1 CORINTIOS 16

1Dohpaguere gajirãre Jesu yarãre mʉa niyeru oburire weregʉra mʉare. Galacia yeba majarãre Jesu yarãre yʉ dorediro dopa ta mʉa sã iique. 2Semanari nʉcʉ soorinʉ árĩcʉ̃ árĩpehrerã mʉa Jesu yarãre gajirãre mʉa oburi niyerure merogã gameneoque. Merogã oparã merogã oque. Eropirã wʉañariro oparã wʉañariro oque. Semanari nʉcʉ mʉa eropa iique mʉa pohrogue yʉ ejacʉ̃ mʉa obeoburi niyeru opayutuhaboro dopa. Eropigʉ erogue ejagʉ iripẽ niyeru wahasõ arĩripũre gojabasagʉra. 3Eropigʉ iripũre iri niyeru aĩgãmorãre mʉa beyenirãre ogʉra. Eropa otuhagʉ Jesu yarãre mʉa obeoburi niyerure aĩgãmorãre erãre obeogʉra Jerusaléngue. 4Iri macaguere yʉ iiburi árĩcʉ̃ yʉ sã wagʉca. Yʉ eropa wacʉ̃ yʉ mera ta erã sã warãcoma iri niyeru orã warã. 5Macedonia yeba majarãre ĩhatari wahgãgʉca yʉhʉ erãre. Tariagʉ mʉa pohro Corintogue ejagʉca. 6Erogue ejagʉ mʉa mera bajamenʉri árĩboca yʉhʉ gajisubu iigʉ. Yoañariri boje puhiró dihta mʉa mera árĩboca yʉhʉ. Eropirã gajipʉgue yʉ wacʉ̃ mʉa sã yʉre itamubeomasia. 7Mʉare bajamenʉrigã ĩadiabirica yʉhʉ. Eropigʉ Goãmʉ gamecʉ̃ yoañariri boje mʉa mera árĩgʉca yʉhʉ. 8Eropa árĩdiaqueregʉ ta pentecoste bosenʉ árĩcʉ̃gue Efeso árĩnigʉca dohpa. 9Ohõ Efesogue dohpaguere mari Opʉ Jesu yare peediarã bajarã ãhrima. Erã eropa árĩrã árĩcʉ̃ erãre werea. Yʉhʉ erãre eropa werecʉ̃ yʉre ĩadiabirã bajarã ãhrima. Eropigʉ Efesogue árĩnigʉca dohpa. 10Timoteo yʉ iro dopa ta mari Opʉ yare iimi. Ĩgʉ eropa iigʉ árĩcʉ̃ mʉa pohrogue ĩgʉ ejacʉ̃ õaro mera ĩgʉre bocatĩri, ĩgʉ mera õaro mucubiriri mera árĩque mʉa. 11Eropirã ĩgʉre tarinʉgabiricãque mʉa. Eropirã ĩgʉ mʉare goeriserecʉ̃ õaro mera ĩgʉre itamuque ĩgʉ yʉ pohrogue dujaricʉ̃. Gajirã Jesu yarã mera gʉa ĩgʉre corerã iiaa. Eropirã õaro mera itamubeoque ĩgʉre. 12Apolo mari acaweregʉ Jesu yagʉ mʉare ĩgʉ ĩagʉ wacʉ̃ turaro gamerabʉ. Eropigʉ ĩgʉre wadorerabʉ gajirã Jesu yarã mera ĩgʉ waborore. Yʉ eropa wadorequerecʉ̃ ta ĩgʉ dohpaguere wadiabeami. Eropigʉ pʉhrʉ ĩgʉre iiri maricʉ̃ mʉa pohrogue wagʉcumi ĩgʉ daja. 13Õaro pee masiyurã árĩque mʉa. Cristore umupeorã duhubiricãque. Õaro guñaturarã árĩque. Eropirã Goãmʉ ya turari mera turarã árĩque mʉa. 14Árĩpehrerore iirã gajirãre mahiri mera irire iique. 15¿Estéfana ĩgʉ ya wihi majarã mera guñari mʉa? Erã Acaya yeba majarã õari buherire peemʉhtarã, iri yebare Cristore umupeomʉhtanirã árĩma erãpʉ. Eropirã gajirãre mari acawererãre Jesu yarãre erã õaro itamuniguicãma. 16Eropigʉ erã iro dopa árĩrãre, gajirãre Cristo yare itamurãre mʉa õaro yʉhricʉ̃ gahmea yʉhʉ. 17Ĩgʉ Estéfana, Fortunato, Acaico sã yʉ pohrogue eratuhama. Ohõ erã árĩcʉ̃ wʉaro mucubiria yʉhʉ. Mʉa maricʉ̃ mʉa mera mucubirimasibiribʉ yʉhʉ. Eropigʉ erã eracʉ̃ mucubiria yʉhʉ. 18Erã mera árĩgʉ õaro sĩporãcʉgʉ wahabʉ yʉhʉ. Mʉa sãre eropa ta mucubiricʉ̃ iiañuma yʉ pepicʉ̃. Mʉa pohrogue erã dipaturi wacʉ̃ daja erãre õaro umupeoque mʉa. Eropirã gajirãre erã iro dopa árĩrã sãre umupeoro gahmea mʉare. 19Asia majarã Jesu yarã mʉare õadorema. Eropirã Aquila, Priscila, erã ya wihi gamenererã mera Cristo ĩgʉ mahiri mera mʉare wʉaro õadorema. 20Õ majarã Jesu yarã árĩpehrerã mʉare õadorema. Mʉa mera majarãre bocatĩrirã õaro mera mojoto ñeaque. 21Yʉhʉ Pablo, yʉ basi i dihtare gojaa. Mʉare õadorea. 22Mari Opʉ Jesucristore gajigʉ ĩgʉ mahibiricʉ̃, Goãmʉ ĩgʉre dipuwaja moaporo. Mari Opʉ duru dujariporo. 23Mari Opʉ ĩgʉ mahiri mera mʉare õadorea. 24Mʉare árĩpehrerãre bʉrigã mahia Jesucristo mera. Eropa ta árĩporo. Iripẽta ãhraa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\