1 CORINTIOS 13

1Peeyamarirã yare masa ya wereniguirire, anyua ya sãre wereniguimasiquererã ta gajirãre mahibirã, duhpimorã árĩbiriboya mari. Eropiro mari wereniguiri sã eropa bʉsʉmaacãboaya mari gajirãre mahibirã árĩrã. 2Goãmʉ yare õaro weremʉhtamasiquererã ta gajirãre mahibirã bu árĩmaacãrã árĩboya mari. Eropirã masa erã masibirirare Goãmʉ yare árĩpehreri masiri masipehoquererã ta gajirãre mahibirã, bu árĩmaacãrã árĩboya mari. Goãmʉre õaro umupeotariri mera ʉtãgʉ “Gajipʉgue waporo,” arĩrã wadoremasiquererã, mari gajirãre mari mahibirã bu árĩrã árĩboya. 3Mari yare árĩpehrerire mojomorocʉrãre oquerecʉ̃ ta erãre mahibiricʉ̃ iri mari ora duhpiburi árĩbiriboya. Eropirã Goãmʉ ya árĩburire mari iira dipuwaja mari dʉpʉre gajirãpʉ soequerecʉ̃ ta, gajirãre mari mahibiricʉ̃ iri duhpiburi árĩbiriboya. 4Gajirãre mahirã mata guabeaa erã mera. Erãre mahirã õaro iiaa. Eropirã gajirãre mahirã erã marire opanemocʉ̃ ĩhaturibeaa. Eropirã mari mahigʉ mera árĩrã “Mʉ tauro árĩgʉ ãhraa yʉhʉ,” arĩrã iibeaa mari. Gajirãre mahirã, “Erãre masitarinʉgaa,” arĩ pepibeaa. 5Eropirã gajirãre mahirã erãre umupeori mera queoro iiaa mari. Gajirãre mahirã mari ya árĩburi dihtare guñabeaa. Erã ya õaro árĩburi sãre guñaa. Eropirã erãre mahirã disitĩri wereniguibeaa mari. Eropirã marire erã ñero iicʉ̃ sãre erã mera guawajabeaa mari. 6Gajirãre mahirã erã ñero iirire mucubiribeaa mari. Diaye majapʉre erã iicʉ̃ ĩarã bʉrigã mucubiria erã mera. 7Gajirãre mahirã erã ñeri iicʉ̃ gajirãre ne quere moabeaa. Eropirã gajirãpʉ erãre erã werewʉacʉ̃ peequererã ta irire peediabeaa mari. Õari dihtare peediaa mari. Gajirãre mahirã “Õarire iirãcoma,” arĩ cohrea mari erãre. Gajirãre mahirã erã iira mera mari ñero tariquererã ta erãre mahi duhusome mari. 8Gajirãre game mahiri ne pehresome. Goãmʉ yare weretauripʉ pʉhrʉ duhpiburi árĩsome. Peeyamarirã ya wereniguiri sã pehrea waroca. Goãmʉ yare masitariri wajamariroca pʉhrʉgue. Mari masipehora pʉhrʉgue duhpiburi gohra árĩsome iri. 9Dohpaguere Goãmʉ yare mari merogã masia. Eropirã mari ĩgʉ yare wererã mari merogã weremasia. 10Pʉhrʉgue ta mari masipehorãca. Eropiro mari merogã masira duhpiburi árĩsome. Irisubugue masipehorãca. 11Iri õpa ãhraa: Majigʉ árĩgʉ majigʉ dopa wereniguiribʉ yʉhʉ. Eropigʉ majigʉgã dopa pepiribʉ. Eropigʉ bʉgʉ wagʉ majigʉ iro dopa árĩrare duhucãbʉ. Eropa ta pʉhrʉguere mari dohpaguere merogã masirare duhura pʉhrʉ masipehorãca. 12Diuru õaro masʉre deyocʉ̃ iibiro dopa ta dohpaguere õaro masipehonibeaa dohpa mari. Pʉhrʉ Goãmʉre mari õaro ĩhamasirãgue mari masipehorãca. Dohpaguere mari merogã dihta masia dohpa. Goãmʉ marire ĩgʉ masipehodiro dopa ta pʉhrʉ mari sã õaro masipehorãca. 13Eropirã dohpaguere mari iimasiburi ʉhreñe dujaroca. Goãmʉre “Diaye ta árĩgʉ ãhrimi,” arĩ umupeoniguirãca. Eropirã marire ĩgʉ mera õaro árĩniguiburire mucubiri coreniguirãca. Eropirã gajirãre game mahiniguirãca. Goãmʉre umupeori, ĩgʉ mera árĩborore mucubiri coreri tauro ãhraa game mahiripʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\