1 CORINTIOS 5

1Gajirã õpa arĩ querecʉma gʉare: Yujugʉ mʉa mera majagʉ ĩgʉ bʉamore ta marapocʉ waĩcʉmi. Eropa ta arĩ werema masa gʉare. Erã eroparĩcʉ̃ peemaria wahabʉ. Gajirãpʉ Goãmʉre masibirã árĩquererã erãpʉ eropa iirã árĩbeama. 2Mʉa mera majagʉ ĩgʉ eropa iiquerecʉ̃ ta mʉapʉ “Õatariarã ãhraa gʉa,” arĩ pepiraa. ¿Duhpirã ĩgʉ eropa ñeri iirare masiquererã ta gʉhyasĩrisãbeari mʉa ĩgʉre? Eropa ñero iigʉre mʉa Jesu yarã mera majagʉre cóãcãque mʉa. 3Yʉhʉ mʉa mera árĩbiriqueregʉ ta yʉ guñari mera mʉa mera árĩgʉ iro dopa ãhraa yʉhʉ. Eropigʉ mʉa mera árĩgʉ yʉ árĩbodiro dopa ta ñero iigʉre ĩgʉ eropa ñero iira dipuwaja, dipuwaja moadoretuhaa yʉhʉ. Jesucristo ĩgʉ dorero mera ta eropa iidorea. Eropa mʉa Jesu yarã gamenererã yʉ guñabeori merague yʉhʉ mʉa mera árĩcʉ̃, mari Opʉ Jesu ĩgʉ turari mera 5ĩgʉre ñero iigʉre cóãque. Watĩ mera ĩgʉ ñero tariborore apique. Eropa ta cóãque ĩgʉre ĩgʉ ñero tariri mera ñerire ĩgʉ ʉaribejarire ĩgʉ gohrotoboro dopa. Mari Opʉ Jesucristo ĩgʉ dujaririnʉ ñero iidigʉ mʉrʉ Jesu mera ĩgʉ õaro tariboro dopa dohpaguere ĩgʉre eropa apinique, arãa yʉhʉ. 6“Õaro ãhraa gʉa,” mʉa arĩquererã ta ñero iirã iica mʉa. Ñero iigʉ ĩgʉ ñerire mʉa eropa ĩacãrã, árĩpehreri ñeri mʉare ii ĩhmucʉ̃ árĩpehrerã ñero iirãca. Eropiro árĩpehreri ñeri sehya wa mʉa árĩrogue. Panre bʉgacʉ̃ iiri pohga õaro seyanʉgajaro dopa ta iri ñeri õaro seyaroca mʉaguere. ¿Irire masibeari mʉa? 7Yʉ acawererã judio masa Pascua árĩcʉ̃ ovejare wejẽmʉrima erã ñeri iira dipuwajare Goãmʉre cãdijidorerã. Oveja sĩridiro dopa ta Cristo mari ñeri dipuwajare sĩribasadi árĩmi. Ĩgʉ eropa sĩribasarañe mera mʉa ñerire cóãnirã ãhraa. Irire guñarã mʉapʉ ñero iigʉre mʉa mera majagʉre cóãque ñeri mʉa watope mariboro dopa. 8Iribojegue ñerire ĩhacũ iinirã árĩribʉ mari. Eropirã dohpaguere mari ñerire cóãnirã árĩrã mari ñerire ʉaribejaro mariro, ñero iiro mariro árĩrã. Iribojegue mari ñerire iimʉridiro dopa ta iibiricãrã. Eropirã diaye maja õaro wereniguiri mera, õaro iiricʉri mera árĩrã pare. 9Mʉare yʉ gojabeorapũre nome mera ñero iirã, ñerire iimajiñajarã mera ne wapicʉdorebiriribʉ. 10Eropa arĩgʉ “Jesu yarã árĩbirã mera árĩbiricãque,” arĩbiribʉ. Eropigʉ “Nome mera ñero iirã mera, gajinore turaro gamenemocãrã mera, yajaricʉrã mera, goãmarã wéanirãre umupeorã mera árĩbita,” arĩbeaa. I yebare eropa árĩrã mariro Jesure gamebirã mariro mari dihta árĩmasibeaa. Árĩpehrerogue ãhrima erãpʉ ta. 11Eropigʉ mʉare gojabeogʉ õpa arĩ doreribʉ: “Mʉa mera majarã Jesu yarãpʉ erãpʉ ñerire iicʉ̃ ĩha erãpʉre wapicʉbiricãque,” arĩ goja doreribʉ. Eropirã mʉa mera majagʉ “Jesu yagʉ ãhraa,” ĩgʉ arĩgʉ árĩqueregʉ ta nome mera ñero iigʉ, gajinore turaro gamenemogʉ, goãmarã wéanirãre umupeogʉ, ñero quere moa coregʉ, merericʉgʉ, yajaricʉgʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ ĩgʉpʉre wapicʉbiricãque. Eropirã eropa iigʉ mera ne babiricãque. 12Jesu yarã árĩbirãpʉre Goãmʉpʉ dipuwaja moagʉcumi. Eropigʉ Jesu yarã árĩbirãre erã ñero iiri dipuwaja moadoregʉ árĩbeaa yʉhʉ. Eropa iibiricãro gahmea yʉre. Eropa arĩquerecʉ̃ ta mari Jesu yarã watope mari ñero iira dipuwajare moaro gahmea mari basire. Eropirã mʉa Jesu yarãpʉ mʉa mera gamenererã mʉa basi mʉa iirare ĩha masiro gahmea mʉare. Eropirã yujugʉ mʉa mera majagʉ ĩgʉ ñero iicʉ̃ ĩarã ĩgʉre dipuwaja moadorero gahmea mʉare. Eropirã Goãmʉ yare gojarapũgue arĩdiro dopa mʉapʉ mʉa mera majagʉre ñero iigʉre dipuwaja moaro dopa iirã ĩgʉre cóãque.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\