2 Corintios 6

1Goãmʉ eropa iigʉ ĩgʉ mʉare ĩgʉ õaro mojomoro ĩarare ĩhmumi. Eropirã Goãmʉ yare mohmebasarã árĩrã ire turaro mʉare iidorea gʉa. Goãmʉ õaro iirare õari buherire mʉa peediro dopa ta iique mʉa. Mʉa peediro dopa ta mʉa iibiricʉ̃ mʉa peera duhpiburi árĩbeaa. 2Õpa arĩmi Goãmʉ ĩgʉ yare erã gojarapũgue: Mʉare yʉ õaro iiburinʉri árĩcʉ̃ mʉa serẽrire pee yʉhrigʉra. Eropigʉ mʉare peamegue wabonirãre yʉ tauburinʉri árĩcʉ̃ itamugʉra, arĩmi ĩgʉ. Peeque mʉa. Dohpaguere Goãmʉ masare ĩgʉ õaro iiburinʉri ãhraa. Dohpaguere masa Jesucristore umupeoburinʉri ãhraa Goãmʉ erãre tauboro dopa. Eropirã dohpaguere ĩgʉre umupeoro gahmea, arĩ werea gʉa. 3“ ¿Õari buheripʉre gamebiribocuri?” arĩrã, ne merogã gajirãre ñero iibeaa gʉa. Gajirãre ne ñero arĩ wereniguibeaa. 4Irire iibirã Goãmʉ pohro majarã gʉa árĩrire mʉare masicʉ̃ iidiaa. Eropirã ĩgʉ yare buherã õpa ãhraa gʉa: Ñero tarirã gajino moorã bocatĩua. Gʉare erã ñero iiquerecʉ̃ ta guaro mariro ãhraa. 5Õpa ñero taribʉ gʉa: Masa gʉare pacʉ̃, peresu erã iicʉ̃, masa bajarã gʉare wejẽdiarã erã gaguiniguicʉ̃ peerã ñero taribʉ gʉa. Gʉa turaro mohme oẽarã sã, wʉja pũriquerecʉ̃ ta carĩbirã sã, oaboarã sã ñero taribʉ. 6Eropirã õaro árĩricʉri mera diaye buhebʉ. Eropirã Goãmʉ yare buherã õaro masiri mera buhebʉ mʉare. Eropirã ne guabiribʉ gʉa. Eropirã õaro mera buhebʉ gʉa mʉare. Eropa iirã Goãmʉ pohro majarã gʉa árĩrire ĩhmurã iibʉ gʉa mʉare. Espíritu Santo ĩgʉ itamuri mera eropa ta Goãmʉ pohro majarã gʉa árĩrire ĩhmurã iibʉ gʉa mʉare. Eropirã diaye mʉare gʉa mahicʉ̃ ĩarã ĩgʉ pohro majarã gʉa árĩrire masia mʉa. 7Eropirã õari buherire diaye mʉare werecʉ̃ ĩarã, Goãmʉ turari mera gʉa iicʉ̃ ĩarã, ĩgʉ pohro majarã gʉa árĩrire masia mʉa. Õaripʉ árĩpehreri gʉa iira gʉa mojo iro dopa ãhraa gʉa õaro cãhmotaboro dopa. Iri õarire iirã gʉa watĩre cãhmotarã iiaa. Eropirã iri õari gʉa iira mera gʉa ĩgʉre tarinʉgaa. 8Eropa iirã gajirã gʉare umupeoma. Gajirãpʉ gʉare umupeobeama. Gajirã õaro wereniguima gʉare. Gajirãpʉ ñero arĩ wereniguima gʉare. Diaye gʉa werequerecʉ̃ ta “Gʉyarã ãhrima,” arĩ weresãma gajirã gʉare. 9Gajinʉrire gʉare masirã dopa iima. Gajinʉrire gʉare masibirã dopa iima. Gʉare erã wejẽdiaquerecʉ̃ ta ojocarinia gʉa. Erã bʉrigã panirã árĩquererã ta ojocaria gʉa. 10Gʉa yujuyerinʉri bʉjawererã árĩquererã ta, eropa mucubiriniguia. Mojomorocʉrã árĩquererã ta erãre õari buherire buherã erãre wʉaro doberire gʉa obodiro dopa ta iirã iiaa erãre. Gajino moorã árĩquererã ta, diaye ta Goãmʉ yare opapehocãa gʉa. 11Corinto majarã, yʉ acawererã, mʉare õaro mera werepeho gojabʉ gʉa mʉare. Mʉare turaro mahirã eropa werebʉ. 12Gʉapʉ mʉare mahi duhubirabʉ. Mʉapʉ gʉare mahibiriñaria. 13Eropigʉ yʉ porãre yʉ werebodiro dopa ta mʉare weregʉra: Mʉare gʉa pepidiro dopa ta mʉa sã eropa ta õaro pepique gʉare. Eropirã gʉare mahique mʉa. 14Eropirã Cristore umupeobirã mera eropa wapicʉniguibiricãque. Erã mera majagʉ árĩbita. Yujuro mera árĩbeaa mʉa. Õarire iigʉ, ñerire iigʉ mera õaro árĩmasibeami. Boyoro iro dopa árĩrã Goãmʉre gamerã ãhrima. Naitĩaro iro dopa árĩrã Goãmʉre gamebirã ãhrima. Eropirã erã perã game wapicʉmasibeama. 15Eropigʉ Cristo watĩ mera yujuro pepibeami. Eropigʉ Cristo yagʉ, Cristore umupeobigʉ mera õaro game wapicʉmasibeami. 16Goãmʉre umupeori wihigue goãmarã wéanirãre mari apicʉ̃ queoro wabeaa. Eropa ta Cristo yarã Cristore gamebirã mera wapicʉniguicʉ̃ queoro wabeaa. Erã pe curu majarã yujuro mera erã árĩmasibeama. Goãmʉ wihi iro dopa ãhraa mari. Ĩgʉ wihi árĩro dopa ta mari mera ãhrimi ĩgʉ. Õpa arĩñumi Goãmʉ ĩgʉ yare erã gojarapũgue: Erã mera ta árĩgʉra yʉhʉ. Eropigʉ erã watope ta eropa árĩniguigʉra. Yʉhʉ Goãmʉ erã opʉ árĩgʉra. Eropirã erãpʉ yaharã masa árĩrãcoma, arĩñumi ĩgʉ. 17Eropigʉ õpa arĩnemoñumi ĩgʉ mari Opʉ: Erã ñerã mera ne dujabita. Eropirã erãre wapicʉbita. Yʉre gamebirã yare ñerire ne iibiricãque. Eropigʉ yʉpʉ mʉare wapicʉgʉra. 18Eropigʉ mʉa pagʉ árĩgʉra. Mʉapʉ yʉ porã árĩrãca, arĩñumi mari Opʉ turatariagʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\