1 CORINTIOS 14

1Eropirã gajirãre game mahirã árĩque mʉa. Eropirã Goãmʉ ya árĩburire mʉa mohmemasiburire Espíritu Santo ĩgʉ apirare turaro gameque. Goãmʉ yare mʉa weremasiburi tamerare bʉrigã gameque mʉa. 2Peeyamarirã yare wereniguigʉ Goãmʉ dihta peeborore wereniguimi. Eropa arĩ wereniguigʉ masa peeborore wereniguigʉ iibeami ĩgʉ. Ĩgʉ eropa arĩ wereniguicʉ̃ peerã masapʉ ne peebeama ĩgʉre. Masa erã masibiririre Espíritu Santo ĩgʉ turari mera wereniguigʉ iimi ĩgʉ. 3Goãmʉ yare weretaugʉpʉ masapʉ peeburire weremi. Eropa weregʉ ĩgʉ masare itamugʉ iimi ĩgʉ. Eropigʉ erãre Jesucristore umupeonemocʉ̃ iimi. Eropigʉ ĩgʉ erã ñero taricʉ̃ ĩgʉ erãre õaro sĩporãcʉcʉ̃ iimi. 4Peeyamarirã yare wereniguigʉ ĩgʉ basi dihtare Jesucristore umupeonemocʉ̃ iimi. Gajirãre Jesucristore umupeonemocʉ̃ iibeami. Goãmʉ yare weretaugʉpʉ gajirãre Jesu yarã gamenererãre Jesucristore umupeonemocʉ̃ itamumi ĩgʉ. 5Peeyamarirã yare árĩpehrerã mʉa wereniguicʉ̃ õaboya yʉ pepicʉ̃. Eropa árĩquerecʉ̃ ta Goãmʉ yare mʉa weretaucʉ̃ tamerare turaro gahmea. Goãmʉ yare weretaugʉpʉ peeyamarirã yare wereniguigʉ tauro õagʉ ãhrimi. Eropa árĩquerecʉ̃ ta peeyamarirã yare wereniguigʉ ĩgʉ wereniguirire gajigʉ ĩgʉ weretaucʉ̃ ĩgʉ sã õagʉ dujami. Ĩgʉ wereniguirire weretaugʉ Jesu yarã gamenererãre Jesucristore umupeonemocʉ̃ iimi. 6Eropigʉ, yʉ acawererã, yʉhʉ mʉa pohrogue peeyamarirã yare wereniguigʉ wagʉ mʉare itamumasibiriboya yʉhʉ. Goãmʉ ĩgʉ yʉre wererare weregʉ itamua. Ĩgʉ yare Espíritu Santo yʉre masicʉ̃ iirare buhegʉ mʉare itamugʉ iiaa. 7Peeyamarirã ya wereniguigʉ ĩgʉ wereniguiri mari peebiro õpa iro dopa ãhraa. Tarusure purirã, mari bʉamʉtẽriñere irire mari queoro iibiricʉ̃, iri bayarire gajirãre masima masiya mara. 8Eropigʉ cornetare purigʉ surara árĩgʉ erã gamewejẽboro corere queoro ĩgʉ puribiricʉ̃ gajirã surarapʉ masisome erã gamewejẽboro gamenererore. Eropirã erã gamewejẽboro core erã wejẽburi mojore amuyubirã ãhrima erã. 9Eropa ta mʉa sã peeyamarirã yare wereniguicʉ̃ peerã gajirã irire peebeama. Eropa peebiricʉ̃ mʉa wereniguiri duhpiburi árĩbeaa erãre. 10I yebare baja wereniguiri árĩca. Eropirã irire wereniguirã erã basi erã eropa wereniguirire õaro peema. 11Ĩgʉ ya wereniguirire yʉ peebiricʉ̃ ĩagʉ irire wereniguigʉpʉ “Gajirã yare wereniguimi,” arĩ pepicumi yʉre. Eropigʉ yʉ sã eropa ta arĩ pepica ĩgʉre. 12Eropirã mʉa peeyamarirã yare wereniguirã, Espíritu Santo ĩgʉ yare mohmemasi apira mera turaro mohmediaraa mʉa. Irire eropa iidiarã Jesu yarã gamenererãre õaro itamuburipʉre bʉrigã mohmediaque mʉa. 13Eropigʉ peeyamarirã yare wereniguigʉ “Yʉ wereniguirire gajirãre õaro weretaumasiburire itamuque yʉre,” Goãmʉre arĩ serẽporo ĩgʉ. 14Peeyamarirã ya mera Goãmʉre serẽgʉ yʉ pepiri mera serẽgʉ iiaa. Eropa serẽgʉ yʉ pepirire masibigʉ yʉ wereniguirire masibeaa. Eropa iigʉ gajirãre itamubeaa yʉhʉ. 15Ire masirã, õpa iirãca mari: Espíritu Santo ĩgʉ turari mera peeyamarirã ya mera Goãmʉre serẽrãca. Eropirã gajisubu õaro masi pepirã gajirã erã õaro peeboro dopa erã ya mera Goãmʉre serẽrã iri sãre serẽrãca mari. Espíritu Santo ĩgʉ turari mera peeyamarirã ya mera Goãmʉ yare bayarãca. Eropirã gajisubu õaro masi pepi gajirã erã õaro peeboro dopa erã ya mera Goãmʉre bayarãca. 16Mari eropa iibiricʉ̃ peeyamarirã ya mera wereniguirã Espíritu Santo ĩgʉ turari mera Goãmʉre, “Õagʉ turagʉ ãhrimi,” mari arĩquerecʉ̃ ta gajirã ne peebeama. Erã eropa peebirã “Diaye ta ãhraa,” arĩmasibeama. 17Peeyamarirã ya mera Goãmʉre “Õhaa,” arĩmasia mari. Mari eropa arĩri õaro árĩquerecʉ̃ ta gajirã peebeama. Eropirã erãre Jesucristore umupeonemocʉ̃ itamubeaa mari. 18Árĩpehrerã mʉa tauro yʉpʉ peeyamarirã yare wereniguia. Eropigʉ Goãmʉ yʉre eropa wereniguimasigʉ ĩgʉ iicʉ̃ ĩgʉre “Õhaa,” arãa yʉhʉ. 19Eropa wereniguigʉpʉ yʉ árĩquerecʉ̃ Jesu yarã gamenererã watope peeyamarirã ya mera yoari boje yʉ wereniguiquerecʉ̃ duhpiburi árĩbeaa erãre. Yʉhʉ masa erã õaro peemasiboro dopa buhegʉ merogã yʉ buhequerecʉ̃ ta iri tamera õapũrica erãre. 20Yʉ acawererã, majirãgã pee masibirãgã iro dopa árĩbiricãque mʉa. Mʉrã erã pee masirã árĩro dopa árĩque mʉa. Eropirã ne masa dehyoarã erã ñeri iirire erã masibiro dopa ta árĩque mʉa. 21Goãmʉ yare erã gojarapũ õpa ãhraa Goãmʉ wereniguirire: “Gajirã ya queo wererãre oã masare yahare weredoregʉra. Eropigʉ gaji yeba majarã masare õarire yahare weredoregʉra oã masare. Yʉ eropa weredorequerecʉ̃ ta erã yʉre peesome yʉ wererire,” arĩmi Goãmʉ mari Opʉ, ãhraa Goãmʉ yare erã gojarapũgue. 22Peeyamarirã yare wereniguiri Goãmʉre umupeobirãre erãre ĩhmuri ãhraa. Eropiro peeyamarirã yare wereniguiri Jesu yarãpʉre Goãmʉ turarire ĩhmuri árĩbeaa. Eropiro Goãmʉ yare wereripʉ Jesure gamebirãre Goãmʉ turarire ĩhmuri árĩbeaa. Goãmʉ yare wereripʉ Jesu yarãpʉre Goãmʉ turarire ĩhmuri ãhraa. 23Eropirã mʉa Jesu yarã gamenerecʉ̃, peeyamarirã yare mʉa árĩpehrerã wereniguicʉ̃, Goãmʉ yare masibirã gajirã Jesure umupeobirã sã ñajari peebocoma. Mʉa eropa wereniguicʉ̃ peerã, erã mʉare “Cue, goroweorã wahama,” arĩbocoma erã. 24Árĩpehrerã mʉa Goãmʉ yare mʉa werecʉ̃ tamera Goãmʉ yare masibigʉ, Jesure umupeobigʉ sã ñajari peegʉ, ĩgʉ ñero iirare masigʉcumi ĩgʉ. Eropigʉ ĩgʉ ñeri iirare bʉjawerebocumi ĩgʉ. 25Eropigʉ ĩgʉ árĩricʉrire ĩgʉ pepiri sãre guñagʉcumi ĩgʉ. Eropigʉ mereja Goãmʉre “Yʉ opʉ ãhrimi,” arĩgʉ umupeogʉcumi. Eropigʉ “Goãmʉ diaye ta mʉa mera ãhrimi,” arĩgʉcumi ĩgʉ mʉare Goãmʉ yare werecʉ̃ peegʉ. 26Eropigʉ, yʉ acawererã, mʉare ire arĩgʉ iiaa: Mʉa gamenerecʉ̃ yujurãyeri mʉa mera majarã Goãmʉ yare bayadiama. Eropirã mʉa gajirã buhediaa. Eropirã gajirã Goãmʉ mʉare ĩgʉ wererare werediaa. Eropirã mʉa gajirã peeyamarirã yare wereniguidiaa. Eropirã mʉa gajirã iri wereniguirire weretaudiaa. Mʉa eropa iirã gajirãre erã Jesucristore umupeonemoboro dopa irire iique. 27Eropirã peeyamarirã yare mʉa wereniguirã mʉa perã o ʉrerã, erã nʉcʉ ta wereniguique mʉa gamenererisubu. Eropirã yujurãyeri wereniguique. Mʉa eropa wereniguicʉ̃, yujugʉ mʉa mera majagʉ mʉa wereniguirire gajirãre weretauporo. 28Mʉa wereniguirire weretaubu maricʉ̃ mʉa gamenererogue peeyamarirã yare wereniguibiricãque. Eropirã mʉa seyaro peeyamarirã yare Goãmʉ mera wereniguique. 29Eropirã Goãmʉ yare werediarã perã o ʉrerã iripẽta wereque mʉa. Mʉa eropa werecʉ̃ gajirã mʉare peerã mʉa wererire Goãmʉ ya árĩcʉ̃ õaro masiporo. Eropirã Goãmʉ ya árĩbiricʉ̃ sãre õaro masiporo. 30Eropigʉ Espíritu Santo Goãmʉ yare gajigʉre ero doagʉre ĩgʉre wereri ocʉ̃, ĩgʉ sã Jesu yarãre werediami. Ĩgʉ werediacʉ̃ ĩha Goãmʉ yare weremʉhtagʉpʉ werenigui duhuporo. 31Eropirã mʉa árĩpehrerã Goãmʉ yare wererã, yujurãyeri wereque mʉa árĩpehrerã gajirã erã õaro peeboro dopa, erã õaro mucubiriboro dopa. 32Eropirã Goãmʉ yare wererã árĩrã, õaro pee masirã, õaro peeñanugu wereniguirã árĩque. 33Goãmʉ ĩgʉ yarã erã gamenererogue erã game wisicʉ̃ gamebeami ĩgʉ. Goroweoro mariro erã õaro árĩcʉ̃ gahmemi ĩgʉ. Eropirã õaro iique mʉa árĩpehrerogue Jesu yarã gamenererã. 34Árĩpehrero Jesu yarã gamenererore nomere were?-?niguibiricãro gahmea. Erã nomere maripʉ wereniguidorebeaa. Goãmʉ yare erã gojarapũ sã arĩro dopa ta nomere mʉare õaro yʉhrirã nome árĩro gahmea. Eropirã mʉa gamenererore nome masare werebiricãporo. 35Jesu yarã erã gamenererore nome erã wereniguicʉ̃ õabeaa. Eropigo gajinore masidiago nomeo igo ya wihigue ta igo marapʉre serẽpiporo. 36Ire yʉ wereburi õaro masique mʉa. Goãmʉ yare weremʉhtarã árĩbeaa mʉa. Eropirã ĩgʉ yare peenirã mʉa dihta árĩbeaa. Gajirã sã ĩgʉ ya buherire opama. 37Mʉa mera majagʉ “Yʉ tamera Goãmʉ yare weregʉ ãhraa,” arĩ pepibocumi. Eropa arĩ pepigʉ i yʉ mʉare gojarare “Goãmʉ doreri ta ãhraa,” arĩ masiporo ĩgʉ. Eropigʉ gajigʉ, “Espíritu Santo iimasiburire ĩgʉ apirare õaro opaa yʉhʉ,” arĩ pepibocumi. Eropa arĩ pepigʉ ĩgʉ sã i yʉ mʉare gojarare “Goãmʉ ya doreri ta ãhraa,” arĩ masiporo. 38Irire ĩgʉ masidiabiricʉ̃ yʉ gojarare “Diaye árĩbeaa,” ĩgʉ arĩcʉ̃ ĩgʉre duhucãque. Peebiricãque ĩgʉre. 39Eropirã yʉ acawererã, Goãmʉ yare weremasiburire bʉrigã gameque mʉa. Eropirã mʉa mera majarã mʉa gamenererogue peeyamarirã ya erã wereniguidiacʉ̃, “Wereniguibiricãque,” arĩbiricãque erãre. 40Eropa iirã õaro iique. Eropirã gamenererã õaro game, goroweoro mariro iique mʉa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\