1 CORINTIOS 8

1“Gʉa tamera õaro masia,” arĩ pepiraa mʉa. Eropa arĩ pepirã mʉa masiri mera gajirãre masitarinʉgadiarã iiaa mʉa. Eropa iirã gajirãre itamubeaa mʉa. Gajirãre umupeori mera mahirãpʉ erãre itamua erã Jesucristore umupeonemoboro dopa. “Masipehocãa yʉhʉ,” arĩbiricãro gahmea marire. Eropa arĩrã õaro masibeaa mari. Eropirã “Õaro masinibirica dohpa,” arĩ pepiro gahmea marire. Mari Goãmʉre mahirãpʉre marire masicʉ̃ iimi. Eropigʉ goãmarã wéanirãre umupeorã erã pohro apira barire “¿Mari bamasicuri?” arĩ weregʉra mʉare: Goãmarã wéanirã ne duhpimorã árĩbeama. Diaye ta erã wéanirãre ne sĩporãri mara. Eropigʉ Goãmʉ yujugʉ ta ãhrimi. Gajirã goãmarã marima. Ire mari masia. 5Gajirã masa õpa arĩma. “Mari goãmarã bajarã ãhrima. Erã mari oparã ãhrima,” arĩ pepirima. “Ʉmʉsiguere, i yeba sãre goãmarã ãhrima,” erã arĩquerecʉ̃ ta maripʉre yujugʉ ta Goãmʉ gohra ãhrimi. 6Ĩgʉ mari Pagʉ árĩpehrerãre, árĩpehrerire árĩdoredigʉ ãhrimi. Eropirã ĩgʉ ya árĩburire iimorã ãhraa mari. Eropigʉ mari Opʉ Jesucristo yujugʉ ta ãhrimi. Ĩgʉ árĩpehrerire mari Pagʉre ĩhacũnugubasadigʉ ãhrimi. Ĩgʉ yarã árĩmorãre iipʉ ĩgʉ marire. Eropirã ĩgʉ mera eropa árĩniguirãca mari. 7Yʉ arĩdiro dopa ta eropa arĩquerecʉ̃ gajirã Jesu yarã irire masibeama. Iribojegue erã goãmarã wéanirãre umupeorã “Oã goãmarã ojocarirã ãhrima,” arĩ pepimʉriñorã. Irisubuguere eropa arĩponirã árĩrã dohpague sãre erã wéanirãre erã apira barire barã “Goãmarãre umupeorã iiaa,” arĩ pepirima. Eropirã iri barire barã, “Mari ñero iirã iiaa,” arĩ pepirima õaro masibirã. Eropirã “Ñerire iirã iiaa,” arĩ pepiquererã erã irire iicʉ̃ erã pepiri gajiropa waca. 8Eropigʉ õpa arĩ werea mʉare: Iri barire mari bacʉ̃ mari babiricʉ̃ sãre Goãmʉ mera õaro árĩcʉ̃ iibeaa marire. Irire mari babirã ñero iibeaa. Mari irire barã sã gajirã tauro õarã árĩbeaa mari, arĩ werea yʉhʉ. 9Eropa mʉare werequerecʉ̃ õaro iique mʉa. Iri barire barã mʉa árĩcʉ̃ gajirã Jesu yarã mʉare ĩabocoma. Mʉare ĩarãpʉ õaro masinibirã “Iri barire barã Goãmʉre umupeobeama,” arĩ pepirã árĩrãcoma. Eropa arĩ pepiquererã mʉare ĩhacũ erã sã babocoma. Iri barire eropa barã “Ñero iirã iiaa mari,” arĩ pepirãcoma erã. Erã eropa arĩ pepicʉ̃ erãpʉre ñero iicʉ̃ iiboca mʉa. Eropirã õaro iique. 11Mʉapʉ masirã árĩrã, “Gʉa iri barire gʉa bacʉ̃ õaroca,” mʉa arĩ pepirã árĩrã gajirã õaro masibirinirãre ñero iicʉ̃ iiboca mʉa mʉare erã ĩhacũcʉ̃. Erã ya árĩburi sãre sĩridi árĩmi Cristo. Eropirã mʉa bari mera mʉa Cristo yarãre mʉa acawererãre ñero iicʉ̃ iirã erãre goroweoboca mʉa. 12Õaro masibirãre mʉa acawererãre erã arĩ pepiro dopa iibiricʉ̃ erã pepiri gajiropa wacʉ̃ iiboca mʉa. Eropa iirã Cristo sãre ñero iirã iiaa mʉa. 13Eropigʉ wéanirãre erã ora barire yʉ bagʉ yʉ acaweregʉre ñero iicʉ̃ iiboca yʉhʉ. Jesu yarã erã ñero iicʉ̃ gamebeaa. Eropigʉ yʉhʉ “¿Erãre ñero iicʉ̃ iiri?” arĩgʉ, iri barire ne dipaturi basome yʉhʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\