Wlɔmö 9 | Bible.is
Wlɔmö 9

1'Wun 'a 'dhoë‑ ꞊blɛɛ'‑ ꞊nɛ 'wun gia‑ ‑mü, 'ö bhii 'ma kë Klito ‑bha 'ka; n 'ka 'dho ꞊sua kë, ‑wo 'ö 'we ‑na n ꞊zuö' 'piö ‑Zuu 'slööslö ꞊kwaa' bhë ‑yö n ‑zo ‑gban ‑a ‑bha ꞊nɛ 'wun gia‑ ‑mü. 2'Ö tɔɔ n ꞊zuö' ‑yö ‑kaan 'kuë ‑sü 'ka 'ö 'wun ('ö ‑gban n dheglu Zuifö ‑nu ‑bha bhë) 'ö n ꞊zuö' 'dhö ꞊wa ‑bhö ‑sü 'gü ‑kplawo. 3'Kö ‑kë ꞊nɛ ‑wa ‑pö ‑dewo ‑Zlan ‑dho 'dhangga ‑ya n 'ka kö 'a 'kan Klito ‑bha n dhegluzë ‑nu, n ‑sɛgümɛ ‑nu ‑wun 'gü, a ‑dho we ‑a ‑bha, ‑an ‑bha dha ‑sü ‑wun 'gü. 4Wo 'ö 'wo Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu 'ka, 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an ‑kë ö ‑bha 'në ‑nu 'ka, 'ö ‑an ‑ya ö ‑bha 'tɔbhɔdhe 'gü, 'ö wo ‑nu 'plɛ 'wo ‑kë ‑dhi 'kuë do 'gü, 'ö tɔng dɔ ‑an ‑dhë, 'ö ö ‑wo pö ‑sü waa‑ ö gba ‑sü ‑ya ‑an 'gü, 'ö pë 'tɔ go ‑an ‑dhë bhë ꞊nɛ 'a ‑we ‑an 'ka. 5'Wo tɔɔ kwa dë ziizii ‑nu 'kpɔ 'në ‑nu 'ö waa‑ Klito 'ö mɛbheedhɛ 'gü ꞊zian', 'ö wo ‑nu 'ö ‑an ‑bha 'sɛ 'dhö do 'kɛɛ kö yö Klito 'ö bhë ‑yö pë 'plɛ ‑gɔ 'dhiö 'sa; yö bhë ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑Zlan. Kö ‑a 'tɔ ‑yö kë ꞊va ꞊toëpö 'ka. Amɛn. 6Kë‑ wo 'dhö bhë yaa kë ꞊nɛ a‑ ‑pö kö ‑Zlan ‑bha pë 'tɔ go ‑wo bhë ‑a ‑wun ꞊ya 'to 'kpaan. Ka gia‑, ka‑ ‑yö bhë, yaa kë ꞊nɛ mɛ ‑nu 'wo go Izlaɛlö 'gü ‑an 'plɛ ꞊nɛ 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an ‑ga Izlaɛlö 'në ‑nu giagia 'ka. 7'Iin Ablaamö ꞊suu'‑ ‑ta ‑nu 'wo bhë ‑an 'plɛ 'waa ‑a ‑bha 'në ‑nu giagia 'ka bhii ‑Zlan ‑ya ‑pö Ablaamö ‑dhë: Mɛ ‑nu 'wo Izaakö ‑bha 'në ‑nu 'ka ꞊nɛ 'wo tɔɔ ü ‑bha ‑nu giagia. 8Yaa kë ꞊nɛ mɛ ‑nu 'wo bhɔ mɛ 'bhee‑ ꞊dhɔɔbhaa ‑wun 'ka 'wo tɔɔ ‑Zlan ‑bha ‑nu, 'kɛɛ 'në ‑nu 'wo bhɔ ‑Zlan ‑bha pë 'tɔ go ‑wo 'ka bhë 'wo Izlaɛlö 'gü 'në ‑nu 'ka, 'ö 'wo tɔɔ ‑Zlan ‑bha 'në ‑nu giagia. 9Pë 'tɔ 'go ‑wo bhë yö ꞊ga ꞊nɛɛ: 'Töng 'kwa‑ 'gü ꞊nɛ, ('kwa dɔ ‑a 'gü ꞊kwɛa,) ‑a kë ꞊yië' kö 'aan‑ nu, Saala dho 'në gɔɔn‑ do kpɔ. 10'Go mü 'zü ‑kɔ do bhë 'ö Lebeka ‑bha ꞊kaa' 'dhö 'yö ‑flɛan do 'wo ‑kë gɔɔn‑ 'ka, 'ö ‑an kpɔa kwa 'bhɛma Izaakö ‑gɔ. 11- 12'Yö kë‑ wo 'dhö bhë, ‑Zlan ‑yö 'dhoë‑ mɛ sü, ‑a ‑bha 'wun ‑yö 'ko 'dhiö ‑kɔ ‑yö ‑dhö; ‑yö ‑sü ‑a ‑bha ꞊dhɔɔ kë ‑wo ‑bha; yaa 'sü ‑an këwun ‑nu ‑bha kö 'në ‑nu 'wo dho bhɔ bhë waa bhɔ kun, kö ‑waan 'dhoë‑ pö ‑a mɛ ꞊nɛ ‑a këwun ‑yö ya 'iin ꞊yö ‑së; 'yö ‑Zlan ‑ya pö Lebeka ‑dhë: Ü ‑bha 'në ‑nu 'wo bhë, ‑a ꞊vazë ‑yö ‑dho yuö kë ‑a 'teezë ‑dhë. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑Zlan ‑ya pö 'dhö kö ‑yaan ‑zɔn ꞊nɛ pë 'ö ꞊yaa‑ yö 'ko 'dhiö 'saadhö ö ꞊zuö' 'piö yö ‑mü; 'ö‑ ‑de ‑kë 'gbɛɛdhö. 13‑A ‑wun 'gü, ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛ: Zakɔbö 'a‑ sü; 'a Ezau to. 14Kö kë‑ wo 'dhö bhë kwa dhoë‑ pö ‑Zlan 'yaa kpengdhö ꞊a? ‑Abi' bhoo‑! 15Bhii ‑ya pö Moizö ‑dhë: Mɛ 'a‑ 'piö 'a‑ 'yena ‑yö wo ꞊nɛ 'a‑ 'yena ‑yö wo. 16꞊Ya kë 'dhö kö 'wun bhë yaa yö mɛ 'bhee‑ ꞊dhɔɔbhaapë ‑bha 'iin mɛ kë ‑kɔ ‑nu ‑bha, 'kɛɛ ‑yö ‑sü ‑Zlan do 'ö mɛ 'yena yö bhë ‑a ‑bha. 17‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü, ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka mü ꞊nɛ ‑Zlan ‑ya ‑pö ‑gludë 'ö ‑kë Ezitö ‑sɛgɔ 'dhiö bhë ‑a ‑dhë ꞊nɛ: Pë 'a ü ‑ya ‑a ‑dhë ‑gludë 'ka bhë 'ö tɔɔ kö 'a ma 'piigbeedhɛ ‑zɔn mɛ ‑nu ‑dhë ü 'gü kö 'aan‑ kë ‑waan n dɔ 'kpongtaadhɛ 'saadhö 'gü. 18'Wun bhë ‑a kë ‑kɔ ꞊ga bhë; kö ‑yö 'to kwa 'yaan ꞊nɛ mɛ 'ö ‑Zlan 'dhoë‑ 'piö 'ö 'yena yö ꞊nɛ 'ö‑ 'yena yö, 'ö mɛ 'ö‑ 'piö 'ö‑ ꞊gɔü' kë 'gbee‑, 'ö‑ ꞊gɔü' ‑kë 'gbee‑. 19‑Yö 'dhö 'kɛɛ ꞊dhɛɛ' ‑dhö kë mɛ ‑nu ‑gɔ kö ‑waan 'kpɔ n ‑gɔ ꞊woë' ꞊nɛ: «Kö ꞊ya kë 'dhö ‑dhɛ ‑mlë 'ö ‑Zlan ‑yö yö ‑a ‑bha zlöö 'ö mɛ 'bhee‑ ‑bha ꞊sɔɔn ‑kë yaa ‑sü ‑yö ‑kë ‑a ‑dhë ya ꞊ɛɛ? Bhii pë mɛ 'ö ꞊yaa‑ ‑ya ö ꞊zuö' 'piö kö ‑yaan kë, ‑a kuënnumɛ gbɛ 'yaa 'dhö.» 20'Oo, mɛ 'bhee‑, ‑më ‑mü ü 'ka kö 'üën‑ dɔ ‑Zlan ‑wo ‑gɔ ‑ɛ? (꞊Dhɛ 'ka bhɔ ꞊nɛ) 'ka‑ ma do ꞊nɛ 'sɛ gbɔ ꞊ya ö këmɛ ꞊dhɛɛ' 'kpɔ do ꞊nɛ ‑më ‑kë 'ü n kë ꞊nëdhö ꞊a? 21Pë 'ö ‑dhi gbɔdɔmɛ ‑dhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë gbɔ 'sɛ kpö 'ka; 'ö tɔɔ ‑a 'bhaa ‑nu ꞊ya kë, gbɔ 'në ‑nu 'ö ‑an ꞊bhlë 'dhö ‑dhö ꞊nɛ 'ö ‑an ‑kë, 'ö‑ 'bhaa ‑nu ꞊ya kë 'pö 'ö‑ mɛ ‑nu 'wo yuö 'saadhö ꞊kaa' 'ö ‑an ‑kë, 'kɛɛ kö ‑an kë ‑sɛ ‑yö do 'sa. 22‑Kɔ do bhë ꞊nɛ 'ö‑ 'ka ‑a ‑zo 'kun ‑wun 'gü, ꞊ya kë 'dhö kö ‑më 'ö ka ‑gɔ kö 'kaan‑ pö ‑Zlan ‑bha ‑ɛ? 'Ö bhii 'pian do 'piö, ‑yö ö ‑bha ‑naadhe waa‑ ö ‑bha 'piigbeedhɛ ‑zɔn mɛ ‑nu ‑dhë; ‑a ‑wun 'gü, ‑a ꞊zuö' ‑kë ‑saa giagiawo, 'ö mɛ ‑nu 'ö‑ ‑bha 'klobhɔdhe ‑yö ‑an ‑ma kun kö ‑an 'gü ‑yaan ꞊siö'‑ bhë 'yö ö ‑zo ‑kë ‑an 'piö; 23'ö ꞊dhɛ ꞊ya dhi ‑a ‑dhë 'pö 'ö ö ‑bha 'tɔbhɔdhe bhë ‑a 'piö ‑pë ‑nu ‑zɔn mɛ ‑nu 'ö kwa 'yena ‑ya ‑kë bhë kwa ‑dhë. 'Ö bhii pë 'ö ꞊yaa‑ ‑pë kë 'ö ‑ya ‑sü 'ka kwa ‑bha 'ka kö 'kwaan‑ ‑da ‑a 'gü yö ‑mü. 24'Ö tɔɔ mɛ ‑nu 'ö ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë kö 'kwaan‑ kë ‑a ‑bha 'ka bhë 'wo tɔɔ mɛ ‑nu 'wo go Zuifö ‑nu ziën waa‑ mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka 'ö 'waa ‑Zlan dɔ ‑an ziën, 'ö kwa dho 'kuë‑. 25'Yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a 'ka 'dhö 'sëëdhɛ ‑be mɛ 'ö Ose ‑ya ‑ya bhë ‑a 'gü ꞊nɛ: Mɛ ‑nu 'ö 'waa ma 'sɛgɔgümɛ ‑nu 'ka, a ‑dho ‑an ‑dhɛ ma 'sɛgɔgümɛ ‑nu, 'ö 'sɛ mɛ 'ö 'yaa n ‑zo 'kun ‑sɛ 'ka ‑be, 'a‑ ‑dhɛ n ‑dhɔ ꞊kaa' ‑sɛ. 26'Ö ‑dhɛ 'wo‑ pö ‑a ‑bha ‑an ‑dhë: 'Kaa n ‑ma 'ka, 'wo dho ‑a pö ‑an ‑dhë 'zü ‑dhɛ do bhë ‑a ‑bha ꞊nɛ wo ꞊nɛ 'wo tɔɔ ‑Zlan 'ö 'bhee‑ ‑a gbö ‑nu. 27Ezai ‑de 'pö ‑yö 'wun ‑blɛɛ Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu buëndhö ꞊woë' ꞊nɛ: 'Kö ‑kë ꞊nɛ Izlaɛlö 'sɛgɔgümɛ ‑nu ‑wo ‑kë ꞊va 'ö 'wo dho ‑an ‑zɔn ‑dewo 'yënng 'ö ꞊wee ‑yi 'kpong 'dhiö bhë ‑a ga ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'ka 'dhee, ‑an mɛ ‑nu 'wo dho dha ‑an songdhö bhë, ‑an kpö ‑yö 'tee 'kpaan; 28bhii Dëmɛ ‑dho ö ‑de ‑wo kë ö 'plɛ 'ka 'zodhö 'kpongtaa zö. 29'Ö tɔɔ Ezai ‑yö 'wun ‑blɛɛ 'dhiö ꞊zian' 'ö‑ pö: 'Ö ꞊ya kë Dëmɛ 'piigbeezë yaa kwa ꞊suu'‑ ‑ta ‑nu 'bhaa 'to ‑bezë kö kwa ‑dho kë ꞊nɛ Sodɔmë 'dhö 'iin kö kwa ‑dho bhɔ Gomɔɔ ‑dhɛ ‑bha ‑bezë. 30Pë mɛ 'ö to zlöö 'kwa dho ‑mɔa pö ‑sü ‑bha 'ö tɔɔ: Mɛ 'ö 'waa Zuifö 'ka 'ö waa kë ‑a ꞊mɛɛ' ꞊dhia ‑be 'ta 'sü ‑kɔ kpengdhö 'ka bhë, ꞊wa kë kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö ‑an ‑bha ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü ‑wun 'gü; 31'kɛɛ kö Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu 'ö tɔng 'ö dho ‑an kë kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö 'wo ‑kë ‑a ꞊mɛɛ' ꞊dhia bhë, wo 'dhö, tɔng 'dhö, ‑an 'kun ‑pë gbɛ yaa kë ‑dhö gbɔ. 32Kë‑ wo 'dhö bhë, 'ö tɔɔ waa kë ‑a ꞊mɛɛ' ꞊dhia, kö wo 'yi ‑yö 'kan ‑Zlan ‑dhë wo ‑bha ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü ‑wun 'gü. Pë 'ö ‑kë ‑an ‑zo 'piö ‑bezë 'ö tɔɔ wo këpë ‑nu. Kë‑ wo 'dhö bhë, pë 'wo yö ‑a ‑bha bhë 'ö tɔɔ ‑guö kpö 'ö mɛ ‑gɛn 'dhö ‑zuö ‑na ‑a ‑bha, 'wo ‑püö ‑na bhë. 33‑A ‑de, ‑guö kpö 'ö bhë, 'wun ‑yö ‑gban ‑a ‑bha ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛ: ‑Ka ‑dhɛ ‑ga! ‑Guö kpö 'ö mɛ ‑gɛn ꞊ya ‑zuö ‑a ‑bha 'wo ‑püö ‑na bhë, a‑ do ‑ya ‑na Siɔn ‑pö 'gü; ‑guö kpö 'ö bhë ‑a mɛ ‑püö ‑dhɛ 'yaa ꞊gbiin; 'kɛɛ mɛ 'ö ꞊ya ö ‑zo yö ‑a ‑bha, yö 'ka 'dho to ö ‑kɔ 'kpaan 'ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\