2 Corintios 7

1Yʉ acawererã, yʉ mahirã, mʉare ire weregʉra: I árĩpehrerire Goãmʉ marire ĩgʉ eropa arĩ werecʉ̃ ĩarã árĩpehrerire mari dʉpʉre goroweorire duhurã. Eropirã mari pepiri sãre goroweorire duhurã. Eropirã Goãmʉre õaro umupeori mera ñero iiro mariro árĩrã mari. 2Õaro gʉare mahique. Ne merogã mera ñero iibiribʉ gʉa mʉare. Eropirã gʉa buheri mera mʉare ñero iicʉ̃ ne iibiribʉ gʉa. Ne yujugʉre mʉa mera majagʉre gʉyari mera waja gamebiribʉ. 3Eropa arĩgʉ “Dipuwajacʉrã ãhraa mʉa,” arĩgʉ iibeaa mʉare. Mʉare mahia gʉa. Irire mʉare weretuhabʉ. Ojocarirã yuju curu ta ãhraa mari. Mari sĩrira pʉhrʉgue sãre yuju curu ta árĩrãca mari. 4Õaro mʉa iirare masia yʉhʉ. Eropigʉ mʉare guñabeogʉ mucubiria. Eropirã gʉa ñero taririsubure mʉa õaro iira querere pee bʉrigã mucubiribʉ yʉhʉ. 5Eropi Macedonia yebague gʉa ejara pʉhrʉ, erogue ejarã ne soobiribʉ gʉa. Eroguere ñero taribʉ gʉa. Gajirã gʉa mera game dʉyasoma. Eropirã “Cristo yare duhubocoma,” arĩrã Cristo yarãpʉre wʉaro guñaricʉbʉ gʉa. 6Gʉa eropa ñero taricʉ̃ Goãmʉpʉ gʉare õaro sĩporãcʉcʉ̃ iimi. Ĩgʉ marire bʉjawererãre mucubiricʉ̃ iigʉ ãhrimi. Eropigʉ Tito gʉa pohrogue ĩgʉ dujariro mera gʉare mucubiricʉ̃ iimi Goãmʉ. 7Tito ĩgʉ eracʉ̃ ĩarã mucubiribʉ. Iri dihtare mucubiribiribʉ. Mʉare ĩgʉ õari quere werecʉ̃ sãre turaro mucubiribʉ. Yʉre mʉa ĩadiarare weremi gʉare. Yʉre mʉa bʉjawerera sãre weremi ĩgʉ. Yʉre “Goãmʉ yare iigʉ iimi Pablo,” mʉa gajirãre arĩ werera sãre weremi ĩgʉ. Ĩgʉ eropa arĩcʉ̃ peegʉ turaro mucubiribʉ yʉhʉ. 8Ero core yʉhʉ mʉa ñero iirare were gojabeorapũ mera mʉare merogã bʉjawerecʉ̃ iiribʉ. Eropa iidigʉ árĩqueregʉ ta “Iri carta mera ñero iibʉ,” arĩbeaa. Iripũre mʉa buhera pʉhrʉ bʉjawereyoro mʉa. Eropigʉ ne gojabeora pʉhrʉ ta “¿Ñero iiari yʉhʉ?” arĩ pepiribʉ. Eropa arĩqueregʉ ta “Ñero iibʉ,” arĩbeaa dohpaguere. 9Dohpague tamerare mucubiria yʉhʉ. Mʉa bʉjawererare peegʉ mucubiribeaa. Mʉa bʉjawererã õaripʉre gohrotorapʉre peegʉ mucubiria yʉhʉ. Mʉa ñero iirare bʉjawerecʉ̃ ĩagʉ Goãmʉpʉ mʉare õarire gohrotocʉ̃ iidi árĩmi. Eropirã mʉare bʉjawerecʉ̃ iirã ñero ii goroweorã iibiribʉ gʉa mʉare. 10Eropirã Goãmʉ ĩgʉ gamero dopa ta bʉjawererã, mari ñerire bʉjawere õaripʉre gohrotorãca. Eropa ta mari bʉjawerecʉ̃ ĩagʉ mari peamegue wabonirãre taumi Goãmʉ. Eropiro mari eropa bʉjawerecʉ̃ õha ãhraa marire. Cristore gamebirãpʉ erã bʉjawerequererã erã ñerire duhubirã peamegue wamorã árĩnima. 11Mʉapʉ Goãmʉ ĩgʉ gamero dopa ta bʉjawereayoro. Mʉa eropa bʉjawererã õpa iirã waĩcʉabʉ mʉa: Dohpaguere ñerire iirãre eropa ĩacãbirã waĩcʉabʉ mʉa. Ne iri ñerire gamebirigohracãyoro mʉa. Erã ñeri iira mera guayoro. Erãre ñerire iirire duhudorerã waĩcʉabʉ mʉa. Eropirã erã ñerire güirã waĩcʉabʉ mʉa erã iro dopa iiri arĩrã. Eropirã yʉre mahirã yʉre ĩadiayoro mʉa. Eropirã ñeri iigʉre dipuwaja moayoro. Iri árĩpehrerire mʉa iira mera iri ñeri dipuwaja marirã mʉa árĩrire ĩhmuabʉ mʉa gʉare. 12Iribojegue ñero iigʉre mʉare were gojabeoqueregʉ ta ĩgʉre itamubu eropa arĩ gojabeobiribʉ yʉhʉ. Ĩgʉ ñero iidigʉ sãre itamubu eropa arĩ gojabeobiribʉ. Mʉapʉre itamubu iripũre gojabeobʉ. Goãmʉ ĩgʉ ĩhurore gʉare õaro umupeoa mʉa. Irire mʉa umupeorare mʉa õaro gunãboro dopa iripũre gojabeobʉ mʉare. 13Eropirã Tito mʉa iira quere gʉare werecʉ̃ peerã bʉrigã mucubiria gʉa. Tito sã mʉa mera turaro mucubiricʉ̃ ĩha gʉa sã mucubiribʉ. Ĩgʉre mʉa õaro mera bocatĩricʉ̃ peerã, mʉa mera ĩgʉ mucubirirare peerã, gʉa sã õaro mucubiribʉ. 14Negohraguere mʉa pohro ĩgʉ waboro corere mʉa mera yʉ mucubirirare, õarã mʉa árĩrare werebʉ ĩgʉre. Eropirã yʉ arĩdiro dopa ta õaro iiayoro mʉa ĩgʉre. Eropigʉ ĩgʉre yʉ arĩrare gʉhyasĩribirabʉ. Titore mʉare gʉa werera diaye ta árĩbʉ dohpaguere ĩgʉ ĩadiro dopa ta. 15Mʉa pohrogue ĩgʉ ejacʉ̃ umupeori mera bocatĩriayoro mʉa. Eropirã gʉhyadiaro mera ĩarã tarinʉgaro mariro mʉa yʉhrirã árĩcʉ̃ ĩapʉ ĩgʉ. Eropigʉ mʉare mahinemogʉ iimi ĩgʉ. 16Dohpaguere õaro yʉhrirã Goãmʉ ĩgʉ gamero dopa ta mʉa õaro mʉa iipehorã árĩcʉ̃ õaro masia yʉhʉ. Eropa masigʉ bʉrigã mucubiria.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\