1 TIMOTEO 6

1Pohro majarã Jesu yarãpʉ erã oparãre õaro umupeoporo. Erã eropa umupeocʉ̃ ĩarã gajirã Goãmʉre mari arĩ buheri sãre ñero werewʉamasibeama. 2Erã oparã Jesu yarã árĩcʉ̃ ĩarã erã pohro majarãpʉ gʉa oparã sã Jesu yarã ta ãhrima. Eropirã “Erãre umupeobiricʉ̃ õaroca,” arĩbocoma. Eropa iibiricãro gahmea. Erã oparã Jesu yarã árĩrã erã mahirã yujugʉ porã iro dopa ãhrima. Eropirã erã tamerare turaro itamuporo. 3I yʉ wererare buheque. Eropigʉ ire doreque. Gajiropa árĩrire gʉyarire buherã mari Opʉ Jesucristo ya buherire umupeobeama. Erã Goãmʉre umupeori buherire gamebirã õpa iirã ãhrima. 4“Masipehogʉ ãhraa,” arĩquererã ta diaye majare ne masibeama. Eropirã pee masibirã iro dopa ta turaro game dʉyasodiama erã. Eropirã Goãmʉ yare arĩmaacãa dʉyasorã ãhrima. Eropa dʉyasorã, game ĩhaturirã wahama. Eropirã gajirãre ñero quere moamasibiriquererã masare ñero arĩ pepima erã. 5Eropirã erã ñeri dihtare pepiniguirã, diaye árĩrire ne masibirã eropa dʉyasoniguicãma. Eropirã “Goãmʉ yare buherã niyerure wajatarãca,” arĩ pepirima. Erã eropa árĩrãre wapicʉbiricãro gahmea. 6Mari ya mari opari mera mucubirirã Goãmʉre umupeorã diaye ta wajatarã ta iiaa. 7I yebaguere masa dehyoarã ne gajinore aĩgãribiribʉ mari. Eropirã mari sĩrirã warã ne gajinore aĩgãmasibeaa mari daja. Eropirã mʉa opari mera dihta mucubirique. 8Eropirã mari barire, mari suhri sãre oparã, gajire gamenemobiricãrã. Iri nʉcʉ mera ta mucubiricãrã mari. 9Niyerure gamerã doberi wʉaro oparã árĩdiarã watĩ ñerire ĩgʉ iidorerire árĩpehreri ñerire iirã árĩbocoma. Eropirã erã bajasuburi pee masibirã iro dopa ta gajinore gametarirã, ñeri ʉaribejari duhubirã, erã basi ta ñero tarima. Eropa dedererã wacãrã iima. 10Niyerure gametarirã árĩpehreri ñerire iinʉgama masa. Yujurãyeri niyerure gametarirã, Jesure umupeo duhura pʉhrʉ bajasuburi erã ñero iira waja turaro bʉjawerema erã. Eropirã mari opariñepẽ ta mucubiriro gahmea marire. 11Mʉ tamera Goãmʉ yagʉ ta ãhraa. Eropigʉ i ñerire iibiricãro gahmea. Eropigʉ õaripʉre gameque. Goãmʉ yare iique. Eropa iigʉ Jesure “Diaye iigʉ ãhrimi,” arĩ umupeoque. Eropigʉ gajirãre mahique. Ñero tariqueregʉ ta bocatĩuque. Nijiyajagʉ árĩque masa mera. Eropigʉ gajirãre tarinʉgadiagʉ árĩbiricãque. 12Ĩgʉ mera árĩpehrerinʉri mʉ õaro árĩniguicãburire Goãmʉ beyemi mʉre. Eropigʉ Jesucristore mʉ umupeorire bajarã masare õaro werebʉ mʉhʉ. Eropigʉ ñero tariqueregʉ ta ĩgʉre umupeo ĩgʉ yare duhubita ʉmarogue ĩgʉ mera eropa mʉ árĩniguicãboro dopa. 13Goãmʉ árĩpehrerãre árĩpehrerire árĩcʉ̃ iigʉ ãhrimi. Jesucristopʉ Poncio Pilatore Goãmʉ yare õaro werepʉ. Eropigʉ Goãmʉ Jesucristo sã erã ĩhabeoro ire mʉre iidoregʉra: 14Mʉre Goãmʉ ĩgʉ dorerare iipehocãque. Jesucristo ĩgʉ dujariboro core ñeri mariro, dipuwaja mariro ĩgʉ dorero dopa ta iiniguicãque. 15Ĩgʉ queoranʉ árĩcʉ̃ Goãmʉ Cristore dujaricʉ̃ iigʉcumi. Goãmʉpʉ õagʉ ĩgʉ dihta masare doregʉ ãhrimi. Eropigʉ árĩpehrerã gajirã oparã erã tauro opʉ árĩgʉ ãhrimi. 16Eropigʉ ĩgʉ dihta ne sĩribigʉ ãhrimi. Ĩgʉ gosesiriri mera árĩgʉ ãhrimi. Eropirã masa ĩgʉ gosesirirogue ejamasibeama. Eropigʉ masa erã ne ĩabigʉ ãhrimi. Eropirã dohpague sãre ĩgʉre ĩabeama. Ĩgʉ eropa árĩgʉre umupeorã. Eropirã árĩpehrerinʉri “Turagʉ ãhrimi ĩgʉ,” arĩrã ĩgʉre. Eropa ta iirã. 17Eropigʉ i yeba majarãre doberi oparãre õpa arĩ doreque mʉhʉ: “Gajirãre tarinʉgaa yʉhʉ,” ne arĩ pepibiricãporo. Erã doberi erã opari pehrea waroca. Eropirã “Yʉhʉ wʉaro opari mera õaro árĩgʉca,” arĩ pepibiricãporo. “Goãmʉ yapʉ mera õaro árĩgʉca,” arĩ pepiporo. Árĩpehreri diaye ta mari gameripʉre ogʉ ãhrimi ĩgʉ Goãmʉ. Ĩgʉpʉre umupeoturaporo erã doberi oparã. 18Eropirã erã õaripʉre iiporo õarire erã iirã árĩboro dopa. Eropirã erã oparire mojomorocʉrãre orã árĩporo. 19Erã eropiicʉ̃ ʉmʉsigue Goãmʉ pohrogue erã ya árĩroca. Erogue árĩcʉ̃ iri ne pehresome. Eropirã erogue õaro árĩniguicãrãcoma erã. 20Mahgʉ, mʉre Goãmʉ ĩgʉ apirare ĩgʉ buhedorerare duhubita. Yujurãyeri masa Goãmʉre gamebirã iro dopa ta gʉyarire, pee masibirã ya buherire wereniguima. Eropa wereniguirã “Õaro masirã buheri ãhraa,” arĩrima erã. Eropa erã wereniguirire peenʉrʉbiricãque. 21Gajirã yujurãyeri erã wereniguirire peenʉrʉrã Cristo ya buheripʉre cóãcãma. Goãmʉ ĩgʉ mahiri mera mʉre turaro õadorea. Eropa ta árĩniguicãporo. Iripẽta ãhraa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\