bha ‑tosiadhe 'ka kwa 'dhiö ꞊sɔɔn yaa 'gü ‑yö kë 'dhö kö ‑Zlan ‑bha 'glusë ꞊gbaɔnsü bhë ‑yaan ‑wo ‑dhɛ bhë ‑a ‑bha 'pö bhë ee? 2‑Abi' bhoo‑! 'Kwa ga kwa ‑bha ꞊sɔɔn yaa kë ‑sü ‑gɔ 'saadhö. 'Ö ꞊ya kë 'dhö kwa ‑to ꞊sɔɔn yaa 'gü ‑gɛn 'ö mü 'ö tɔɔ ‑më ‑ɛ? 3‑Yö kë ka 'yaan ꞊nɛ mɛ ‑nu 'saadhö 'ö 'wo kwa bɔ yiö kö 'kwaan‑ 'to ‑klu ‑sü 'ka Klito ‑bha bhë, kwa ‑nu kwa ‑klu ‑sü 'ka 'kuë‑ 'dhö 'ö 'kwa bɔa ga 'gü ꞊nɛ bhë. 4꞊Ya kë 'dhö, kö kwa ‑bha ‑bɔ yiö ‑sü 'gü, kwa ‑nu ꞊nɛ 'ö 'kwa ga 'kuë 'ö 'wo kwa ‑bin bhë, ‑yö kë 'dhö kö ‑kɔ do 'ö Klito ‑yö goë ga 'gü kwa Dë (‑Zlan) ‑bha 'piigbeedhɛ 'gblüünzë ꞊kwaa' bhë 'ö kwa ‑de 'pö 'kwa dho ‑wo ‑a 'ka 'pö kö 'kwaan‑ kaa ‑tosiadhe ‑dëü kë ‑sü 'gü. 5'Ö bhii ‑kɔ do 'ö kwa ‑nu 'kwa ꞊kaa' ‑a 'gü do ga do 'ö‑ wo bhë ‑a 'gü bhë 'ö 'kwa dho kaa ‑a 'gü do ‑a 'ka ‑go ga 'gü ‑sü do 'ö‑ wo bhë ‑a 'ka 'pö. 6'Wun do ‑yö mü 'ö ‑kɔnëga ‑glüü ‑a ‑ta ‑sü 'dhö ‑së; 'ö tɔɔ kwa ‑bha ‑tosiadhe 'ö 'kwa ‑kë ‑a 'gü 'dhiö ‑be bhë, waa‑ Klito ꞊waa‑ ‑an dɔ ‑gaatalü ‑bha, ꞊wa ga ‑yö kë 'dhö kö kwa mɛdhɛ ꞊sɔɔn yaazë bhë ‑a 'gü ‑yaan ꞊siö' kö 'kwaan‑ 'go ꞊sɔɔn yaa ‑gɔ 'gan 'gü. 7'Ö tɔɔ mɛ 'ö wo ‑nu ꞊wa ga wo 'kuë‑ kö mɛ bhë ꞊ya 'go ꞊sɔɔn yaa ‑gɔ 'gan 'gü ꞊nɛ bhë. 8'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ (giagia 'ka) kwaa‑ Klito ‑nu ꞊nɛ 'kwa ga kwa 'kuë, kö ‑yö kë kwa 'yaan ꞊nɛ kwa ‑nu kwa ‑dho kë ‑këdhösü 'gü kwa 'kuë. 9'Ö bhii Klito 'ö 'kwa‑ ‑ga ‑na bhë, ꞊dhɛ 'ö ꞊ya 'go ga 'gü, yaa 'dhö ga gbɔ 'gbɛɛdhö, 'ö tɔɔ ga ‑kɔ gbɛ 'yaa ‑mɔ ‑a ‑bha gbɔ. 10Ga 'ö‑ wo bhë 'ö tɔɔ ga dosɛn 'ö‑ wo ꞊sɔɔn yaa ‑wun 'gü. 'Kɛɛ ‑këdhösü mɛ 'ö‑ kë ‑na zlöö bhë, ‑ya ‑kë ‑Zlan ‑bha kë 'ka. 11‑Kɔ do bhë ꞊nɛ 'ö 'ka dho ka ‑de süë 'pö ꞊nɛ ka ga ‑sü 'ka ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑gɔ; 'kɛɛ ka 'bhee‑ ‑Zlan ‑bha 'ka ka ‑bha ‑kpa Yesu Klito ‑bha ‑sü 'gü. 12꞊Ya kë 'dhö kö ꞊sɔɔn yaa ꞊dua' 'yaa ‑mü kö ‑yö ‑ya ka ‑ta kö ‑yaan kë kö bun 'ö‑ 'gü dho ꞊siö' 'ö ka ‑gɔ bhë, 'kaan‑ 'to ‑a ‑zo 'kun ‑wun ‑nu 'piö. 13꞊Ya kë 'dhö kö ka dɔ 'toutou ‑nu 'wo ka ‑bha bhë, ꞊kun ‑kë 'ka ‑an to 'wo ‑kë ꞊sɔɔn yaa ꞊kaa' ‑pë 'ka. 'Kɛɛ ‑ka ka ‑de nu ꞊zian' ka 'böü 'ka ‑Zlan ‑dhë bhii 'ka 'go ga 'gü, kö 'kaan‑ kë 'wun ‑nu kpengdhö ꞊kaa' ‑pë ‑nu 'ka. 14꞊Sɔɔn yaa ꞊dua' 'yaa ‑mü kö ‑yö ‑ya ka ‑ta bhii 'kaa tɔng ꞊löö; ka ‑Zlan ‑bha 'glusë ꞊löö ꞊zian'. 15‑Ka dɔ! 'Wun ‑yö 'wun bhë ‑a 'gü, yaa kë ꞊nɛ ꞊dhɛ 'kwaa tɔng ꞊löö gbɔ 'ö 'kwa ‑Zlan ‑bha 'glusë 'gü zlöö bhë kö pë 'ö 'kwa dho ꞊sɔɔn yaa kë (‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛ 'kwa ꞊sɔɔn yaa kë, ‑Zlan 'ka 'dho to mü ‑yaan kwa 'klo ‑bhɔ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'dhiö ‑a 'dhö) yö kun. 16‑Yö kë ka 'yaan ꞊nɛ ziö 'kwa‑ wo ‑na bhë, ꞊ya kë ꞊nɛ 'kwa kwa ‑de nu mɛ ‑dhë ꞊nɛ ꞊nua 'dhö kö 'kwaan‑ 'wun ma ‑a ‑ta kö 'kwa ‑da ‑a ‑gɔ ꞊nuadhɛ giagia 'gü ‑a këpë ‑nu 'gü ꞊nɛ bhë. ‑Yö ꞊sɔɔn yaa 'ö‑ 'dhiö‑ to ga ‑bha oo, ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun kë ‑sü 'wo dho mɛ 'ka zian kpengdhö ‑ta oo, kö 'kwa ‑da ‑a 'gü ꞊nɛ bhë. 17'Kɛɛ ‑Zlan 'tɔ ‑yö kë ꞊va 'ö bhii ꞊dhɛ 'ö ka 'ö 'ka ‑kë ꞊sɔɔn yaa ‑bha ꞊nuadhɛ 'gü ‑be bhë 'ö 'ka ka bo ꞊sɔɔn yaa kë ‑sü 'ka, 'ka ka ‑de nu 'wun 'ö 'ka‑ ma bhë ‑to ‑a ꞊zuan' 'piö ‑sü ‑dhë 'ö 'ka‑ kun kpinngdhö. 18'Ka 'go ꞊sɔɔn yaa ‑gɔ 'gan 'gü, 'ka ‑da ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun ‑gɔ ꞊nuadhɛ 'gü. 19Mɛa‑, ‑ka ziö n ‑ta. ꞊Nuadhɛ ‑wun 'ö bhë, n 'dhi ‑yö ‑zuö ‑a ‑bha ‑yö kë 'dhö kö ‑yö ꞊sɔɔn yaa 'piö oo, ‑yö ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun 'piö oo, kö 'wun 'ö ‑gban ‑a ‑bha, 'a‑ ꞊blɛɛ' ‑na ꞊nɛ kö ‑a ‑gɛn ma ‑sü ‑yö kë ka ‑gɔ ‑së 'ka. Kë‑ wo 'dhö ꞊zian' ‑be bhë, ka ka ‑de ‑nu pë 'ö ‑dhiizë ‑a kë ‑sü ‑dhë ka ꞊zuö' 'plɛ 'ka, 'yö 'ka ‑kë ‑tosiadhe yaa yaa kë ‑sü 'gü ꞊nɛ mɛ‑ ‑kë ꞊nuadhɛ 'gü; kö ‑kɔ do bhë ‑a 'ka, zlöö ꞊nɛ ‑ka ꞊daa' ka ꞊zuö' 'plɛ 'ka ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun 'gü ꞊nɛ pë 'wo‑ pö ‑a ‑bha 'kpa 'ka ‑da zian kpengdhö ‑bha ꞊nuadhɛ 'gü kö ‑tosiadhe 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑de ‑ta ‑Zlan ‑bha 'ka bhë, 'kaan‑ ‑a wo ꞊e. 20꞊Dhɛ 'ö 'ka ꞊tun ꞊sɔɔn yaa ‑gɔ ꞊nuadhɛ 'gü, pë ‑nu 'wo ‑kë ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun 'ka, ‑an ‑bha 'wun yaa kë ka ‑bha. 21Kë ‑de 'ka‑ wo ꞊sɔɔn yaa 'ö‑ lë‑ ‑nu 'dhö ka kë ‑na zlöö ꞊nɛ ‑a 'gü bhë, ‑a ꞊tɛi' 'pö kaa‑ ‑dɔ ꞊nɛ ‑a ꞊truën 'ö tɔɔ ga bhë ee? 22'Kɛɛ dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ, 'ka 'go ‑a ‑gɔ 'gan 'gü, 'ka ‑da ‑Zlan ‑bha yuö 'gü. Pë 'ö‑ 'piö ‑pë 'ka ka ꞊truën 'gbloo 'piö ꞊zian' 'ö tɔɔ ‑dhɛ bhë ꞊nɛ 'ö 'ka dho ‑tosiadhe ö ‑de ‑ta ‑Zlan ‑bha 'ka ‑a wo ‑a ‑bha kö yi ‑kaanta ‑nu 'ka, kö ‑këdhösü 'ö ‑dhö ꞊toëpö 'ka bhë ‑yaan kë ka ‑gɔ; 23'Ö bhii pë 'ö ꞊sɔɔn yaa 'piö ‑pë 'ka ö tɔɔ ga. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë pë mɛ 'ö ‑Zlan ‑ya ‑kë kwa ‑dhë gbaɔ 'ka 'ö 'yaa ‑ya ‑sü 'ka ‑a ‑yɛ 'zü ‑gɔ bhë 'ö tɔɔ ꞊toëpö ‑këdhösü 'ö 'kwa ‑mɔa 'kwa‑ yö kwa ‑bha ‑kpa kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑bha ‑sü 'gü ‑sü 'ka bhë.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\