Wlɔmö 7

1'Wun ꞊zuan' mɛ 'ö n 'dhi 'dhoë‑ ‑zuö bhë ‑yö ‑dho kë ꞊nɛ 'ka‑ ma do; 'ö bhii 'wun 'ö ‑gban tɔng ‑bha bhë, ‑a ‑bha ‑kɔ ‑mɔ mɛ ‑bha ‑sü 'ö bhë, ‑yö kwa 'gü kö kwa ꞊tun 'bhee‑ 'kpongtaa zö bhë ka‑ ‑dɔ. 2‑A ꞊tɛi' ‑yö ‑kë ꞊nɛ dhe waa‑ ö ꞊gɔn, 'wun 'ö ‑gban ‑an ‑bha ‑a 'dhö; dhe 'ö bhë, waa‑ ö ꞊gɔn ‑an ‑bha ‑kë 'ko 'piö ‑sü 'ö tɔng 'gü bhë, ‑yö 'gbee‑ 'kɛɛ kö mɛ ꞊plɛ 'wo bhë ‑wo ꞊tun 'bhee‑. 'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ꞊plɛ 'wo bhë ‑a mɛ do ꞊ya ga, kö tɔng 'ö ‑an ‑kë dhe waa‑ ꞊gɔn ‑an 'ka bhë, ꞊ya ‑potaasü nu ‑a mɛ 'ö to bhë ‑a ‑dhë. Kwa ‑mɔa 'kwa‑ pö, ꞊ya kë ꞊nɛ ‑a mɛ ꞊plɛ 'wo bhë, ‑a gɔɔn‑ ‑zë ꞊nɛ 'ö ga kö ‑potaasü ꞊ya kë dhebɔ bhë ‑a ‑gɔ. 3'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö, mɛ ꞊plɛ 'wo bhë ‑an 'yan ꞊ya 'to ‑a 'gü, ‑a mɛ do ꞊ya ö ‑kɔ ‑da mɛ 'bhaa gbɛ 'gü kö mɛ bhë, ꞊ya ꞊sɔɔn kë 'gbönggböng. ꞊Ya kë dhebɔ 'ka, ‑yö ‑dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yö kë mɛ 'waa gbɛ ‑bha dhebɔ 'ka kö ‑yaan 'kun ‑kë ꞊sɔɔnkëdhe 'ka ‑sü 'ka kö ‑a ꞊gɔn ‑blɛɛzë 'yaa‑ 'gü gbɔ. 4N dhegluzë ‑nu, pë do bhë 'ö‑ 'ka; gwaan mɛ 'ö 'ka ‑kë ‑a 'gü ‑be bhë, ꞊dhɛ 'ö ka ‑bha ‑kpa Klito ‑bha ‑sü 'gü 'ö 'ka ga bhë, kaa‑ tɔng ‑nu, 'kaa ka 'kuë‑ gbɔ; ‑potaasü ꞊ya kë ka ‑gɔ kö 'kaan‑ kë mɛ 'waa gbɛ ‑bha 'ka. ꞊Dhɛ 'ö 'ka ga 'dhö bhë, mɛ 'ö go ga 'gü bhë ꞊nɛ 'ö 'ka‑ ‑bha 'ka zlöö, kö këwun ‑së ‑nu 'wo ‑dhö, 'kaan‑ ‑an kë ‑Zlan ‑dhë. 5'Ö tɔɔ ꞊dhɛ 'ö 'kwa ꞊tun kwa mɛbheedhe ‑wɔ wo ꞊dhia pë ‑nu kë ‑sü 'gü pë ‑nu 'ö tɔng ‑yö ‑an ‑dhio dɔ bhë ‑an 'gü bhë, 'dho ꞊nɛ 'kwa ‑kë ‑a wo ꞊dhia ga ‑zian ‑ta bhë. 6'Kɛɛ dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ kwa ‑potaasü ‑mü tɔng buëndhö; 'ö tɔɔ pë 'ö 'kwa ‑kë ‑a ‑gɔ 'gan 'gü bhë, kwa ‑ga ‑a ‑gɔ. ꞊Ya kë 'dhö zlöö kö kwa ‑mɔa 'kwa yuö ‑kë ‑Zlan ‑dhë ‑kɔ ꞊suu'‑ ‑dëü ‑ta, ‑Zuu 'slööslö ‑bha ‑yö kwa ‑dhë 'dhiö ‑sü 'ka. Yaa 'dhö kë zlöö wɔ ‑kɔ zii ‑bha, tɔng 'ö ꞊ya ‑sü 'ka bhë ‑a ꞊kwaa'. 7‑Yö 'dhö 'wun gia‑ 'ka; 'kwa 'wun ‑gban tɔng ‑bha ꞊va 'kwa‑ ꞊blɛɛ. Kö ꞊ya kë 'dhö, kö tɔng bhë kë 'pö‑ wo ꞊sɔɔn yaa 'ka bhë ꞊ee? ‑Abi'! 'Kɛɛ tɔng bhë ‑a këpë 'ö tɔɔ ꞊sɔɔn yaa ‑zɔn 'ö‑ wo n ‑dhë. 'Ö tɔɔ ꞊ya kë ꞊nɛ tɔng yaa ‑ya pë ‑dhɔ 'ka ‑sü ‑wun ꞊blɛɛ' ‑be kö n 'ka 'dhoë‑ dɔ ‑dewo poo kö 'aan‑ ‑ya ‑a ꞊wuën', 'ö tɔɔ tɔng ‑ya pö: Kö ꞊kun 'ü ‑ya pë ꞊wuën'. 8꞊Sɔɔn yaa yö ‑bɔ 'wun ‑ta 'ö ‑ya pë ‑dhɔ 'ka ‑sü 'saadhö 'ö tɔng ‑ya ‑wun ꞊blɛɛ ‑a ‑ya n ꞊zuö' ‑bha; 'ö bhii tɔng 'yaa 'dhö kö ꞊sɔɔn ‑wun 'ka 'dho ꞊luu'‑. 9Kë‑ wo 'kpa bhë, n ‑ma 'ka, a ‑kë ‑tosiadhe kë ꞊dhia kö tɔng yaa ‑da ꞊kun. 'Yö ꞊dhɛ 'ö tɔng ‑yö nu zlöö 'ö ꞊sɔɔn yaa ‑yö yö 'sɛi, 10'ö 'a ‑kë gamɛ 'ka zlöö; 'ö bhii tɔng 'ö ‑da kö ‑yaan kë mɛ ‑bɔ ‑a ‑ta ‑pë 'ka ‑yaan dha bhë, ꞊ya kë n ‑gɔ zlöö n ‑ma ga ‑sü ‑bɔ ‑a ‑ta 'ka; 11'yö ꞊sɔɔn yaa ‑yö bɔ 'wun 'gü 'yö n 'bɔn ‑kan tɔng 'gü; 'yö bɔ tɔng do bhë ‑a ‑ta 'yö n ‑kë gamɛ 'ka. 12'Yaa 'dhö, tɔng bhë yö ‑de ‑yö kpengdhö, 'ö‑ dɔ ‑wo 'dhö kpengdhö; ꞊yö ‑së. 13'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, yaa kë ꞊nɛ kö pë ‑së 'ö bhë yö 'pö ꞊nɛ 'ö ‑kë n ‑gɔ n ‑bɔ ‑a ‑ta ‑pë 'ka 'a ga bhë. ꞊Sɔɔn yaa ꞊nɛ 'ö 'wun ‑kë n 'ka bhë. Pë 'ö ‑së bhë ꞊nɛ 'ö ꞊sɔɔn yaa ‑yö bɔ ‑a ‑ta 'ö n pɔn bhë. Ka gia‑, ka‑ ‑yö bhë ꞊aa! ‑Kɔ 'ö ꞊kaa' zlöö 'ö ꞊sɔɔn yaa ‑bha ‑bɔ tɔng ‑ta ‑sü ‑wun 'gü 'ö‑ ‑bha yaadhɛ ya yöë ‑a 'ka 'sɛi bhë yö ꞊ga bhë. 14‑Yö 'wun gia‑ 'ka 'ö 'kwa‑ dɔa ꞊nɛ tɔng ‑yö ‑go ‑Zlan 'piö; 'kɛɛ ma 'pö mɛ 'bhee‑ ‑mü n 'ka, 'ö 'a 'tëëtë. Ma bhë ꞊nɛ 'ö n 'dhɔɔ ‑yö dɔ ꞊sɔɔn yaa ‑gɔ. 15'Ö tɔɔ pë ‑nu 'a ‑an kë ‑na bhë 'maa‑ dɔ n ‑de ‑gɔ. 'Yö 'go mü 'zü, pë 'a‑ 'piö, 'yö 'maa‑ kë 'sa; 'yö pë 'ö‑ ‑dhɔ 'yaa n ‑ma 'gbönggböng bhë 'ö ‑kë n këpë 'ka ꞊zian'. 16'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ pë 'a‑ kë ‑na bhë, 'yaa n ‑dhë ‑së, kö n ‑wo ‑ya 'gü do ꞊nɛ tɔng ꞊yö ‑së. 17꞊Ya kë 'dhö zlöö kö ma kun 'ö 'a pë ‑nu kë ‑na bhë; 'kɛɛ ꞊sɔɔn yaa 'ö n 'gü bhë yö ‑mü; 18'Ö bhii 'ma‑ ꞊tɛi' dɔ 'saadhö ꞊nɛ pë 'ö 'wun ‑së 'ka, 'yaa n mɛbheedhɛ bun 'gü, 'ö tɔɔ 'kö ‑kë ꞊nɛ a ‑ya pë ‑së kë ‑sü ꞊wuën' 'dhe, ‑a kë ‑sü ‑faan 'yaa kë n ‑gɔ. 19Pë 'ö 'wun ‑së 'ka bhë, a‑ 'piö 'dhö; 'kɛɛ 'maa ‑mɔ ‑a ‑bha 'sa; 'yö pë 'ö 'wun yaa 'ka 'ö 'maa‑ 'piö bhë, 'a‑ ‑kë ꞊zian'. 20'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑dhɛ ‑ga ‑dhɛ pë 'bhle ‑yö ‑mü: ꞊Ya kë ꞊nɛ pë 'ö 'maa‑ 'piö ꞊nɛ 'a‑ ‑kë, kö ma kun 'a‑ ‑kë gbɔ. Mɛ 'ö‑ ‑kë 'ö tɔɔ ꞊sɔɔn yaa 'ö n 'gü bhë. 21'Ma ‑dhɛ ‑ga 'wun bhë ‑a 'piö ‑së 'ka, 'wun do 'bhaa ‑yö mü; 'ö tɔɔ ꞊ya kë ꞊nɛ 'ma‑ ‑ya n ꞊zuö' 'piö kö 'a 'wun ‑së kë, 'maa ‑mɔa ‑bha, 'ö bhii 'wun yaa ‑yö n 'sɔɔ ‑kplawo. 22'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑Zlan ‑bha tɔng 'ö bhë ‑a 'yi‑ ‑kan n 'dhi giagia 'ka, 23'kɛɛ tɔng do 'bhaa gbɛ ‑yö n bun 'gü ꞊zian'; 'yö ‑gɔn gɔn ‑na tɔng 'ö 'a‑ ma ‑na 'wun ‑bho 'kou ‑dɔ ‑sü 'ka bhë ‑a 'ka. Yö ꞊nɛ 'ö n kë ‑na 'gan 'ka ꞊sɔɔn yaa ‑bha tɔng 'ö n bun 'gü bhë ‑a ‑dhë bhë. 24‑Më 'a dɔa 'yenazë 'ka ꞊nɛ! Dö dho n bho bun 'ö n ꞊wië 'wië ‑na ga 'gü ꞊nɛ ‑a ‑gɔ ‑oo? 25Kwa Dëmɛ Yesu Klito 'tɔ 'gü, ‑Zlan 'tɔ ‑yö kë ꞊va ‑a ‑bha 'glusë ‑wun 'gü 'ö bhii ꞊ya n bho 'gan bhë ‑a 'gü. 'Wun ‑nu 'kwa 'goë‑ ꞊blɛɛ' ꞊dhia 'saadhö bhë, 'wun mɛ 'ö 'kwa dho to ‑a ‑ta 'ö tɔɔ n ꞊zuöga 'plɛ 'ka, a ‑ya ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha tɔng ‑wun 'ka, 'kɛɛ n mɛbheedhe ‑bun 'gü ꞊sɔɔn yaa ‑bha tɔng ‑yö 'wun kë ‑na n 'ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\