Matiye 2

1Ŋu weeyig Iisa ɗo hellin ta Beteleyem ɗo kiɗ ka Zuude ɗo wiktin taat sultan kaak ŋu koliy Herood tiya misa meennuwiy. Min ŋu weeyiiga, gay ibine kaalnal uctu min coke ka pati ho ŋu ɓaawtu Zeruzaleem. 2Kar ŋu inditu aman : « Moo mic kaak ŋu weetu daaɓiney ho asa gine sultan ka Yuudinnar-aka ? Ni talig kaaloy bayin min coke ka pati ho ni as abdiyin̰ji. » 3Min sultan Herood doriit kabarre-at, ŋa barjiltu yoo gee okin̰co ku Zeruzaleem oki. 4Ŋa n̰umiig agindaw ku gay satkiner okin̰co iŋ agindaw ku gaanuundi ho ŋa indiigu aman : « Momoŋ ga wer kaak ŋuu ween̰ji Masi kaak Buŋ doɓtu ? » 5Ŋuur gay telkiiji aman : « Ŋuu ween̰ji ɗo hellin ta Beteleyem ɗo kiɗ ka Zuude, asaan nabiin̰ce siirit awalle ɗo Kitamner aman : 6‟ Kaŋke Beteleyem, ɗo kiɗ ka Zuude, ka seener, min ɗo hellinnan ku Zuude-aŋ, ka kapakɗo tak-tak, asaan min kaŋken di asa amile tatkaw kaak asa tale kaaco ɗo gee ku Israyeel. ” » 7Hiyya, min Herood doriit kaaw-at, ŋa koliig iŋ cigile gay ibine kaalnal-aku ho ŋa indiigu a ŋuuji gaare wiktin taat kaal-ak bayintu. 8Min ŋu gaariiji, ŋa n̰aamiig Beteleyem ho ŋa kaawiico aman : « Ɓaaŋ, indoŋ samaane ɗo bi ka mic-aka. Ya ku gas weriy di, ku asiidu kaawe. Paa kat, nun meendu sa yaa ɓaa abdiyin̰ji. » 9Min sultan kaawiico pa-ak, ŋu ictu botilco. Ɗo ɗeetin̰co, ŋu talig kaal kaak awalle ŋu taltu min coke ka pat-aka. Ŋaar gay sin̰ja sin̰jen di iŋ uŋji nam ŋa daktu pey ɗo wer kaak mic goyiyo. 10Min ŋu taliig kaal pey ɗo wer-aka, aditco miintu iŋ galal. 11Hiyya, ŋu un̰jitu geero ho ŋu gasiig mic-ak iŋ yaaco Mariyam. Ŋu dersitu ɗo uŋji ho ŋu abdiyiiga. Kar ŋu piliig gaminco ho ŋu beriiji gamin kuuk kaalne : daabne, dokkanne ho iŋ itir kaak ŋu koliy miir. 12Min ŋaar-ak, Buŋ miniig gee-ak ɗo sooniikar a ŋu ɓaanno pey wer ka Herood. Hiyya, ŋu yeeptu ɗo darrico iŋ botol ta pey. 13Min gay ibine kaalnal-ak yeeptu ɗo darrico, ɗubil ka Rabbin Buŋ bayniiji ɗo Yuusup ɗo sooniikar ho ŋa kaawiiji aman : « Ucu, icig mico iŋ yaaco ho gaɗoŋ ɗo kiɗ ka Meser. Goyoŋ annere nam ƴiriy taat naan̰ kaawe ja kat kii yeepe. Yampa, Herood yaa bariyin̰ mico ŋaa deen̰ji. » 14Hiyya, iŋ aando-at di, Yuusup uctu, ŋa iciig mic-aka iŋ yaaco ho ŋu gaɗtu kaƴco Meser. 15Ŋu goytu anner kee nam sultan Herood mattu. Ta kuuniytu ampa-ak asaan kaaw taat Rabbin kaawtu iŋ bi ka nabiin̰cey yaa ase ɗo werti. Kaaw-at aman : « Nu kolig roŋdu a ŋaa amile min Meser. » 16Min Herood ibintu kadar gay ibine kaalnal caaciyga-ak, ŋa dapin̰tu aale. Paa ko, ŋa kaawiico ɗo askirnay a ŋu ɓaa ɗo hellin ta Beteleyem yoo hellinnan kuuk moota, ŋuu deen̰ koogin kuuk miday kuuk elginco bal nece seera. Elgin-ak, Herood girsico min menaw kuuk gay ibine kaalnal kaawiiji. 17Ansii ko, kaaw taat nabi Zeremi kaawtu awalle ɗo Kitamner astu ɗo werti aman : 18« Ŋu dora koriya ɗo geeger ka Raama, ale dakina ho iŋ morke oki. Ta Raseel kat ala kooginti. Ta rakaaɗo a ŋuu dooɗinti asaan ŋu mate. » 19Wiktin taat Herood mattu, Yuusup gay goy misa Meser. Hiyya, ɗubil ka Rabbin Buŋ bayniiji ɗo sooniikar 20ho ŋa kaawiiji aman : « Ucu ! Icig mico iŋ yaaco ho yeepoŋ ɗo kiɗ ka Israyeel, asaan ŋuur kuuk raka deen̰ mic-ak mat ko. » 21Ɗo wer-ak, Yuusup uctu, ŋa iciig mico iŋ yaaco ho ŋu yeeptu Israyeel. 22Kar ŋa dortu kadar Arkelawuus roŋji ka Herood icit Meennaw ta tacco ɗo kiɗ ka Zuude. Ɗo wer-ak, kolaw obiiga ho ŋa rakaaɗo goye ɗo kiɗ ka Zuude-aka. Kar ɗubil ka Buŋdi miniig pey ɗo sooniikar. Paa ko, ŋa ɗeettu ɗo kiɗ ka Galile. 23Ŋa ɓaawtu goye ɗo hellin rakki ŋu kolaat Nazareet. Ta kuuniytu ampa-ak, asaan kaaw taat nabiinna kaawtu awalle as ɗo werti aman : « Ŋu asa kolin̰ a ŋa Nazareyen̰ce. »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\