1 PEDRO 2

1Eropirã árĩpehreri ñeri iirire, erã pʉrʉpʉpʉ erã ñero ii corerire, gajirã gajinore opacʉ̃ ĩhaturirire, gajirã ñeri quere moarire, irire duhuque mʉa. 2Mari Opʉ mʉare õaro ĩgʉ iirire dabero masituhaa mʉa. Eropirã ne masa dehyoarãgã apĩcore erã gamero dopa ta mʉa sã õari buherire Goãmʉ yare turaro gameque. Eropa ĩgʉ yare gamerã mʉa ĩgʉre mʉa guñaturanemorãca. Ĩgʉ yarã õaro pee masirã árĩrãca. 4Cristo ojocaricʉ̃ iigʉ ʉtãye iro dopa árĩgʉ ãhrimi. Masa Cristore gamebirima. Erã gamebiriquerecʉ̃ Goãmʉpʉ ĩgʉ Pagʉpʉ ĩgʉre beyedigʉ árĩmi. Õatariagʉ ãhrimi. Ĩgʉ eropa árĩgʉ árĩcʉ̃ ĩgʉre gameque. 5Eropirã mʉa Jesu yarã árĩrã mera Goãmʉ ãhrimi. Eropirã yujuro mera ĩgʉ yare õaro iirã árĩque mʉa. Ĩgʉ ya árĩburire mʉa iimorãre beyedigʉ árĩmi. Eropirã mʉa Jesucristo itamuri mera ĩgʉ yare õaro iirã ĩgʉ Goãmʉre mucubiricʉ̃ iiaa. 6Õpa ãhraa Jesucristore Goãmʉ yare erã gojarapũ: Cristo ʉtãye iro dopa yʉ beyedigʉ ãhrimi. Eropigʉ õatariagʉ ãhrimi. Ĩgʉ mariro yaharã wamasibeama. Eropigʉ ĩgʉre Jerusaléngue dohpague apigʉ iiaa. Ĩgʉ masare õaro árĩcʉ̃ iigʉcumi. Eropirã ĩgʉre umupeorã mucubiriniguirãcoma, arĩmi Goãmʉ, arĩ gojañuma Goãmʉ yare weremʉhtanirãgue. 7Ĩgʉre umupeorãpʉ “Õatariagʉ ãhrimi,” arĩrãcoma. Ĩgʉre umupeobirãpʉ ñero warãcoma. Erãre õpa ãhraa Goãmʉ yare erã gojarapũgue: Ihĩ Cristo ʉtãye iro dopa ta Goãmʉ beyedigʉ ãhrimi. Ĩgʉ Goãmʉ beyedigʉ árĩquerecʉ̃ masa ĩgʉre gamesome. Ĩgʉre gamebiriquerecʉ̃ Goãmʉ ĩgʉre opʉ acumi árĩpehrerãre dorebure, arĩ gojañuma. 8Õ sãre arãa Goãmʉ yare erã gojarapũ: Ĩgʉ ʉtãye iro dopa árĩgʉre gamebirã dederea warãcoma, arĩ gojañuma iribojeguere. Eropa gojarã Jesucristore masa gamebiriburire õpa arĩ gojamʉhtañuma. Erã ĩgʉre gamebirã Goãmʉ ya buherire yʉhribirima. Cristore gamebirã, ĩgʉre tarinʉgarã, Goãmʉ pohrogue ejasome erã. Erã eropa waborore apipʉ Goãmʉ erãre. 9Mʉapʉ Goãmʉ ĩgʉ beyenirã ãhraa. Ĩgʉ mari Opʉ ĩgʉ yarã pahia ĩgʉ yare itamurã ãhraa mʉa. Eropirã ĩgʉ ya curu majarã ñeri marirã Goãmʉ yarã ta ãhraa mʉa. Eropigʉ mʉare naitĩaro árĩbonirãre boyoropʉ árĩmorãre, ñerire iibirimorãre, õaripʉre iimorãre aĩdigʉ árĩmi mʉare. Eropa ta aĩdigʉ árĩmi Goãmʉ mʉa ĩgʉ õarire ĩgʉ õaro iirare gajirãre weremorãre. 10Ero coregue duhpimorã árĩbirimʉriribʉ mʉa. Dohpague tamerare Goãmʉ yarã ãhraa mʉa. Ero core mʉare mojomoro ĩabupʉ marinimi mʉare dohpa. Dohpaguepʉre mʉare Goãmʉ mojomoro ĩagʉ ãhrimi. 11Yʉ mahirã, mʉa i ʉmʉre wari masa iro dopa ãhraa dohpaguere. Goãmʉ pohro wamorã ta ãhraa. Mʉa eropa árĩrã árĩcʉ̃, ire turaro werea mʉare: Mʉa ñeri ʉaribejarire iibiricãque. Iri ñerire ʉaribejarã, ñerã warã iica mʉa. 12Goãmʉre gamebirã watope árĩrã õaro iirã árĩque mʉa gʉare werewʉari arĩrã. Mʉa eropa iirã árĩcʉ̃ mʉare dohpaguere ñero werewʉadiaquererã mʉa õaro iirire masirãcoma erã. Eropa masirã erã Goãmʉre “Õagʉ, turagʉ ãhrimi,” arĩrãcoma. Õpa ta arĩrãcoma Cristo ĩgʉ i yebague ĩgʉ dujaricʉ̃. 13Mari Opʉ yare iirã árĩrã õ majarã oparã sãre yʉhrique mʉa. I yeba majagʉre mʉa árĩpehrerã tauro opʉ árĩgʉre ĩgʉ sãre yʉhrique. 14Goãmʉ erã oparãre apipʉ tarinʉgarãre dipuwaja moamorãre. Eropigʉ õaro iirãre “Õaro iiabʉ mʉa,” arĩdoregʉ apipʉ erãre. Ĩgʉ eropa apicʉ̃ erãre yʉhrique mʉa. 15Mʉa õaro iicʉ̃ ĩarã, pee masibirã erã sihajaro mʉare weresãdiaquererã ta weresãmasibeama. Eropigʉ mʉa õaro iicʉ̃ gahmemi Goãmʉ. 16Mʉa ñecʉ sʉmarã árĩricʉri doca árĩnirãre Goãmʉ mʉare taudigʉ árĩmi. Eropa taunirã árĩquererã ta, “Gʉare doreri mara. Eropirã gʉa ñerire iirãca,” arĩ pepibiricãque ñerire iiri arĩrã. Eropirã “Goãmʉ pohro majarã ãhraa gʉa,” arĩ pepique mʉa. Eropa arĩ pepirã ĩgʉ dorerire iique mʉa. 17Árĩpehrerã masare mahi umupeoque. Mari acawererã Jesu yarãre mahi umupeoque. Goãmʉre gʉhyadiaro ĩaque. I yeba majagʉ opʉ sãre umupeoque. 18Mʉa pohro majarãre weregʉ iiaa dohpaguere. Mʉa õaro umupeori mera mʉa oparãre yʉhrirã árĩque. Õarã, mʉare õaro iirã mera dihtare yʉhrirã árĩbiricãque. Mʉa mera guarã sãre yʉhrique mʉa. 19Mʉa ñero iibiriquerecʉ̃, mʉare erã dipuwaja moabocoma. Erã eropa dipuwaja moarare Goãmʉ ĩgʉ gamero dopa ta irire mʉa yujuro bojecʉ̃ “Õaro iiabʉ mʉa,” arĩgʉcumi Goãmʉ mʉare. 20Mʉa ñero iira wajapʉ erã mʉare dipuwaja moasũcʉ̃ irire mʉa yujuro bojequerecʉ̃ Goãmʉ “Õaro iiabʉ mʉa,” arĩsome. Mari õaro iiquererã erã dipuwaja moasũcʉ̃ irire mari õaro mera guaro mariro árĩcʉ̃ yujuro bojecʉ̃ Goãmʉ marire õaro ĩhasʉagʉcumi. 21Eropa iimorãre ĩgʉ yarã árĩdoremi Goãmʉ mʉare. Cristo sã mʉa ya árĩburire ñero tarimi mʉa ĩgʉre ĩhacũboro dopa. 22Ĩgʉ ne ñero iibirimi. Eropigʉ ne gʉyabirimi. 23Ĩgʉre turicʉ̃, ĩgʉpʉ erãre ne turi gamebirimi. Ĩgʉre erã ñero iiquerecʉ̃ ta “Mʉare ñero iigʉra,” ne arĩbirimi ĩgʉ. Eropigʉ “Ahʉ queoro dipuwaja moagʉ ãhrimi. Ĩgʉgue amugʉcumi,” arĩ pepiñumi ĩgʉ. Eropirã mari sãre ĩgʉ iidiro dopa ta iiro gahmea. 24Ĩgʉ Cristo ĩgʉ basi crusague mari ñeri dipuwaja sĩrimi. Eropa sĩrimi dipaturi mari ñerire iibiriboro dopa, Goãmʉ gameripʉre mari iiboro dopa. Ĩgʉ ñero camicʉmi marire peamegue wabonirãre marire taricʉ̃ iibu. 25Oveja erã dedereboro dopa ta mʉa sã peamegue dederebonirã árĩribʉ. Dohpaguepʉre Cristore umupeorã ĩgʉ yarã wahabʉ pare. Eropigʉ ovejare ĩhadibugʉ iro dopa Cristo mʉare ĩhadibumi. Mʉa sĩporã mera dederebiriborore õaro ĩhadibumi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\