1 TIMOTEO 3

1Jesu yarã doregʉ árĩdiagʉ õarire iidiagʉ ãhrimi ĩgʉ. Iri diaye ta ãhraa. Eropigʉ Jesu yarã doregʉre apigʉ õpa árĩgʉpʉre beyeque. 2Dipuwaja marigʉre beyeque. Eropirã gajirã ĩgʉre weresã masiya mara. Eropigʉ yujugore ta marapocʉgʉ árĩgʉre beyeque. Eropigʉ õaro pee masigʉre, gʉhyadiagʉre, masare õaro mera ĩgʉ wihire ñajaridoregʉre, gajirãre õaro buhemehregʉre beyeque mʉa. 3Eropa beyegʉ ne merebigʉre, gamequeãbigʉre, masare õaro iigʉre, game dʉyasobigʉre, niyerure gamebigʉre beyeque. 4Ĩgʉ porãre ĩgʉ marapo sãre ĩgʉre umupeori mera erã yʉhrirã árĩcʉ̃ iigʉre beyeque Jesu yarãre dorebure. 5Ĩgʉ porãre ĩgʉ marapo sãre õaro yʉhricʉ̃ iimasibigʉ árĩgʉ Goãmʉ yarã sãre õaro yʉhricʉ̃ iimasibiribocumi. 6Jesu yarã opʉ árĩbure beyegʉ ne Jesu yagʉ ñajagʉre beyebita. Ne ñajagʉre beyecʉ̃ ĩgʉ “Jesu yarãre tauro ãhraa yʉhʉ,” arĩ pepibocumi. Ĩgʉ eropa arĩ pepicʉ̃ Goãmʉ ĩgʉre dipuwaja moadorebocumi watĩre ĩgʉ iidiro dopa ta. Watĩ Goãmʉ tauro árĩdiari waja Goãmʉ ĩgʉre dipuwaja moapʉ. Eropigʉ ne Jesure umupeogʉ árĩgʉre beyebita. 7Jesu yarã doregʉre beyegʉ Jesu yarã árĩbirã “Õagʉ ãhrimi,” erã arĩgʉ dihtare beyeque erã ĩgʉre werewʉabiriborore. Õaro iigʉ ĩgʉ árĩbiricʉ̃ ĩarã gajirã ĩgʉre werewʉabocoma. Eropigʉ ĩgʉ watĩ gamero dopa ta iigʉ árĩbocumi. 8Eropirã Jesu yarãre itamurãpʉre beyerã õarã árĩrã sãre beyeque. Erã gʉhyadiaro árĩrãre, õaro diaye ta wereniguirãre, merebirãre, niyerure gamebirãre beyeque mʉhʉ. 9Eropa ta Jesucristore õaro umupeorã “Goãmʉ yare õaro diaye ta ãhraa,” arĩrã árĩrãre beyeque. 10Eropirã Jesu yarãre itamurã árĩdiarãre erã iirare ĩamʉhtaque mʉa. Mʉa eropa ĩara pʉhrʉ erãpʉ dipuwaja marirã árĩrã Jesu yarãre itamurã ñajaporo erã. 11Eropirã erã marasã nomepʉ õpa árĩporo: Pee masirã nome, ñeri quere iibirã nome, gʉhyadiarã nome árĩporo erã nome sã. Eropirã árĩpehreri õarire iiniguirã nome árĩporo erã nome. 12Eropirã Jesu yarãre itamurãre beyerã yujurãyeri nome ta marapocʉrã árĩrãre beyeque. Erã porãre gajirã erã ya wihi majarã sãre õaro ĩhadiburã árĩrãre beyeque. 13Mʉ eropa beyenirã Jesu yarãre õaro erã itamucʉ̃ gajirã erãre õaro ĩhasʉarãcoma. Eropirã õari buherire, Jesucristore erã umupeoburi sãre güiro mariro buherãcoma erã. 14Dohpaguere mʉ pohrogue wadiagʉ iiraa. Eropa wadiaqueregʉ dohpaguere wanibigʉ ipũ mera mʉre were gojabeogʉ iiaa. Jesu yarã gamenererã watope mʉa dohpa iiborore mʉre were gojabeogʉ iiaa, “Dohparagãre wabiriboca,” arĩgʉ. Jesu yarã Goãmʉ ojocarigʉ yarã ãhrima. Ĩgʉ yarã diaye árĩri buherire Goãmʉ ya buherire õaro opama. Eropa oparã irire buheniguima. 16I diaye ãhraa. Marire Goãmʉ ĩgʉ buhera mari õaro iiburi buheri ãhraa. Goãmʉ iri buherire marire masicʉ̃ iimi. Iribojegue mari masibirira mʉra õatariari buheri ãhraa. I buheri õpa ãhraa: Ĩgʉ Cristo mari dʉpʉ iro dopa ta dʉpʉcʉgʉ masa dehyoadigʉ árĩmi. Õagʉ ñeri marigʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ ĩhmudi árĩmi Espíritu Santopʉ. Anyua sã ĩgʉre ĩanirã árĩma. Eropirã gʉa ĩgʉ buhedore apinirã gaji yeba majarãre ĩgʉ yare buhebʉ. Eropirã i yebare masa bajarã ĩgʉre umupeoama. Pʉhrʉ ʉmarogue Goãmʉ aĩadi árĩmi ĩgʉre. Iri ta ãhraa õari buheri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\