2 Corintios 3

1¿Dipaturi gʉa árĩricʉrire mʉare wererã iiri gʉa mʉa pepicʉ̃? Gajirã mʉare erã buheboro core erã buheri queoro árĩrire masidiarã erã gojarapũre serẽmʉhtabʉ mʉa erãre. ¿Gʉare masituhaquererã ta iripũnore serẽri mʉa gʉare? ¿O gajirã pohrogue gʉa buherã warã iripũnore gʉare aĩgãro gahmeri mʉa pepicʉ̃re? 2Iripũnore gamebeaa gʉa. Mʉapʉre õari gohrotonirãre árĩpehrerã gajirã ĩarã mʉare gʉa õaro buherare masirãcoma. Mʉare gʉa buhecʉ̃ Cristore umupeorã ĩgʉ yarã árĩnʉgabʉ mʉa. 3Cristo yarã mʉa árĩcʉ̃ ĩarã masa mʉare Goãmʉ ya buheri gohrare gʉa queoro buherare masituhama. Mʉare buherã Goãmʉ yagʉ Espíritu Santo ĩgʉ itamuri mera buheabʉ. Ĩgʉ Goãmʉ ojocarigʉ gohra ãhrimi. Gʉa eropa buhecʉ̃ peerã Cristore õaro gahmeabʉ mʉa. Eropa gamerã mʉa árĩcʉ̃ gajirã mʉare ĩarã Cristo yarã mʉa árĩrire õaro masima. Eropa masirã mʉare Goãmʉ ya buheri gohrare gʉa queoro buherare masima masa. 4Eropa wacʉ̃ masia gʉa Goãmʉre guñaturari mera. Cristo ĩgʉ itamuri mera eropa guñaturaniguia mari. 5“Gʉa gamero i mohmerire iiaa gʉa,” arĩmasibeaa. Goãmʉ ĩgʉ itamuri mera ire iiaa gʉa. Eropigʉ dohpaguere ĩgʉ wererire õari buherire Goãmʉpʉ õaro gʉare buhemasicʉ̃ iimi. Eropa buherã iribojegue ĩgʉ doreri Moisere ĩgʉ apira dorerire buhebeaa. Espíritu Santo mera mari Goãmʉ mera õaro árĩburipʉre buhea gʉa. Ĩgʉ dorerare mari gamero mera ne bocatĩubeaa. Eropa mari bocatĩubirira dipuwaja peamegue waboya mari. Espíritu Santopʉ mari Goãmʉ mera árĩpehrerinʉri õaro árĩniguicʉ̃ iimi. Õari buheri buhecʉ̃ peeñanirãre õaro árĩniguicʉ̃ iimi. 7Goãmʉ ĩgʉ dorerire ʉtãmijirigue gojanijagʉ Moisere apiñumi. Ĩgʉ eropa apira pʉhrʉ ĩgʉ árĩro gosesiriri dehyoamʉriyoro Moisere “Goãmʉ ĩgʉ apira õari ãhraa,” arĩro dopa. Eropiro Moise diapo bʉrigã gosesiriyoro. Cuimiju árĩyoro. Pʉhrʉ ĩgʉ gosesiriri pehrerisubu ĩgʉ árĩquerecʉ̃ ta masa ĩgʉre ne ĩamehtumasibiriñuma. Iri dorerire ĩgʉ apira pʉhrʉ iri dorerire iibirã masa dipuwajacʉrã peamegue wamorã wañuma. Eropiro iri doreri masare peamegue wadorequerero ta, Goãmʉ ĩgʉ árĩro gosesiriri mera árĩnʉgayoro. 8Iri doreri tauro õari buheripʉ “Jesucristo masare taumi,” arĩ buheri õataria. Iri buherire gajirãre mari buhecʉ̃ erã õaro peecʉ̃ Goãmʉ ta erã mera árĩgʉcumi ĩgʉ Espíritu Santo mera. Eropiro iribojegue maja doreri tauro Cristo ya buheripʉ õataria. 9Goãmʉ Moisere apira doreri iribojegue, maja masare peamegue wadoreyoro. Eropa dorequerero Goãmʉ ĩgʉ gosesiriri mera árĩnʉgayoro. Iri tauro õari buheripʉ Goãmʉ ĩgʉ turari mera ãhraa. Iri buheri mera õarã wahama masa Goãmʉ ĩgʉ ĩacʉ̃. 10Iribojegue Goãmʉ ĩgʉ doreripʉ turari árĩquerero dohpaguere bu gohra ta ãhraa. Õari buheripʉ iri tauro turatariari ãhraa. Iri buheri mera ʉmaroguere mari wamasia. 11Iribojegue Goãmʉ ĩgʉ doreri Moisere ĩgʉ apira doreri Goãmʉ gosesiriri mera árĩnʉgaquerero ta pehreburi árĩyoro. Õari buheripʉ “Jesu marire taugʉcumi,” arĩ buheripʉ árĩniguicãroca. Eropiro “Iri doreri tauro õari buheripʉ õataria,” arĩ masia mari. 12Irire eropa masirã, güiro mariro õari buherire õaro werepehocãa gʉa. 13Moise gʉa iro dopa árĩbiriñumi. Ĩgʉre Goãmʉ ĩgʉ gosesiriri pehrerore yʉ acawererã masiri arĩgʉ dopa ĩgʉ diapore suhri gasiro mera cãhmotacãñumi Moise. 14Moise ĩgʉ diapore ĩgʉ cãhmotacʉ̃ Goãmʉ gosesiririre ĩgʉ õarire erã ñecʉ sʉmarã ĩhamasibiridiro dopa ta erã dohpaguere õari buherire õaro masibeama. Goãmʉ wererire iribojegue erã gojarapũrire erã buherã ne masibeama erã Israe masapʉ. Cristore gamebirã masisome erã. Ĩgʉre umupeorã tamera ĩgʉ yare masirãcoma. 15Dohpague sãre Israe masa Goãmʉ dorerire Moisere ĩgʉ apirare buhequererã, erãre cãhmotaro dopa ta ne masibeama erã. 16Erã mari Opʉre Jesucristore erã gamecʉ̃ ĩgʉ ta erãre masicʉ̃ iimi. Iri cãhmotariñere aĩro dopa ta mari Opʉ marire ĩgʉ yare õaro masicʉ̃ iimi. 17“Mari Opʉ,” arĩrã Espíritu Santore arĩrã iiaa. Mari Opʉ ĩgʉ Espíritu Santo mari mera ĩgʉ árĩcʉ̃ ĩgʉ yarã ãhraa. Eropa árĩrã “Iribojegue maja dorerire iiro gahmea Goãmʉ yarã árĩmorã,” arĩbeaa mari. 18Eropirã Jesu yarã árĩrã, Jesucristo ĩgʉ õarire ĩhmurã iiaa mari. Eropigʉ mari Opʉ Espíritu Santo marire gohrotocʉ̃ iimi. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ Cristo õagʉ árĩdiro dopa ta õarã warã iiaa mari sã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\