1 CORINTIOS 12

1Yʉ acawererã, õpa mʉare weregʉ ire mʉare masicʉ̃ gahmea. Goãmʉ ya árĩburire mari mohmeburire apigʉ marire árĩpehrerãre irire iimasicʉ̃ iimi Espíritu Santo. 2Mʉa Jesu yarã árĩnibirã gajiropa árĩri buherire pee nʉrʉrã árĩrã, mʉapʉ goãmarã wéanirãre umupeoyoro. Noho mʉa bocarãre wereniguibirãre umupeoyoro. Irire masia mʉa. 3Eropa árĩnirã mʉa árĩcʉ̃ dohpaguere õpa arĩ werediaca mʉare. Espíritu Santo itamuri mera wereniguirã “Jesu ñero waporo,” ne arĩmasibeama. Eropirã Espíritu Santo itamuri mariro wereniguirãpʉ “Jesu árĩpehrerã wecague opʉ mari Opʉ ãhrimi,” arĩmasibeama. 4Goãmʉ ya árĩburire mohmemasiburi baja ãhraa. Irire marire iimasicʉ̃ iigʉpʉ yujugʉ ta ãhrimi. Ĩgʉ Espíritu Santo ãhrimi. 5Eropiro Goãmʉ ya árĩburire iimasiri mera mari mohmeburi baja ãhraa. Irire mari iiburire doregʉ yujugʉ ta mari Opʉ Jesu ãhrimi. 6Mari ĩgʉ yarã ĩgʉ ya árĩburire iimasiri mera mari mohmeri yujuropa ta árĩbeaa. Iri mohmeri õaro wacʉ̃ iigʉ yujugʉ ta Goãmʉ ãhrimi. 7Espíritu Santo marire Jesu yarã nʉcʉre mari iimasiburire apigʉ Goãmʉ turarire ĩhmugʉ iimi. Õpa ta iimi ĩgʉ Jesu yarãre árĩpehrerã mari õaro mohmeboro dopa. 8Yujurãyerire õaro masiri mera werecʉ̃ iimi Espíritu Santo ta. Eropigʉ gajirãre Goãmʉ yare õaro buhecʉ̃ iimi ĩgʉ Espíritu Santo. 9Eropigʉ gajirãre “Mari Goãmʉ mera õaro iimasia,” arĩ Goãmʉre guñaturacʉ̃ iimi Espíritu Santo ta. Eropa iigʉ gajirãre turarire Espíritu Santo ta ohomi ĩgʉ. Iri turarire ĩgʉ ocʉ̃ erãpʉ dorecʉrãre õarã wacʉ̃ iima. Espíritu Santo yujugʉ ta árĩgʉ iri turarire ohomi. 10Eropigʉ ĩgʉ gajirãre deyoro moarire iimasicʉ̃ iimi ĩgʉ. Eropa iigʉ Goãmʉ yare õaro weretaumasicʉ̃ iimi ĩgʉ gajirãre. Eropa iigʉ gajirã Jesu yarãre buherire õaro beyemasicʉ̃ iimi ĩgʉ. Eropa masirã watĩ ya buheri árĩcʉ̃ masima erã. Espíritu Santo gohra ya iri buheri árĩcʉ̃ sãre masima erã. Eropigʉ gajirãre erã peeyamarirã yare wereniguimasicʉ̃ iimi ĩgʉ. Eropigʉ peeyamarirã yare erã wereniguicʉ̃ gajirãre weretaumasicʉ̃ iimi. 11Iri árĩpehrerire iimasirire apigʉ ta Espíritu Santo ta yujugʉ ta ãhrimi. Ĩgʉ gamero dopa ta marire yujurãyerire mari mohmeburire apimi. 12Werenigui queori mera mʉare weregʉra: Mari dʉpʉ yuju dʉpʉ árĩquerecʉ̃ ta, mojotori, cuiri, guburi, gamiri, iri tamera baja ãhraa mari dʉpʉre árĩri. Eropa ãhraa mari Cristo yarã. Bajarã árĩquererã ta yuju dʉpʉ iro dopa ta yuju curu ta ãhraa ĩgʉ mera. 13Eropirã Cristo yarã árĩrã ĩgʉ dʉpʉ iro dopa yuju curu ta ãhraa mari. Judio masa, judio masa árĩbirã, pohro majarã, pohro majarã árĩbirã, baja cururi árĩquererã ta yujugʉ árĩgʉ ĩgʉ dʉpʉ iro dopa yuju curu ta ãhraa mari. Espíritu Santo yujugʉ ta árĩgʉ ĩgʉ turari mera waĩyesũnirã marire yuju curu Cristo yarã árĩcʉ̃ iimi. Eropirã mari árĩpehrerã yujugʉ Espíritu Santore opaa Cristo ya curu majarã árĩrã. Eropirã mari Cristo yarã yuju dʉpʉ iro dopa ãhraa. 14Mari dʉpʉ yuju dʉpʉ árĩquerecʉ̃ ta mojotori, cuiri, guburi, gamiri iri mari dʉpʉ árĩri baja ãhraa. 15Mʉ guburo wereniguiri guburo árĩro õpa arĩboya mʉre gajiropa arĩro: “Mʉ mojoto árĩbeaa yʉhʉ. Eropiro mʉ dʉpʉ maja árĩbeaa yʉhʉ,” arĩboya. Mʉ guburo eropa arĩquerero ta mʉ dʉpʉ maja árĩro ta iiaa. 16Mʉ gamiro wereniguiri gamiro árĩro õpa arĩboya mʉre: “Mʉ cuiru árĩbeaa yʉhʉ. Eropiro mʉ dʉpʉ majaru árĩbeaa yʉhʉ,” arĩboya. Mʉ gamiro eropa arĩquerero ta mʉ dʉpʉ maja gamiro árĩro ta iiaa. 17¿Mari dʉpʉ cuiru dihta árĩcʉ̃ dohpa peebocuri mari? Masiya mara. ¿Eropirã mari dʉpʉ gamiro dihta árĩcʉ̃ dohpa ii wĩji pepibocuri mari? Masiya mara. 18Eropa árĩbeaa mari dʉpʉ. Õpa ãhraa. Mari dʉpʉ árĩrinore árĩpehrerire Goãmʉ ĩgʉ gamero dopa ta apidi árĩmi mari dʉpʉre. 19¿Mari dʉpʉ árĩri maricʉ̃ dohpa waboyuri mari dʉpʉ? Mariboya. 20Mari dʉpʉ õpa ãhraa: Yuju dʉpʉ árĩquerecʉ̃ ta mari dʉpʉ árĩri baja ãhraa. Eropa ta mari Jesu yarã yuju dʉpʉ iro dopa árĩquererã bajarã ãhraa mari basi game itamumorã. 21Eropiro mʉ cuirupʉ mʉ mojotore “Mʉ itamucʉ̃ gamebeaa,” arĩmasibeaa. Eropiro mʉ dipuru mʉ guburire “Mʉ itamucʉ̃ gamebeaa,” arĩmasibeaa. 22Gaji mari dʉpʉ árĩrire “Bu árĩñariri ãhraa,” mari arĩripʉre ʉpʉtʉ gahmea mari. 23Eropirã gaji mari dʉpʉ árĩrire “Bu árĩñariri ãhraa,” arĩ pepia. Eropirã irire õaro deyoporo arĩrã õaro ahmua. Eropirã gaji mari dʉpʉ árĩrire mari gʉhyasĩrisãrire õaro ahmua õaro árĩboro dopa. 24Gaji mari dʉpʉ árĩrire mata õari deyoripʉre eropa amubeaa mari. Goãmʉ mari dʉpʉ árĩri yujuñe gajiñere gamebiricʉ̃ iibiridi árĩmi. Ĩgʉ mari dʉpʉ árĩrire árĩpehrerire õaro amudigʉ árĩmi yuju dʉpʉ õaro dʉpʉcʉburire. Eropa iigʉ “Bu árĩñariri ãhraa,” mari arĩripʉre mari õaro gamecʉ̃ iimi. Eropa ta ne yujugʉre Jesu yagʉre “Bu árĩgʉ ãhrimi,” arĩmasibeaa mari. 25Eropa ta árĩdoredi árĩmi Goãmʉ mari dʉpʉ árĩri yujuro mera iri basi game itamuboro dopa. 26Mari dʉpʉ árĩri yujuñe ñero taricʉ̃ gaji mari dʉpʉ árĩri sã ñero taria. Eropiro mari dʉpʉ árĩri yujuñe õaro árĩcʉ̃ mari dʉpʉ árĩpehrero õaro pepia. 27Eropa arĩgʉ õpa arĩdiagʉ iiaa mʉare: Mʉapʉ Cristo ĩgʉ dʉpʉ iro dopa árĩrã yuju curu ta ãhraa. Eropirã árĩpehrerã mʉa ĩgʉ dʉpʉ árĩri iro dopa ãhraa ĩgʉ yarã árĩrã. 28Eropigʉ Jesu yarã gamenererã watope mari game itamuburire apidigʉ árĩmi Goãmʉ marire. Õpa apipʉ ĩgʉ marire: Yujurãyeri gʉare buhedoregʉ Cristo apimʉhtadigʉ árĩmi. Ero pʉhrʉ gajirãre ĩgʉ yare weretaumorãre apidi árĩmi. Ero pʉhrʉ gajirãre Jesu yarãre buhemorãre apidi árĩmi. Eropigʉ gajirãre deyoro moarire iimorãre, gajirãre dorecʉrãre erã taricʉ̃ iimorãre, erã pʉhrʉ gajirãre masare itamumorãre, gajirãre oparã árĩmorãre apidi árĩmi. Ero ojogoro peeyamarirã yare wereniguimorãre apidigʉ árĩmi marire. 29Eropa ĩgʉ apicʉ̃ árĩpehrerã yujuropa iimorã árĩbeaa mari. Mari árĩpehrerã Jesucristo yare buhedore ĩgʉ apinirã árĩbeaa mari. Eropirã Goãmʉ ĩgʉ yare weretaurã mari árĩpehrerã árĩbeaa. Eropirã árĩpehrerã masare buherã árĩbeaa. Eropirã mari árĩpehrerã deyoro moarire iimasirã árĩbeaa mari. 30Eropirã mari árĩpehrerã dorecʉrãre taumasirã árĩbeaa mari. Eropirã mari árĩpehrerã peeyamarirã yare wereniguimasimorã árĩbeaa. Eropirã gajirã erã wereniguirire weretaumasimorã mari árĩpehrerã árĩbeaa. 31Eropirã Goãmʉ ya árĩburire mohmemasiburiñere gamerã õaripʉre turaro gameque mʉa. Eropigʉ árĩpehreri yʉ arĩra tauro õaro mʉa iiburire dohpaguere weregʉra yʉhʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\