1 TIMOTEO 1

1Yʉhʉ Pablo mʉre Timoteore ire gojabeogʉ iiaa. Goãmʉ marire peamegue wabonirãre taudigʉ ãhrimi. Jesucristo yare buhedoregʉ ĩgʉ apidigʉ ãhraa yʉhʉ. Mari Pagʉ Jesu mera ĩgʉ dorediro dopa ĩgʉ apidigʉ ãhraa. Jesu ta marire itamumi. Eropirã marire ĩgʉ tauborore masirã irire mucubiri cohrea mari. 2Yʉhʉ mʉre Jesucristo yare buhecʉ̃ peegʉ Jesure umupeonʉgabʉ. Eropigʉ mʉhʉ diaye ta yʉ magʉ iro dopa árĩgʉ ta ãhraa. Eropigʉ Goãmʉ mari Pagʉ mera, mari Opʉ Jesucristo mera õadorea mʉre. Eropigʉ ĩgʉ itamuri mera õaro árĩque mʉhʉ. 3Sohõ árĩrasubure Macedonia yebague wagʉ mʉre Efeso macague api tari wahgãbʉ. Ero yujurãyeri gaji buherire gʉya buherã árĩma. Iri buherire buhedorebiribure apibʉ yʉhʉ mʉre. 4Erã gʉyarã erã gamero buhemaacãma. Erã acawererã iribojegue majarã erã arĩ bocarare eropa buheniguicãma. Iri buheri mera gajirãre dʉyasocʉ̃ iima. Eropirã Goãmʉ ĩgʉ dorerare gajirãre iicʉ̃ iibeama erã eropa buherã. “Goãmʉ yʉre itamugʉcumi,” arĩ umupeorã ĩgʉ dorerare iima. Eropigʉ erã gamero buhedorebiribure apibʉ yʉhʉ mʉre. 5Goãmʉ õpa gahmemi. Ñeri dipuwaja mariri mera, õari guñari mera, diaye Jesucristore umupeori mera, gajirãre mari mahi umupeoburire gahmemi. Irire erã iiboro dopa apibʉ mʉre. 6Erã yujurãyeri i õari buheripʉre cóãtuha gaji buheripʉre gahmema daja. Eropirã iri buheripʉre dʉyaso gorowerema. Iri erã buheri erã game dʉyasori duhpiburi árĩbeaa. 7Erã Moise dorerire masare buherã árĩdiaquererã ta erã basi ne õaro masibeama. Eropirã gʉhyadiaro mera buhequererã erã buherire ne masibeama erã. 8Moise dorerire diaye ta mari buhecʉ̃ õari doreri ãhraa. Irire mari õaro masia. 9Iri dorerire buherã ire masiro gahmea: Iri doreri õaro iirãre erãre buheburi árĩbeaa. Ñero iirãpʉre erãre buheburi ãhraa. Õpa ta iirãre buheburi ãhraa: Dorerire tarinʉgarãre, Goãmʉre tarinʉgarãre, ñeri dihtare iirãre, Goãmʉre gamebirãre, ñero werenigui corerãre, erã pagʉ sʉmarãre wejẽrãre, erã pago sã nomere wejẽrãre, gajirã masare wejẽrãre, 10nome mera ñero iirãre, ʉma mera ñero iirã nomere, ʉma seyaro ñero iirãre, nome seyaro árĩquererã ñero iirãre, masa porãre yaja duarãre, gʉyaricʉrãre, Moise dorerire erãre buheburi ãhraa ii. Eropiro gajirã árĩpehrerãre õari buherire tarinʉgarãre buheburi ãhraa Goãmʉ ĩgʉ doreri. 11Goãmʉ õagʉ ĩgʉ õari buheri mera iri ñeri iirare cóãdoremi. Iri buheripʉre yʉre Goãmʉ buhedoremi. 12Eropa yʉ buhecʉ̃, Jesucristo mari Opʉ turarire ĩgʉ ogʉ itamumi. “Pablo õaro buhegʉcumi yahare,” arĩ pepiñumi Jesu yʉre. Eropigʉ yʉre beyegʉgue ta ĩgʉre itamubure apimi yʉre. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ “Õhaa,” arãa yʉhʉ ĩgʉre. 13Iribojegue yʉ Jesucristore ñero wereniguiquerecʉ̃ ta, ĩgʉ yarãre ñero iiquerecʉ̃ ta ĩgʉ yʉre beyemi. Eropigʉ ĩgʉre masinibigʉ ĩgʉ yarãre ñero iigʉ “Ñero iigʉ iica,” arĩ pepibirimʉricarabʉ. Yʉ eropa masibiricʉ̃ ĩagʉ ĩgʉ mojomoro ĩami yʉre. 14Eropigʉ Goãmʉ mari Opʉ yʉre bʉrigã mahigʉ õaro iimi yʉre. Eropigʉ Jesucristore umupeocʉ̃ iimi ĩgʉ yʉre. Eropigʉ ĩgʉre masa sãre mahicʉ̃ iimi yʉre. 15Yʉ gajirã tauro ñetariagʉ árĩribʉ. Ñerã mari árĩquerecʉ̃ ta Jesucristo mari ñerire cóãbu i yebaguere erami. Marire peamegue wabonirãre taubu erami. Iri diaye ta ãhraa. Ĩgʉ eropa árĩgʉ árĩcʉ̃ árĩpehrerã irire masiporo. 16Ñetariagʉ yʉ árĩquerecʉ̃ ta ĩgʉ yʉre mojomoro ĩami. Eropa mojomoro ĩagʉ Jesucristo guaro mariro, ĩgʉ yʉre õaro iirare masicʉ̃ iigʉ iimi. Pʉhrʉ ĩgʉre umupeomorã erã sã ĩgʉ õaro mojomoro ĩaburire erã masiboro dopa õaro iimi yʉre. Ĩgʉre eropa umupeorã árĩpehrerinʉri ʉmaroguere eropa õaro árĩniguicãrãcoma. 17Goãmʉ árĩpehrerinʉri masa tauro opʉ ãhrimi. Ĩgʉ ne sĩribeami. Mari mera ĩgʉ árĩquerecʉ̃ ta ĩgʉre ĩabeaa mari. Eropigʉ ĩgʉ dihta Goãmʉ gohra ãhrimi. Eropirã “Diaye ta õagʉ, turagʉ ãhrimi ĩgʉ,” arĩrã ĩgʉre. Ʉmʉri nʉcʉ ĩgʉre umupeorã. Eropa ta iirã. 18Timoteo yʉ magʉ iro dopa ta ãhraa mʉhʉ. Eropigʉ dohpaguere ire mʉre dorea. Jesu yarã Goãmʉ ya weremʉhtarã erã mʉre werediro dopa ta mʉre dorea. Cristo yare õaro wereniguique. Eropigʉ ñero tariqueregʉ ta ĩgʉre umupeo duhubiricãque mʉhʉ. 19Jesure eropa umupeo?-?niguicãque. Ñeri dipuwaja mariro árĩque. Eropigʉ õari dihtare iique. Yujurãyeri irire iibirã Jesu yare erã cohãma. Eropa cóãrã ĩgʉre umupeo duhucãma. 20Eropa ta iiama Himeneo, Alejandro mera. Eropigʉ “Watĩ ĩgʉ gamero erãre iiporo,” arĩgʉ eropa apicãbʉ erãre Goãmʉre erã ñero wereniguinemobiriboro dopa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\