1 San Juan 2

1Yʉ porã, mʉa ñerire iibiriboro dopa ire gojagʉ iiaa. Yujugʉ ñero iirare iicʉ̃ Jesucristo itamumi marire mari Pagʉ iri ñero iirare cãdijiboro dopa. Ĩgʉ Jesucristo õagʉ Pagʉ pohro árĩgʉ ĩgʉ Pagʉre õpa arĩ serẽbasacumi mari ñero iira pʉhrʉ: “Ihĩ ñero iira dipuwaja moabita ĩgʉre,” arĩcumi mari Pagʉre. Eropigʉ Jesucristo mari ñero iira dipuwaja wajayebasadi árĩmi. Mari ñero iira dihtare wajayebasabiridigʉ árĩmi. Árĩpehrero majarãguere erã ñero iirare wajayebasadi árĩmi. 3Maripʉ Goãmʉ dorerire iirã árĩrã “Goãmʉre diaye ta masia yʉhʉ,” arĩ masia mari. 4Yujugʉ Goãmʉ dorerire iibigʉ, “Yʉ sã Goãmʉre diaye ta masia yʉhʉ,” arĩgʉ gʉyagʉ ãhrimi. Eropigʉ Cristo yare masibeami. 5Goãmʉ dorerire iigʉpʉ ĩgʉ Goãmʉre õaro mahigʉ ãhrimi. Eropa árĩgʉ ta “Yʉhʉ Goãmʉ mera õaro árĩcãgʉ ãhraa,” arĩ masimi ĩgʉ. 6Mari “Goãmʉ mera õaro ãhraa,” arĩrã Jesucristo ĩgʉ õaro árĩricʉdiro dopa ta iiro gahmea. 7Yʉ acawererã, yʉhʉ mʉare dohpaguere werebeoburi mama doreriñe árĩbeaa. I doreriñe mʉa negohraguere Jesu buherire peerañe ta ãhraa. Eropirã iriñe doreriñere peetuhajabʉ mʉa. 8Iri doreriñe “Gajirãre mahi umupeoque,” arãa. Cristo iri doreriñere iigʉ masare umupeomi. Eropiro dohpaguere iri doreriñe mʉrañe doreriñe árĩquerero ta mama doreriñe sã ãhraa. Dohpaguere mʉa pee masibirirañe pehre wahgãro iiaa õaro. Jesucristo mʉare pee masicʉ̃ iigʉ eratuhajami. Eropirã mʉa sã masare umupeorã iiaa. 9Eropigʉ yujugʉ gajigʉre ĩhaturigʉ árĩgʉ ñerire iigʉ ãhrimi. Ĩgʉ ta “Yʉhʉ õarire iigʉ ãhraa,” arĩmasibeami ĩgʉ gajigʉre ĩhaturinijagʉ. 10Eropigʉ yujugʉ gajirãre mahi umupeogʉ tamera õarire iigʉ õaro ãhrimi. Eropigʉ ñerire iibeami. 11Gajirãre ĩhaturigʉpʉ ñerire iigʉ ãhrimi. Eropigʉ ĩgʉ õaro iiburire pee masibeami ĩgʉ. 12Yʉ porã, Goãmʉ mʉa ñeri dipuwajare cãdijipehodi árĩmi Cristo ĩgʉ sĩrirañe mera. Eropa mʉa ñerire cãdijisũrã árĩcʉ̃ mʉare were gojagʉ iiaa. 13Mʉa pagʉ sʉmarã sã, mʉa Cristore negohraguere árĩdigʉre masirã ãhraa pare. Mʉa eropa masicʉ̃ mʉa sãre were gojagʉ iiaa. Mʉa mamarã, mʉa watĩre tarinʉgabʉ mʉa. Mʉa eropa tarinʉgarã árĩcʉ̃ mʉare were gojagʉ iiaa. Yʉ porã, mʉa mari Pagʉre masia. Mʉa eropa masirã árĩcʉ̃ were gojagʉ iiaa. 14Mʉa pagʉ sʉmarã, mʉa Cristore negohraguere árĩdigʉre masia mʉa. Mʉa eropa masirã árĩcʉ̃ mʉare were gojagʉ iiaa. Mʉa mamarã, mʉa Goãmʉ yare umupeoturarã ãhraa. Eropirã ĩgʉ yare diaye majare iiaa. Goãmʉ wereniguirire masia. Mʉa eropiirã watĩre tarinʉgabʉ. Eropigʉ mʉare were gojagʉ iiaa. 15I yebare, i yeba majare gamebiricãque. I yeba majare gamerã maripʉ mari Pagʉre gamebeaa mari. 16I yeba maja ãhraa: Masa erã ñerire ʉaribejari, ñero ĩha iidiari ãhraa. Eropárĩcʉ̃ masa erã ya dihta guña mucubiriri ãhraa. Iri Goãmʉ mari Pagʉ ya árĩbeaa. Iri árĩpehreri i yeba maja ãhraa. 17Eropirã i yeba majare iirã erã ñero iidiari mera dederea wahama i yeba mera. Goãmʉ yapʉ pehresome. Eropirã Goãmʉ yare iirãpʉ Goãmʉ mera árĩniguicãrãcoma. 18Yʉ porã, i ʉmʉ pehreboro merogã dʉhyaa. “Cristore ĩhaturidigʉ gohra arigʉcumi,” arĩ Jesu yarã mʉare weretuhajama. Dohpaguere Cristore ĩhaturirã bajarã árĩtuhajama. Eropirã dohpaguere i ʉmʉ pehreburinʉ merogã ero dʉhyacʉ̃ mari masia. 19Oã Cristore ĩhaturirãpʉ mari mera árĩquererã mari yarã diaye árĩbeama. Eropirã marire cohã wiriama. Erã mari yarã árĩrã mari mera dujaboañuma. Eropirã marire cohã wiriama. Erã eropa wiriacʉ̃ mari mera majarã erã árĩbirirare masia mari. 20Mʉapʉre Cristo Espíritu Santore mʉare otuhajadi árĩmi. Eropigʉ Espíritu Santo mʉa mera ãhrimi. Ĩgʉ árĩro mera mʉa árĩpehreri diaye maja árĩrire masia. 21Eropigʉ yʉ mʉare weregʉ, “Diaye maja árĩrire masibeaa mʉa,” arĩbeaa yʉhʉ. Mʉa diaye maja árĩrire masirã gʉyacʉ̃ sãre masia. Eropigʉ mʉare werea yʉhʉ. 22Ihĩ diaye majare masibigʉ ãhrimi gʉyagʉpʉ. “Jesucristo Goãmʉ magʉ árĩbeami,” arĩgʉpʉ gʉyagʉ ãhrimi. Ĩgʉ Cristore ĩhaturigʉ ãhrimi ĩgʉ. Eropigʉ mari Pagʉre ĩgʉ magʉ sãre “Erã diaye ta árĩbeama,” arĩgʉ Cristore ĩhaturigʉ ta ãhrimi. 23Õpa ãhraa: Jesure gamebigʉpʉ mari Pagʉ sãre gamebeami. Jesure umupeogʉ mari Pagʉ sãre umupeomi. 24Negohraguere mʉa Goãmʉ yare peebʉ. Irire õaro guñaque. Irire guñarã Jesucristo mera õaro árĩrãca. Eropirã mari Pagʉ mera sãre õaro árĩrãca. 25Jesucristo marire weremi: Õpa ãhraa ĩgʉ werera: “Mʉa ʉmʉri nʉcʉ Goãmʉ mera árĩrãca,” arĩ werepimi Jesu marire. 26Gajirã mʉare gʉyadiarima. Eropigʉ mʉare were gojaa. 27Mʉapʉre Cristo Espíritu Santore otuhajami. Espíritu Santo mʉa mera árĩniguimi. Eropigʉ Espíritu Santo mʉa mera árĩgʉ diaye majare mʉare masicʉ̃ iimi. Espíritu Santo mʉare buhecʉ̃ ĩha gajigʉ mʉare buhegʉre amabeaa mʉa. Árĩpehrerire diaye maja árĩrire buhemi mʉare Espíritu Santopʉ. Gʉyarire ne buhebeami ĩgʉ. Eropirã Espíritu Santo ĩgʉ mʉare buhediro dopa ta Jesucristo yare peerã ĩgʉ mera õaro árĩque. 28Eropirã, yʉ porã, Jesucristo mera majarã árĩque. Mʉa eropiirã Cristo ĩgʉ dujaririnʉ árĩcʉ̃ ne güisome ĩgʉre. Eropirã ĩgʉ dujaririnʉ árĩcʉ̃ mʉa gʉhyasĩriri mariro árĩrãca. 29Cristo Goãmʉ magʉ ĩgʉ õari dihta iidigʉ árĩcʉ̃ mʉa masia. Irire masirã iri sãre masia mʉa. “Árĩpehrerã diaye maja õarire iirã Goãmʉ porã ta ãhrima,” arĩ masia mʉa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\