1 Tesalonicenses 2

1Mʉa pohro gʉa árĩrã eropa árĩcãrã iibirabʉ. Mʉare õaro itamurã árĩmʉrabʉ gʉa. Irire õaro masia mʉa, gʉa acawererã. 2Ero core Filipo maca gʉa árĩrã ñero taribʉ. Gʉare ñero erã iirare masia mʉa. Gʉare erã eropa ñero iiquerecʉ̃ ta Goãmʉ itamuri mera güiro mariro Goãmʉ yare õari buherire wereniguirã gʉa ejabʉ mʉa pohroguere. Mʉa árĩro sãre gʉare masa bajarã erã ĩhaturiquerecʉ̃ õari buherire buheabʉ gʉa mʉare. 3Eropirã mʉa pohro árĩrã mʉare gʉa werera õaro diaye majare buheabʉ gʉa mʉare. Eropa wererã mʉare ñero iidiarã árĩbirimʉrabʉ gʉa. Mʉare gʉyadiarã buhebirimʉrabʉ gʉa mʉare. 4Goãmʉ gamero dopa ta buhea gʉa. Õari buherire buhemorãre Goãmʉ beyemi gʉare. Eropa beyegʉ ĩgʉ ya buherire gʉare weredoremi. Eropirã masa gʉare erã ĩhasʉaburire buherã iibeaa gʉa. Goãmʉpʉ gʉare ĩgʉ ĩhasʉaburire ĩgʉ yare buhea gʉa. Goãmʉ mari pepirire dohpa mari iidiarire õaro masimi. 5Eropirã gʉa mʉare õari buherire wererã gajinore amarã ejabirimʉrabʉ. Eropirã werenigui gʉyarã iibirimʉrabʉ gʉa mʉare. Eropirã gʉa buherã mʉare niyerure aĩmorã iibirimʉrabʉ. Irire gʉa mʉa pohro eropa õaro iirare mʉa masia. Goãmʉ sã irire masimi. 6Gʉa eropa buherã mʉa gʉare umupeoburire dorebirimʉrabʉ. Gajirã sãre eropa ne dorebirimʉrabʉ. 7Gʉa Cristo ĩgʉ apinirã árĩrã mʉare doremasiboaya. Ne eropa dorebirabʉ gʉa. Gʉa dorebirã majirãre nijisoro dopa ta mʉare õaro iimʉrabʉ mahiri mera. 8Eropirã mʉare õaro gamerã Goãmʉ yare õari buherire weremʉrabʉ gʉa mʉare. Gʉa basi ta árĩpehrero gʉa iimasiburire mʉare itamumʉrabʉ. Gʉa mahirã mʉa árĩcʉ̃ eropa itamuabʉ mʉare. 9Eropirã mʉare mahirã bʉrigã itamumʉrabʉ. Irire guñaa mʉa, gʉa acawererã. Goãmʉ yare õari buherire wererã árĩrã, mʉa oparire serẽ garibobirimʉrabʉ mʉare. Eropirã gʉa basi mohmemʉrabʉ gʉa baburire wajatamorã. Eropirã ʉmʉre, ñamigue sãre mohmemʉrabʉ gʉa. 10Eropirã õaro Goãmʉ gamero iirã ñeri dipuwaja mariro diaye ta iimʉrabʉ mʉare Jesu yarãre. Eropirã gʉa mʉa mera eropa queoro árĩrare masia mʉa. Goãmʉ sã irire masimi. 11Eropirã erã pagʉ ĩgʉ porãre ĩgʉ õaro were ĩgʉ mucubiricʉ̃ iidiro dopa ta gʉa mʉa sãre árĩpehrerãre wererã mucubiricʉ̃ iiabʉ mʉare. Irire masia mʉa. 12Goãmʉ mʉare ĩgʉ opʉ árĩrogue ĩgʉ õatariaro árĩrogue mʉa árĩmorãre beyedigʉ árĩmi. Eropirã mʉa ĩgʉ yarã árĩrã ĩgʉ árĩro dopa ta õaro iiniguicãro gahmea, arĩmʉrabʉ. 13Eropirã Goãmʉ yare mʉare gʉa wererare mʉa peerã õpa pepibʉ mʉa: “Masa erã pepiri mera iri buheri árĩbeaa. Goãmʉ ya buheri ta ãhraa,” arĩ pepibʉ mʉa. Irire mʉa eropa pepicʉ̃ masirã mucubiria gʉa. Eropirã Goãmʉre serẽrã, “Õhaa,” arãa gʉa ĩgʉre. Eropa ta ãhraa. Mʉare gʉa buheri, Goãmʉ wereniguiri diaye ta árĩri ãhraa. Eropigʉ mʉa Goãmʉ yare ta peecʉ̃ ĩgʉ ya buheri mera õaripʉre gohrotocʉ̃ iimi mʉare. 14Eropirã Jesucristo yarã mʉa árĩcʉ̃ ĩarã i yeba majarã Jesure gamebirãpʉ ñero iiañorã mʉare. Mʉa eropa wadiro dopa ta Judea yeba majarã sãre wayoro. Erogue sãre Jesucristore umupeorãre erã ya yeba majarã sã ñero iiañorã. Judio masa Jesure gamebirã erãre ñero taricʉ̃ iiañorã. 15Mata judio masapʉ iribojegue majarã Goãmʉ ya weremʉhtanirãre wejẽmʉrinirã árĩma. Eropirã mari Opʉ Jesucristo sãre wejẽñorã erã. Eropirã erã Jesucristo yare gamebirã gʉa sãre ñero ii cohãma gʉare erã ya yebare. Eropirã erã judio masa árĩbirãre erã dederebiriborore gʉa erãre Goãmʉ yare werecʉ̃ gʉare judio masa cãhmotamʉrima. Goãmʉ yare weredorebirima gʉare. Erã Jesu yarãre ĩhaturi árĩmʉrima. Erã eropiirare Goãmʉ gamebirigohracãmi. Eropiro erã judio masa ñero iira dipuwaja wʉaro árĩtuhaya. Erãre Goãmʉ bʉrigã dipuwaja moagʉcumi. 17Gʉa acawererã, mʉa mera dohpaguere árĩbiriquererã ta mʉare guñarã iiaa. Eropirã mʉare bʉrigã ĩadiarã mʉa pohrogue wadiarabʉ gʉa. 18Bajasuburi yʉhʉ mʉare ĩagʉ wadiarabʉ. Watĩpʉ gʉa wabodirore goroweoami. Eropirã gʉa wabiricarabʉ. Gʉare mucubiricʉ̃ iirã mʉa árĩcʉ̃ mʉare ĩadiarabʉ. Mari Opʉ Jesucristo i yebague dujaricʉ̃ turaro mucubirirãca mʉa mera. Eropirã mucubirirã mʉa mera Jesu core niguirãca. 20Eropa ta ãhraa. Mʉare ĩagʉ Jesupʉ “Õaro buhenirã ãhraa mʉa,” arĩgʉcumi gʉare. Eropirã õaro mucubirirãca gʉa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\