1 TIMOTEO 5

1Ne bʉgʉre turibiricãque. Mʉ pagʉre mʉ õaro iidiro dopa ta, bʉgʉ sãre õaro mera wereque. Eropigʉ mʉ pagʉ porãre mʉ õaro iidiro dopa ta, mamarã sãre õaro umupeori mera erãre wereque. 2Eropigʉ mʉ pagore mʉ õaro iidiro dopa ta mʉrã nome sãre õaro umupeori mera wereque. Eropigʉ mʉ pagʉ porã nomere mʉ õaro iidiro dopa ta, nóme sãre ñero ʉaribejaro mariro õaro umupeori mera wereque erãre. 3Eropigʉ wapeweyarã nomere diaye ta mojomorocʉrã nomere umupeori mera itamuque erã nome sãre. 4Wapeweyo porãcʉgo igo árĩcʉ̃ pãramerãcʉgo igo árĩcʉ̃ sãre, erãpʉ igore itamuporo erã masura waja. Eropa itamurã Goãmʉ masare erã acawererãre ĩgʉ itamudorediro dopa ta iirã iima erã. Erã eropiicʉ̃ ĩagʉ õaro Goãmʉ mucubirimi. 5Mojomorocʉgo wapeweyo acawererã moogo árĩgo, Goãmʉ igore itamuburire cohremo igoa. Eropigo ñamiri nʉcʉ, ʉmʉri nʉcʉ igo Goãmʉre eropa serẽniguicãmo. 6Gajigopʉ wapeweyo árĩgo eropa iimaacãgo árĩgo ojocarigo árĩquerego igo sĩporã dederebo sĩridigo iro dopa ta iimo. 7Eropigʉ i árĩpehreri yʉ werera wapeweyo itamuburire Jesu yarãre iidoreque mʉhʉ. Õpa wereque erãre õari dihtare erã iiburire gajirã erãre werewʉabiriburire. 8Eropigʉ yujugʉ ĩgʉ acawererãre ĩhadibubigʉ, ĩgʉ porã erã pago sãre õaro ĩhadibubigʉ “Jesu yagʉ ãhraa,” arĩmasibeami. Goãmʉ dorediro dopa iibeami. Eropigʉ Goãmʉ ya buherire yʉhribigʉ ãhrimi. Jesure gamebirã tauro ñetariagʉ ãhrimi ĩgʉpʉ. 9Wapeweyarã nome mʉa itamumorã árĩcʉ̃ erã waĩre gojaturãca. Mʉa eropa gojaturã õpa árĩrãre erã waĩre gojatuque. Sesenta bojori ejabigo igo waĩre gojatubiricãque. Eropirã wapeweyo yujugʉ ta marapʉcʉdigore gojatuque. 10“Igo õarire iigo ãhrimo,” masa erã arĩgore gojatuque. Eropirã igo porãre õaro masugo árĩdigore gojatuque. Eropirã igo ya wihire gajirãre õaro mera ñajaridoregore gojatuque. Eropirã pohro majago iro dopa Jesu yarãre itamugore ñero tarirãre itamugore, árĩpehrerãre mojomoro ĩagore, õari dihtare iidiagore gojatuque. Eropa árĩrãre ĩagʉ iripũ ta erã waĩre gojatuque mʉa erã mʉa itamumorã árĩborore. 11Wapeweyarã nóme, nómeñari erã árĩcʉ̃ erã waĩre gojatubiricãque erã Jesu yarãre itamumorãre. Pʉhrʉ erã waĩre mʉa gojatura pʉhrʉ erã gamero iidiarã Cristo yare duhu, dipaturi mojoto diribocoma. 12Eropirã erã mojoto dirirã Cristore “Mʉ yarãre itamugora,” erã arĩdirore iibiribocoma. Erã eropa iibirira dipuwaja dipuwajacʉrãcoma. 13Erã nómeñari eropa itamurã árĩrã tericʉrã nome wahama. Eropirã wirigue ñajacurirã ñeri querere werenigui curima. Erã weredorebirirare werema erã nome. 14Eropirã erã Jesu yarãre itamumorã ñajabiricãporo. Eropigʉ erã õpa iicʉ̃ gahmea yʉhʉ: Wapeweyarã nome, nómeñari árĩrã mojoto diriporo daja. Eropirã erã porãcʉporo. Eropirã erã ya wihi majare õaro ĩhadibuporo. Erã nome wapeweyarã nome eropa ta iicʉ̃ marire Jesu yarãre ĩhaturirã “Ñerire iirã iima,” arĩmasibeama marire. 15Dohpague tamerare yujurãyeri nome wapeweyarã nome Cristo yare duhu watĩ gameripʉre iinʉgatuhama. Eropigʉ õpa werea mʉre. 16Jesu yarã erã acawerego wapeweyo igo árĩcʉ̃ erã igo acawererãpʉ igore itamuporo. Gajirã Jesu yarãpʉre igore itamudorebiricãporo. Eropirã erã Jesu yarã igore acawererã opagore itamubirã, gajirã nome wapeweyarã nomepʉre itamumasima. 17Jesu yarã oparãre erã mohmerire erã õaro iicʉ̃ ĩarã umupeoque erãre. Eropirã õaro wajayeque. Yujurãyeri mʉa mera majarã Goãmʉ yare wererã mʉare buherã sã ãhrima. Erã tamerare tauro umupeo wajayeque. 18Goãmʉ yare erã gojarapũgue mohmegʉre mʉa wajayeborore õpa werea: “Wecʉ trigo yerire cʉhratĩacʉ̃ ĩgʉ disirore cãhmotabiricãque. Ĩgʉ gamero baporo,” arĩ gojañorã. Eropiro gajipũ õpa arãa: “Mohmegʉre ĩgʉ mohmeri wajare oro gahmea,” arãa Goãmʉ yare erã gojarapũgue. Goãmʉ ya gojarapũ eropa arĩcʉ̃ peerã oparãre õaro umupeoque mʉa. Eropirã õaro wajayeque erãre. 19Jesu yarã mera majagʉ opʉre yujugʉ ta ĩgʉre weresãcʉ̃ peebiricãque. “Opʉ ĩgʉ õpa ñeri iirare ĩabʉ,” perã o ʉrerã arĩ weresãra pʉhrʉ peeque. 20Eropa peerã ĩgʉ ñero iira árĩcʉ̃ ĩatuhaja Jesu yarã gamenererogue turique ĩgʉre, gajirã ĩgʉre ĩha masi güiporo arĩrã. 21Eropigʉ Goãmʉ Jesucristo ĩgʉ beyerã anyua erã ĩhabeoro ire dorea mʉre. Dohpague yʉ mʉre dorerare iipehoque. Eropa iigʉ gajigʉre gajiropa, gajigʉ sãre gajiropa iibiricãque. Yujuropa ta iique árĩpehrerãre Jesu yarãre. 22Gajirãre Goãmʉ mohmerire mʉ beyemorãre erã weca mʉ mojotorire duhpeoboro core õaro ĩaque mʉhʉ ĩha masiri mera yojaro mariro. Ñerire iirã árĩbocoma. Eropigʉ mʉ erãre beyera pʉhrʉ erã ñerire iicʉ̃ erã ñeri iira dipuwaja opagʉca mʉ sã. Eropigʉ erãre beyeboro core erã árĩricʉrire õaro masique. Eropigʉ árĩpehreri ñeri mariro árĩque mʉhʉ. 23Bajasuburi paru pũrisũgʉ ãhraa mʉhʉ. Eropigʉ dohpaguere deco dihtare ihrigʉ árĩgʉ, merogã vino sãre ihrique mʉhʉ ococʉgʉ. 24Yujurãyeri erã ñerire iicʉ̃ mari ĩhaa. Eropirã Goãmʉ erãre dipuwaja moaborore masia mari. Gajirãpʉre erã ñeri iirare mari ĩha masibeaa. Pʉhrʉ erã ñeri iirare masirãca Goãmʉ dipuwaja moarinʉ árĩcʉ̃. 25Eropa ta yujurãyeri õarire erã iirare masia mari. Gajirã erã õarire erã iirare dohpaguere masibiriquererã ta pʉhrʉ masirãca mari. Mari ĩabirirare árĩpehrerã erã iirare pʉhrʉ iri dehyoacʉ̃ ĩarãca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\