Titö 3 | Bible.is
Titö 3

1‑Bhö ‑a pö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dhë 'zü, ‑wo wo ‑gɔ 'dho 'sɛgɔ 'dhiö ‑mɛ ‑nu ‑dhë sia‑; ‑wo 'wun ma ‑an ‑ta. ‑Wo 'we ‑a ‑bha kö ‑wo kë 'wun ‑së kë ‑mɛ 'ka! 2Kö ꞊kun 'wo 'wun yaa ꞊blɛɛ mɛ gbɛ ‑gɔ! Kö ꞊kun 'wo ‑kë 'dhinaa kë ‑mɛ 'ka! ‑An ꞊zuö' ‑yö kë ‑së mɛ 'plɛ buëndhö! 'Go mü 'zü ‑wo mɛ 'plɛ ꞊bhlë ‑ya ‑kplawo! 3'Ö tɔɔ kwa ‑de 'pö kwa ‑kë ꞊nɛ ‑an 'dhö 'pö. Kwaa pë gbɛ dɔ ‑Zlan ‑bha, 'ö 'wun ma ‑a ‑ta ‑sü yaa kë kwa ‑gɔ; kwa ꞊sua ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, 'ö kwa ‑dhɔkëpë ‑nu ‑wo ‑kë yaya. Kwa ‑kë ‑klu ‑sü 'ka pë yaa ꞊suu'‑ 'kpɛkpɛ ‑nu ‑bha, 'ö mɛ gbɛ ‑bha pë ‑dhɔ ‑yö kwa ‑kë; 'ö 'kwa ‑kë ‑ya ‑sü 'ka kwa 'ko ‑san 'ka. 4'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö‑ yi ꞊ya ‑lo, 'ö ‑Zlan 'ö kwa Dhamɛ 'ka bhë 'ö‑ ‑zɔn mɛ 'saadhö ‑dhë ꞊nɛ ö 'glu ꞊yö ‑së kwa 'ka, 'ö kwa ‑dhɔ ‑kë; 5'ö kwa dha. Yaa kë ꞊nɛ ‑yö kwa ‑dha, kwa këwun ‑së ‑bha, 'kɛɛ ‑yö kwa ‑dha kwa 'yena ‑bha, kwa ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑bho kwa ‑bha ‑sü 'ka, 'ö tɔɔ ‑Zuu 'slööslö ‑ya ‑kë kö 'kwa bhɔ ‑dëüwo kö 'kwa ‑tosiadhe ‑dëü kë. 6‑Zuu 'slööslö 'ö bhë ‑Zlan ‑ya ‑nu kwa ‑dhë ‑ziö ‑a ‑naa ‑ta ‑sü 'ka, ꞊bɔa' Yesu Klito 'ö ‑kë kwa Dhamɛ 'ka bhë ‑a 'gü ‑sü 'ka. 7‑Ya ‑kë 'dhö kö ‑a ‑bha 'glusëdhɛ 'ö bhë ‑a ‑wun 'gü, 'kwaan‑ kë kpengdhö ö wö 'dhiö kö ‑tosiadhe ‑dëü 'ö 'kwa kwa ‑zo yö ‑a ‑bha bhë ‑yaan ‑a nu kwa ‑dhë. 8'Wun ‑nu 'a ‑an ꞊blɛɛ bhë 'wun gia‑ ‑mü; wo ꞊nɛ 'ü dho mɛ ‑nu ꞊daan' ‑an 'ka kpinngdhö. ‑Bhö ‑a kë 'dhö kö ‑Zlan ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑waan wo ꞊faan' 'sü ꞊va kö ‑waan 'wun ‑së kaa ‑kplawo. 'Wun 'ö bhë ‑a kë ‑sü ꞊yö ‑së; ‑yö ‑dho pë ‑së kë ‑an ‑gɔ. 9Kö ꞊kun 'ü zaɔdhe ‑kë 'wun 'ö‑ ꞊truën 'yaa ‑dhö ‑a ‑wun 'gü, 'iin 'ü to mɛ 'bhɛma ‑nu wɔ ‑kɔ ‑bhüö 'piö! 'Go mü 'zü 'ü zaɔdhe ‑kë 'wun 'ö ‑gban Zuifö ‑nu yi ‑bha tɔng ‑nu ‑gɛn ‑bha bhë ‑a 'ka! Kö ꞊kun 'ü to 'wun ‑nu 'wo bhë ‑an 'piö, 'ö tɔɔ ‑an ꞊truën gbɛ 'yaa 'dhö. 10'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'gügludhe ‑da Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ziën ‑mɛ ꞊ya kë ka ziën, ‑bhö ‑a pö ‑a ‑dhë, ‑yö ö bo ‑a kë ‑sü 'ka! ꞊Ya kë ꞊nɛ 'yaa 'we ‑na ‑a ‑bha kö ‑yaan ö bo ‑a 'ka, 'yɛ ü 'zü 'ü‑ pö ‑a ‑dhë 'dhö! ꞊Ya kë ꞊nɛ 'yaa 'we ‑na ‑a ‑bha ‑kplawo kö ‑yaan ö boë, ‑bhö ‑a bho Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ziën! 11‑Bhö ‑a kë 'dhö, bhii ü‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ mɛ ꞊suu'‑ 'ö 'dhö bhë 'yaa ö ‑de nu 'wun kpengdhö kë ‑sü ‑dhë. ‑A ‑bha 'wun yaa ‑ya ‑zɔn ꞊nɛ ‑yö zian yaa ‑ta. 12Atemasö waa‑ Tisikö 'wo bhë, a ‑dho ‑an mɛ do bɔ ü ‑dhë. Mɛ 'ö 'dhoë‑ nu bhë, ꞊ya ‑lo, ‑bhö 'to mü 'ü ü 'gü dɔ 'gbee‑ kö 'ü nu n 'piö Nikapoli plöö; 'ö tɔɔ a‑ 'piö kö 'a 'dho 'aan‑ 'nɛnɛ 'töng kë 'ma. 13꞊Ya kë ꞊nɛ 'zü Zenasö 'ö tɔngdɔmɛ 'ka bhë waa‑ Apolɔsö ꞊wa ‑mɔ ‑a 'gü kö ‑wo 'dho 'dhiö wo ‑bha 'ta 'sü ‑sü 'ka, ‑bhö pë 'plɛ kë kö pë 'ö ‑an ‑bha ‑wun dho yö ‑a ‑bha, 'ü‑ këdhɛ ꞊mɛɛ'‑ kö ‑waan ‑a yö. 14Yaa kë ꞊nɛ bhi do 'ü dho ‑a kë 'dhö, 'kɛɛ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'töüdhö ‑wo ‑dho gbaɔ kë ‑sü ꞊daan'‑ kö ‑dhɛ 'ö‑ ‑dhɛ 'dho ‑a ‑bha ‑waan nu mɛ ‑nu ‑dhë ‑a ‑dhɛ ‑bha, kö ‑an ‑bha ‑tosiadhe ‑yaan pë ‑së kë mɛ ‑nu ‑gɔ. 15Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo n 'piö 'nö ꞊wa 'we ü 'ka. 'Yië 'we Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo ü 'piö 'ma 'ö yi ‑dhɔ ‑yö ‑an ‑kë kwa ‑bha ‑klu Yesu ‑bha ‑sü ‑wun 'gü ‑an 'ka! ‑Zlan ‑yö 'glusë kë ka 'ka!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\