1 San Juan 3

1Goãmʉ mahitaricãmi marire. Eropigʉ ĩgʉ marire “Mʉa yʉ porã ta ãhraa,” arĩmi. Eropirã ĩgʉ porã ta ãhraa mari. I yeba majarã ñerã Goãmʉre masibeama. Eropirã erã mari sãre masibeama Goãmʉ porã mari árĩcʉ̃. 2Yʉ mahirã, dohpague Goãmʉ porã ãhraa mari. Pʉhrʉgue mari dohpa árĩburire mari õaro masibeaa dohpa. Cristo dehyoacʉ̃ daja diaye ta irire masirãca. Ĩgʉ árĩricʉrire ĩha masirãca. Eropirã Cristo marire dehyoacʉ̃ daja ĩgʉ iro dopa ta mari gohroto árĩrãca. Eropirã ĩgʉ õagʉ iiro dopa ta iirãca pare. Irire masia mari. 3Eropa masirã ñerire duhu Cristo ĩgʉ árĩro dopa ta õarire iidiaa dohpague sãre. 4Árĩpehrerã ñerire iirã Goãmʉ dorerire tarinʉgarã ãhrima. Ñero iiri Goãmʉ dorerire tarinʉgari ãhraa. 5Cristo mari masa ñerire cóãbu erami. Ĩgʉpʉre ñeri ne mara. Mʉa irire masia. 6Eropirã árĩpehrerã Cristo mera majarã árĩrã erã sã ñerire eropa iiniguicãbeama. Ñerire eropa iiniguicãrã Cristore ne masibeama. Eropa iirã Cristo yarã árĩbeama. 7Yʉ buherã, mʉare gʉyarãre peebiricãque. Arĩpehrerã diaye majare iirã, Cristo iro dopa õarã ãhrima. 8Ñerire eropa iiniguicãgʉ watĩ yagʉ ãhrimi. Watĩ tamera mata ñerire iinʉgadigʉ árĩñumi. Eropigʉ Goãmʉ magʉ Jesucristo watĩ dorerire cóãgʉ erami. 9Eropirã Goãmʉ porã ĩgʉ árĩrire opama. Eropirã erã ñerire eropa iiniguicãbeama. Goãmʉ erã Pagʉ árĩcʉ̃ erãpʉ ñerire iiniguicãmasibeama. 10Õpa Goãmʉ porã árĩrãre, watĩ porã árĩrã sãre masirãca. Watĩ porã Goãmʉ porã iro dopa ta árĩbeama. Diaye maja árĩrire iibirã, gajirãre umupeobirã Goãmʉ porã árĩbeama. 11“Mari mera majarãre mahi umupeoro gahmea,” ne arĩ buhecʉ̃ peeabʉ mʉa. 12Eropirã mari Caín iribojegue majagʉ ĩgʉ ñero iidiro dopa ta ñerire iibiricãrã. Ĩgʉ Caín watĩ yagʉ árĩdi ĩgʉ pagʉ magʉre wejẽcãñumi. Caín ñerire iimʉriñumi. Ĩgʉ pagʉ magʉpʉ õarire iimʉriñumi. Ĩgʉ eropa õarire iira dipuwaja Caínpʉ ĩgʉre ĩhaturiñumi. Eropigʉ ĩgʉre wejẽcãñumi. 13Eropirã i ʉmʉ majarã ñero iiricʉrã mari õarire iicʉ̃ ĩha ĩhaturima marire. Eropirã “¿Duhpirã yʉre ĩhaturiri erã?” arĩrire masirãca. 14Negohrare mari Goãmʉ yare iibirã árĩnirã mari dederebonirã árĩribʉ. Dohpaguere pare Goãmʉ yare iirã árĩrã ĩgʉ mera árĩniguimorã ãhraa. Eropirã ĩgʉ itamuri mera Jesu yarãre mahi umupeorã ãhraa. Eropa umupeorã árĩrã “Goãmʉ yarã ãhraa,” arĩ masia mari. Masare mahibirã peamegue wamorã ãhrima. 15Eropirã erã erã mera majarãre ĩhaturirãpʉ masare wejẽrã iro dopa ta iima Goãmʉ ĩgʉ ĩacʉ̃. Masare wejẽrã ʉmarogue árĩmorã árĩbeama. Irire õaro masia mʉa. 16Cristo ĩgʉ sĩrirañere guñarã marire ĩgʉ mahira gohrare masia. Cristo mari masare mahitarigʉ mari dipuwajare aĩ mari Goãmʉ mera árĩniguiborore sĩrimi. Mari sã gajirãre itamugʉ sĩribu ta árĩqueregʉ mari acawererãre mahi itamuro gahmea. 17Yujugʉ baja opagʉ Jesucristo yagʉre mojomorocʉgʉre ĩaqueregʉ ta ĩgʉre mojomoro ĩabigʉ Goãmʉre mahibeami ĩgʉ. 18Yʉ porã, mari “Yʉhʉ masare umupeoa,” mari arĩ wererã erãre itamuro gahmea. Erãre itamubirã erãre mahi umupeobirã iiaa. 19Eropa gajirãre mahi umupeorã, “Mari diaye ta Goãmʉ yarã ãhraa,” arĩmasia. 20Eropirã mari basi “Gajino yʉ ñero iira dipuwaja árĩca yʉre,” arĩ pepiquererã ta Goãmʉ mera õaro sĩporãcʉrã árĩmasia. Goãmʉpʉ árĩpehrerire masigʉ õaro masimi mari sĩporãrire. 21Eropirã mari “Ñeri dipuwaja marica yʉre,” arĩ pepirã õarire iirã Goãmʉ mera mari güiro mariro árĩmasia. 22Goãmʉ ĩgʉ dorerire ĩgʉ gamerire mari iicʉ̃ ĩgʉre mari serẽri nʉcʉre ogʉcumi marire. 23Õpa doremi ĩgʉ marire: “Goãmʉ magʉ Jesucristore umupeoque. Eropirã mʉa mera majarãre mahi umupeoque Cristo marire ĩgʉ dorediro dopa ta,” arĩ doremi marire. 24Goãmʉ dorerire iirã Goãmʉ mera õaro árĩcãa mari. Ĩgʉ Goãmʉ sã mari mera õaro ãhrimi. Goãmʉ ĩgʉ Espíritu Santore obeomi marire. Mari mera árĩgʉ “Goãmʉ yʉ mera ãhrimi,” mari arĩ masiburire Espíritu Santo marire masicʉ̃ iimi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\