1 CORINTIOS 6

1¿Mʉa basi game dʉyasorire duhpirã Jesu yarã árĩbirã pohrogue amudorerã wahari mʉa? Jesu yarãre mʉa mera majarãre weresãdiarã gajirã Jesu yarãre irire werero gahmea mʉare. Eropirã Jesu yarãpʉ amubasaporo. 2Pehrerinʉ árĩcʉ̃ mari Jesu yarãpʉ mari árĩpehrerã masa erã iirare beyerãca. ¿Irire masibeari mʉa? Eropirã pehrerinʉ árĩcʉ̃ masa árĩpehrerãre beyemorã árĩrã, dohpague sãre amumasia mari. Eropirã dohpague gajiropa wacʉ̃ sãre amumasia mari. 3Anyua erã iira sãre beyerãca mari. ¿Irire masibeari mʉa? Mari eropa anyuare beyemorã árĩrã diaye ta dohpague sãre Jesu yarã erã iirare ĩarã beyemasica mari. 4¿Eropirã duhpirã mʉa mera majarãre weresãdiarã Jesure gamebirã, “Bu árĩrã” mʉa arĩrã pohrogue amudorerã wahari mʉa? 5Ire arĩgʉ iiaa mʉa gʉhyasĩuro mʉa tariborore. Mʉa dʉyasorire werebu õaro masigʉ árĩcumi mʉa watopere, yʉ arãa. 6Ĩgʉ eropa árĩquerecʉ̃ ta mʉa mera majagʉ Jesu yagʉ gajigʉ ĩgʉ acaweregʉre weresãdiagʉ Jesu yarã árĩbirãre beyedoregʉ wahami. 7Masare beyegʉ pohrogue mʉa acawererãre weresãrã Goãmʉ gameripʉre tarinʉgarã iiaa mʉa. Gajigʉ mʉa mera majagʉ mʉare ñero ĩgʉ iicʉ̃ eropa ĩacãboaya mʉa. Jesu yarã árĩbirãre mʉa weresãbiriborore mʉa acaweregʉre mʉare ĩgʉ ñero iirare mʉa eropa ĩacãcʉ̃ õatariaboaya. Jesu yagʉ mʉare ĩgʉ yajacʉ̃ ĩgʉre mʉa weresãboro core ĩgʉ mʉare yajarare mʉa eropa ĩacãcʉ̃ õaboaya. 8Mʉa eropiibeaa. Gajirãre ñero iirã ãhraa mʉa sã. Yajarã ta ãhraa mʉa sã. Jesu yarã mʉa acawererã erã árĩquerecʉ̃ ta erãre ñero iirã, yajarã iiaa mʉa. 9Eropa iirã Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩroguere wamasibeama. ¿Irire masibeari mʉa? Pee wisibiricãque mʉa. Õpa iirã Goãmʉ pohroguere wasome: Gajirã nome mera ñero iirã, goãmarã wéanirãre umupeorã, gajigʉ marapore marapocʉrã, gajigʉ marapʉ mera ñero iirã nome, ʉma seyaro erã dʉpʉri mera ñero iirã, nome sã eropa ta iirã, 10yajarã, gajinore turaro gamenemorã, merericʉrã, gajirã masare ñero quere moa corerã, gʉyari mera yajarã ne Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩroguere wamasibeama. 11Iribojeguere mʉa yujurãyeri eropa iirã árĩyoro. Eropa iinirã mʉa árĩquerecʉ̃ ta dohpaguere mʉa ñero iirare cóãtuhami Jesucristopʉ. Eropa ĩgʉ taunirã mʉa árĩcʉ̃ ĩgʉ yarã árĩmorã iimi Goãmʉ mʉare. Eropa iigʉ “Õarã ãhrima,” arĩ ĩhami ĩgʉ mʉare. Eropa ta iimi mʉare mari Opʉ Jesucristo mera, Espíritu Santo mera. 12“ ‘Goãmʉ iidorebirira árĩpehreri iimasiri ãhraa yʉre,’ arĩmi Pablo,” arãa mʉa yʉre. Yʉ iimasipehoqueregʉ ta, yʉ iiri yʉre gajirã sãre itamubiricʉ̃ ĩha irire iibeaa. Eropa ta árĩpehreri iimasiri ãhraa yʉre. Eropa iimasiqueregʉ ta yujuyerisuburi irire eropa iipogʉ duhumasibiriboca, arĩgʉ irire iisome yʉhʉ. 13Mari bari mari paru maja árĩburi ta ãhraa. Eropiro “Mari paru bari dicʉburidiru paru ãhraa,” arãa mʉa yujurãyeri. Mʉa eropa arĩquerecʉ̃ ta pʉhrʉ Goãmʉpʉ mari barire mari paru sãre iri pehrea wacʉ̃ iigʉcumi. Eropirã mʉa yujurãyeri “Mari dʉpʉpʉ mari ʉaribejari iiburi dʉpʉ ãhraa,” arĩraa mʉa. Eropa árĩbeaa. Mari dʉpʉ ʉaribejari iiburi dʉpʉ árĩbeaa. Mari dʉpʉpʉ mari Opʉ ya árĩburire iiburi dʉpʉ ãhraa. Eropigʉ mari Opʉpʉ mari mera ãhrimi mari ĩgʉ yare õaro iiboro dopa. 14Eropigʉ Goãmʉ ĩgʉ turari mera mari Opʉ Cristo dʉpʉ mʉrarore masupʉ. Eropa ĩgʉre masudiro dopa ta mari dʉpʉ sãre masugʉcumi ĩgʉ. 15¿Mʉa ya dʉpʉ Cristo ya dʉpʉ árĩri iro dopa árĩcʉ̃ masibeari mʉa? ¿Cristo ya dʉpʉ árĩri iro dopa árĩrã nomeo ñero iiricʉgo mera mari árĩcʉ̃ õhari mʉa pepicʉ̃? Õabirigohracãca. 16Ñego mera yujugʉ igo mera árĩcʉ̃ ĩgʉ dʉpʉpʉ igo ya dʉpʉ mera árĩro yuju dʉpʉ iro dopa ta ãhraa. ¿Irire masibeari mʉa? Eropa arĩ gojara ãhraa Goãmʉ yare erã gojarapũgue. Õpa arãa: “Nomeo ʉmʉ mera árĩrã perã árĩquererã yuju dʉpʉ iro dopa wahama,” arĩ gojamʉriñumi. 17Mari Opʉ ĩgʉ yarã mera ãhrimi. Eropigʉ yujugʉ ĩgʉ mari Opʉ mera perã árĩquererã yujugʉ iro dopa ãhrima erã guñari mera. 18Eropirã nome mera ñero iirire, ʉma mera ñero iirire ʉaribejabiricãque. Irire mʉa ʉaribejabiriboro dopa ta irire duhrigã waque. Gaji ñerire mari iira mari dʉpʉrire mari goroweobeaa. Nomeo mera ñero iigʉpʉ ĩgʉ dʉpʉre ñetariaro goroweomi. 19Espíritu Santore marire ohomi Goãmʉ. Eropigʉ mari dʉpʉ mera wihicʉmi Espíritu Santo. ¿Irire masibeari mʉa? Eropirã mʉa dʉpʉ mʉa ya dʉpʉ gohra árĩbeaa. Goãmʉ ya dʉpʉ ãhraa. 20Mʉa ĩgʉ yarã árĩmorãre mʉa ñeri dipuwajare wajayedigʉ árĩmi Cristo. Eropirã ĩgʉ yarã árĩrã mʉa dʉpʉ mera Goãmʉ ĩgʉ gamero dopa ta iique. Eropa iirã Goãmʉre umupeorã iiaa mʉa. Eropirã gajirã sãre ĩgʉre umupeocʉ̃ iirã iiaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\