2 Corintios 4

1Goãmʉ gʉare mojomoro ĩagʉ, õari buherire weremorãre apimi gʉare. Ĩgʉ eropa apicʉ̃ masirã ĩgʉ yare buherã duhudiabeaa. 2Masa ĩabiro ñerire iicoreri gʉhyasĩuri ãhraa. Irire gʉapʉ ne iibeaa. Ĩgʉ yare buherã gʉyarire buhebiribʉ. Eropirã gʉa Goãmʉ yare ne gohrotobeaa. Eropa iibirã õari buherire õaro diaye buhea gʉa Goãmʉ ĩgʉ ĩhuro árĩrã. Gʉa eropa árĩricʉrire árĩpehrerã õaro masima gʉare ĩarã gohra. 3Gʉa iri buherire õari buherire werea. Gʉa irire buhequerecʉ̃ ta gajirã masibeama. Eropa masibirãpʉ peamegue wamorã ãhrima. 4Satana ñegʉ i yeba majarã opʉ erãre Goãmʉ yare masibiricʉ̃ iimi. Cuiri ĩhajabirã erã ĩhajabiro dopa ta masibirã wacʉ̃ iimi erãre. Õari buherire Cristo ĩgʉ turarire erã masibirã wacʉ̃ iimi ĩgʉ erãre. Cristo Goãmʉ ĩgʉ árĩricʉrire opami. Ĩgʉ Cristo Goãmʉ gohra ta ãhrimi. 5Gʉa buherã “Gʉapʉre umupeoque,” arĩ buhebeaa. Õpa arĩ buhea gʉa: “Jesucristopʉ ãhrimi mari Opʉ,” arĩ buhea gʉa. Gʉapʉ Jesure yʉhrirã ãhraa. Eropirã mʉare itamurã ãhraa gʉa. 6Negohraguere õpa arĩ dorepʉ Goãmʉ i ʉmʉ naitĩaro árĩcʉ̃: “Boyoro árĩque,” ĩgʉ arĩcʉ̃ boyoa wayoro. Eropigʉ dohpaguere ĩgʉ ta iri turari mera marire masicʉ̃ iimi boyoro árĩro dopa. Eropa marire masicʉ̃ iigʉ ĩgʉ õaro árĩricʉrire marire masicʉ̃ iimi. Jesucristore masirã ĩgʉ Pagʉ ĩgʉ õaro árĩricʉrire masia mari. 7Eropa masirã árĩrã, Goãmʉ ĩgʉ turarire gajirãre masicʉ̃ iiaa. Eropa iirã árĩquererã ta turabirã ãhraa gʉapʉ. Mátasoro mata wahrirasoro iro dopa ta gʉa sã turabirã ãhraa. Gʉa eropa turabirã árĩquererã ta gʉa masare Goãmʉ yare werecʉ̃ ĩarã, gʉa gamero mera iimasibirirare ĩarã õpa arĩ masirãcoma erã. “Goãmʉ turari mera eropa arĩ wereniguima marire,” arĩrãcoma masa. Eropirã Goãmʉpʉre umupeorãcoma. 8Árĩpehrerã gajirã gʉare ñero iiquererã ta Goãmʉ gʉare taucʉ̃ erã gʉare tarinʉgabeama. Eropirã gʉa gariborequererã ta ne Goãmʉ yare buhe duhudiabeaa. 9Gʉare erã ñero iiniguiquerecʉ̃ ta Goãmʉ gʉare eropa itamuniguicãmi. Gʉare erã pamehpiquerecʉ̃ ta ĩgʉ itamuri mera sĩribeaa gʉa. 10Erã wejẽsũmorã árĩcãrã tiiaa gʉa Cristo i yebaguere ñero ĩgʉ taridiro dopa ta. Erã wejẽsũmorã árĩquererã eropa árĩniguirã tiiaa gʉa sã Cristo ĩgʉ ojocaririre ĩhmumorã. 11Eropirã ʉmʉri nʉcʉ gajirã gʉare wejẽmaja gʉhya ãhrima Cristo yarã gʉa árĩri dipuwaja. Õpa ta ñero tariquererã árĩniguia gʉa Cristo ĩgʉ ojocaririre ĩhmumorã. 12Eropirã mʉare gʉa buheri dipuwaja gʉare gajirã wejẽmaja gʉhya ãhrima. Gʉa buherire mʉa peenirãpʉ ʉmʉri nʉcʉ Goãmʉ mera árĩmorã ãhraa. 13Goãmʉ yare erã gojarapũ õpa ãhraa: “Goãmʉre umupeobʉ. Eropigʉ ĩgʉ yare werebʉ,” arĩ gojañumi iribojegue majagʉ. Gʉa sã yujuropa ta ãhraa. Goãmʉre umupeorã ĩgʉ yare werea. 14I sãre õaro masirã ĩgʉ yare werea gʉa. Cristo ĩgʉ sĩrira pʉhrʉ Goãmʉ ĩgʉre masudi árĩmi. Eropigʉ Cristo yarã mari árĩcʉ̃ ĩagʉ ĩgʉ mari sãre masugʉcumi. Ĩgʉ eropa masura pʉhrʉ ĩgʉ pohrogue aĩgãgʉcumi marire. 15Eropirã mʉare itamudiarã ñero taria gʉa. Eropirã Cristo yarã mʉa bajarã warã, bajarã mʉa Goãmʉre mucubiriri mera umupeorãca. Ĩgʉre “Õhaa,” arĩrãca. 16Mʉa eropa umupeocʉ̃ ĩarã, gʉa ñero tariquererã ta bʉjawerebeaa. Eropirã Cristo yare were duhubeaa. Gʉa dʉpʉ ʉmʉri nʉcʉ turabiri wahgãro iiaa. Eropa turabiri wahgãquererã ta õaro sĩporãcʉa Jesucristore guñaturari mera. 17Dohpaguere ñero tariquererã ta pʉhrʉ ñero tarisome. Eropirã Cristo yare were duhubeaa. Iri ñero mari tariri pehrea waroca. Eropirã marire merogã ñero tariro gahmea. Eropa mari ñero tarinirã árĩrã, pʉhrʉguere wʉaro mucubiriri mera árĩniguirãca Goãmʉ mera. Eropirã mari ñero taridiro tauro bʉrigã mucubiriri mera eropa árĩniguicãrãca. 18Eropirã mari ĩarire dohpaguere mari warore guñanʉrʉbeaa. Mari ĩabiriripʉre pʉhrʉ mari Goãmʉ mera árĩniguiburire guñanʉrʉa. Mari dohpaguere ĩari pehrea waroca. Mari ĩabiriripʉ árĩniguicãroca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\