1 TIMOTEO 4

1Espíritu Santo ire õaro weremi: Pehrerinʉ coregã yujurãyeri masa Jesu ya buherire cóãrãcoma. Eropirã gʉyari buheripʉre watĩ yare buherãpʉre peenʉrʉrãcoma erã. 2Iri buherire buherã gʉyaniguirã wererãcoma masare. Erã gʉyaniguirãpʉ “Gʉa tamerare dipuwaja mara,” arĩ pepirã árĩrãcoma. Erã ñero iirapʉre ne guñasome. 3Õpa arĩ buherãcoma erã: “Marapocʉbiricãque. I barire babiricãque,” arĩ buherãcoma erã. Erã eropa badorebiriquerecʉ̃ ta Goãmʉ barire ĩhacũnugudi árĩmi mari baburire apigʉ. Mari Cristore umupeorã árĩcʉ̃ õari buherire mari masirã árĩcʉ̃, mari ya árĩburire õarire iri barire apipʉ ĩgʉ. Iri barire oparã ĩgʉre “Õhaa,” mari arĩcʉ̃ gahmemi ĩgʉ. 4Árĩpehreri Goãmʉ ĩgʉ ĩhacũnugura õari ãhraa. Eropirã ĩgʉ ĩhacũnugurare barire aĩrã. Goãmʉre “Õhaa,” arĩrã, “Irire basome,” arĩbiricãro gahmea. Iri barire basʉaro gahmea marire. Eropirã “Irire babiricãque,” gajirã erã arĩcʉ̃ peebiricãque erãre. 5Ĩgʉ ĩhacũnugura iri õari árĩcʉ̃ weretuhapʉ Goãmʉ. Eropirã ĩgʉre “Õhaa,” mari arĩra pʉhrʉ “Iri bari õari bari ãhraa,” arĩ baro gahmea marire. 6I yʉ wererare diaye majare Jesu yarãre buhegʉ Jesucristo pohro majagʉ õagʉ ãhraa mʉhʉ. Eropa buhegʉ õari buherire peenʉrʉgʉ árĩgʉca. Õaro mʉ peerare peenʉrʉ masipehogʉ árĩgʉca mʉhʉ. 7Eropigʉ eropa erã arĩ bocarare, Goãmʉ ya maja árĩbirirare peebiricãque. Eropigʉ Goãmʉ gameri dihtare iiniguicãgʉ árĩque mʉhʉ. 8Mʉ mohmepocʉ̃ õañaria. Mʉ mohmepodiro tauro Goãmʉ gamerire mʉ iipocʉ̃ õataria mʉre. Goãmʉ gamerire iipogʉ dohpaguere õaro ãhraa mʉhʉ. Eropigʉ mʉ sĩrira pʉhrʉgue sãre masa mʉriagʉ õaro árĩgʉca mʉhʉ. Eropigʉ Goãmʉ gamerire iiniguicãque. 9Iri diaye ta ãhraa. Árĩpehrerã irire yʉ arĩrare masirã, “Diaye ta ãhraa,” arĩro gahmea erãre. 10Eropigʉ árĩpehrerã yʉ arĩrare masirã “Diaye ta ãhraa,” erã arĩburire Goãmʉ gahmemi. Eropirã erã eropa iiburire mari turaro mohmea. Eropirã ñero taria mari gajirã marire ñero erã iicʉ̃. Goãmʉ ojocarigʉ árĩpehrerãre peamegue wabonirãre taugʉ ãhrimi. Ĩgʉre umupeorã tamerare ĩgʉ taumi. Goãmʉ marire õaro iiburire masirã ĩgʉre mucubirirã iiaa. Eropa mucubirirã Goãmʉ gameripʉre masa iiburire bʉrigã buhe mohmea mari. 11Iri árĩpehreri yʉ arĩrare doreque Jesu yarãre. Eropigʉ irire buheque mʉhʉ. 12Mamʉ mʉ árĩcʉ̃ ĩarã gajirã Jesu yarã mʉre peediabiribocoma. Erã mʉre peeboro dopa õpa ii ĩhmuque erãre: Masare mahique. Eropigʉ Jesure umupeoturaniguicãque. Eropa árĩgʉ dipuwaja marigʉ árĩque. Mamʉ árĩqueregʉ ta mʉ irire iicʉ̃ ĩarã mʉre peerãcoma erã. Eropirã mʉ wereniguirire peerã, mʉ iirare ĩarã mʉre ĩhacũrãcoma. 13Eropigʉ mʉ pohrogue yʉ ejaboro core õpa ii õaro mohmeyuque. Jesu yarã gamenererãre Goãmʉ yare gojarapũre buhe ĩhmuque erãre. Eropigʉ erãre irire buhetuha werenemoque daja. Eropigʉ erãre õaro masinemocʉ̃ iique. 14Ero core Jesu yarã oparã Goãmʉ dorecʉ̃ erãpʉ mʉ weca erã mojotorire duhpeoma. Erã mʉre eropa duhpeocʉ̃ Goãmʉ ĩgʉ turarire odi árĩmi mʉre. Eropigʉ Goãmʉ ya árĩburire mʉ mohmemasiburire apidigʉ árĩmi mʉre Goãmʉ. Ĩgʉ mʉre eropa mohmemasiburire apirare cãdijibita. 15Yʉ eropa wererare guña eropa iiniguicãque mʉhʉ. Mʉ eropiira pʉhrʉ õarire mʉ iinemocʉ̃ árĩpehrerã ĩarãcoma. 16Mʉpʉ õaro iique. Eropigʉ õaro buheque mʉhʉ gajiropa buheri arĩgʉ. Mʉhʉ eropiigʉ ĩgʉ taudigʉ árĩgʉ Goãmʉ mera árĩniguicãgʉca. Eropirã mʉre peenirã sã ĩgʉ taunirã árĩrã Goãmʉ pohro árĩrãcoma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\