1 CORINTIOS 4

1Õpa arĩ pepique mʉa yʉre, Apolo sãre: “Eropa ta erã Cristore mohme corerã ãhrima. Eropirã Masa erã masibirirare Goãmʉ yare buhedore ĩgʉ apinirã ãhrima,” arĩ pepique mʉa. 2Yujugʉ ĩgʉ ya árĩburire iidore apinirãre ĩgʉ gamero dopa ta ii corero gahmea erãre. Yʉ sãre eropa ta ii corero gahmea Cristo ĩgʉ gamerire. 3Mʉa yʉre werewʉaquerecʉ̃ eropa pepicãa yʉhʉ. Gajirã masa erã yʉre werewʉacʉ̃ sãre eropa pepicãa yʉhʉ. Yʉ iirire ĩarã “I õari ãhraa. I ñeri ãhraa,” arĩ beyemasibeaa mʉa yʉre. Yʉ basi árĩqueregʉ yʉ iirire õaro beyemasipehobeaa yʉ sã. 4Õpa arĩ pepia yʉhʉ. “Mari Opʉ yʉre ĩgʉ apidiro dopa ĩgʉ gamerire iipehorabʉ yʉhʉ,” arĩ pepia yʉhʉ. Yʉ õpa arĩ pepiquerecʉ̃ ta yʉ arĩ pepiri diaye árĩbiriboca. Mari Opʉ Cristo dihta yʉ iiricʉrire ĩagʉ õaro masimi yʉ ĩgʉ yare õaro iicʉ̃. 5Eropirã mari Opʉ ĩgʉ dujariboro core masare erã iirare arĩ werewʉabiricãque. Ĩgʉ dujarigʉ masa erã iirare iribojegue gajirã erã masibirirare Cristo deyoro moagʉcumi. Eropirã mari iidiarare ĩgʉ masicʉ̃ iigʉcumi gajirã masare. Irisubu ta mari nʉcʉre ĩgʉ yare mari iidiro dopa ta “Irire õaro iiabʉ,” arĩgʉcumi Goãmʉ marire. 6Yʉ acawererã, yʉhʉ Apolo mera gʉa árĩricʉrire werebʉ yʉhʉ mʉare buhebu. Eropa werebʉ Goãmʉ ĩgʉ yare ĩgʉ gojarapũ ĩgʉ arĩdirore mʉa tarinʉgabiriboro dopa. Eropa tarinʉgabirã árĩrã mʉa yujurãyerire umupeobiricãque. Mʉa eropa iibirã árĩtarinʉgadiarã iiaa. 7Mʉa eropa iibiriboro dopa gʉa iirare werebʉ mʉare. Mʉa eropa tarinʉgadiaquererã mʉapʉ gajirã tauro õarã árĩbeaa mʉa. Goãmʉ mʉare ĩgʉ ora dihtare opaa mʉa. Eropirã ĩgʉ mʉare masicʉ̃ iira dihtare masia mʉa. ¿Mʉa gamero oparã, mʉa bocatĩuro masirã árĩbiriquererã ta, duhpirã “Masipehorã ãhraa,” arĩri mʉa? Eropa arĩrã “Goãmʉ gʉare obirimi. Eropigʉ gʉare masicʉ̃ iibirimi,” arĩdiarã dopa ta iiaa mʉa. 8Mʉapʉ “Árĩpehrerire opaa gʉa. Gʉare ñehe dʉhyabeaa,” arĩraa mʉa. Eropirã gʉa mʉa pohro árĩbiricʉ̃ õpa arĩ pepiraa: “Oparã iro dopa masirã ãhraa gʉa,” arĩ pepiraa mʉa. Diaye ta oparã iro dopa mʉa masipehorã árĩcʉ̃ mʉare õatariaboya. Mʉa eropa árĩcʉ̃ mʉa mera gʉa sã oparã iro dopa masipehorã árĩboya. “Masirã ãhraa gʉa,” arĩ pepirã, ¿õaro arĩ pepiri mʉa? Õaro pepibeaa yʉ ĩacʉ̃. 9Õpa arĩ pepia yʉ tamera: Goãmʉ gʉare Jesu ĩgʉ yare buhedore apinirã doca maja curu apimi gʉare. I yeba majarã masa, anyua sã gʉa ñero taricʉ̃ gʉare ĩamʉrima eropa wacʉ̃. 10Cristo yare gʉa buhecʉ̃ ĩarã, “Pee masibirã ãhrima,” arĩma masa gʉare. ¿Mʉapʉ Cristo yare õaro pee masirã ãhriri mʉa? “Turabirã, bu árĩrã ãhrima,” arĩma masa gʉare. ¿Mʉapʉ õaro turarã ãhriri mʉa? Mʉa basire umupeoa. Gʉapʉre masa ne umupeobeama. 11Gʉapʉ dohpaguere ñero tarirã, oaboarã, ñemesiburã, ñeri suhricʉrã, wiri moorã ãhraa. Eropirã gʉare gajirã umupeobirã, gʉare pabiramʉrima. 12Eropirã gʉa buheniguiquererã teboricʉrã árĩrã gʉa árĩburi majare gʉa baburi sãre mohmea. Eropirã gajirã gʉare erã ñero wereniguiquerecʉ̃ ta gʉapʉ Goãmʉre õaro erã árĩburire serẽbasaa. Eropa iirã gajirã gʉare ñero iimorã erã nʉrʉquerecʉ̃, ta eropa pepicãa gʉa. 13Eropirã “Ñero iirã ãhrima,” gʉare erã werewʉaquerecʉ̃ ta gʉapʉ erãre õaro wereniguia erã õaro árĩburire. Eropirã erã bʉrigã dohoma gʉare. Iribojegue eropa iinʉgama. Dohpague sãre mʉraro ta iima gʉare. 14Mʉare õari buherire buhemʉhtabʉ. Eropa buhecʉ̃ mʉa peecʉ̃ Jesucristo mʉare ĩgʉ yarã wacʉ̃ iidi árĩmi. Eropa mʉare buhedigʉ mʉa pagʉ iro dopa ta wahabʉ yʉhʉ. Bajarã mʉare Cristo yare buherã erã árĩquerecʉ̃ ta mʉare buhemʉhtagʉ yʉhʉ yujugʉ ta ãhraa. Eropigʉ yʉhʉ yujugʉ ta mʉa pagʉ iro dopa ãhraa. Eropigʉ mʉare gʉhyasĩricʉ̃ iibu ire gojagʉ iibeaa. Yʉ porã yʉ mahirãre mʉare werebu ire gojaa yʉhʉ. 16Eropigʉ ire turaro mʉare werebu iiaa yʉhʉ. Yʉre ĩhacũque mʉa sã. 17Mʉa eropa iicʉ̃ gamegʉ mʉa pohro Timoteore obeogʉ iiaa. Ĩgʉ yʉ magʉ iro dopa yʉ mahigʉ mari Opʉ Jesucristo yagʉ ãhrimi. Eropigʉ Cristo gamero dopa iiniguigʉ ãhrimi ĩgʉ. Timoteo mʉa pohro ejagʉ Jesucristo yare yʉ iidiro dopa mʉare guñacʉ̃ iigʉcumi mʉa sã eropa iiboro dopa. Jesu yarã pohrogue noho wagʉ Jesucristo yare erã iiburire buheniguicãa. 18Yujurãyeri mʉa mera majarã oparã árĩdiarã õpa arãñorã: “Pablo mari pohroguere arisome,” arĩ pepirañorã erã. 19Goãmʉ gamecʉ̃ mʉa pohrogue dohparagã ta ejagʉca. Eropa ejagʉ erã oparã árĩdiarã mʉa mera majarã erã eropa arĩrare ĩagʉra. Eropigʉ erã Goãmʉ turari opacʉ̃ ĩagʉra yʉhʉ. 20Goãmʉ mari Opʉ ãhrimi. Mari arĩ weretarinʉgaquerecʉ̃ ta ĩgʉ yare mari iibiricʉ̃ mari wereniguiri duhpiburi árĩbeaa. Ĩgʉ turari mera ĩgʉ gamero dopa iicʉ̃ gahmemi. 21¿Mʉa pohrogue mʉa ya dipuwaja dipuwaja moagʉ yʉ wacʉ̃ gahmeri mʉa yʉre? ¿O mʉa õaro iira waja mucubiriri mera waro gahmeri mʉa yʉre?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\