1 PEDRO 4

1Mari ñero tarirã mari ñero iirire duhucãa mari. Eropa duhucãrã mari dipaturi mari ʉaribejarire iibeaa. I yeba mari árĩropẽ Goãmʉ gamerire iiniguirãca. Eropirã Cristo ĩgʉ ñero tarigʉ ĩgʉ güibiridiro dopa ta mʉa sã ñero tariborore güibiricãque. 3Iribojegue Goãmʉre gamebirã erã ñerire ʉaribejadiro dopa ta iimʉriyoro mʉa. Gʉhyasĩriro mariro ñerire iirã, ñeri ʉaribejarire iirã, mereri bosenʉri iirã, Goãmʉ dorerire tarinʉgarã, goãmarã wéanirãpʉre umupeorã iimʉriyoro. Eropirã iripẽta iri ñerire iipurumujucãque pare. 4Eropirã erã mʉraro ta iirãpʉ mʉa dohpaguere iri ñerire erã mera iibiricʉ̃ ĩarã erãpʉ ĩha ʉca wahama. Eropirã erã mʉapʉre ñero wereniguirã, querere goroweoma. 5Erã eropiicʉ̃ ĩagʉ erã ñeri iirare Goãmʉpʉ serẽpi ĩagʉ, weretaridoregʉcumi erãre. Ĩgʉ ojocarirãre, sĩrinirã sãre beyebu ãhrimi. 6Ĩgʉ eropa beyebu árĩgʉ erã sĩrinirãpʉre õari buherire werepʉ Goãmʉ mera erã õaro árĩniguiborore. Eropirã i yebare erã árĩpehrerã masa iiro dopa sĩrinirã árĩquerecʉ̃ Goãmʉ ĩgʉ mera erã õaro árĩniguiborore werepʉ erãre. 7Pehreburinʉ merogã dʉhyaa. Eropirã õaro pee masirã árĩque. Eropirã Goãmʉre serẽniguicãque. 8Gajirãre mari õaro mahirã baja gajiropa erã marire ñero iiquerecʉ̃ ta eropa ĩacãa mari. Eropirã mʉa mera majarãre bʉrigã umupeo mahiniguicãque. 9Mʉa mera majarãre mucubiriri mera mʉa ya wirigue ñajaridoreque. 10Goãmʉ ĩgʉ yarã nʉcʉre ĩgʉ yare mʉa mohmemasiburi nʉcʉre apimi. Ĩgʉ eropa apicʉ̃ mʉa iimasiro dopa ta mʉa mera majarãre irire õaro itamuque. Goãmʉ mʉa nʉcʉre mʉa ĩgʉ yare mohmemasiburi nʉcʉre apimi. Ĩgʉ apirañe mera gajirãre õaro itamurã, Goãmʉ ĩgʉ apidiro dopa ta õaro iirã iiaa mʉa. 11Eropirã mʉa õaro wererã árĩrã, Goãmʉ ĩgʉ werebodiro dopa ta õaro wereque mʉa sã. Masare itamurã árĩrã, Goãmʉ ĩgʉ apira turari mera gajirãre itamuque. Árĩpehreri mʉa iira nʉcʉ Goãmʉre masa erã umupeoboro dopa irire iique. Jesucristopʉ mʉa irire iicʉ̃ itamugʉcumi. Ĩgʉre árĩpehrerinʉri umupeoque. “Õagʉ, turagʉ ãhrimi,” arĩro gahmea árĩpehrerãre. Eropa ta arĩporo. 12Yʉ mahirã, dohpaguere ñetariaro tarirã, “Gajiropa árĩro wáca yʉre,” arĩ guña iibiricãque. Mucubirirã árĩque. 13Bʉjawerebirã ta mucubirirãpʉ árĩque. Eropirã “Cristo ĩgʉ ñero taridiro dopa ta gʉa sã eropa ta wahaa,” arĩ mucubirique mʉa. Eropa mucubirirã Cristo ĩgʉ õarire ĩgʉ ĩhmugʉ dujaricʉ̃ mʉa turaro mucubirirãca. 14Cristo yarã mʉa árĩri dipuwaja gajirã mʉare erã turicʉ̃ Goãmʉ ĩgʉ Espíritu Santo ĩgʉ õagʉ mʉa mera árĩgʉ iimi. Eropirã õaro mucubirirã ãhraa mʉa. 15Eropirã masare wejẽra waja dipuwajacʉrã, yajara waja dipuwajacʉrã, ñero iira waja dipuwajacʉrã, gajiropa arĩ goroweora waja dipuwajacʉrã árĩbiricãque. Iri dipuwaja mʉa ñero taricʉ̃ ñehe ãhraa. 16Cristo yarã mʉa árĩra wajapʉ ñero taricʉ̃ õhaa. Eropirã Cristo yarã mʉa árĩcʉ̃ ĩha ñero iima mʉare. Erã eropiicʉ̃ gʉhyasĩribiricãque. Ñero tariquererã ta Cristo yarã mʉa árĩrire mucubirirã, Goãmʉre “Õhaa,” arĩ umupeoque mʉa. 17Goãmʉ ĩgʉ yarã erã iirare ĩgʉ beyerisubu árĩro iiaa dohpaguere. Árĩpehrerã mari ĩgʉ yarã mari iirare ĩha serẽpimʉhtagʉcumi. ¿Eropa marire serẽpimʉhtagʉ dohpa iigʉcuri ĩgʉ yarã árĩbirãpʉre mʉa pepicʉ̃? Ĩgʉre yʉhribirinirãpʉre turaro dipuwaja moagʉcumi. 18Eropirã õarã ĩgʉ yarã eropa ñero tarira pʉhrʉ Goãmʉ erãre tau erãre ĩgʉ pohro aĩagʉcumi. Goãmʉre gamebirãpʉ ñetariaro tarirãcoma. Eropirã dederea wa peamegue warãcoma. 19Eropirã Goãmʉ ĩgʉ gamecʉ̃ mʉa ñero tarirã árĩrã, õarire mʉa iirare duhubiricãque. Eropirã mʉare ĩhacũnugudigʉre mʉare ne duhubigʉre ĩgʉre umupeoro gahmea. “Yʉre ĩhadibugʉcumi,” arĩro gahmea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\