1 San Juan 4

1Yʉ mera majarã, dohpaguere i ʉmʉre bajarã gʉyarã ãhrima, “Goãmʉ yare wererã ãhraa,” arĩquererã. Eropirã gajirã mʉa watopegue Goãmʉ yare buherã aricʉ̃ õaro ĩaque erãre. “¿Erã buheri noa buheri ãhriri?” arĩ ĩaque. “¿Erã Goãmʉ yarã ãhriri?” arĩ ĩaque. 2Õpa masique erãre serẽpirã: “¿Jesucristo i yebague aridigʉ diaye ta masʉ gohra árĩyuri?” arĩ serẽpiñaque erãre. Mʉa eroparĩcʉ̃ pee erã Goãmʉ yarã árĩrã “Masʉ ta árĩñumi Jesu,” arĩ yʉhrirãcoma. 3Erã Goãmʉ yarã árĩbirãpʉ “Jesucristo masʉ gohra árĩbiriñumi,” arĩ yʉhrirãcoma. Erã eropa arĩ yʉhricʉ̃ “Erã ya pepiri Cristore ĩhaturigʉ ya dorero dopa ta ãhraa,” arĩ masirãca mʉa. “Cristore ĩhaturigʉ arigʉcumi,” peetuhajabʉ mʉa. Eropigʉ ĩgʉ ya buheri i yebaguere árĩtuhajaa. 4Yʉ porã, Goãmʉ yarã ãhraa mʉapʉ. Eropirã mʉa Goãmʉ yare were gʉyarãre tarinʉgatuhajabʉ. Mʉa mera árĩgʉ Espíritu Santopʉ watĩ tauro ãhrimi. Watĩ i ʉmʉ majarã yagʉ ãhrimi. Eropirã mʉare gʉyarãre tarinʉga, erãre peebirabʉ mʉa. 5Gʉyarãpʉ i ʉmʉ majarã ãhrima. Eropirã erã i ʉmʉ majare gʉyarire buhecʉ̃ i ʉmʉ majarã dihta erãre peema. 6Maripʉ Goãmʉ yarã ãhraa. Eropirã Goãmʉre masirãpʉ marire peema. Gajirãpʉ Goãmʉ yarã árĩbirãpʉ marire peebeama. Eropirã õpa arĩ masia mari. “Erã Goãmʉ yare peerã Goãmʉ doreri diaye majare opama. Erã Goãmʉ yare peebirãpʉ watĩ doreri gʉyari majare opama,” arĩ masia mari. 7Yʉ mahirã, mari gajirãre mahicʉ̃ Goãmʉ iigʉ ãhrimi. Ĩgʉ eropárĩcʉ̃ ĩarã mari mera majarãre mahirã. Masare õaro mahirãpʉ Goãmʉ porã ãhrima. Eropirã erã Goãmʉre õaro masima. 8Masare árĩpehrerãre Goãmʉ bʉrigã mahiniguigʉ ãhrimi. Ĩgʉ eropa mahiniguigʉ árĩcʉ̃ masare mahibirãpʉ Goãmʉre masibeama. 9Goãmʉ marire ĩgʉ mahirare ĩhmudi árĩmi ĩgʉ magʉre obeogʉ. Ĩgʉ magʉre yujugʉ ta árĩgʉre marire taubu obeodi árĩmi i yebaguere. Eropa obeogʉ marire ĩgʉ mahirire masicʉ̃ iidi árĩmi. 10Ĩgʉ magʉre obeora mahiri gohra ãhraa. Mari masa Goãmʉre mahibiriquerecʉ̃ ĩgʉ Goãmʉpʉ marire bʉrigã mahidi árĩmi. Eropigʉ ĩgʉ magʉre obeodi árĩmi mari ñerire cóãbure. Ĩgʉ magʉre obeora iri ta ãhraa marire ĩgʉ mahiri gohra. 11Eropirã, yʉ mahirã, Goãmʉ bʉrigã marire mahicʉ̃ ĩarã mari sã mari mera majarãre mahirã. 12Masapʉ ne mari Pagʉre Goãmʉre ĩabeama. Ĩgʉre ĩabirã mari árĩquerecʉ̃ ta mari mera majarãre mari mahicʉ̃ Goãmʉpʉ mari mera õaro eropa árĩniguicãmi. Eropigʉ ĩgʉ mari mera árĩgʉ marire gajirãre õaro mahinemocʉ̃ iimi. 13Goãmʉ marire ĩgʉ Espíriture ohami. Eropirã ĩgʉ Espíriture mari oparã “Goãmʉ mari mera õaro ãhrimi,” arĩ masia mari. 14Mari Pagʉ ĩgʉ magʉre i yeba majarãre taubure ĩgʉ obeocʉ̃ gʉa ĩabʉ. Eropirã irire ĩanirã gajirãguere irire werea gʉa. 15“Jesucristo Goãmʉ magʉ ta ãhrimi,” arĩgʉ ĩgʉ ta Goãmʉ mera õaro árĩgʉ iimi. Eropigʉ Goãmʉ sã ĩgʉ mera õaro árĩcãgʉ iimi. 16Eropirã Goãmʉ marire mahirire masia mari. Eropirã marire diaye ta mahigʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ masia mari. Goãmʉ masare árĩpehrerãre bʉrigã mahiniguicãgʉ ãhrimi. Eropirã masare mahiniguirãpʉ Goãmʉ mera õaro ãhrima. Goãmʉ sã erã mera õaro ãhrimi. 17I yeba árĩdigʉ Cristo Goãmʉre gajirã sãre ĩgʉ mahidiro dopa ta mari sã Goãmʉre gajirã sãre mahia. Eropirã mari eropa mahirã mahinemoa, dipuwaja moarinʉ árĩcʉ̃ mari güibiriboro dopa. 18Eropirã mari Goãmʉre mahirã güibeaa. “Goãmʉ marire bʉrigã mahimi,” arĩ õaro masirã güisome pare. “Mata Goãmʉ yʉre dipuwaja moagʉcumi,” arĩ pepirãpʉ güia mari. Mari eropa pepirã Goãmʉ marire ĩgʉ mahirire õaro masibeaa. 19Marire, Goãmʉ mahimʉhtami. Eropirã mari sã ĩgʉre mahia. 20Yujugʉ masʉ gajigʉre ĩhaturigʉ árĩqueregʉ “Yʉ sã Goãmʉre mahia,” arĩgʉ gʉyagʉ ãhrimi. Gajigʉre ĩhaturigʉ Goãmʉre mahibeami ĩgʉ. Gajigʉre ĩgʉ masigʉ árĩqueregʉ ta mahibigʉ Goãmʉ sãre ĩgʉ ne ĩabigʉre mahimasibeami ĩgʉ. 21Eropa ãhraa marire Cristo ĩgʉ doreri: Goãmʉre mahirã árĩrã mʉa pohro árĩrã sãre mahi umupeoque.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\