2 Corintios 2

1Wabigʉ õpa arĩ pepibʉ: “Dipaturi erãre bʉjawerecʉ̃ iidiabeaa. Eropigʉ dohpaguere wabeaa,” arĩ pepibʉ. 2Mʉare bʉjawerecʉ̃ iidiabeaa. Mʉa bʉjawerecʉ̃ ĩagʉ yʉpʉ mucubiribiriboya. Eropirã yʉre mucubiricʉ̃ iimorã árĩbiriboya mʉa sã. 3Eropigʉ mʉa pohrogue wabiribʉ. Wabigʉ mʉa árĩricʉrire amuboro dopa mʉare gojabeobʉ. Mʉa yʉre mucubiricʉ̃ iibonirã árĩquererã ta yʉre bʉjawerecʉ̃ iiboya mʉa mʉa pohrogue yʉ wacʉ̃. Mʉa mera yʉ mucubiricʉ̃ mʉa sã yʉ mera mucubirirãca. Irire masia yʉhʉ. Eropigʉ mʉa mera bʉjawerediabigʉ “Wabeaa,” arĩ, carta gojabeobʉ. 4Eropigʉ mʉare gojagʉ wʉaro pepigʉ ñero sĩporãcʉgʉ, turaro co deco wiriri mera mʉare gojabeobʉ. Eropa gojagʉ mʉare bʉjawerecʉ̃ iidiabiribʉ. Mʉare yʉ bʉrigã mahirare mʉare masicʉ̃ iidiagʉ mʉare eropa gojabeobʉ. 5Mʉa mera majagʉ ĩgʉ ñero iira mera yʉre bʉjawerecʉ̃ iimi ĩgʉ. Mʉare ĩgʉ turaro bʉjawerecʉ̃ iidiro dopa ta yʉ sãre wʉaro bʉjawerecʉ̃ iimi ĩgʉ. Ĩgʉ marire eropa bʉrigã bʉjawerequerecʉ̃ ta wʉatariaro dipuwaja moadorebeaa dohpaguere. 6Bajarã mʉa mera majarã ĩgʉ ñero iira dipuwaja moatuhañorã. Iripẽta dipuwaja moa duhuro gahmea ĩgʉre. 7Ĩgʉre mʉa dipuwaja moaniguicʉ̃ bʉrigã bʉjawerebocumi ĩgʉ. Eropigʉ Cristo yare duhubocumi. Eropirã ĩgʉ ñero iirare cãdijique mʉa. Ĩgʉre itamuque ĩgʉ õaro sĩporãcʉboro dopa. 8Eropirã ĩgʉre õaro iique mʉa ĩgʉre mʉa mahirare ĩgʉ masiboro dopa. Mʉa eropa iicʉ̃ bʉrigã gahmea yʉhʉ. 9Ero core mʉare gojabeogʉ “¿Diaye ta yʉre yʉhrirãcuri?” arĩ pepigʉ gojabeobʉ mʉare. Yʉre mʉa yʉhricʉ̃ ĩadiagʉ gojabeobʉ. 10Dohpaguere ĩgʉ ñero iirare mʉa cãdijicʉ̃ ĩagʉ yʉ sã ĩgʉ ñerire cãdijigʉra. Yʉre ñero iibirimi ĩgʉ. Mʉapʉre ñero iidi árĩmi. Ĩgʉ eropa iidigʉ árĩquerecʉ̃ ta ĩgʉ ñero iirare cãdijia yʉ sã. Mʉare õaro itamudiagʉ Cristo ĩgʉ ĩhabeoro ĩgʉ ñero iirare cãdijia. Irire cãdijia Satana marire ĩgʉ tarinʉgabiriboro dopa. Ĩgʉ mari ñerire iicʉ̃ gahmemi. Irire õaro masia. Eropirã Jesu yarã erã ñeri iirare guñaniguibeaa mari Satana yapʉre iiri arĩrã. 12Eropigʉ Troa waĩcʉri macague Cristo yare buhegʉ ejaribʉ. Erogue yʉ ejacʉ̃ bajarã masa õari buherire peediarã árĩma. Mari Opʉ ĩgʉ itamuri mera ĩgʉ yare yʉ buherire peerã bajarã masa árĩma. 13Eropa árĩquerecʉ̃ ta mari acaweregʉ Titore bocatĩribirinijagʉ wʉaro bʉjawere pepigʉ erore árĩmasibiribʉ, Eropigʉ ero majarãre goeriseretuhagʉ Macedonia yebague waha wabʉ ĩgʉre amagʉ. 14Goãmʉre mucubiriri mera “Õhaa,” arãa. Goãmʉ ñerire árĩpehrerire tarinʉgagʉ ãhrimi. Cristo yarã mari árĩcʉ̃ ĩagʉ marire tarinʉgacʉ̃ iimi. Poresudiro poresu sehyaboro dopa ta ãhraa mari. Poresu sehyaro dopa ta Goãmʉ dorero mera árĩpehreroguere Cristore masicʉ̃ iiaa mari. Eropa ĩgʉre masirã erã õaro pepima. 15Cristo yarã árĩrã masare Cristore guñacʉ̃ iiaa mari. Mari eropiicʉ̃ ĩha Goãmʉ mucubirimi. Masare Cristore guñacʉ̃ iicʉ̃ erã ĩgʉ árĩrire masima. Goãmʉ ĩgʉ taumorã Cristo árĩrire masima. Gajirã erã peamegue wamorã sã Cristo árĩrire masima mari mera. 16Cristo árĩrire masirã erã peamegue wamorãpʉ peamegue erã waborore masima erã. Goãmʉ ĩgʉ taumorãpʉ árĩpehrerinʉri ĩgʉ mera erã árĩburire masima. Eropirã ire Cristo yare mari mari gamero mera buhe ojogorocʉmasibeaa. Goãmʉ ĩgʉ itamuri mera ta mari ĩgʉ yare buhe ojogorocʉmasia. 17Bajarã gajirã Goãmʉ yare buhemaacãma niyerure wajatadiarã. Gʉapʉ erã iro dopa ta iibeaa. Gʉyaro mariro Cristo ĩgʉ turari mera ĩgʉ yare buhea gʉa. Goãmʉ gʉare ĩgʉ obeorã árĩrã ĩgʉ ĩhurore õaro buhea gʉa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\