Titö 2 | Bible.is
Titö 2

1Bhi ‑zë, ‑bhö mɛ ‑nu ꞊daan'‑ mɛ ꞊daan' ‑wo giagia 'ö go ‑Zlan 'piö bhë ‑a 'ka! 2‑Bhö ‑a pö gɔɔn‑ ꞊klöö ‑nu ‑dhë kö ꞊kun 'wo ‑kë 'wun ‑nu ‑ziö ꞊gɔü' ‑mɛ ‑nu 'ka! ‑Wo kë mɛ 'ö mɛ ‑nu dho ‑an ꞊bhlë ‑ya ‑an 'ka! ‑Wo kë mɛ ‑nu 'ö 'wo 'wun dɔ ‑an 'ka, ‑an këwun ‑nu waa‑ ‑an ‑bha ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun ‑nu 'ka! ‑Wo kë mɛ ‑nu 'ö 'wo wo ‑zo yö giagiawo ‑Zlan ‑bha ‑an 'ka! ‑Zlan waa‑ mɛ ‑nu ‑dhɔ ‑yö ‑an kë kpinngdhö! ‑Wo kë ꞊zuö' ‑saa ‑mɛ ‑nu 'ka, (mɛ ‑nu 'ö 'wo pë yaa kë ‑na ‑an 'ka bhë ‑an buëndhö)! 3‑A pö dhe ꞊klöö ‑nu ‑de 'pö ‑an ‑dhë ꞊nɛ ‑an ‑bha ‑tosiadhe ‑yö kë ꞊nɛ dhoo ‑nu 'ö 'wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑an ‑bha 'dhö, bhii 'waa mɛ ‑nu 'tɔ 'gü ꞊siö'‑, 'wun yaa ‑blɛɛ ‑an ‑gɔ ‑sü 'ka! Kö ꞊kun 'wo ‑kë yɔmüdhe 'ka! ‑Wo yö mɛ ‑nu ‑dhë 'dhiö ꞊zian' 'wun ‑së kë ‑sü 'gü! 4‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, ‑wo ‑dho ‑a ‑zɔn ‑dadhëü dhoo ‑nu ‑dhë ꞊nɛ ‑wo wo ꞊gɔn ‑nu waa‑ woë‑ 'në ‑nu ‑dhɔ kë. 5‑Wo ‑dho wo ‑bha 'wundɔdhe ‑zɔn ‑an ‑dhë, ‑an këwun ‑nu waa‑ ‑an ‑bha ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun ‑nu 'ka. 'Go mü 'zü ‑wa pö ‑an ‑dhë ꞊nɛ kö ꞊kun 'ö 'wo wo ‑zo ta wo 'bhamɛ ‑nu ‑bha gɔɔn‑ ꞊mɛɛ' ‑sü 'iin ꞊mlaabɔ ꞊mɛɛ' ‑sü ‑wun 'gü. ‑Wo wo ‑bha kɔɔ ‑yuö ‑nu ‑wun 'kun 'gbee‑! ‑Wo wo ‑gɔ 'dho sia‑ wo ꞊gɔn ‑nu ‑dhë! ‑Dadhëü dhoo ‑nu 'wo bhë, ‑wo wo ‑de 'kun kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ dho ‑a pö ‑Zlan ‑wo 'yaa kpengdhö. 6'Go mü 'zü 'ü‑ pö ‑dadhëü gɔɔn‑ ‑nu ‑dhë 'pö ꞊nɛ ‑wo kë mɛ 'ö 'wo 'wun dɔ, ‑an këwun ‑nu waa‑ ‑an ‑bha ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun ‑nu 'ka ‑an 'ka! 7꞊Dhɛ ‑kë ꞊nɛ bhi ‑de 'pö ü ‑kë ‑dadhëü 'ka bhë, ‑bhö pë 'ö kpengdhö ‑a kë kö ü 'bhamɛ ‑nu 'wo to ‑waan wo wɔ ‑kɔ 'sü ü ‑bha. ꞊Ya kë ꞊nɛ 'bha kë mɛ ꞊daan' ꞊dhia, ‑bhö ‑an ꞊daan' 'wun gia‑ 'sloo 'ka! 'Go mü 'zü, ‑bhö ‑a 'slë ꞊mɛɛ'‑ kö mɛ ‑nu ‑waan ü ꞊bhlë ‑ya! 8Ü ꞊blɛɛ'‑ ‑wun ‑nu ‑wo mɛ ‑nu ‑zo 'kun! ꞊Ya kë 'dhö, lë‑ ‑dho kpɔ kwa yaagümɛ ‑nu ‑ta, bhii 'ö tɔɔ waa 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑waan 'wun yaa ꞊blɛɛ'‑ kwa ‑gɔ. 9‑A pö yuö ‑kë mɛ 'piö ‑mɛ ‑nu ‑dhë ‑wo 'wun ma wo ꞊kɔɔnmɛ ‑nu ‑ta ‑kplawo! Pë 'ö ‑an ꞊kɔɔnmɛ ‑nu ‑zo kun ꞊nɛ 'wo dho ‑a kë! Kö ꞊kun 'wo 'yan ꞊ziö' ‑kë wo ꞊kɔɔnmɛ ‑nu 'ka! 10Kö ꞊kun 'wo wo ꞊kɔɔnmɛ ‑nu ‑bha pë ꞊kwaan! 'Kɛɛ ‑wo kë 'kpaakpa kö ‑waan wo ‑zo 'tën ‑an ‑dhë kö ‑an këwun ‑nu bhë mɛ ‑nu ꞊wa yö kö ‑wo 'wun ‑së ꞊blɛɛ'‑ mɛ ꞊daan' ‑wo 'ö ‑gban kwa Dhamɛ ‑Zlan ‑bha bhë ‑a ‑bha. 11Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑bha ‑tosiadhe kë ‑kɔ ‑yö kë 'dhö, bhii ‑Zlan ‑ya ‑zɔn mɛ 'plɛ ‑dhë ꞊nɛ ‑yö ‑dho ö ‑bha 'glusë kë ‑an 'ka, ‑potaasü ‑nu ‑an ‑dhë ‑sü 'ka, kö ‑waan dha ‑sü yö ‑bɔ ö ‑ta ‑sü 'ka. 12'Glusë 'ö bhë ‑a ‑wun 'gü, ‑Zlan ‑yö kwa ‑daan kö 'kwa kwa ꞊kwaa'‑ kwa wɔ ‑kɔ yaa ‑zü, 'ö kwa ꞊daan 'pö kö 'kwa kwa ꞊kwaa'‑ 'kpongtaapë 'ö 'yaa‑ ‑dhë ‑së, ‑a ‑dhɔ kë ‑sü ‑zü. 'Kɛɛ kwa ‑bha ‑tosiadhe 'gü 'kpongtaa zö kwa ‑dho kwa ‑de ꞊kɔɔn. 'Go mü 'zü kwa ‑dho ‑Zlan ꞊bhlë ‑ya pë 'ö kpengdhö ‑a kë ‑sü 'ka. 13‑Kɔ do 'ö bhë ‑a 'ka 'pö ‑Zlan ‑yö kwa ‑daan, ‑dɔ pë ‑së 'ö 'dhiö 'ö 'kwa‑ ꞊tɛi' dɔa ꞊nɛ ‑yö ‑dho nu bhë ‑a ‑gɔ, ‑tosiadhe ‑kë ‑sü 'ka ꞊kun. Pë ‑së 'ö 'kwa dɔ ‑na ‑a ‑gɔ bhë 'ö tɔɔ kwa ‑bha ‑Zlan ꞊va 'ö ‑kë kwa Dhamɛ Yesu Klito 'ka bhë, ‑yö ‑dho nu ö ‑bha 'tɔbhɔdhe 'ka. 14Yesu ‑yö ö ‑de ‑nu mɛ 'bhee‑ ‑nu kwa ‑wun 'gü, ‑yö kë 'dhö kö 'kwaan‑ 'go pë yaa ‑bha 'piigbeedhɛ kwɛɛ kö 'kwaan‑ kë 'slööslö yö do 'sloo ‑a ‑bha 'ka, 'go mü 'zü kö 'kwaan‑ kwa ‑de nu 'fɛfɛdhö pë ‑së kë ‑sü ‑dhë. 15‑Bhö mɛ ‑nu ꞊daan'‑ 'wun ‑nu 'wo bhë ‑an 'ka! ‑Bhö ‑gban mɛ ‑nu ‑bha ‑an kë ‑sü 'ka! ‑Bhö 'we mɛ ‑nu 'ö 'waa 'we ‑a ‑bha kö ‑wa kë bhë ‑an 'piö. Pë ‑nu 'wo bhë, ‑bhö ‑an kë ‑wogbiindhɛ 'ka! Kö ꞊kun ‑kë 'ö mɛ gbɛ ‑ya pö ‑san 'ka ü ‑dhë ꞊nɛ 'bhaa mɛ 'ö dho mɛ ꞊daan' 'wun ‑nu ꞊suu'‑ 'wo bhë ‑an 'ka!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\