1 Tesalonicenses 5

1Jesu ĩgʉ dujariburinʉre “Inʉri árĩcʉ̃ ĩgʉ dujarigʉcumi,” arĩ mʉare were gojabeosome. 2Ĩgʉ dujaririnʉre marire masima masiya mara. Yajari masʉ ñamigue guñaña mariro ĩgʉ yajagʉ ariro dopa ta i yebaguere mari Opʉ guñaña mariro dujarigʉcumi. Iri sãre masia mʉa. 3Eropirã masapʉ “Dohpaguere mari õaro árĩcãa. Gʉhyari mara marire,” erã eropa arĩ pepirisubu mata ñero waroca erãre. Ero eropa wacʉ̃ ne nohogue gohra duhri wiria masisome. Dederea warãcoma. Niji wahgʉgo guñaña mariro igo pũriro pepiro dopa guñaña mariro eropa waroca masare Jesu ĩgʉ dujaricʉ̃. 4Yʉ acawererã, mʉapʉre eropa wasome. Yajari masʉ wihi opʉre ĩgʉ ʉcudiro dopa ta mʉapʉre eropa wasome. Jesu arigʉ mʉare ʉcusome. Naitĩarore erã ĩha masibiro dopa gajirã Jesure ne masibeama. Mʉapʉ erã iro dopa árĩbeaa. 5Mʉa árĩpehrerã Jesu yarã ãhraa. Eropirã boyorore erã ĩha masiro dopa ta Jesu ĩgʉ ariborore masia mʉa. Gajirã ĩgʉre masibirã iro dopa árĩbeaa mʉa. Eropirã ʉcasome ĩgʉ dujaricʉ̃. 6Eropirã carĩrã iro dopa árĩbiricãro gahmea. Õaro pee masirã ãhri Goãmʉ yare õaro pepiro gahmea. Eropirã Jesucristo dujariborore õaro corero gahmea. 7Ñamire carĩrã dopa árĩbiricãro gahmea. Ñamire mererã dopa árĩbiricãro gahmea. 8Ʉmʉre árĩro dopa õaro pee masi árĩro gahmea. Eropirã marire watĩ ñero iidoreburire iibiricãro gahmea. Surara gamewejẽgʉ wagʉ come suhriro saña, come sãpea peya ĩgʉ cãhmotaboro dopa mari sãre watĩ ñero goroweoborore cãhmotaro gahmea. Õpa iiro gahmea watĩre cãhmotabure: Jesucristore “Diaye iigʉ ãhrimi,” arĩ umupeoniguicãro gahmea. Goãmʉre masa sãre mahiniguicãro gahmea. Eropirã Jesu mera mari Goãmʉ pohro mari árĩburire masi corero gahmea. Mari eropiirã ñero iibiriburire cãhmotarã árĩrãca. 9Ĩgʉ dipuwaja moamorãre marire beyebiripʉ Goãmʉ. Jesucristo mari Opʉ marire dipuwaja marimorãre, peamegue wabonirãre ĩgʉ taumorãre beyepʉ marire. 10Ĩgʉ Jesu mari ya árĩburire ta sĩribasadigʉ árĩmi ĩgʉ mera mari árĩburire. Eropirã ĩgʉ dujaricʉ̃ ojocarirã árĩrã sĩrinirã sã yujuropa ta ĩgʉ mera árĩrãca mari ĩgʉ yarã árĩrã. 11Eropirã mʉa mera majarãre dohpague mʉa mucubiricʉ̃ iidiro dopa ta mʉa basi mʉa mucubiricʉ̃ iique daja. Eropirã mʉa basi ta Goãmʉre umupeonemocʉ̃ iique mʉa mera majarãre Goãmʉ yare wererã. 12Jesucristo yare buherã mʉa õaro iiburire wererã ãhrima mʉa pohro. Erãre mari Opʉ Jesucristo buhedoregʉ beyeñumi. Erã ĩgʉ beyenirã árĩcʉ̃ õaro umupeoque erãre. Mʉa erãre eropa umupeocʉ̃ gamegʉ bʉrigã dorea mʉare. 13Erã mohmerire erã iicʉ̃ erãre mahiri mera õaro umupeoque. Eropirã gamequeãro mariro árĩrã gahmea. 14Gʉa acawererãre, mʉare, õpa bʉrigã werea daja. Mohmediabirãre mohmedoreque mʉa. Duhudiarãre “Goãmʉ itamuri mera duhubiricãque,” arĩque erãre. Jesure merogã umupeorã sãre itamuque. Erã mata pee masibiricʉ̃ ĩha guabiricãque erã mera. 15Yujugʉ mʉare ĩgʉ ñero iiquerecʉ̃ mʉapʉ dipaturi ĩgʉre ñero ii gamebiricãque. Mʉa mera majarãre árĩpehrerã gajirã sãre õaro mera umupeoque. 16Eropirã ʉmʉri nʉcʉ Goãmʉ mera eropa mucubiriniguicãro gahmea mʉare. 17Eropirã Goãmʉre eropa serẽniguicãro gahmea. 18Mʉa õaro tarirã, mʉa ñero tariquererã Goãmʉre “Õhaa,” arĩro gahmea. Goãmʉre “Õhaa,” arĩrã, Goãmʉ ĩgʉ gamediro dopa ta iirãca mʉa Jesucristo yarã árĩrã. 19Eropirã Espíritu Santo mʉare ĩgʉ wererire yʉhribirã árĩbiricãque. 20Espíritu Santo ĩgʉ masiri mera gajirã mʉare buheama. Erã eropa buhecʉ̃ erã buherire gamebirã árĩbiricãque. 21Eropirã gajirã mʉare gajiropa erã arĩ buhecʉ̃ iri Goãmʉ ya árĩbiricʉ̃ masique mʉa. Eropirã Goãmʉ ya buheri iri árĩcʉ̃ sãre masique mʉa. Eropirã õari dihtare gameque. 22Eropirã iri ñerire árĩpehreri ñerire gamebiricãro gahmea. 23Eropigʉ Goãmʉ marire õaro iirã árĩcʉ̃ iigʉ ãhrimi. Ĩgʉ ĩgʉ basi mʉare ĩgʉ yarãre mʉa õarã ñeri marirã árĩcʉ̃ iinemoporo mʉare. Mʉa dʉpʉ sãre mʉa sĩporã sãre õaro ĩhadibuporo mʉare. Mari Opʉ Jesucristo i yebaguere ĩgʉ dujariboro core Goãmʉ mʉare õaro ĩhadibuporo mʉa ñerire iibiriboro dopa. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ Jesucristo dujaricʉ̃ ñeri marirã árĩrãca mʉa. 24Eropa ta iigʉcumi Goãmʉ. Ĩgʉ mʉare beyedigʉ ĩgʉ arĩdiro dopa ta iimi. 25Gʉa ya õaro árĩburire Goãmʉre serẽbasaque mʉa sã, gʉa acawererã. 26Jesu yarãre bocatĩrirã árĩpehrerãre mahiri mera mojoto ñeaque mʉa. 27Jesu mari Opʉ ĩgʉ doreri mera mʉare werea yʉhʉ. Árĩpehrerã Jesu yarã gamenererãre ipũre buheque mʉa. 28Jesucristo mari Opʉ ĩgʉ mahiri mera mʉare bʉrigã õadorea. Eropa ta árĩniguicãporo. Iripẽta ãhraa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\