1 PEDRO 2:7

7Ĩgʉre umupeorãpʉ “Õatariagʉ ãhrimi,” arĩrãcoma. Ĩgʉre umupeobirãpʉ ñero warãcoma. Erãre õpa ãhraa Goãmʉ yare erã gojarapũgue: Ihĩ Cristo ʉtãye iro dopa ta Goãmʉ beyedigʉ ãhrimi. Ĩgʉ Goãmʉ beyedigʉ árĩquerecʉ̃ masa ĩgʉre gamesome. Ĩgʉre gamebiriquerecʉ̃ Goãmʉ ĩgʉre opʉ acumi árĩpehrerãre dorebure, arĩ gojañuma.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More